Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 712
Makale : 75
Ebad : 4,1 x 19,5 x 27,5 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : 350 gr. kuşe
Fiyat : 80 TL
   


‘Genel Siyasî Yaklaşım’‘Yüksek Yargının Yargı Reformu Görüşleri’‘Yargı Reformu, Sorunlar ve Yargıda Yeni Arayışlar’‘Yargı Bağımsızlığı ve Anayasa Yargısı’‘Medenî Hukuk Reformu’‘Ceza Adaleti Reformu’‘Ticaret Hukuku ve İş Yargısında Reform’‘İdarî Yargı Reformu’‘Adlî Teşkilât, Mahkemeler’‘Hukukçular, Avukatlar’‘Hukuk Eğitimi’‘Felsefe’‘Tarihçe ve Reformlar’‘Çeşitlemeler’ ‘Yargı Reformu Stratejisi’


Kurucusu: Hasan Celâl Güzel (1945-2018)

Yüksek İstişare Heyeti: Justin McCarthy (Başkan) / Mehmet Aydın / Sabahattin Balcı / Yakup Basmacı / Semavî Eyice / Darhan Kıdırali / Hayrettin Karaman / Kemal Karpat / Şerif Mardin / Jean Lois Mattei / Rhoads Murphey / Kâmil V. Nerimanoğlu / Chester A. Newland / İlber Ortaylı / Sadettin Ökten / İskender Pala / Norman Stone

Yayın Kurulu: Kemal Çiçek (Başkan) / Bilgehan Atsız Gökdağ (Koordinatör) /Şükrü Halûk Akalın / Şakir Akça / Ahmet Akgündüz / Aygün Attar / Emin Çarıkçı / Abdurrahman Dilipak / D. Mehmet Doğan / Şenol Durgun / Gonca Bayraktar Durgun / Burhan Erdem / Tevfik Erdem / Mehmet Seyfettin Erol / Bünyamin Erul / Hasan Tahsin Fendoğlu / Gülay Göktürk / C. Sencer İmer / İsmail Köksal / Gülay Mirzaoğlu / Esen Özsan / Nail Öztaş / Sami Selçuk / Lütfi Şehsuvaroğlu / Adnan Şenel / Ömer Turan / İbrahim Ethem Atnur / Haydar Çakmak / Güler Eren / Tufan Gündüz / İbrahim Özkan / Necdet Sağlam

Y.T. Yayıncılık Eğitim Ltd. Şti. Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni: Ülker Güzel
Yazı İşleri Müdürü: Murat Tazegül
Dağıtım ve Abone Müdürü: Zülfikâr Mert
Satış ve Pazarlama: Murat Delibaş Yeni Anayasa
 Başkanlık Sistemi
 Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

Değerli Okuyucular,

Türkiye’nin gündeminde, ‘Yeni Anayasa’dan sonra en önemli reform konusu ‘Yargı Reformu’dur. Biz de yeni yayın dönemimizin üçüncü sayısı olan 52. sayıda Yargı Reformu’nu incelemeyi uygun gördük. Aslında, bundan 17 yıl önce Yeni Türkiye’nin ‘Yargı Reformu’ sayısını ilk olarak Ağustos 1996’da yayınlamıştık. Aradan geçen zaman zarfında çok şey değişti ama hâlâ köklü ve radikal bir Yargı Reformu yapılamadı. Bu konuda Erdoğan Hükûmeti’nin gayretleri neticesinde, AB Uyum Paketleri hazırlanarak yürürlüğe konuldu; yargı reformu paketleri uygulamaya sokuldu; TCK, CMK, Dernekler Kanunu gibi temel kanunlar değiştirildi ve en önemlisi de ‘Yargı Reformu Stratejisi’ kabul edilerek buna göre sistemli bir çalışma başlatıldı.

Lâkin, ne yazık ki Türkiye’de hâlâ yargının işleyişini değiştiren, toplu ve kökten bir ‘Yargı Reformu’na olan ihtiyaç devam etmektedir.

YENİ TÜRKİYE ‘Yargı Reformu Özel Sayısı’nı, ‘Genel Siyasî Yaklaşım’, ‘Yüksek Yargının Yargı Reformu Görüşleri’, ‘Yargı Reformu, Sorunlar ve Yargıda Yeni Arayışlar’, ‘Yargı Bağımsızlığı ve Anayasa Yargısı’, ‘Medenî Hukuk Reformu’, ‘Ceza Adaleti Reformu’, ‘Ticaret Hukuku ve İş Yargısında Reform’, ‘İdarî Yargı Reformu’, ‘Adlî Teşkilât, Mahkemeler’, ‘Hukukçular, Avukatlar’, ‘Hukuk Eğitimi’, ‘Felsefe’, ‘Tarihçe ve Reformlar’, ‘Çeşitlemeler’ ve ‘Yargı Reformu Stratejisi’ başlıkları altında 15 bölüm hâlinde ele aldık.

