Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 672
Makale : 93
Ebad : 4 x 28 x 20 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : Karton Kapak
Fiyat : 80 TL
   
Ocak-Şubat 2002 - sayı 46

Türkoloji ve Türk Tarihi Araştırmaları - I

TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARITürkoloji Sempozyumu BildirileriEski Türkler ve Menşeleri Hakkında AraştırmalarTürk Dünyası'ndan KesitlerTÜRK DİLİ VE EDEBİYATITürk Dili AraştırmalarıTürk Edebiyatı AraştırmalarıKÜLTÜRTürk Kültürü Araştırmaları
 Kazak Türkleri
 Sanatı, Tarihi, Edebiyatı ve Musikisiyle KIRIM
 Türkiye-Afrika İlişkileri
 Osmanlı

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI
Türkoloji Sempozyumu Bildirileri
Türkiye'de ve Dünyada Türk Dili Üzerine Çalışmalar ve Türk Dil Kurumu / Şükrü Halûk Akalın [s.11]
Uluslararası Düzeyde Türkiye'yi Tanıtma Çabalarında Türkolojinin Rolü / Salahi R. Sonyel [s.18]
ABD'de Türkoloji Çalışmaları/Perspektifler / Eugenia Popescu-Judetz [s.23]
ABD'de Avrasya Çalışmalarının Durumu / Uli Schamiloglu [s.25]
Amerika Birleşik Devletleri'nde Orta Avrasya Araştırmaları / Robert M. Cutler [s.30]
Avrupa Orta Asya Çalışmaları Topluluğu (ESCAS) / Gabriele Rasuly-Paleczek [s.33]
Almanya'da Avrasya Çalışmaları / Klaus Pander [s.39]
Osmanlıları Öğrenmede Tarihî Coğrafyanın Önemi / Wolf Hütteroth [s.40]
Fransa'da Modern ve Çağdaş Orta Asya Tarihi Üzerine Çalışmalarda Yeni Eğilimler / Thiery Zarcone [s.43]
Macaristan'daki Türkoloji Çalışmaları / István Zimonyi [s.46]
Macar Türkolojisinin Aktüel Görevleri / Éva Kincses Nagy [s.49]
Avusturya'daki Türkoloji Çalışmaları / Gabriele Rasuly Paleczek [s.52]
İtalya'daki Türkoloji Araştırmalarının Durumu / Enrico Basso [s.59]
İtalya'daki Avrasya Araştırmaları / Matteo Compareti [s.60]
İspanya'da Avrasya Çalışmaları / Agustí Alemany [s.62]
Kıbrıs'ta Türkoloji Çalışmaları / Ahmet C. Gazioğlu [s.64]
Avustralya'da Türkçe Çalışmaları ve Türk İmgeleri / Kutlay Yağmur [s.72]
Rusya'da Osmanlı Araştırmaları / Yuriy A. Petrosyan [s.75]
M.Ö. IX-IV. Yüzyıllarda Sayan-Altay Göçebeleri / Leonid Marsadolov [s.78]
Rusya Arşiv Belgelerinde Osmanlı Tarihi / Tofig Mustafazade [s.83]
Bulgarların Kökeni Konusundaki Bulgar Çalışmaları: Geçmiş ve Bugün / Plamen S. Tzvetkov [s.90]
Romanya'da Türk Çalışmaları / Viorel Panaite [s.92]
Hırvatistan'da Türkler Üzerine Yapılan Çalışmalar Hakkında Bazı Notlar / Emil Hersak [s.95]
İdil-Ural'da Türkolojinin Durumu / Mirfatih Zekiev [s.98]
Tataristan'da Tarih Biliminin Durumu / Rafael Muhammetdinov [s.101]
Kıpçak Araştırmalarının Güncel Sorunları / Bulat Kumekov [s.103]
Özbekistan'da Türk Halkları Tarihi Tetkiki Üzerine / Abdulhalık Aytbaev [s.108]
Uygur Çalışmalarının Durumu / Michael C. Brose [s.111]
Çin'de Türkoloji Çalışmaları / Geng Shimin [s.114]
Güney Doğu Asya'da Türk İmajı ve Çalışmaları / Lık Arifin Mansurnoor [s.120]
Türk ve Malay Dünyaları Arasındaki İlişkiler / Kamaruzaman Yusoff - Abdulbasir Bin Mohammed [s.123]
Ankara'da Uluslararası Türkoloji Sempozyumu / Ertuğrul Aydın [s.125]
Eski Türkler ve Menşeleri Hakkında Araştırmalar
Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışları / Reha Oğuz Türkkan [s.127]
Asya İsminin Kökeni / Abdurrahman Alymbaev [s.133]
Türkmen Adına Dair Bazı Fikirler / Tufan Gündüz [s.142]
Türkmen Halkının Oluşumunun ve Gelişiminin Bazı Meseleleri / Ata Cıkıyev [s.146]
Türkmen Medeniyetinin Menşeleri / Nurgözel Beşimova [s.150]
Eski Türklerin Güney Kafkasya'ya Göçleri / Kemal Hasanoğlu Aliyev - Feride Aliyeva [s.158]
Azerbaycan ve Ön Asya Türk Nüfusunun Yerliliği Problemi Üzerine / Alekper Alekperov [s.163]
Partlar / Yusuf Kılıç [s.176]
Siraklar / İlhami Durmuş [s.181]
Eski Hint Metinlerinde Türkler / Korhan Kaya [s.191]
Anadolu'da 1071 Öncesi İlk Türk İzleri / Levent Zoroğlu [s.194]
Orta Çağ'da Ön Asya'nın Türkleşmesi / Yegen Atagarriyev [s.198]
Türkler ve İslâmiyet / Murat Özbay [s.204]
Türk Dünyası'ndan Kesitler
