Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 678
Makale : 55
Ebad : 4 x 28 x 20 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : Karton Kapak
Fiyat : 80 TL
  
   


TEŞKİLÂTEski Türklerde Devlet YönetimiSelçuklularda TeşkilâtOsmanlılarda TeşkilâtCumhuriyet Döneminde TeşkilâtTOPLUM Türklerde Sosyal HayatDinî Telakkîler ve Millet SistemiSosyal Yapı ve Şehir HayatıEKONOMİ Eski Türklerden Günümüze Ekonomik ÇizgilerOsmanlı Ekonomik ve Malî Yapısında Değişimler


Kurucusu: Hasan Celâl Güzel (1945-2018)

Yüksek İstişare Heyeti: Yakup Basmacı / Justin McCarthy / Darhan Kıdırali / Hayrettin Karaman / Rhoads Murphey / Kâmil V. Nerimanoğlu / İlber Ortaylı / Sadettin Ökten / İskender Pala

Yayın Kurulu: Şükrü Halûk Akalın / Şakir Akça / İbrahim Ethem Atnur / Emin Çarıkçı / Kemal Çiçek / Abdurrahman Dilipak / D. Mehmet Doğan / Gazi Doğan / Neslihan Durak / Şenol Durgun / Gonca Bayraktar Durgun / Tevfik Erdem / Hasan Tahsin Fendoğlu / Bilgehan Atsız Gökdağ / Tufan Gündüz / C. Sencer İmer / Osman Karatay / Ahmet Kızılay / Fatih Kirişçioğlu / İsmail Köksal / Sevgi Kurtulmuş / İbrahim Özkan / Nail Öztaş / Necdet Sağlam / Sami Selçuk / Lütfi Şehsuvaroğlu / Adnan Şenel / Ömer Turan / Feyzan Göher Vural

Y.T. Yayıncılık Eğitim Ltd. Şti. Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni: Ülker Güzel
Yazı İşleri Müdürü: Murat Tazegül
Dağıtım ve Abone Müdürü: Zülfikâr Mert
Satış ve Pazarlama: Murat Delibaş Kazak Türkleri
 Sanatı, Tarihi, Edebiyatı ve Musikisiyle KIRIM
 Türkiye-Afrika İlişkileri
 Osmanlı