Bu sayımızda 4 Meclis Başkanı ile 4 Adalet Bakanı’nın yazıları var. Ayrıca, bütün yüksek yargı kuruluşlarının başkanları da yargı reformu konusundaki görüşlerini yazıya döküp gönderdiler. Bu münasebetle, güzel yazılarıyla dergimizi şereflendiren TBMM Başkanı Sayın Cemil Çiçek’e, Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç’a, Adalet Bakanı Sayın Sadullah Ergin’e, Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Hayati Yazıcı’ya, dergimize özel ilgisini esirgemeyen Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Ahmet İyimaya’ya ve diğer siyaset adamlarımıza; ayrıca Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Haşim Kılıç’a, Yargıtay Başkanı Sayın Ali Alkan’a, Danıştay Başkanı Sayın Hüseyin Karakullukçu’ya, Sayıştay Başkanı Sayın Recai Akyel’e, bütün hukukçularımıza, değerli bilim adamlarımıza ve yazarlarımıza teşekkürü borç biliyoruz. Özellikle, Eski Yargıtay Başkanı Sayın Prof. Dr. Sami Selçuk’un katkıları bizim için çok faydalı olmuştur.

‘Hukukun siyasallaştırılması’, yargının en önemli sorunlarının başında gelir. Hukukun siyasallaşmasında en tehlikeli durum, hâkim ve savcının kendi siyasî ve ideolojik görüşleriyle hareket etmesidir. Türkiye’de hukuku siyasallaştıranlar sadece siyaset adamları değil, Devlet ve Cumhuriyet hakkındaki idolleşmiş peşin hükümlerini bir halaskâr edasıyla hukuka karıştıran yargı mensuplarıdır. Artık ‘vatan kurtaran hukukçu’ sendromu, jakoben dönemlerin yüzkarası olarak geride bırakılmalıdır.

Demokrasinin icabı olarak ‘kuvvetler ayrılığı’ çerçevesinde yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı da çok önemlidir. Halbuki darbe anayasalarında ‘yargı bağımsızlığı’nın yanlış tefsiri, yargının yasama ve yürütmeye müdahalesine yol açmış ve devlet çarkının döndürülmesi zorlaştırılmıştır. Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Haşim Kılıç’ın şu sözlerinin üzerinde dikkatle düşünülmelidir: ‘Yargı gücünü vesayete dönüştürerek, bunu yargı bağımsızlığıyla meşrulaştırmaya çalışmanın hukuk devletinde yeri olamaz’. Diğer taraftan, yasama ve yürütmenin de yargıya müdahalesi önlenmeli, yeni bir ‘bağımsız’ ve ‘tarafsız’ hukuk devri başlatılmalıdır.

Yargı sisteminin işleyişi, radikal bir yöntemle kökünden değiştirilmelidir. ‘Geciken adaletin adaletsizlik’ olduğu hakikati unutulmamalı; soruşturma ve yargılamada, telefon, faks, internet ve modern teknoloji kullanılmalı ve dâvâlar en fazla iki celsede bitirilebilmelidir. Ayrıca yargı birliği sağlanmalı ve öncelikle askerî yargı tasfiye edilmeli; İstinaf Mahkemeleri kurulmalı ve Yargıtay gerçek görevini ifa edebilmelidir.

Hukuk eğitimi tamamen değiştirilerek kalitesi yükseltilmeli; hukukçular, özellikle hâkim ve savcılar, toplumun ve devletin en itibarlı kişileri olmalıdır. Hukuk eğitimini mükemmel şekilde tamamlayan kişilerden hâkim ve savcı yapılacakların, hak ve adaletten hiç sapmayan, hür düşünceli, yüksek ahlâk ve şahsiyette olmaları lâzımdır. Bunun için de gereken her türlü tedbir alınmalıdır.

Adalet Bakanlığı’nın ‘Yargı Reformu Stratejisi’ni gerçekleştirmek için bir ‘Yargı Reformu Komisyonu’ kurulmasını ve 2014 yılının sonuna kadar yargıda köklü değişikliklerin yapılmasını temenni ediyoruz.

‘Yeni Anayasa’dan sonra hedefimiz ‘Yeni Yargı’ olmalıdır. Bu yargı, Türkiye’nin önünü açacak ve huzurlu bir toplumun oluşumunu mümkün kılacaktır.

Selâm, sevgi ve saygılarımla.

Hasan Celâl GüzelAna Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Cumhuriyet Projesi | Osmanlı Projesi | Türk Projesi
Değerlendirmeler | İletişim | Arama | Linkler

Copyright © 2013 Yeni Turkiye