Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 900
Makale : 105
Ebad : 5,8 x 19,5 x 27,5 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : 350 gr. kuşe
Fiyat : 80 TL
   


Genel Siyasî YaklaşımHükûmet SistemleriBaşkanlık SistemiYarı Başkanlık SistemiParlamenter SistemTürkiyede Başkanlık Sistemlerinin UygulanabilirliğiBaşkanlık Sisteminde Yerinden YönetimDünyadaki Bazı ÖrneklerHükûmet Sistemlerinin TarihçesiÇeşitlemeler


Kurucusu: Hasan Celâl Güzel (1945-2018)

Yüksek İstişare Heyeti: Yakup Basmacı / Justin McCarthy / Darhan Kıdırali / Hayrettin Karaman / Rhoads Murphey / Kâmil V. Nerimanoğlu / İlber Ortaylı / Sadettin Ökten / İskender Pala

Yayın Kurulu: Şükrü Halûk Akalın / Şakir Akça / İbrahim Ethem Atnur / Emin Çarıkçı / Kemal Çiçek / Abdurrahman Dilipak / D. Mehmet Doğan / Gazi Doğan / Neslihan Durak / Şenol Durgun / Gonca Bayraktar Durgun / Tevfik Erdem / Hasan Tahsin Fendoğlu / Bilgehan Atsız Gökdağ / Tufan Gündüz / C. Sencer İmer / Osman Karatay / Ahmet Kızılay / Fatih Kirişçioğlu / İsmail Köksal / Sevgi Kurtulmuş / İbrahim Özkan / Nail Öztaş / Necdet Sağlam / Sami Selçuk / Lütfi Şehsuvaroğlu / Adnan Şenel / Ömer Turan / Feyzan Göher Vural

Y.T. Yayıncılık Eğitim Ltd. Şti. Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni: Ülker Güzel
Yazı İşleri Müdürü: Murat Tazegül
Dağıtım ve Abone Müdürü: Zülfikâr Mert
Satış ve Pazarlama: Murat Delibaş Yeni Anayasa
 Yargı Reformu
 Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

Değerli Okuyucular,

Yeni yayın dönemimizin ilk sayısı olan ‘Yeni Anayasa Özel Sayısı’, Türkiye’nin bütün siyasî ve akademik çevrelerinde büyük ilgi uyandırdı. Takdirlerini bildiren değerli siyaset ve bilim adamlarıyla sivil toplum kuruluşu temsilcilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Dergimiz daha şimdiden tükendi; yeni baskısını hazırlıyoruz.

YENİ TÜRKİYE’nin bu sayısında, son çeyrek asırdan beri Türkiye’nin gündemini meşgul eden hükûmet sistemlerini inceledik ve ‘Başkanlık Sistemi Özel Sayısı’nı hazırladık. Bu sayımızda 34 devlet ve siyaset adamı ile 71 bilim adamı, araştırmacı ve yazar, büyük kısmı akademik mahiyetteki yazılarını bize göndermek lûtfunda bulundular. Her birine ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyoruz. YENİ TÜRKİYE’nin bir akademik forum olma özelliğine riayet ederek, bu sayımızda da lehte ve aleyhte bütün görüşlerin serbestçe ifade edilmesine dikkat ettik.

YENİ TÜRKİYE ‘Başkanlık Sistemi Özel Sayısı’nı, ‘Genel Siyasî Yaklaşım’,‘Hükûmet Sistemleri’, ‘Başkanlık Sistemi’, ‘Yarı Başkanlık Sistemi’, ‘Parlamenter Sistem’, ‘Türkiye’de Başkanlık Sistemlerinin Uygulanabilirliği’, ‘Başkanlık Sisteminde Yerinden Yönetim’, ‘Dünya’daki Bazı Örnekler’, ‘Hükûmet Sistemlerinin Tarihçesi’ ve ‘Çeşitlemeler’ başlıkları altında 10 bölüm hâlinde ele aldık. Bu eserimizde, genel olarak hükûmet sistemleri ve özel olarak ‘başkanlık sistemi’, ilk defa bu kadar çok yönlü ve derinlemesine mercek altına alınmış oldu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin arkasında sadece 90 yıl değil, binlerce yıllık Türk tarihinde elde ettiği hükûmet ve idare sistemi tecrübesi vardır. Türk Milleti, Tarih boyunca 16’sı büyük imparatorluklar olmak üzere 113 devlet kurmuş ve medeniyetler inşa etmiş bir millettir. Kurulan devletlerin özellikle siyasî ve idarî teşkilâtları mükemmeldir. Osmanlı-Türk İmparatorluğu, en geniş sınırlarına dayandığı 23 milyon km²’den 800 bin km²’ye kadar düşmüştür. Bu itibarla, sistem tartışmaları yaparken bu gerçeğin görülmesi ve artık son vatan topraklarının bütünlüğünden ve üniter devletten hiçbir şekilde tâviz verilmeyecek bir sistemin kurulması esas şart olmalıdır.

