Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 1200
Makale : 96
Ebad : 6 x 19,5 x 27,5 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : 350 gr. kuşe
Fiyat : 80 TL
  
   


OSMANLI DÖNEMİ BALKAN ŞEHİRLERİGenel BakışEdirneSelanikÜsküpManastırKırcaaliRusçukBelgradDramaİşkodraKöstendilVidinİbrailKazâlarOSMANLI DÖNEMİ'NDE RUMELİ'DE DİN, TASAVVUF VE VAKIF ESERLERİRumeli'de Din ve TasavvufRumeli'de Osmanlı Vakıf EserleriBALKANLARDA KÜLTÜR, SANAT, TÜRKÇE VE EDEBİYATBalkanlarda Kültür ve SanatBalkan Türkçesi Balkanlarda Edebiyat


Kurucusu: Hasan Celâl Güzel (1945-2018)

Yüksek İstişare Heyeti: Yakup Basmacı / Justin McCarthy / Darhan Kıdırali / Hayrettin Karaman / Rhoads Murphey / Kâmil V. Nerimanoğlu / İlber Ortaylı / Sadettin Ökten / İskender Pala

Yayın Kurulu: Şükrü Halûk Akalın / Şakir Akça / İbrahim Ethem Atnur / Emin Çarıkçı / Kemal Çiçek / Abdurrahman Dilipak / D. Mehmet Doğan / Gazi Doğan / Neslihan Durak / Şenol Durgun / Gonca Bayraktar Durgun / Tevfik Erdem / Hasan Tahsin Fendoğlu / Bilgehan Atsız Gökdağ / Tufan Gündüz / C. Sencer İmer / Osman Karatay / Ahmet Kızılay / Fatih Kirişçioğlu / İsmail Köksal / Sevgi Kurtulmuş / İbrahim Özkan / Nail Öztaş / Necdet Sağlam / Sami Selçuk / Lütfi Şehsuvaroğlu / Adnan Şenel / Ömer Turan / Feyzan Göher Vural

Y.T. Yayıncılık Eğitim Ltd. Şti. Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni: Ülker Güzel
Yazı İşleri Müdürü: Murat Tazegül
Dağıtım ve Abone Müdürü: Zülfikâr Mert
Satış ve Pazarlama: Murat Delibaş Kafkaslar
 Ortadoğu
 Azerbaycan

