Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 676
Ebad : 4,5 x 28 x 20 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : Karton Kapak
Fiyat : 80 TL
   

Genel Yaklaşım,Teori, FelsefeEleştirel BakışlarLiberalizm,Özgürlükler ve DemokrasiLiberalizm,Devlet ve Sivil İtaatsizlikLiberalizm, Din ve İslâmEkonomik LiberalizmLiberalizm ve TürkiyeLiberal DüşünürlerAraştırma


Kurucusu: Hasan Celâl Güzel (1945-2018)

Yüksek İstişare Heyeti: Yakup Basmacı / Justin McCarthy / Darhan Kıdırali / Hayrettin Karaman / Rhoads Murphey / Kâmil V. Nerimanoğlu / İlber Ortaylı / Sadettin Ökten / İskender Pala

Yayın Kurulu: Şükrü Halûk Akalın / Şakir Akça / İbrahim Ethem Atnur / Emin Çarıkçı / Kemal Çiçek / Abdurrahman Dilipak / D. Mehmet Doğan / Gazi Doğan / Neslihan Durak / Şenol Durgun / Gonca Bayraktar Durgun / Tevfik Erdem / Hasan Tahsin Fendoğlu / Bilgehan Atsız Gökdağ / Tufan Gündüz / C. Sencer İmer / Osman Karatay / Ahmet Kızılay / Fatih Kirişçioğlu / İsmail Köksal / Sevgi Kurtulmuş / İbrahim Özkan / Nail Öztaş / Necdet Sağlam / Sami Selçuk / Lütfi Şehsuvaroğlu / Adnan Şenel / Ömer Turan / Feyzan Göher Vural

Y.T. Yayıncılık Eğitim Ltd. Şti. Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni: Ülker Güzel
Yazı İşleri Müdürü: Murat Tazegül
Dağıtım ve Abone Müdürü: Zülfikâr Mert
Satış ve Pazarlama: Murat Delibaş Türk Demokrasisi
 Sivil Toplum
 İnsan Hakları
 Demokratikleşme ve Yeni Anayasa