Türkiye’de her türlü hükûmet sistemini ve tabiî başkanlık sistemini de uygulayabilirsiniz. Lâkin, vatanımızın bütünlüğünü muhafaza edebilmemiz için ‘federatif yapılanma’ ve ‘özerk yönetim’den uzak durmamız gerekir. Ayrıca, uygulanan sistemin yozlaşmamasına ve demokrasiden uzaklaşılmamasına dikkat edilmelidir.

Devlet idaresinde hükûmet sistemlerinin hiç şüphesiz çok önemli bir rolü vardır. Aynı ülkede değişik hükûmet sistemleri uygulandığında her bakımdan farklı neticelere ulaşılabilir. Diğer taraftan aynı hükûmet sistemi değişik şekillerde ve zeminlerde uygulanınca birbirinden başka sonuçlar doğurabilir.

Aslında her hükûmet sistemi de iyi uygulanabilirse başarılı olabilir. Ancak gittikçe gelişen ve değişen Türkiye’de yeni hükûmet sistemi tartışmaları ve arayışları tabiîdir. 1950’de demokratik sisteme geçildikten sonra, uygulanan ‘parlamenter sistem’in çeşitli mahzurları ve tıkanıklıkları ortaya çıkmıştır. Tek siyasî partinin iktidar olduğu yıllarda istikrar sağlanmış ve bu sayede ekonomik ve sosyal huzurla birlikte Türkiye’nin gelişmesi hızlanmıştır.

‘Başkanlık Sistemi’nin dinamik bir sistem olduğu, kararların süratle alınabildiği, kuvvetler ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulandığı, yürütme ve yasama organlarının etkinliğini arttırdığı, genellikle kabul edilen hususlardır. Buna mukabil, üniter devlet akamete uğratılır ve otoriter temayüller belirirse sistem riskli hâle gelebilir.

Eğer ‘Yeni Anayasa’nın, TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’ndan Nisan ayı sonuna kadar çıkması bekleniyorsa, hükûmet sisteminde radikal bir değişikliğin gerçekleştirilmesi pek mümkün görülmemektedir. Bu durumda, ya ‘AK Parti Türk Başkanlık Sistemi Modeli’ndeki ana itiraz noktalarında mutabakata varılmaya çalışılması ya da bu mümkün olmazsa, Yeni Anayasa’da birkaç maddelik değişiklikle ‘Yarı Başkanlık Sistemi’nin uygulanmasının sağlanması gerekir.

Şimdiye kadar darbelerle, muhtıralarla, kısır koalisyon çekişmeleriyle vakit kaybetmeseydik, 2023 hedefimiz olan kişi başına 25 bin dolarlık GSMH hedefine bugün çoktan ulaşmış olurduk. Artık vakit kaybına ve iç çekişmelerle harcanacak zamana tahammülümüz yok. Önümüzde, ileri demokratik rejimiyle, gelişmiş ekonomisiyle, refaha ulaşmış halkıyla ve küresel dış politikasıyla bir ‘YENİ TÜRKİYE’ bizi bekliyor… Yeni Anayasa ve ihya edilmiş yeni bir hükûmet sistemi, bu Yeni Türkiye’nin ufkunu ve istikbalini açacaktır.

Selâm, sevgi ve saygılarımla.

Hasan Celâl GüzelAna Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Cumhuriyet Projesi | Osmanlı Projesi | Türk Projesi
Değerlendirmeler | İletişim | Arama | Linkler

Copyright © 2019 Yeni Turkiye