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

OSMANLI DÖNEMİ BALKAN ŞEHİRLERİ
Genel Bakış
Şehir, Osmanlı Şehri ve Balkan Şehri / Oğuz Kaan Bayrakdar [s.1389]
Osmanlı'nın Rumeli'deki Yedi Müstesna Güzeli / Rıdvan Canım [s.1398]
Âşık Çelebi'nin Meşâ'irü'ş-şu'arâsında Balkan Şehirleri / Mehmet Nuri Çınarcı [s.1430]
Edirne
Osmanlı Medeniyetinde Muhteşem Bir Payitaht ve Bir Kültür Şehri Olarak Edirne / Rıdvan Canım [s.1436]
18. Yüzyılın İlk Yarısında Çekim Merkezi Edirne / Gülser Oğuz [s.1460]
Raif Necdet (Kestelli)'nin Ufûl Adlı Eserinde Balkan Savaşı'nda Edirne'nin Sosyal Yapısı ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Çöküşü ile İlgili Tespitleri / Eren Akçiçek [s.1468]
Selanik
16. Yüzyılda Selanik'in Sosyo-ekonomik Gelişim Dinamikleri / Neslihan Ünal [s.1474]
1903-1904 Yılları Nüfus Sayımına Göre Selanik Nüfus Tablosu Analizi / Musa Şaşmaz [s.1491]
Üsküp
Üsküp Şehri'nin İdarî Yapısı, Mahalleleri ve Nüfusu (XVII. Yüzyıl) / Eyüp Kul [s.1504]
XIX. Yüzyılda Üsküp Şehri ve Nüfus Yapısı / Mehmet İnbaşı [s.1513]
Manastır
Manastır Şehrinde Yaşayan Türklerin Sosyo-Kültürel Yapıları / Selçuk Duman [s.1512]
18. Yüzyıl Ortalarında Manastır Şehrinde Sosyal ve Ekonomik Hayat / Mehmet Günay - Mustafa Akbel [s.1530]
Manastır Vilayet Gazetesi Gözüyle Manastır (1907-1908) / Yüksel Nizamoğlu [s.1542]
Kırcaali
Kırcaali'nin Kuruluşu, Nüfus Yapısı ve Tarihi / Emin Çarıkçı [s.1559]
Kırcaali / Tevfik Ziyaeddin Akbulut [s.1569]
XIX. Yüzyılda Balkanlarda Osmanlı Devleti ve Kırcaali / Durmuş Akalın [s.1572]
Rusçuk
Tuna'nın İncisi: Rusçuk / Mehmet Topal [s.1588]
XV. Yüzyılda Rusçuk'ta Demografik ve Sosyo-Ekonomik Yapı / Meryem Kaçan Erdoğan [s.1604]
Rusçuk'ta Asayiş Meselesi (1550-1700) / Kamil Çolak [s.1619]
Belgrad
XVIII. Yüzyıl Osmanlı-Avusturya Antlaşmalarında Belgrad ile İlgili Hükümler / Uğur Kurtaran [s.1638]
Drama
19. Yüzyılda Osmanlı Sol Kolunda Bir Şehir: Drama / İsmail Arslan [s.1652]
İşkodra
Maarif Salnamelerinde İşkodra Vilayetine Ait Veriler / Ünal Taşkın [s.1665]
Köstendil
XIX. Yüzyılda Osmanlı İdaresi Altında Balkanlar ve Köstendil / Durmuş Akalın [s.1674]
Vidin
Tuna Gazetesi'ne Göre 1865-1877 Yılları Arasında Vidin (Vidin'den Mektuplar) / Hava Selçuk [s.1695]
İbrail
Türkülerde Kalmış Bir Balkan Hatırası: “Şehr-i İbrail” ve Türküleri / Ali Duymaz [s.1712]
Kazâlar
Kalkandelen Kazâsı (1455-1569) / Mehmet İnbaşı [s.1719]
564 Numaralı Şer'iye Siciline Göre Karaferye Kazâsı / Şenay Öztürk Yılmaz [s.1735]
Sarı Saltuk Baba'nın Diyârı: XVIII. Yüzyılın Ortalarında Babadağ Kazâsı / İbrahim Etem Çakır [s.1747]
Rumeli'de Bir Kazâ: Tekfurdağı 1845 / Ayla Efe [s.1759]
OSMANLI DÖNEMİ'NDE RUMELİ'DE DİN, TASAVVUF VE VAKIF ESERLERİ
Rumeli'de Din ve Tasavvuf
Balkan Şehirlerinin Osmanlı ve Tasavvuf Paradigması / Metin İzeti [s.1767]
XVI. Yüzyılın İlk Yarısında Rumeli Coğrafyasında Tekke-Zaviyelerin Dağılımı / Ahmet Yiğit [s.1775]
Balkanlarda Hilâfetin Dinî-Siyasî Nüfuzu ve 1884 (1302) Tarihli Şeyhülislamlık Talimatnamesi / İlhami Yurdakul [s.1784]
