Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 720
Makale : 102
Ebad : 5 x 28 x 20 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : Karton Kapak
Fiyat : 80 TL
  
   
Mart-Nisan 1997 - sayı 14

Siyasette Yozlaşma II

Yasama Denetimi ve OmbudsmanYargı Denetimi, Cezaî MüeyyidelerÖzel Soruşturma ve Yargılama, Yasama Dokunulmazlığı, Memurun Muhakematıİdarî ve Malî DenetimŞeffaflık, Mal Bildirimi, Meritokrasi, İhale SistemiÇözüm ÖnerileriYolsuzluk Çeşitleri, Siyasallaşma, Siyasal Patronaj, Rant Kollama, Rüşvet, Lobicilik, Korumacılık, KayırmacılıkYolsuzluğun Ölçülmesi ve Diğer ÜlkelerTeknoloji ve Siyasal YozlaşmaMedya ve YozlaşmaKavram ve EtimolojiDin ve AhlâkFelsefe, Sosyoloji, PsikolojiTarihSohbet, Hatıra ve ÇeşitlemelerAraştırma
 Yönetimde Yeniden Yapılanma
 Türk Siyaseti

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE DENETİM
Yasama Denetimi ve Ombudsman
Sistemin Siyasi ve Hukuki Denetimi / Hasan KORKMAZCAN [s.751]
Yozlaşma / Oltan SUNGURLU [s.753]
Siyasal Yozlaşmaya Karşı Hukukî Tedbirler / Bülent ARINÇ [s.759]
Yurttaşın Yönetime Karşı Korunmasında Bir Başka Denetim Organı: Ombudsman / Zekeriya TEMİZEL [s.764]
Ombudsman ve Temiz Toplum / Taykan ATAMAN [s.779]
Bir Denetim Mekanizması Olarak Ombudsman, Türkiye'deki İhtiyaçlara Ne Kadar Cevap Verebilir? / Bülent KENEŞ [s.790]
Ombudsman Sistemlerinin İslâmi Temelleri / Victor PİCKL [s.800]
Yargı Denetimi, Cezaî Müeyyideler
Siyasetçilere Düşen / Müfti UTKU [s.806]
Suçlara El Koymada ve Soruşturmada Engeller / Haluk YARDIMCI [s.808]
Anayasa Yargısı Üzerindeki Görüşlerden Kesitler / Ahmet İYİMAYA [s.812]
Temiz Toplum Meselesi / İbrahim KAPLAN [s.823]
Demokrasi - Hukuk - Otorite / Zeki HAFIZOĞULLARI [s.818]
Temiz Toplum ve Polis / Füsun SOKULLU - AKINCI [s.828]
Özel Soruşturma ve Yargılama, Yasama Dokunulmazlığı, Memurin Muhakematı
Dokunulmazlık ve Siyaset / Saffet Arıkan BEDÜK [s.838]
Türkiye Örneğinde Yasama Dokunulmazlığı Kavramı / Yüksel YALOVA [s.843]
Temiz Toplum ve Yasam Dokunulmazlığı / Şeref MALKOÇ [s.850]
Görev Suçlarında Özel Soruşturma ve Yargılama Kuralları / Bahri ÖZTÜRK [s.854]
Memur Yargılaması Bütünüyle Adli Yargıya Verilmeli / Sami SELÇUK [s.874]
İdari Yargı Kararlarının Uygulanması Bağlamında Memurin Muhakematı Hakkında Kanuna Bakış / Turgut CANDAN [s.885]
Parlamenter Bağışıklıklar / Mehmet TURHAN [s.897]
Memurların Yargılanmasına İlişkin Yasa Üzerine / Ahmet Hamdi ÜNLÜ [s.905]
Kamu Görevi, Muafiyet ve Dokunulmazlık Kavramları Üzerine Düşünceler / İzzet ÖZGENÇ - Cumhur ŞAHİN [s.911]
İdarî ve Malî Denetim
Yolsuzlukla Mücadelede Sayıştay Denetimi / Vecdi GÖNÜL [s.915]
Yolsuzlukla Mücadelede Denetimin Rolü / Turhan GÜVEN [s.924]
Kamu Harcamalarının Denetimi Üzerine Bazı Düşünceler / Ömer Faruk BATIREL [s.929]
Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun Teşkilat, Görev ve Yetkileri / Osman Nuri ODUNCU [s.931]
Kamu Kuruluşlarında Denetim ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu / M. Sabri AYGÜNEY [s.934]
Yolsuzluk Üzerine Üç Nokta / Kutlu SAVAŞ [s.942]