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

TEŞKİLÂT
Eski Türklerde Devlet Yönetimi
Kutadgu Bilig'e Göre Türklerde Devlet Yönetimi / Mehmet Kandır [s.7]
Türk Devlet Geleneğinde Hakimiyet ve "Devletin Başı" Sorunu / Yusuf Tekin [s.19]
Gazneliler Devleti'nde Teşkilat ve Kültür / M. Hanefi Palabıyık [s.29]
Selçuklularda Teşkilât
Abbasilerde - Büyük Selçuklular Döneminde - Devletin Hukukî Yapısı ve Kamu Hukuku Kurumlarına Dair Kısa Tesbitler / Ali Şafak [s.54]
Türkiye Selçuklularında Sultanların ve Devlet Adamlarının Dinî Otoritelerle Münasebetleri / Ahmet Altıntaş [s.66]
Karakoyunlu, Akkoyunlu ve Safevî Devletlerindeki Mülkî ve Askerî Teşkilâta Bakış / Oktay Efendiyev [s.72]
Osmanlılarda Teşkilât
Divân-ı Hümâyun / Metin Akis [s.81]
Osmanlılarda Din-Devlet İlişkileri ve Şeyhülislamlık Müessesesi / Kamil Kaya [s.92]
Yeni Bir Osmanlı Beylerbeyliği'nin Oluşumu: Dulkadır Beylerbeyliği Örneği / İsmail Altınöz [s.102]
1876 Tarihli Kanun-i Esasi'nin Kurduğu Sistem ve Yönetim Yapısı / Erdal A. Hakimoğulları [s.114]
Osmanlı Uygulamasında İnfazı Özellik Gösteren Hapis Türleri: Kalebentlik, Kürek ve Prangabentlik / Mustafa Avcı [s.128]
Osmanlı'da Ölüm Cezası / Münteha Maşalı [s.148]
Osmanlı Devleti'nde Güvenlik Anlayışı / Remzi Fındıklı [s.162]
Cumhuriyet Döneminde Teşkilât
I. Meclis'ten II. Meclis'e -Din ve Devlet İlişkisi Açısından Bir İnceleme- / Cemal Fedayi [s.174]
Millî Mücâdele ve Cumhuriyet Dönemi Türk İstihbaratçılığı / Hamit Pehlivanlı [s.186]
Cumhuriyet Döneminde Yeniden Yapılanma ve Reform Çalışmaları / Şevki Göğüsger [s.194]
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Yeni Yüzyıldaki Önemi / Mehmet Nuri Yılmaz [s.203]
Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasasına Göre Devlet Organlarının Yapısı ve İşleyişi / Alesker Aleskerov [s.207]
TOPLUM
Türklerde Sosyal Hayat
Eskiçağ ve Ortaçağ'da Türklerin Cenaze Şölenleri / Oktay Belli [s.221]
Eski Türklerde Din ve Öte Dünya /Ahiret İnancı / Selim Özarslan [s.225]
Türklerde Ölüm - Yas ve Ağıt Söyleme Geleneği / Erdoğan Altınkaynak [s.230]
Destanlarda Evlilik / Gülden Sağol [s.264]
Türk Kültüründe ve Günümüz Türkiyesi'nde Evlilik Geleneği / Ayhan Bayoğlu [s.289]
Türklerde Giyim / Mehmet Lâle [s.304]
Türklerde Atçılık ve Binicilik Tarihi / Ferruh Dinçer - Aşkın Yaşar [s.312]
Dinî Telakkîler ve Millet Sistemi
XIII. Asırda Anadolu Selçuklularında Müslim-Gayri Müslim Münasebetlerine Sosyolojik Bir Bakış / Ahmet Şeref Ceran [s.329]
Birlikte Yaşama Tecrübesi: Osmanlı Millet Sistemi / Bilal Eryılmaz [s.340]
Şer'iyye Sicilleri ve Osmanlı'nın Gayri Müslimlere Bakışı / Abdurrahman Okuyan [s.349]
Öğreti Açısından Osmanlı Toplumu ve İslâm / Hatice Kelpetin Arpaguş [s.362]
Anadolu Bektâşîliğine Bir Bakış (XVII. Yüzyıl) / Necdet Yılmaz [s.379]
Türk Dünyasında Dinî Telakkîler ve Günümüze Yansımaları / Dursun Dağaşan [s.384]
Yirminci Yüzyılın Başlarında Osmanlı Topraklarında Faaliyet Gösteren Amerikan Kurumları / Gülbadi Alan [s.389]
Sosyal Yapı ve Şehir Hayatı
Türk Tarihi ve Şehir: Türklerde Yerleşik Hayat / Tuncer Baykara [s.421]
Anadolu Türk Şehirciliği / Nuri Seçgin [s.439]
Kayseri'nin Selçuklu Dönemi Tarihine Işık Tutacak Bazı Kitabeler / Kerim Türkmen [s.449]
XVI. Yüzyıl Sonlarında Kayseri Havalisinde Dolaşan Danişmendli Türkmenlere Dair Gözlemler / Tufan Gündüz [s.454]
17. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Toplum Yapısı (1621 Yılı Ruznamçe Kayıtlarına Göre) / Mehmet İpçioğlu [s.460]
1881 Yılında Girit Vilâyetinde Yapılan Nüfus Sayımı ve Tartışmalı Sonucu / A. Nükhet Adıyeke [s.467]
Avrupalı Seyyah ve Elçilerin Osmanlı Toplumu Hakkındaki Gözlemleri ve Önyargıları / Türkan Polatçı [s.473]
Savaş Yılları'nın Türkistanı (1877-1878) / Münir Atalar [s.481]
Modernleşme Sürecinde Esnafın Sosyo-Ekonomik Durumu / Seyfi Yıldırım [s.487]
Eğitim ve Sosyal Değişme: Türkiye'nin Değişim Sürecinde Eğitimin Rolü / Ahmet Eskicumalı [s.496]
Türk Sosyolojisinin Siyasi Tarihi / Yasin Aktay [s.509]
EKONOMİ
Eski Türklerden Günümüze Ekonomik Çizgiler
Büyük İpek Yolu / Karl Baipakov [s.523]
İlk Müslüman Türk Devletlerinde Toplum ve Ekonomi / Muharrem Kesik [s.531]
Cumhuriyet Döneminde Demiryollarımızın Ulaşımdaki Yeri ve Tarihî Gelişimi / Murat Önal [s.547]
Türk Ekonomisinde Modernleşme Krizleri: Menderes Dönemi ve Planlı Dönem Ekonomik Krizleri / Metin Toprak [s.557]
Türkmenistan'ın İktisadî Durumu / B. A. Orazmıradov [s.577]
Osmanlı Ekonomik ve Malî Yapısında Değişimler
Osmanlı Ekonomik ve Sosyal Düzeninde Değişme: Nizam-Buhran-Islahat / Coşkun Çakır [s.585]
17. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nin Malî Yapısı ve Tarhuncu Ahmed Paşa Bütçesi / Abdülkadir Buluş [s.603]
Osmanlı Devleti'nin Avrupa Devletlerine Verdiği İmtiyazların Terminolojik Olarak Değerlendirilmesi / Haydar Çoruh [s.616]
Osmanlı Kıbrısı'nda Pamuk Tarımı (1572-1640) / M. Akif Erdoğru [s.632]
Osmanlı-Avusturya Ahidnâmelerine Göre 18. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı-Avusturya Ticareti / Uğur Altuğ [s.643]
Temettü Vergisinin Yapısı ve 1844 Yılı Sayım Sonuçları / Haydar Çoruh [s.650]
1860'a Doğru Osmanlı Maliyesinin Durumu ve İngiliz Raporları / Bülent Arı [s.671]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Cumhuriyet Projesi | Osmanlı Projesi | Türk Projesi
Değerlendirmeler | İletişim | Arama | Linkler

Copyright © 2019 Yeni Turkiye