Balkanlarda Mevleviliğin Yayılması ve Kurulan Mevlevihaneler / Serdar Ösen [s.1799]
Balkanlar'da Mevlevilik / H. Mustafa Eravcı [s.1815]
Bosna-Hersek'te Tasavvuf / Cazim Hadzimejlic [s.1825]
Saraybosna'da Bir Anadolu Ereni: “Akhisar'lı Ayvaz Dede” / Kefayettin Öz [s.1834]
Kosova Arnavutlarında Mevlit Geleneği / İsa Sülçevsi [s.1845]
Osmanlı Sonrası Bulgaristan Topluluğunun Dinî Hayatı / H. Mehmet Günay [s.1850]
Rumeli'de Osmanlı Vakıf Eserleri
Arşiv Belgelerine Göre Rumeli'deki Osmanlı Vakıfları / Önder Bayır [s.1863]
Balkan Ülkelerinde Osmanlı Eserleri Üzerine İstatistikî Durum / Mehmet Zeki İbrahimgil [s.1875]
Kosova'daki Türk Eserleri / Mehmet Zeki İbrahimgil [s.1906]
Sofya'da Günümüze Ulaşan Osmanlı Mimarî Eserleri / Gülberk Bilecik [s.1916]
Bir Balkan Şehri Olan Ohri'de XVII-XVIII. Yüzyıl Vakıf-Sosyal Hayat İlişkisine Dair Birkaç Örnek / Mevlüt Dede [s.1927]
Rusçuk'ta Osmanlı Kültür Varlıkları: Dinî ve Hayrî Kurumlardan Bazıları / Meral Bayrak Ferlibaş [s.1933]
Bulgaristan'ın Kırcaali Bölgesi'ndeki Türk Yapıları / Ayhan Çetin [s.1946]
Evliyâ Çelebi'den Günümüze Peçuy'da Türk Mimârî Eserleri / Mehmet Emin Yılmaz [s.1950]
Padişah İçin Hazırlık: 1067-1068 (1956-58) Yıllarında Edirne Sarayı'nda Onarımlar ve Yeni Mekânlar / Murat Kocaaslan - H. Ahmet Arslantürk [s.1962]
Sultan II. Mustafa Saltanatında Edirne Sarayı: 1696-1698 Harem Tamirâtları / Murat Kocaaslan - H. Ahmet Arslantürk [s.1974]
Düşmanlarımıza Bâ'is-i Helecân Vermek: Edirne Yeni Saray'ı Tamir Etmek / Murat Kocaaslan [s.2004]
Üsküp Burmalı Cami Tamir Projesi ve İnşaat Keşif Defteri / Reyhan Şahin Allahverdi [s.2016]
Makedonya Radanya Köyü Mahmut Ağa Camii ve Restorasyon Çalışmaları / Naciye Altaş [s.2024]
BALKANLARDA KÜLTÜR, SANAT, TÜRKÇE VE EDEBİYAT
Balkanlarda Kültür ve Sanat
Osmanlı Kültürünün Eflak ve Boğdan'ın Yaşamına Etkisi / Zeynep Sözen [s.2035]
Bosna Hersek'teki Kültür, Bilim ve Eğitim Üzerindeki Osmanlı Etkisi / Cazim Hadzimejlic [s.2045]
Bulgaristan'da Türk Halk Kültürü / İbrahim Tatarlı [s.2051]
Kosova Türklerinin Ölüm Öncesi İnanma ve Uygulamaları / Gonca Kuzay Demir [s.2062]
Balkan Türk Masallarında, Şamancıl Sağaltım Yöntemleri / Kadriye Türkan [s.2069]
Burek, Nein, Danke! (Börek mi, Hayır Teşekkürler!) Göçmen Bir Yemeğin Hikâyesi ve Milliyetçi Bir Konuşma / Jernej Mlekuz [s.2077]
Balkanlar'daki Türk Dizilerinin Derin Etkisi / Nedim Emin [s.2096]
Balkanlarda Geleneksel Müzik, Türler, Çalgılar, Müzikal-Kültürel Etkileşim, Etnik Kod ve Anlamlar Üzerine / Sibel Paşaoğlu [s.2099]
Makedonya'da Bektâşi Mûsikîsi / Abas Jahjai [s.2137]
Geleneksel Boşnak Müziğinde Türk Halk Türküleri / Nezihe Şentürk - Naka Niksiç [s.2143]
Anadolu ve Balkan Coğrafyasında Çoban Türküleri / F. Gülay Mirzaoğlu [s.2150]
Balkanların Osmanlıya Ait Sessiz Yelkenlileri / Mustafa Gürbüz Beydiz [s.2166]
Balkan Türkçesi
Balkanlarda Türkçenin Genel Görünümü / Bilgehan Atsız Gökdağ [s.2178]
Rumeli Türkçesi Çerçevesinde Türk ve Balkan Dillerinin Etkileşimi / Gürer Gülsevin [s.2191]