Politik Yozlaşma, Mali Denetim ve Denetimde Etkinlik Sorunu / Abdullah ASLAN [s.948]
Hazinenin Denetim Fonksiyonu ve Hazine Kontrolörleri Kurul / Hikmet ESEN [s.952]
Yolsuzlukla Mücadelede İç Denetim / Aydoğan YURDAKUL [s.957]
Denetimin Yeri, Önemi ve Türk Kamu Yönetiminde Denetim Hizmetlerinin Geliştirilmesi / Ulvi SARAN [s.962]
Siyasetteki Yozlaşmayı Önleyemedikçe Temiz Topluma Ulaşılamaz... / Hüseyin Bölükbaşı ÜNAN [s.973]
Yolsuzluklar Üzerine / Mehmet ÇELİK [s.976]
Şeffaflık, Mal Bildirim, Meritokrasi, İhale Sistemi
Yolsuzluğa Karşı Ahlak Kuralları / Hüsamettin CİNDORUK [s.978]
Temiz Türkiye İçin / Recep Tayyip ERDOĞAN [s.983]
Almatı - Bakü Hattı ve İrredentizm / Bülent AKARCALI [s.981]
Siyasette Yozlaşma ve Mali Denetim / Biltekin ÖZDEMİR [s.990]
Temiz Toplum ve Toplumsal Sorunların Çözümlenmesinde İnsan Unsurunun Önemi / Nuri TORTOP [s.994]
Avrupa Konseyi Üyesi Ülkelerde Parlamento Üyelerinin Mali İlişkilerinin Denetimi ve Şeffaflık / Ercan DURDULAR [s.998]
Politikada Liyakat ve Meritokrasi / Coşkun Can AKTAN [s.1008]
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun Neresindeyiz? / Mehmet KÜÇÜKÇİRKİN [s.1011]
İhale Düzeninin Sorunları ve Çözüm Önerileri / Bilal YAKUT [s.1018]
Çözüm Önerileri
Temiz Siyaset ve Güvenilir Yönetim / Hüseyin ERGÜN [s.1021]
Siyasal Yozlaşmanın Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirler / Nahit MENTEŞE [s.1024]
Yolsuzluk Sorunu ve Çözüm Önerileri / Fahri ÖZTÜRK [s.1026]
Siyasette Kirlenme ve Çözüm Yolları / Erol YARAR [s.1030]
Yozlaşmanın Boyutları ve Giderilmesine İlişkin Çözüm Önerileri / Aytaç EKER [s.1032]
Kamu Yönetiminde Yolsuzluk ve Rüşvete Karşı Önlemler: Değişik Ülkelerden Bazı Örnekler / Ümit BERKMAN [s.1039]
Siyasal Yozlaşmaların Önlenmesine Yönelik Çözüm Önerileri / Coşkun Can AKTAN [s.1059]
YOLSUZLUK TÜRLERİ, YOLSUZLUĞUN ÖLÇÜLMESİ VE DİĞER ÜLKELER
Yolsuzluk Çeşitleri, Siyasallaşma, Siyasal Patronaj, Rant Kollama, Rüşvet, Lobicilik, Korumacılık, Kayırmacılık
Siyasal Patoloji ve Siyasal Yozlaşma / Coşkun Can AKTAN [s.1063]
Kamu Yönetiminde Davranışların Siyasallaşması ve Türkiye Örneği / Musa EKEN - Mustafa Lütfi ŞEN [s.1112]
Çoğulcu Demokratik Hukuk Devleti Düzenine ve Piyasa Geçişte Özel Hukuk Alanında Yapılması Gereken Kanunlar - Modifikasyonlar / Ömer DİNÇER [s.1077]
Türk Siyasal Siteminde Değişim, Siyasal Patronaj ve Yozlaşma / Ersin KALAYCIOĞLU [s.1119]
Politik Süreçte Korumacılık, Yolsuzluk ve Kaynak Dağılımı / Metin MERİÇ [s.1128]
Rant Kollayan Bir Topluma Doğru Giderken / Havva ÇAHA [s.1139]
Rant Kollayan Topluma Karşı Temiz Toplum / Asuman ALTAY [s.1169]
Toplumsal Yapı ve Rüşvetin Güç Hiyerarşisindeki Yeri / Kerim KARAGÖZ [s.1183]
Siyasal Karar Alma Sürecinde Lobicilik / Hakan AY [s.1191]
Yolsuzluğun Ölçülmesi ve Diğer Ülkeler
Yolsuzluğa Karşı Cevapların Keskinleşmesi / Peter EİGEN [s.1196]
Dünyada ve Türkiye'de Yolsuzluklar / Coşkun Can AKTAN [s.1202]
Yolsuzluk ve Rüşvetin Uluslararası Boyutu / Yusuf Ziya İRBEÇ [s.1209]
