Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 1000
Makale : 114
Ebad : 6 x 28 x 20 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : Karton Kapak
Fiyat : 80 TL
  
   
Temmuz-Ağustos 2001 - sayı 43

Sağlık - II

İLAÇ \ İlaç Sanayii ve Sorunlarıİlaç Geliştirme ve İlaç KullanımıSAĞLIK REFORMU \ Sağlıkta Öncelikler, Değişim, Küreselleşme ve Gelecek TrendleriSağlık Reformu ÇalışmalarıSağlık Yönetimi ve Sağlıkta Yeniden YapılanmaSağlıkta KaliteSAĞLIKTA ÖZELLEŞME ve SAĞLIK SİGORTASI \ Sağlıkta Özelleşme EğilimleriGenel ve Özel Sağlık SigortasıSAĞLIK EKONOMİSİ ve FİNANSMANI \ Sağlık Harcamaları ve BütçesiSağlık Hizmetlerinin Piyasaları ve PazarlamasıSAĞLIK ALTYAPISI ve TEKNOLOJİSİ \ Sağlık Teknolojisi ve Bilgi SistemleriLaboratuar HizmetleriSağlık Bina ve YatırımlarıEKLER \ UNICEF Dünya Çocuklarının Durumu 2001Dünya Bankası "Gelişme Göstergeleri 2001"Dünya Sağlık Örgütü (WHO) "Dünya Sağlık Raporu"


Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

İLAÇ
İlaç Sanayii ve Sorunları
Yeni Krizlerden Korunmak İçin Politik Müdahale Son Bulmalı / Bülent ECZACIBAŞI [s.1011]
21. Yüzyılda Türkiye İlaç Sanayii / Kaya TURGUT [s.1021]
Türk İlaç Endüstrisinin Ulaştığı Düzey / Tandoğan TOKGÖZ [s.1042]
Sağlıkta İlacın Yeri ve Sorunları / Okan ATAY [s.1047]
Avrupa Birliği ve İlaç Sanayii / Dilek EROL [s.1057]
İlaç Geliştirme ve İlaç Kullanımı
Yeni İlaç Bulma Yolları ve İlaç Geliştirme / S. Oğuz KAYAALP [s.1068]
Bitkilerin Sağlık İçin Kullanılışı ve Türkiye -Son Yirmi Yıl- / Ekrem SEZİK [s.1077]
Yaşlılık ve Yaşlılıkta Güvenli İlaç Kullanımı / Gönül ŞAHİN - Terken BAYDAR - Sevtap AYDIN [s.1087]
SAĞLIK REFORMU
Sağlıkta Öncelikler, Değişim, Küreselleşme ve Gelecek Trendleri
Sağlık Sektöründe Öncelik Belirleme ve Temel Stratejiler / Muharrem VARLIK [s.1101]
Sağlıkta Değişim Rüzgarları / H. İbrahim ÖZSOY [s.1107]
Küreselleşme ve Sağlık / Osman HAYRAN [s.1110]
Globalleşmenin Türk Sağlık Sektörüne Etkileri / Nilgün SARP - A. Ezel ESATOĞLU - Yasemin AKBULUT [s.1116]
Hastanelerin Finansal Yönetiminde Gelecek Trendleri / Çetin AKAR - İsmet ŞAHİN - Ömer GİDER - Nesrin İNAN [s.1124]
Sağlık Reformu Çalışmaları
Değişimin Getirdiği Reform İhtiyacı / Savaş YILDIRIM [s.1140]
Sağlık Reformu / Doğan BARAN [s.1145]
Kamu ve Sağlık Sektöründe Değişim / Rıfat A. ATUN [s.1148]
Türkiye'de Sağlık Reformu Çalışmalarına Bir Bakış / Haydar SUR - Hakkı ATLI [s.1163]
Sağlık Sistemi Reform Önerisi: Yöntem ve Finansman / Mustafa AKMAZ [s.1168]
Sağlık Reformunda Aile Hekimleri İçin Önerilen Ödeme Modelinin Uluslararası Deneyimlerin Işığında Değerlendirilmesi / M. Hulki UZ [s.1178]
Sağlıkta Reform: Yeni Binyıl, Eski Sistem? / Caner FİDANER [s.1185]