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

Genel Yaklaşım, Teori, Felsefe
Kamu Alanı ve Liberalizm: Birkaç Not / Mustafa ERDOĞAN [s.7]
Özgür Yaşama Biçimi: Erkincilik / Sami SELÇUK [s.16]
Politika ve Hukuk'da "neo - Liberalizm"- Liberalizm - Bir Deneme / Bakır ÇAĞLAR [s.23]
Liberalizm / Besim TİBUK [s.33]
Bir Liberalin Ontolojisi ve Epistemolojisiyle İlgili Bazı Notlar / Yahya Sezai TEZEL [s.34]
Liberalizmin Temel İlkeleri / Ömer ÇAHA [s.38]
Liberalizmin Serencamı ve Liberal Öğretinin Temel Unsurları / Mithat BAYDUR [s.56]
Liberalizm Üzerine Düşünceler / Metin ERİŞ [s.64]
Liberal Olmak / Taha AKYOL [s.74]
Eleştirel Bakışlar
Liberalizmi Ontolojik Kabullerinden Yola Çıkarak Sorgulamak / İlhan TEKELİ [s.77]
Liberalizm Üzerine Düşünceler / Hüseyin HATEMİ [s.82]
Neoliberalizmin Karanlık Bilançosu / Fikret BAŞKAYA [s.86]
Türkiye Liberal Bir Ülke Olabilir mi? / Cemil OKTAY [s.91]
Sahte Liberalizm / M. Naci BOSTANCI [s.93]
Liberalizmin Temel Çelişkisi / Mehmet Ali KILIÇBAY [s.97]
Liberalizm ve Özgürlük / Vehbi HACIKADİROĞLU [s.100]
Küresel Saldırılar Karşısında Yerel ve Tarihsel Olanın Yeniden Değerlendirilmesi İhtiyacı / Davut DURSUN [s.108]
Kapukulu liberalizmi / Ertuğrul GÜNAY [s.113]
Demokrasi Düşmanı Liberalizm / Mustafa ÖZEL [s.116]
Liberalizm, Özgürlükler ve Demokrasi
Liberalizm ve Demokrasi: Mükemmel Olmayan Birliktelik, Tahammülü Güç Ayrılık / Atilla YAYLA [s.123]
Liberalizm ve Demokrasi / Aytekin YILMAZ [s.129]
Liberalizm dolayısıyla Demokrasi / Salim USLU [s.135]
Liberalizm: Özgürlük, Serbestlik / Mustafa BAŞOĞLU [s.138]
Demokrasi ve Liberalizm / Coşkun Can AKTAN [s.142]
Liberal-Demokratik Kuram Bağlamında Sivil-Asker İlişkileri / Fazıl Hüsnü ERDEM [s.145]
Küreselleşme, Zihniyet Bunalımı ve Demokrasi / Ahmet DAVUTOĞLU [s.166]
Liberal Demokrasinin Uzağından Bile Geçirmeyen Bir "Hukuksuzluk" Örneğinde "Post-Modern" Yönetim Altındaki Türkiye Üzerine Not Düşmek / M. Lutfullah KARAMAN [s.180]
Liberalleştiremediklerimizdenmisizin? / Mehmet ALTAN [s.189]
Liberal Öğretide Hakların ve Özgürlüklerin Ahlaki ve Hukuki Sınırı / Serdar AKTAN [s.192]
Klasik ve Modern Liberalizmde Serbest İfade / T. Ayhan BEYDOĞAN [s.197]
Türkiye'nin Liberal Demokrasiye İhtiyacı Var / Ali SARAL [s.202]
Küreselleşme Sürecinde Kapitalizm, Ulus - Devlet ve Liberal Demokrasi / Mustafa ÖKMEN [s.208]
Oligarşik Demokrasilerde İnsan Hakları / Yavuz GÖKMEN [s.223]
Liberalizm, Devlet ve Sivil İtaatsizlik
Türk Siyaset Geleneğinde "Devlet"in Aşırı Taziminin ve "Devlet Baba" Kavramının Tarihsel arka - Planına Dair / Durmuş HOCAOĞLU [s.235]
Liberal Demokraside Devlet / Yılmaz ALİEFENDİOĞLU [s.248]
Liberalizmde, İnsan, Devlet ve Ekonomi / Sabahattin SAKMAN [s.254]
Liberal Söylemde Siyasal Tarafsızlık İlkesi: Bir Yanılsama mı Yoksa Sine qua non mu? / Zühtü ARSLAN [s.257]
Liberal Siyaset ve Sosyal Devlet / Aydın BAŞBUĞ [s.264]
Sivil İtaatsizlik ve liberalizm / Doğan ÖZLEM [s.272]
Düşünce Özgürlüğünün Sivil İtaatsizlik Alanları / Hayrettin ÖKÇESİZ [s.281]
Liberalizm ve Onun Denek Taşı Olan Sivil İtaatsizlik Kavramı Üzerine / Bilgin ERDOĞAN [s.287]
Liberalizm, Din ve İslam
Liberal Kültürde Dinin Konumu / Yasin CEYLAN [s.299]
Batı'da ve İslam'da Liberalizm / Mehmet BAYRAKDAR [s.304]