Türk Dünyası'nın Coğrafi Şahsiyeti / Ramazan Özey [s.213]
Türk Yurdu Balkanların Coğrafyası / Ramazan Özey [s.226]
Bugünkü Bulgaristan Türkleri / İbrahim Yalımov [s.244]
Makedonya'da Eğitim Sistemi ve Türkler / Muzaffer Tufan [s.251]
Kosova'da Türkçe Eğitim Öğretim / Şecaettin Koka [s.263]
İran Anayasası ve Uluslararası Hukukta Güney Azerbaycan Türklerinin Konumu / Nimetullah Ağabali [s.272]
Ahıska Türkleri / Gülben Mat [s.283]
Borçalı (Gürcistan) Karapapaklarının Terekemelerinin Tarihine Dair / Semra Alyılmaz [s.288]
Pamir Yaylası'ndan Ulu Pamir Köyü'ne Pamirli Kırzgızlar / Abdülmetin Keskin [s.292]
Kazakların İstiklâl Tutkusu / Yakup Deliömeroğlu [s.298]
Türklerde ve Ruslarda Kazaklık Kurumu / Naile Hacızade [s.301]
Sibirya Türk Yurtlarından Esintiler / Ramazan Özey [s.307]
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Türk Dili Araştırmaları
Göktürk Yazıtları / Ali İsa Şükürlü [s.325]
Gazneliler Döneminde Dil ve Edebiyat (962-1183) / Azmi Bilgin [s.338]
Harezm Türkçesi / Aysu Ata [s.343]
Avusturyalı Türkolog Herbert Jansky'nin Osmanlı Türkçesi Hakkında Düşünceleri / M. Sani Adıgüzel [s.364]
Bağımsız Azerbaycan ve Devlet Dili Terimi Üzerine / Alâeddin Mehmedoğlu [s.374]
Güney Azerbaycan'da Türk Lehçeleri / Büyük Resuloğlu [s.381]
Kırgız Türkçesi (Ses Bilgisi) / Turgut Karacan [s.387]
Türkler ve Japonlar / Mehmet Bayrakdar [s.405]
Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası: Anadolu'daki Yer Adlarının Tarihi Gelişimi / Sıddık Çalık [s.410]
Karamanlılar / Nilay Çorağan Karakaya [s.418]
Türkiye'de Özel Diller / Nurettin Demir [s.422]
Türk Edebiyatı Araştırmaları
Türk Tarih ve Edebiyatı Araştırmalarında Usûl Üzerine / Âdem Ceyhan [s.429]
Türkler ve Yazı / M. Savaş Çevik [s.440]
İlk Müslüman Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet: Karahanlılar (840-1212) / Azmi Bilgin [s.445]
Anlatım Esasına Dayalı Türk Halk Edebiyatı Metinlerinde Kahramanlar ile Bunların Dinî Metinler ve Peygamberlerle İlişkisi / Erdoğan Altınkaynak [s.454]
Kültür Tarihine Kaynak Olarak Bursa Vefeyatnameleri / Kadir Atlansoy [s.464]
XVIII. Yüzyıl Osmanlı Devlet Adamlarının Avrupa İntibaları / Fatih Tuğluoğlu [s.472]
İstanbul ve Osmanlı Hayranı Bir Şair; Lamartine / Mustafa Ayyıldız [s.485]
Servet-i Fünûn Edebiyatı / Mesut Tekşan [s.489]
Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatında Divan Şiirine Dair Münakaşalar ve Münakaşaların Neticeleri / Erdoğan Erbay [s.502]
Arif Nihat Asya'da Vatan Sevgisi ve Tarih Şuuru / Saadettin Yıldız [s.510]
Garipçiler / Hakan B. Sezyek [s.515]
Bir Cumhuriyet Aydınının Batı Edebiyatı Tarihi Dersleri / Recep Duymaz [s.536]
Sovyet Türk Cumhuriyetinde (1917-1991) Türk Soylu Folklorcuların Halk Edebiyatı Çalışmaları / Ali Abbas Çınar [s.549]
Türkistan Basın Tarihinde Önemli Bir Mecmua: Yaş Türkistan Dergisi (Aralık 1929-Ağustos 1939) / Ercan Çelebi [s.555]
Çağdaş Azerbaycan Edebiyatı / Ali Erol [s.560]
XX. Yüzyılın Başlarında Bakü'de Türkiye ile İlgili Eserlerin Tercümesi ve Yayınlanması / Vilayet Cafer [s.573]
Kazak Halk Şiiri ve Halk Şâirliği Geleneği / Bekir Şişman [s.582]
Rus Klasiklerinde Türkler ve Akraba Topluluklarına Ait Kültür Unsurlarına Dair Malzemeler / Yücel Oğurlu [s.588]
KÜLTÜR
Türk Kültürü Araştırmaları
Sembol ve Arketipler Açısından Kültürel Değerler / Sevinç Bakişova [s.603]
Sarmat Devlet Teşkilâtı ve Kültürü / İlhami Durmuş [s.614]
İlk Müslüman Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet: Gazneliler (962-1186) / Azmi Bilgin [s.625]
Kıbrıs Türklerinin Kültürel İlişkilerinin Tarihi / Harid Fedai [s.630]
Cumhuriyet Dönemi Kültür Politikaları Üzerine / Adnan Gürbüz [s.645]
Kazakistan'da Türk Tarihi ve Kültürü / Aiman M. Dosymbaeva [s.656]
Nizamnameler Işığında Eski Eser Kaçakçılığının Anadolu'daki Tarihî Serüveni / Osman Aytekin [s.663]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Osmanlı Projesi | Türk Projesi | İletişim | Arama

Copyright © 2020 Yeni Turkiye