Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 680
Makale : 61
Ebad : 4 x 28 x 20 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : Karton Kapak
Fiyat : 80 TL
  
   


DÜŞÜNCEKutadgu Bilig'den Mevlânâ'ya Türk DüşüncesiKlâsik Dönemde Osmanlı Türk DüşüncesiOsmanlı Yenileşme Döneminde Türk DüşüncesiCumhuriyet Döneminde Türk DüşüncesiTürk Dünyasında DüşünceBİLİMBilim Tarihi Araştırmalarından KesitlerSANATSanat Tarihi Araştırmalarından Kesitler


Kurucusu: Hasan Celâl Güzel (1945-2018)

Yüksek İstişare Heyeti: Yakup Basmacı / Justin McCarthy / Darhan Kıdırali / Hayrettin Karaman / Rhoads Murphey / Kâmil V. Nerimanoğlu / İlber Ortaylı / Sadettin Ökten / İskender Pala

Yayın Kurulu: Şükrü Halûk Akalın / Şakir Akça / İbrahim Ethem Atnur / Emin Çarıkçı / Kemal Çiçek / Abdurrahman Dilipak / D. Mehmet Doğan / Gazi Doğan / Neslihan Durak / Şenol Durgun / Gonca Bayraktar Durgun / Tevfik Erdem / Hasan Tahsin Fendoğlu / Bilgehan Atsız Gökdağ / Tufan Gündüz / C. Sencer İmer / Osman Karatay / Ahmet Kızılay / Fatih Kirişçioğlu / İsmail Köksal / Sevgi Kurtulmuş / İbrahim Özkan / Nail Öztaş / Necdet Sağlam / Sami Selçuk / Lütfi Şehsuvaroğlu / Adnan Şenel / Ömer Turan / Feyzan Göher Vural

Y.T. Yayıncılık Eğitim Ltd. Şti. Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni: Ülker Güzel
Yazı İşleri Müdürü: Murat Tazegül
Dağıtım ve Abone Müdürü: Zülfikâr Mert
Satış ve Pazarlama: Murat Delibaş Kazak Türkleri
 Sanatı, Tarihi, Edebiyatı ve Musikisiyle KIRIM
 Türkiye-Afrika İlişkileri
 Osmanlı

