Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 678
Makale : 55
Ebad : 4 x 28 x 20 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : Karton Kapak
Fiyat : 80 TL
  
   
Mayıs-Haziran 2002 - sayı 48

Türkoloji ve Türk Tarihi Araştırmaları - III

TEŞKİLÂTEski Türklerde Devlet YönetimiSelçuklularda TeşkilâtOsmanlılarda TeşkilâtCumhuriyet Döneminde TeşkilâtTOPLUM Türklerde Sosyal HayatDinî Telakkîler ve Millet SistemiSosyal Yapı ve Şehir HayatıEKONOMİ Eski Türklerden Günümüze Ekonomik ÇizgilerOsmanlı Ekonomik ve Malî Yapısında Değişimler
 Kazak Türkleri
 Sanatı, Tarihi, Edebiyatı ve Musikisiyle KIRIM
 Türkiye-Afrika İlişkileri
 Osmanlı

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

TEŞKİLÂT
Eski Türklerde Devlet Yönetimi
Kutadgu Bilig'e Göre Türklerde Devlet Yönetimi / Mehmet Kandır [s.7]
Türk Devlet Geleneğinde Hakimiyet ve "Devletin Başı" Sorunu / Yusuf Tekin [s.19]
Gazneliler Devleti'nde Teşkilat ve Kültür / M. Hanefi Palabıyık [s.29]
Selçuklularda Teşkilât
Abbasilerde - Büyük Selçuklular Döneminde - Devletin Hukukî Yapısı ve Kamu Hukuku Kurumlarına Dair Kısa Tesbitler / Ali Şafak [s.54]
Türkiye Selçuklularında Sultanların ve Devlet Adamlarının Dinî Otoritelerle Münasebetleri / Ahmet Altıntaş [s.66]
Karakoyunlu, Akkoyunlu ve Safevî Devletlerindeki Mülkî ve Askerî Teşkilâta Bakış / Oktay Efendiyev [s.72]
Osmanlılarda Teşkilât
Divân-ı Hümâyun / Metin Akis [s.81]
Osmanlılarda Din-Devlet İlişkileri ve Şeyhülislamlık Müessesesi / Kamil Kaya [s.92]
Yeni Bir Osmanlı Beylerbeyliği'nin Oluşumu: Dulkadır Beylerbeyliği Örneği / İsmail Altınöz [s.102]
1876 Tarihli Kanun-i Esasi'nin Kurduğu Sistem ve Yönetim Yapısı / Erdal A. Hakimoğulları [s.114]
Osmanlı Uygulamasında İnfazı Özellik Gösteren Hapis Türleri: Kalebentlik, Kürek ve Prangabentlik / Mustafa Avcı [s.128]
Osmanlı'da Ölüm Cezası / Münteha Maşalı [s.148]
Osmanlı Devleti'nde Güvenlik Anlayışı / Remzi Fındıklı [s.162]
Cumhuriyet Döneminde Teşkilât
I. Meclis'ten II. Meclis'e -Din ve Devlet İlişkisi Açısından Bir İnceleme- / Cemal Fedayi [s.174]
Millî Mücâdele ve Cumhuriyet Dönemi Türk İstihbaratçılığı / Hamit Pehlivanlı [s.186]
Cumhuriyet Döneminde Yeniden Yapılanma ve Reform Çalışmaları / Şevki Göğüsger [s.194]
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Yeni Yüzyıldaki Önemi / Mehmet Nuri Yılmaz [s.203]
Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasasına Göre Devlet Organlarının Yapısı ve İşleyişi / Alesker Aleskerov [s.207]
TOPLUM
Türklerde Sosyal Hayat
Eskiçağ ve Ortaçağ'da Türklerin Cenaze Şölenleri / Oktay Belli [s.221]
Eski Türklerde Din ve Öte Dünya /Ahiret İnancı / Selim Özarslan [s.225]
Türklerde Ölüm - Yas ve Ağıt Söyleme Geleneği / Erdoğan Altınkaynak [s.230]
Destanlarda Evlilik / Gülden Sağol [s.264]
Türk Kültüründe ve Günümüz Türkiyesi'nde Evlilik Geleneği / Ayhan Bayoğlu [s.289]
Türklerde Giyim / Mehmet Lâle [s.304]
Türklerde Atçılık ve Binicilik Tarihi / Ferruh Dinçer - Aşkın Yaşar [s.312]