Klasik Fıkıh Teorisinde Hukuki ve Siyasal Meşruiyet ve Kuvvetler İlişkisi / H. Yunus APAYDIN [s.310]
Liberal İslâm ve Müslüman Tanımı Doğru mudur? / Kemal ÇİÇEK [s.316]
Liberalizm ve İslamiyet / Süleyman AKDEMİR [s.323]
İslâm ve liberalizm / Ali Murat YEL [s.330]
Liberalizmde Anlam Kaymaları ve "Kültürel Çeviri" / Uğur KÖMEÇOĞLU [s.334]
Ekonomik Liberalizm
Liberalizm Açısından Devletin Ekonomideki Rolü / Güneri AKALIN [s.342]
Kısmi Ekonomik liberalizm ve Güven Sorunu / Erdal TÜRKKAN [s.354]
İktisatta Liberalizm Üzerine Notlar / Ercan EREN [s.373]
Liberal Ekonomi Anlayışı ve Uygulamada Liberalizm / Yusuf Ziya İRBEÇ [s.380]
Ekonomik Liberalizm ve Özgürlük / Ömer DEMİR [s.384]
İktisadi Sistemlerin Mukayesesi, ve Piyasaya Dayalı Liberal Düzen / Necmeddin BAĞDADİOĞLU [s.388]
Arz Yönlü İktisat / İsmail KÖKSAL [s.395]
İktisadi Gelişmenin Ön Koşulu: İktisadi Özgürlük / Selçuk ŞENER [s.400]
Ticarette Korumacılığın Siyasi Ekonomisi: Liberal Bir Yaklaşım / M. Sait AKMAN [s.412]
Mali Sorunlara Yeni Bir Yaklaşım: Anayasal İktisat Teorisi / M. Umur TOSUN [s.418]
Liberalizm ve Türkiye
Liberalizm ve Türkiye / Osman OKYAR [s.427]
Dogmatik Merkeziyetçiliğe Karşı "İnsan" Merkezli Bir Sistem: Politik, Ekonomik ve Toplumsal Açıdan Liberalizm / Enver Alper GÜVEL [s.434]
Türkiye'deki Liberalizmin İrdelenmesi / Tevfik ÇAVDAR [s.455]
Turgut Özal: Liberal Reformist miydi? / Coşkun Can AKTAN [s.459]
Liberalizm ve Türkiye'de Liberalizm / Cemal FEDAYİ [s.462]
1980 Sonrası Türkiyesi'nde Neo - Liberal Canlanma / Adem ÇAYLAK [s.473]
Türkiye İçin Alternatif Bir Anayasa / Hasan Celâl GÜZEL [s.491]
Klasik Liberalizmin Somut Örneği: Amerikan Anayasası, Başkanlık Sistemi ve Türkiye İçin Yeni Anayasa / Kâzım BERZEG [s.500]
Liberalizm, Başkanlık Sistemi ve Hukuk Devleti İlişkileri / Kezban HATEMİ [s.512]
Liberalizm, Türkiye ve Liberal Demokrat Parti / Rasim TOPRAK [s.515]
Liberal Düşünce Topluluğu / Cennet USLU [s.519]
Tarih, Liberal Düşünürler
İkinci Meşrutiyet Liberalizmi / Yılmaz KARAKOYUNLU [s.524]
Çağdaş Siyaset Felsefeleri Aynasında Yansıyışımız / Necmettin TOZLU [s.537]
Ekonomik Liberalizmin Kurucusu: Adam Smith / Coşkun Can AKTAN [s.546]
Öncü Bir Liberalist: John Locke / Uğur K. ODABAŞ [s.550]
Hans Grosman Doerth 1936 Ordo Manifestosu / Franz BÖHM - Walter EUCKEN [s.556]
John Rawls'ta Liberal Nötr Devlet / Gülriz ÖZKÖK [s.564]
Liberalizme Katkıda Bulunan Düşünürler / Coşkun Can AKTAN - Tülay AKTAN - İstiklâl Yaşar VURAL [s.570]
Çeşitlemeler
Liberalizm Üzerine Çeşitlemeler / Kâzım BERZEG [s.595]
EURO ve Türkiye Üzerine Yansıması / Yavuz KIR [s.625]
Türk Romanında Yeni Arayışlar: Liberal Bir Yorum / Cüneyt ÜLSEVER [s.637]
Liberalizm Işığının Parladığı Anlar ve Onu Solduran Aşkları / Lütfü ŞEHSUVAROĞLU [s.643]
Ne Kadar Ticaret; O kadar Özgürlük / Sami KARAHAN [s.647]
Evrensel Dillerden Liberalizm / Murat YILMAZ [s.650]
Farklılıklar Çağı / Veysel BOZKURT [s.652]
Türkiye'de Ekonomik İstikrar Üzerine / Cevat GERNİ [s.656]
Araştırma
Liberalizm Bağlamında Türkiye'de İşadamı Örgütlerinin Eğilim Profilleri / Haluk ALKAN [s.660]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Cumhuriyet Projesi | Osmanlı Projesi | Türk Projesi
Değerlendirmeler | İletişim | Arama | Linkler

Copyright © 2019 Yeni Turkiye