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

DÜŞÜNCE
Kutadgu Bilig'den Mevlânâ'ya Türk Düşüncesi
Kutadgu Bilig Işığında Türk Düşüncesi / Neclâ Pekolcay [s.9]
Türk İslâm Estetiğinin Temel Referansları / Mustafa Yıldırım [s.16]
Türk Düşünce Tarihinde Hikmet Geleneği Bahsine Giriş / Hayrani Altıntaş [s.27]
Büyük Selçuklu Devleti'nde Mihver Bir Şahsiyet: Nizamû'l-Mü'lk / Ali Ertuğrul [s.33]
Büyük Azerbaycan Bilgini Nasreddin Tûsî / Ağababa Rzayev [s.49]
Ortaçağ İslâm Dünyasında "Öteki"ne Bakışın Konjonktürel Değişimi: Haçlı Seferleri Örneği / Levent Öztürk [s.60]
Doğulu İki Mistik: Mevlânâ ve İkbal / İsa Çelik [s.68]
Klâsik Dönemde Osmanlı Türk Düşüncesi
Osmanlı Düşünce Yapısı (XVII. Yüzyıla Kadar) / Kemal Sözen [s.93]
Osmanlı Devleti'nin Klasik Çağında Din-Devlet İlişkileri / Selahattin Döğüş [s.105]
XVII. Yüzyılda Osmanlı'da Tekke-Medrese İhtilafları Konusunda Şeyh Muhammed Nazmî'nin Kâtip Çelebi'yi Eleştirisi Üzerine Bir Mülâhaza / Cengiz Gündoğdu [s.115]
Osmanlı Devlet Adamları ve Tasavvuf (XVII. Yüzyıl) / Necdet Yılmaz [s.127]
Osmanlı Tarihinin Dönemlendirilmesi ve XVII. Yüzyılın Konumu / Coşkun Yılmaz [s.135]
Osmanlı Yenileşme Döneminde Türk Düşüncesi
Osmanlı Modernleşmesine Giriş / H. Tahsin Fendoğlu [s.145]
Osmanlı'da Batılılaşma ve Cumhuriyet Dönemi İçin Önemi / Halil Erdemir [s.156]
Sultan I. Abdülhamid ve Dönemine Genel Bir Bakış / Fikret Sarıcaoğlu [s.172]
XIX. Yüzyıl Osmanlı Modernleşmesinde II. Mahmud Dönemi ve Yaptığı Reformlar / H. Tahsin Fendoğlu [s.178]
Tanzîmat Fermanı / Mümtaz'er Türköne [s.189]
Osmanlı Devleti'nde Tanzimat Döneminde Kadın Eğitimi Hakkıdaki Görüşler / Yasemin Tümer Erdem [s.195]
Yenileşme Döneminde Namık Kemal'in "Hürriyet" Hakkındaki Görüş ve Düşünceleri / Selda Kılıç [s.209]
Kanun-ı Esasî'yi Hazırlayan Şartlar / Ekrem Buğra Ekinci [s.215]
Yenileşme Dönemi Düşünce Akımları / Bayram Ali Çetinkaya [s.220]
İkinci Meşrutiyet Dönemi'nde Hâkimiyet-i Milliye Kavramının Kullanışı / Fevzi Demir [s.245]
Meşrutiyet Dönemi Fikir Akımları / Necati Aksanyar [s.252]
İkinci Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Geçiş Sürecinde Bilimsel Türkçülük Çabalarına Bir Örnek: Yeni Mecmua / Necdet Ekinci [s.260]
Mukayeseli Tarih Bakımından Batı'daki Gelişmeler Işığında Türkçülüğün Doğuşu ve Mahiyeti / İsmail Özçelik [s.274]
Cumhuriyet Döneminde Türk Düşüncesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Açılışı ve Anlamı / Ali Güler [s.295]
Millî Mücadele Dönemi İslamcılık Politikası (1919-1923) / M. Metin Hülagü [s.307]
Cumhuriyet Dönemi Türk Düşüncesinde Belli Başlı Felsefî Akımlar / Levent Bayraktar [s.314]
Batılılaşma ve İktisadî Düşünce / Murat Koraltürk [s.334]
Modern Dönem Türk Toplumunda İslamî Düşüncenin Serencamı / Yavuz Ünal [s.347]
II. Vatikan Konsili Sonrası Papalık Diyalog Vesikalarında Türkiye (1962-2001) / Mustafa Alıcı [s.364]
Yirminci Yüzyılın Sonunda Cumhuriyet Türkiyesi'nde Kamusal Alan / Ömer Çaha [s.377]
Türk Dünyasında Düşünce
Ali Bey Hüseyinzade ve Türk Osmanlı Kültür Sistemi / Kamil Veli Nerimanoğlu [s.387]
Sovyet İdeolojisi Işığında Azerbaycan'da Resmî Tarih Tezi / Elnur Ağaoğlu [s.391]
Bir Kere Yükselen Bayrak Bir Daha İnmez Düsturunun Sahibi Mehmet Emin Resulzâde / Sebahattin Şimşir [s.413]
Azerbaycan Siyasî Muhaceretinin Türkiye'deki Basın Yayın Faaliyetlerinin Anadolu Fikir Hayatına Etkisi (1908-1931) / Belkıs Ulusoy [s.418]
Türkçü-Turancı Bir Komünist: Sultan Galiyev / Necdet Ekinci [s.423]
Gaspıralı İsmail Bey ve Kazak Aydınlarına Tesiri / Ferhat Tamir [s.436]
Kazak Siyasî Modernleşmesinin Kökenleri (1822-1920) / İbrahim Kalkan [s.441]
Bulgaristan Türkleri Arasında İstikrar Arayışları: XX. Yüzyılın İlk Yarısına Eleştirel Bir Bakış / İbrahim Hatiboğlu [s.452]
Dünya Hakimiyet Teorileri ve Türk Dünyası / Ramazan Özey [s.460]
Merkezî Türk Hakimiyet Teorisi / Ramazan Özey [s.485]
BİLİM
Bilim Tarihi Araştırmalarından Kesitler
Türklerde ve Türkiye'de Tıp Eğitimi / Gönül Cantay [s.509]
Türk Tıp Tarihinin Kaynakları ve Türk Tıbbı / Yağmur Say [s.521]
Osmanlı Klasik Döneminde Devlet, Din ve Ulema / Ejder Okumuş [s.541]
Gelibolulu Mustafa Âlî'ye Göre Osmanlılarda İlmî Hayatın Çöküş Sebepleri ve Evlâd-ı Etrakin Bu Sahadan Soğumaları / Ahmet Uğur [s.551]
Huzur Dersleri Bağlamında Eğitimimizi Yeniden Düşünmek / Necmettin Tozlu [s.555]
M. Ali Aynî'ye Göre Türk Mantıkçıları / Ahmet Kayacık [s.564]
Çağdaş Türkiye'nin Kültür Politikası: Türk Tarih Tezi / Bayram Bayraktar [s.574]
Atatürk ve Türk Tarih Tezi / Yasemin Beyazıt [s.585]
Geleneksel Uygur Eczacılığı Hakkında Bir Araştırma / Bayhan Çubukçu [s.602]
SANAT
Sanat Tarihi Araştırmalarından Kesitler
Gobi Çölü'nde ve Altay Dağları'nda Kaya Üstü Tasvirler / Cengiz Alyılmaz [s.613]
Türk Mimarîsi'nde Yazı / Abdülhamit Tüfekçioğlu [s.616]
Memlûk Devleti ve Sanatı / A. Fulya Eruz [s.635]
Anadolu Selçuklu Mimarisi ve Mimari Süslemesi / Candan Ülkü [s.646]
Elinceçay Haneganı (Tekkesi) / Hacı Fahrettin Seferli [s.651]
Anlam ve Estetik Üzerine / Peyami Gürel [s.655]
Osmanlı Minyatürüne Kısa Bir Bakış / Mustafa Diğler [s.658]
Osmanlı'nın Resim Sanatına Bakışı / Mustafa Diğler [s.667]
Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Basın Fotoğrafçılığı / Gökhan Birinci [s.672]
Modern Azerbaycan Tiyatrosu'nun Doğuşu (1873-1905) / Cihan Özdemir [s.676]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Cumhuriyet Projesi | Osmanlı Projesi | Türk Projesi
Değerlendirmeler | İletişim | Arama | Linkler

Copyright © 2019 Yeni Turkiye