Dinî Telakkîler ve Millet Sistemi
XIII. Asırda Anadolu Selçuklularında Müslim-Gayri Müslim Münasebetlerine Sosyolojik Bir Bakış / Ahmet Şeref Ceran [s.329]
Birlikte Yaşama Tecrübesi: Osmanlı Millet Sistemi / Bilal Eryılmaz [s.340]
Şer'iyye Sicilleri ve Osmanlı'nın Gayri Müslimlere Bakışı / Abdurrahman Okuyan [s.349]
Öğreti Açısından Osmanlı Toplumu ve İslâm / Hatice Kelpetin Arpaguş [s.362]
Anadolu Bektâşîliğine Bir Bakış (XVII. Yüzyıl) / Necdet Yılmaz [s.379]
Türk Dünyasında Dinî Telakkîler ve Günümüze Yansımaları / Dursun Dağaşan [s.384]
Yirminci Yüzyılın Başlarında Osmanlı Topraklarında Faaliyet Gösteren Amerikan Kurumları / Gülbadi Alan [s.389]
Sosyal Yapı ve Şehir Hayatı
Türk Tarihi ve Şehir: Türklerde Yerleşik Hayat / Tuncer Baykara [s.421]
Anadolu Türk Şehirciliği / Nuri Seçgin [s.439]
Kayseri'nin Selçuklu Dönemi Tarihine Işık Tutacak Bazı Kitabeler / Kerim Türkmen [s.449]
XVI. Yüzyıl Sonlarında Kayseri Havalisinde Dolaşan Danişmendli Türkmenlere Dair Gözlemler / Tufan Gündüz [s.454]
17. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Toplum Yapısı (1621 Yılı Ruznamçe Kayıtlarına Göre) / Mehmet İpçioğlu [s.460]
1881 Yılında Girit Vilâyetinde Yapılan Nüfus Sayımı ve Tartışmalı Sonucu / A. Nükhet Adıyeke [s.467]
Avrupalı Seyyah ve Elçilerin Osmanlı Toplumu Hakkındaki Gözlemleri ve Önyargıları / Türkan Polatçı [s.473]
Savaş Yılları'nın Türkistanı (1877-1878) / Münir Atalar [s.481]
Modernleşme Sürecinde Esnafın Sosyo-Ekonomik Durumu / Seyfi Yıldırım [s.487]
Eğitim ve Sosyal Değişme: Türkiye'nin Değişim Sürecinde Eğitimin Rolü / Ahmet Eskicumalı [s.496]
Türk Sosyolojisinin Siyasi Tarihi / Yasin Aktay [s.509]
EKONOMİ
Eski Türklerden Günümüze Ekonomik Çizgiler
Büyük İpek Yolu / Karl Baipakov [s.523]
İlk Müslüman Türk Devletlerinde Toplum ve Ekonomi / Muharrem Kesik [s.531]
Cumhuriyet Döneminde Demiryollarımızın Ulaşımdaki Yeri ve Tarihî Gelişimi / Murat Önal [s.547]
Türk Ekonomisinde Modernleşme Krizleri: Menderes Dönemi ve Planlı Dönem Ekonomik Krizleri / Metin Toprak [s.557]
Türkmenistan'ın İktisadî Durumu / B. A. Orazmıradov [s.577]
Osmanlı Ekonomik ve Malî Yapısında Değişimler
Osmanlı Ekonomik ve Sosyal Düzeninde Değişme: Nizam-Buhran-Islahat / Coşkun Çakır [s.585]
17. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nin Malî Yapısı ve Tarhuncu Ahmed Paşa Bütçesi / Abdülkadir Buluş [s.603]
Osmanlı Devleti'nin Avrupa Devletlerine Verdiği İmtiyazların Terminolojik Olarak Değerlendirilmesi / Haydar Çoruh [s.616]
Osmanlı Kıbrısı'nda Pamuk Tarımı (1572-1640) / M. Akif Erdoğru [s.632]
Osmanlı-Avusturya Ahidnâmelerine Göre 18. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı-Avusturya Ticareti / Uğur Altuğ [s.643]
Temettü Vergisinin Yapısı ve 1844 Yılı Sayım Sonuçları / Haydar Çoruh [s.650]
1860'a Doğru Osmanlı Maliyesinin Durumu ve İngiliz Raporları / Bülent Arı [s.671]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Osmanlı Projesi | Türk Projesi | İletişim | Arama

Copyright © 2020 Yeni Turkiye