Asırlar İçinde Balkanların Barış ve İstikrar Dili “Türkçe” / Abidin Karasu [s.2201]
Balkanlarda Türkçe: Balkan Türk Ağızlarının Söz Dizimi (Makedonya ve Kosova Türk Ağızları Örneği) / Ahmet Günşen [s.2215]
Balkan Mânilerinin Dili / Fahrünnisa Bilecik [s.2234]
Avrupa'nın Güney Doğusunda Yaşayan Türkler ve Dilleri / Suzan D. Canhasi - Esin Hüdaverdi [s.2250]
Makedonya ve Civar Bölgelerde Balkan Türkçesi / Victor A. Friedman [s.2255]
Diyalektolojik Bir İnceleme: Romanya Tatarcası (Romanya Tatar Ağızları) / Mehmet Turgut Berbercan [s.2267]
Edith Durham'ın “High Albania” Adlı Eserinde Türk Dil ve Kültürü / Meral Demiryürek [s.2278]
Gagavuz Türkçesi / Nevzat Özkan [s.2287]
Batı Balkanlarda Türkolojinin Durumu / Nebahat Sülçevsi [s.2302]
Kuzey Yunanistan'da Değiştirilen Türkçe Yer Adları Üzerine / Eraslan Candan [s.2309]
Balkan Halklarında Streotipler, Mitler, Kimlikler ve Diller Arasındaki İlişki / Mustafa İbrahimi [s.2316]
Manisa ve Balkanlar (Manisa'da Yerleşik Balkan Göçmenleri Örneklemi Üzerinden Oğuz Türklerinin Türkçesinin Balkan Yapılanmalarına Dair Tespitler) / Senem Akyol [s.2323]
Balkanlarda Edebiyat
Ömer Seyfettin'in Anlatılarında Ontolojik Güven ve Bellek Alanı Olarak Balkan Coğrafyası ve Vatan / Mitat Durmuş [s.2358]
Bayerische Staatsbibliothek Türkçe Yazmalarının Balkanlı Kâtipleri / Muhittin Eliaçık [s.2368]
Hayrabolulu Hasîb ve Eserlerinden Örnekler / Ramazan Ekinci [s.2373]
Bulgaristan'da Türk Dili ve Edebiyatı / Nevzat Özkan [s.2386]
Bulgaristan Türk Edebiyatına Bir Bakış / Hayriye S. Yenisoy [s.2396]
Balkanlardan Aykırı Bir Örnek: Bogdan Filov / Hüseyin Mevsim [s.2405]
Bulgaristan Türkleri Edebiyatında Nadiye Ahmet ve Çocuk Hikâyeleri Üzerine Bir İnceleme / Atıf Akgün [s.2409]
Osmanlı Döneminde Bulgaristan'da Kütüphaneler / Ahmet Altay [s.2423]
Şu'arâ Tezkirlerine Göre Prizrenli Şairler / Vicdan Özdingiş [s.2429]
Kosova Türklerinin Çocuklarına Fısıldadıkları Büyülü Sözler: Ninniler / Gonca Kuzay Demir [s.2442]
Vardar Yenicesi Şairlerinin Coğrafya Tasavvurları ve Balkanlar / Erdem Can Öztürk [s.2453]
Vardarlı Abdülhâdî'nin Hz. Ali'ye Ait Yüz Söz Üzerine Şerhi / Âdem Ceyhan [s.2461]
Makedonya'da Anlatılan Nasrattin Hoca ve İtar Peyo Fıkraları Üzerine / Satı Kumartaşlıoğlu [s.2482]
Manastır (Bitola) Kenti Halk Şarkılarında İlginç Bir Kişilik: “Papaz Nikola” / Filiz Mehmetoğlu [s.2492]
Bosna-Hersek'te Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi'nde Üç Nadir El Yazma Kitap / Cazim Hadzimejlic [s.2498]
Bosnalı Sâbit ve Manisalı Birrî'nin Prut Savaşı Kasideleri Üstüne / Râsih Erkul [s.2503]
Gagauz Edebiyatı / Hülya Argunşah [s.2510]
Çocuk Edebiyatı Türü Olarak Ninniler ve Balkanlar Çocuk Edebiyatında Ninni Örnekleri / Raşit Koç [s.2529]
Türk-İslam Kültüründe Kesikbaş Destanı ve Balkanlardaki Yansımaları / Ali Kozan - Mehmet Yusüf Çelik [s.2536]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Cumhuriyet Projesi | Osmanlı Projesi | Türk Projesi
Değerlendirmeler | İletişim | Arama | Linkler

Copyright © 2019 Yeni Turkiye