Sağlık Yönetimi ve Sağlıkta Yeniden Yapılanma
Sağlık Sistemimiz ve Sağlıkta Yeniden Yapılandırma Üzerine Yaklaşımlar / Suat ÇAĞLAYAN [s.1196]
Sağlıkta da Yeniden Yapılanma / S. Haluk ÖZSARI [s.1209]
Kamu Sağlık Hizmetlerinde Yeniden Yapılanma (Desantralizasyon - Demokratikleşme) / Şükrü GÜNER [s.1217]
Koruyucu Sağlık Hizmetlerinin Yönetiminde Yaklaşım ve Algılama Sorunu / Firuz Demir YAŞAMIŞ [s.1226]
Sağlık Hizmetleri Yönetiminde Profesyonelleşme / Osman HAYRAN [s.1234]
Sağlık Sistemimizin Değişim Zorunluluğu ve Metropol Kentler İçin Yeni Bir Model Önerisi / Osman MÜFTÜOĞLU - Erol GÖKA - Meltem ÖZBEK - Altuğ KUT - Hasan ŞAPÇI - [s.1240]
Türkiye Sağlık Sistemine Bakış ve Öneriler / Süheyl POZANTI [s.1266]
Türkiye'de Sağlık Hizmetleri Sorunlarına Bir Bakış ve Sağlık Yönetimi / Ömer R. ÖNDER [s.1272]
Hastane Yönetim Modelleri
Türkiye'de Hastaneler İçin Yeni Organizasyon Modeli İhtiyacı / Mahmud ÖZDEMİR [s.1276]
Modern Hastane Organizasyonu / Bilâl AK [s.1289]
Hastane İşletmelerinin Özellikleri ve Profesyonel Hastane Yöneticiliği / Bilâl AK [s.1304]
Türkiye'de Sağlık Sisteminde Kendine Yeter Hastane Modeli / Nusret AKYÜREK [s.1323]
Türkiye'de Hastanelerin Özerkleştirilmesi Hakkında Yüksek Öğrenimli Sağlık Personelinin Düşünce ve Tutumlarının Tesbiti / Aslan KAPLAN [s.1325]
Ankara Numune Hastanesi Dahiliye Polikliniğinde Benzetim (Simülasyon) ve Kuyruk Modelinin Uygulanması / Sevcan Reis ESMER [s.1341]
Sağlıkta Kalite
Sağlık Hizmetlerinde Kalite Kavramı / H. Erdal AKALIN [s.1350]
Sağlık Hizmetlerinde Kıyaslama - Karşılaştıma Yöntemi (Benchmarking) / Nilgün SARP [s.1355]
Modern Tıbbın Buzdağı: Tıbbî Hatalar / Metin ÇAKMAKÇI [s.1359]
Sağlıkta Avrupa Birliği
Tüketici Sağlığı Açısından Türkiye ve Avrupa Birliği Mevzuatlarının Karşılaştırılması / B. Zakir AVŞAR [s.1362]
Sağlıkta Avrupa Birliği'ne Doğru / Arslan Ümit GİRAY [s.1377]
AB Konusunda Bazı Değerlendirmeler / Füsun SAYEK [s.1382]
Avrupa Birliği ile Entegrasyon Sürecinde Türk Sağlık Sektörünün Durumu / Nejla CAN [s.1387]
Dünya Sağlık Örgütü / Bekir METİN [s.1396]
SAĞLIKTA ÖZELLEŞME VE SAĞLIK SİGORTASI
Sağlıkta Özelleşme Eğilimleri
Özelleştirme - Sağlık Hizmetlerinde Özelleştirmenin Kavramsal Boyutu / Aslan KAPLAN [s.1409]
Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Açısından Sağlık Hizmetlerindeki Özelleştirmenin Nedenleri, Yaklaşımlar ve Çeşitli Uygulamalar / Aslan KAPLAN [s.1431]
Çözüm, Özel Sektör ve Vakıflardadır / Ahmet YILDIZHAN [s.1449]
Özel Sağlık Sektörünün Neresindeyiz? / Ahmet ROL [s.1453]
Sağlıkta Devlet ve Özel Kesim Ortak Ekonomisi / Ahmet MERT [s.1458]
Genel ve Özel Sağlık Sigortası
