Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 606
Makale : 43
Ebad : 4,5 x 28 x 20 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : Karton Kapak
Fiyat : 80 TL
  
   
Mart-Nisan 2001 - sayı 41

Ermeni Sorunu - II

TARİHSEL DEĞERLENDİRME \ Selçuklular ve ErmenilerOsmanlılar ve ErmenilerOsmanlılar ve Azınlıkların Statüsü ve HoşgörüErmenilerin Kışkırtılması, Ermeni Komiteleri, Ermeni İsyanları ve TerörüMisyonerlik Faaliyetleri ve EğitimErmeni Dili ve Kültürü Üzerinde EtkilerERMENİ MEZALİMİ \ Gerçek SoykırımYaşayanların Dilinden Ermeni ZulmüTürk - Ermeni İlişkileri Bibliyografyası
 Ermeni Meselesi
 Osmanlı'dan Günümüze Ermeni Sorunu
 Osmanlı'dan Günümüze Ermeni Sorunu (Genişletilmiş 3. Baskı)
 Tanıkların Diliyle Ermeni Vahşeti - Bir Sözlü Tarih Denemesi -

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

TARİHSEL DEĞERLENDİRME
Selçuklular ve Ermeniler
Selçuklu-Ermeni İlişkileri / Ali SEVİM [s.595]
Selçuklular Döneminde Türk-Ermeni İlişkileri / Mehmet ERSAN [s.603]
Osmanlılar ve Ermeniler
Tarihte Türkler ve Ermeniler / Ercüment KURAN [s.616]
Osmanlılar ve Milleti Sâdıkadan Ermeniler / Enver KONUKÇU [s.621]
Osmanlı Ermenileri / İlber ORTAYLI [s.630]
Osmanlı Devleti'nde Ermeniler Hakkında / Nejat GÖYÜNÇ [s.633]
Osmanlı Devleti'nde Ermeni Sorunu / Bilâl ERYILMAZ [s.639]
Osmanlılarda Azınlıkların Statüsü ve Hoşgörü
Mukayeseli Hukuk Açısından Azınlık Haklarına Bir Bakış ve Ermeni Katolik Patrikliği ile İlgili Bir Fermanın Değerlendirilmesi / Ali ŞAFAK [s.651]
Tanzimat'tan Önce ve Sonra Osmanlı Devleti'nde Gayrimüslimlerin Hukuki Statüsü / Gül AKYILMAZ [s.671]
Hıristiyan Azınlıklar ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Son Dönemi / Salahi SONYEL [s.687]
Osmanlı Devleti'nde Farklılıklara ve Hoşgörüye Kavramsal Bir Yaklaşım / Cevdet KÜÇÜK [s.702]
18. Yüzyıl Osmanlı Kıbrısı'nda Ermenilerin Durumuna Dair Bazı Tesbitler / Nuri ÇEVİKEL [s.710]
1855 Bursa Depreminde Mağduriyetleri Giderilen Gayrimüslimlerin Şükran İfadeleri / Besin ÖZCAN [s.719]
Osmanlı Ermenileri Arasında Katolik Kilisesi'nin Kuruluş Faaliyetleri / Davut KILIÇ [s.726]
Ermenilerin Kışkırtılması, Ermeni Komiteleri, Ermeni İsyanları ve Terörü
Ermeni Meselesiyle İlgili Birkaç Rus Kaynağı / Yusuf HALAÇOĞLU [s.735]
Atatürk ve Ermeniler / Azmi SÜSLÜ [s.742]
Ermeni Sorunu ve Türklere Yaptıkları Katliamlarda Ermeni Komitelerinin Yeri / Ergünöz AKÇORA [s.747]
Ermeniler Hakkındaki Reformların Uygulanması (1895-1897) / Musa ŞAŞMAZ [s.767]
1918 Yılında Sovyet Rusya'nın Ermeni Politikası / Erol KÜRKÇÜOĞLU [s.774]
Arşiv Belgeleri Işığında Zeytun Ermeni Meselesinin Halli / Yaşar AKBIYIK [s.777]
Haçin Ermenileri / Yaşar AKBIYIK [s.794]
Taşnak Partisi Van Şubesinin 5. Kongresi / Hasan OKTAY [s.822]
Ermeni Komitacıların Katlettiği Van Valisi Ali Rıza Paşa ve Türküsü / Hasan OKTAY [s.832]
Van Belediye Reisi Kapamacıyan Efendinin Ermeni Taşnak Komitesi Tarafından Katline Dair / Hasan OKTAY [s.839]
İstanbul Ermeni Patrikhanesi'nin Bağımsızlık Hareketlerine Yönelişi (1850-1896) / Davut KILIÇ [s.846]
Ermeni Kilisesi ve Terör / Kitap / Erdal İLTER [s.854]
Ermeniler ve İran / Kitap / Mehmetzâde Mirza BALA- Yavuz Ercan [s.894]
Misyonerlik Faaliyetleri ve Eğitim
Osmanlı Devleti'nde Ermeni Eğitim Kurumları ve Faaliyetleri / Necmettin TOZLU [s.920]
Osmanlı Devleti'ndeki Misyonerlik Faaliyetleri ile İlgili Bir Değerlendirme (İki Merkezden Örnekler) / Erdal AÇIKSES [s.935]
Osmanlı Döneminde Misyonerlik Faaliyetleri / Ayten SEZER [s.948]
Ermeni Meselesi ve Misyonerler / Ayten SEZER [s.961]
Ermeni Dili ve Kültürü Üzerinde Etkiler
Türk - Ermeni Dil İlişkileri / Günay KARAAĞAÇ [s.967]
Türk - Halk Edebiyatının Ermeni Kültürüne Tesiri / Fikret TÜRKMEN [s.974]
ERMENİ MEZALİMİ
Gerçek Soykırım
Doğu Anadolu Toplu Mezar Kazıları (Bulgu ve Belgelerle - Tarihî Gerçekler) / Cevat BAŞARAN [s.1001]
Ermenilerin Türk Savaş Esirlerine Yaptıkları Mezalim / Cemil KUTLU [s.1013]
Rus İstilasından Sovyet Ermenistanı'na Erivan (revan) Vilayeti'nin Demografik Yapısı (1827 - 1922) / Yavuz ASLAN [s.1017]
Ermenilerin Azerbaycan Topraklarını İşgali ve Azerbaycanlıların Soykırımı Günü / Elnur AĞAOĞLU [s.1029]
Kan ve Gözyaşının Toprağa Karıştığı Belde / Cezmi YURTSEVER [s.1036]
İslâm Ahalinin Duçar Oldukları Mezalim Hakkında Vesaike Müstenid Malûmat / Hüseyin KANYILMAZ [s.1040]
Doktor Abdüsselam Paşa ve Ermeniler / M. Lütfi İKİZ [s.1048]
Yaşayanların Dilinden Ermeni Zulmü
Yaşayanların Dilinden Erzurum - Sarıkamış; Sarıkamış - Kars'ta Ermeni Zulmü (1918 - 1920) / Gürsoy SOLMAZ [s.1050]
BİBLİYOGRAFYA
Türk - Ermeni İlişkileri Bibliyografyası / Kitap / Erdal İLTER [s.1123]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Osmanlı Projesi | Türk Projesi | İletişim | Arama

Copyright © 2020 Yeni Turkiye