Demokrasi ve Siyasal Yozlaşma / Nihal İNCİOĞLU [s.1227]
ÇEŞİTLİ AÇILARDAN YOZLAŞMA
Teknoloji ve Siyasal Yozlaşma
Elektronik Devrim ve Telekomünikasyon Teknolojisindeki Gelişmelerin Siyasete Etkileri / Bahri ZENGİN [s.1235]
Temiz Gelecek İnternet'le Gelecek / Yurtsan ATAKAN [s.1243]
Medya ve Yozlaşma
Yozlaşma ve Güven / Can ATAKLI [s.1253]
21. yy. Bilgi Toplumu Polisliğinde Kişisel Gelişim, Motivasyon, Verimlilik ve Grup Çalışması / Şakir SÜTER [s.1245]
Siyasal Gündem ve Kamuoyu / Necdet ATABEK [s.1257]
Kavram ve Etimoloji
Yozlaşma Üzerine Düşünceler / Hüsrev HATEMİ [s.1263]
Siyaset ve Politika Kavramlarına Etimolojik Bir Yaklaşım ve Bir Mini Yorum / Yaşar KAPLAN [s.1266]
Din ve Ahlâk
Siyasî ve Ahlâkî Yozlaşma / Yasin HATİBOĞLU [s.1272]
Türk Seciyesinde ve Türk Ahlakında Gidişat / Lütfi DOĞAN [s.1284]
Din - Ahlâk - Siyaset Üzerine / Şaban KARATAŞ [s.1276]
Din ve Ahlak Açısından Siyasal Yozlaşma / Mehmet Nuri YILMAZ [s.1288]
Temiz Toplum, Ama Nasıl? / M. Sait YAZICIOĞLU [s.1292]
Benim Ahlak Anlayışım / Ataol BEHRAMOĞLU [s.1295]
Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji
Zihniyet Dönüşümü ve Erdemli Toplum Arayışı / Ahmet DAVUTOĞLU [s.1297]
Siyasî Ahlâk Olabilir mi? / Süleyman Hayri BOLAY [s.1303]
Siyasal ve Yönetsel Bozulma Hakkında / Cemil OKTAY [s.1308]
Siyasette Kirlenme / Erol CİHAN [s.1311]
Temiz Toplum, Temiz Siyaset / Naci BOSTANCI [s.1314]
Siyasette Üç Kriz / Edibe SÖZEN [s.1319]
Türk Transformasyonunun İzdüşümleri / Mithat BAYDUR [s.1321]
Ruhla Vücudun Gerilim / Umur TALU [s.1326]
Engin, Kişilik Dışı Güçlerin İhtişam ve Sefaleti / Cengiz AYDOĞDU [s.1328]
Yeni Bir İnsan Anlayışı, Yeni Bir Toplum / Ahmet TÜRKYILMAZ [s.1334]
Zor Zamanlar / Erol GÖKA [s.1338]
Tarih
Yozlaşma Korkusu / İlber ORTAYLI [s.1342]
Osmanlı Devleti'ninin Son Yüzyılında İdari Yozlaşma / Ercüment KURAN [s.1345]
Bürokrasi ve İktidar / İsmet BİNARK [s.1356]
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. Maddesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye (Uygulamalar - Sorunlar) / Bilâl ERYILMAZ [s.1348]
Siyasetnamelere Göre Siyasetin Yozlaşması ve Temiz Siyaset İlkeleri / Coşkun YILMAZ [s.1366]
Siyasetname Kültürümüze Göre Siyasetteki Yozlaşma ve İdeal Siyaset / Kemal ÇİÇEK [s.1384]
Politikada Liyakat Üzerine Kutadgu Bilig ve Koçi Bey Risalesi'nden Öğreneceklerimiz / Coşkun Can AKTAN [s.1389]
Siyasi Yozlaşmanın Ahlak Felsefesi / Yavuz GÖKMEN [s.1393]
Sohbet, Hatıra ve Çeşitlemeler
Yozlaşmadan Oturmuşluğa veya "Denizler Durulmadan Dalgalanmadan" / Sacit ADALI [s.1405]
Siyasette Yozlaşma / Sabri TANDOĞAN [s.1415]
Anılarla Politikada Moral Erozyon! / İsmail Orhan TÜRKÖZ [s.1426]
Tatar Ceditçiliği ve Bugünkü İdil-Ural Bölgesine Bir Bakış / Ahmet Rüştü ÇELEBİ [s.1417]
Onurunu Yitiren Siyaset / Mehmet Arif DEMİRER [s.1431]
Araştırma
Yozlaşma ve Sokaktaki İnsan / Zakir AVŞAR [s.1435]
I. ve II. Ciltlerdeki Çizgiler
Salih MEMECAN / [s.]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Osmanlı Projesi | Türk Projesi | İletişim | Arama

Copyright © 2020 Yeni Turkiye