Sağlık Sistemini Kademelendirilmiş Bir Biçimde Yapılandıran Genel Sağlık Sigortası Modeli / Aziz AKGÜL [s.1471]
Sağlık Sigortacılığında Özel Sektörün Yeri / Ali GÖREN [s.1478]
Özel Sağlık Sigortaları / Aydın YÜCETÜRK [s.1482]
Sağlık Reformu ve Zorunlu Özel Sağlık Sigortası Modeli Önerisi / Coşkun Can AKTAN [s.1485]
Türkiye'de Sağlık Sigortaları / Abdullah KARACIK [s.1488]
Eski Sağlık ve Sağlık Sigorta Sistemi Üzerine Eleştiriler ve Yeni Kurulacak Sağlık Sigorta Sistemi Üzerine Düşünceler / Mehmet DEMİRKASIMOĞLU [s.1492]
Sağlık Sigortacılığı Politikasında Amerikan Sağlık Sigorta Sisteminden İzlenimler / Yaşar A. ÖZCAN - Hacer ÖZGEN [s.1494]
Özel Hastaneler
Özel Hastaneler Yoğun Bakımda! / Sedat AZAK [s.1515]
Özel Hastane İşletmeciliği / Asım GÜZELBEY - Funda ALKAN - Yaşar DEĞİRMENCİ [s.1519]
Türkiye'de Özel Hastaneler ve Sorunları / Hakan YAKUPOĞLU [s.1522]
Sağlığın Özelleştirilmesi Hakkındaki Düşünceler / Aslan KAPLAN [s.1525]
Türkiye'de Sağlık Hizmetlerinde Özelleştirme Yaklaşımları ve Sağlık Bakanlığı'na Bağlı Hastanelerin Özelleştirilmesi Çalışmaları Hakkında Yüksek Öğrenimli Sağlık Personelinin Düşüncelirinin Tespiti / Aslan KAPLAN [s.1535]
SAĞLIK EKONOMİSİ ve FİNANSMANI
Sağlık Ekonomisi ve Finansmanı
Sağlık Hizmetleri Finansmanı ve Türkiye ve Dünyadaki Uygulamaları / Hasan Tansu AKTAN [s.1557]
Sağlık Hizmetlerinde Finansman ve Ulusal Ekonomi / Recep AKDUR [s.1571]
Türkiye'de Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Ücretlendirilmesi / Remzi SAĞLAM [s.1586]
Ekonomik Gelişme ve Sağlık Ekonomisi / Nesrin E. ÇİLİNGİROĞLU [s.1594]
Türkiye'de Sağlık Sisteminin Finansmanının Verimlilik ve Hakkaniyet Açısından Değerlendirmesi / Oğuz ENGİZ [s.1614]
Sağlık Ekonomisi, Sağlık Hizmetleri Sunumunda Maliyet Kavramı, Sağlık Hizmetleri Finansmanı ve Türkiye / Besim ŞEREF [s.1622]
Sağlık Hizmetlerinde Ekonomik Değerlendirme Teknikleri / İsmail AĞIRBAŞ - Mehtap TATAR [s.1634]
Sağlık Hizmetleri Finansmanı / Türkan YALÇIN - Hasan Hüseyin YILDIRIM [s.1642]
Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Ülkemizdeki Durum / Didem SÖYLEMEZ - Meryem DURNA [s.1657]
Sağlık Harcamaları ve Bütçesi
Sağlık Politikaları, Sağlıkta Finansman ve Bütçeler / Bayram Fırat DAYANIKLI [s.1667]
Türk Sağlık Sektörünün Yeniden Yapılanmasının Ekonomik Boyutu / Mehmet TOKAT [s.1676]
Sağlık Harcamalarındaki Çarpıklıklar / Harun DOĞRU [s.1683]
Sağlık Sektörü Reformunda Harcamaların Kontrol Edilmesi ve Verimliliğin Artırılmasına İlişkin Bazı Tespitler / Emin Haluk AYHAN [s.1687]
Sağlık Hizmetlerinin Piyasaları ve Pazarlaması
Sağlık Mal ve Hizmetlerinde Piyasa Aksaklıkları / Mehmet Ali AYDINLAR - Erdinç ÜNAL - Metin ATEŞ [s.1692]
Türkiye'de Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri / Dilaver TENGİLİMOĞLU [s.1710]
Sağlık Sektörüne Kamu Müdahalesi / Sedat ÇETİK [s.1720]
SAĞLIK ALTYAPISI VE TEKNOLOJİSİ
Sağlık Teknolojisi ve Bilgi Sistemleri
Sağlık Sektöründe Araştırma - Geliştirme, Teşvik Politikaları, Bilgi ve Teknoloji Üretimi / Kemal GÜLEÇ [s.1729]
Sağlık Yönetiminde Karar Verme ve Bilgi Gereksinimi / Korkut ERSOY - Meriç ÇOLAK [s.1736]
Sağlık Bilgi Sistemleri ve Ülkemizdeki Durum / Suat DURANAY [s.1741]
Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri / Mesut ÇİMEN [s.1749]
Tıbbî Teçhizat ve Biyomedikal Hizmetler
Sağlık Kuruluşlarında Tıbbî Teknoloji Yönetimi / Yekta ÜLGEN [s.1754]
Biyomedikal Mühendislik / Yusuf Ziya İDER [s.1759]
Türkiye'de Nükleer Tıp Uygulamaları / Ali Tan IŞITMAN [s.1764]
Radyasyon Güvenliğinin Temel Kriterleri ve Hastanın Radyasyon Güvenliğinin Sağlanmasında Medikal Fiziğin Önemi / A. Gönül BUYAN [s.1767]
Laboratuvar Hizmetleri
21. Yüzyılda Klinik Biyokimya Laboratuvarlarından ve Uzmanlarından Beklentiler / Yahya R. LALELİ - Ahmet ŞAHİN [s.1776]
Sağlık Sektöründe Laboratuvar Hizmetleri / Ömer GÜZEL [s.1782]
Sağlık Bina ve Yatırımları
Türkiye'de Sağlık Yapıları Tasarım ve Uygulaması / Nermin İDİKAT [s.1790]
Sağlık Sektöründe Yatırımların Önemi ve Yatırım Kararları / Nurullah UÇKUN [s.1794]
SAĞLIK HAKLARI ve TIBBÎ ETİK
Sağlık Hakkı ve Hasta Hakları
Sağlık Kavramı ve Bireyin Yaşamında Sağlık Hakkı / Osman Gazi AKSOY [s.1803]
Hasta Haklarında Mükemmeli Yakalamak / Mehmet Ali ÖNAL [s.1809]
Sağlık Hizmetlerinin Etkinleşmesi İçin Temel İlke ve Politikalar / Derman BOZTOK - Hamiyet Fikret GÜNDOĞDU - Ümmühan AHSEN - Firdevs KORKMAZ [s.1818]
Kitle İletişim Araçlarına Karşı Sağlığımızı Nasıl Koruyalım? / Güliz ULUÇ [s.1822]
Tıbbî Etik
Psikiyatrinin Toplumsal Rolü ve Sorumluluğu (Metapsikiyatrik Bir Deneme) / Cengiz GÜLEÇ [s.1826]
Halk Sağlığı Açısından Etik / Çağatay GÜLER [s.1832]
İş Ahlakı Açısından Tıp: Neredeyiz? Nereye Gidiyoruz? / Berna ARDA [s.1845]
Karar Kimin? Tıbbî Girişimin Reddi Açısından Hastanın Karar Verme Yeterliği / Çağrı KALAÇA [s.1854]
ÇEŞİTLEMELER
Sağlık Mevzuatı
Sağlık Mevzuatının Temel Esasları / H. Fehim ÜÇIŞIK [s.1865]
Alternatif Tıp
Akupunktur / Cemal ÇEVİK [s.1876]
EKLER: İSTATİSTİKLER
UNICEF "Dünya Çocuklarının Durumu 2001" / [s.1883]
DÜNYA BANKASI "Dünya Gelişme Göstergeleri 2001" / [s.1927]
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (WHO) "Dünya Sağlık Raporu 2000" / [s.1948]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Osmanlı Projesi | Türk Projesi | İletişim | Arama

Copyright © 2020 Yeni Turkiye