Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 680
Makale : 61
Ebad : 4 x 28 x 20 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : Karton Kapak
Fiyat : 80 TL
  
   
Temmuz-Ağustos 2002 - sayı 49

Türkoloji ve Türk Tarihi Araştırmaları - IV

DÜŞÜNCEKutadgu Bilig'den Mevlânâ'ya Türk DüşüncesiKlâsik Dönemde Osmanlı Türk DüşüncesiOsmanlı Yenileşme Döneminde Türk DüşüncesiCumhuriyet Döneminde Türk DüşüncesiTürk Dünyasında DüşünceBİLİMBilim Tarihi Araştırmalarından KesitlerSANATSanat Tarihi Araştırmalarından Kesitler
 Kazak Türkleri
 Sanatı, Tarihi, Edebiyatı ve Musikisiyle KIRIM
 Türkiye-Afrika İlişkileri
 Osmanlı

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

DÜŞÜNCE
Kutadgu Bilig'den Mevlânâ'ya Türk Düşüncesi
Kutadgu Bilig Işığında Türk Düşüncesi / Neclâ Pekolcay [s.9]
Türk İslâm Estetiğinin Temel Referansları / Mustafa Yıldırım [s.16]
Türk Düşünce Tarihinde Hikmet Geleneği Bahsine Giriş / Hayrani Altıntaş [s.27]
Büyük Selçuklu Devleti'nde Mihver Bir Şahsiyet: Nizamû'l-Mü'lk / Ali Ertuğrul [s.33]
Büyük Azerbaycan Bilgini Nasreddin Tûsî / Ağababa Rzayev [s.49]
Ortaçağ İslâm Dünyasında "Öteki"ne Bakışın Konjonktürel Değişimi: Haçlı Seferleri Örneği / Levent Öztürk [s.60]
Doğulu İki Mistik: Mevlânâ ve İkbal / İsa Çelik [s.68]
Klâsik Dönemde Osmanlı Türk Düşüncesi
Osmanlı Düşünce Yapısı (XVII. Yüzyıla Kadar) / Kemal Sözen [s.93]
Osmanlı Devleti'nin Klasik Çağında Din-Devlet İlişkileri / Selahattin Döğüş [s.105]
XVII. Yüzyılda Osmanlı'da Tekke-Medrese İhtilafları Konusunda Şeyh Muhammed Nazmî'nin Kâtip Çelebi'yi Eleştirisi Üzerine Bir Mülâhaza / Cengiz Gündoğdu [s.115]
Osmanlı Devlet Adamları ve Tasavvuf (XVII. Yüzyıl) / Necdet Yılmaz [s.127]
Osmanlı Tarihinin Dönemlendirilmesi ve XVII. Yüzyılın Konumu / Coşkun Yılmaz [s.135]
Osmanlı Yenileşme Döneminde Türk Düşüncesi
Osmanlı Modernleşmesine Giriş / H. Tahsin Fendoğlu [s.145]
Osmanlı'da Batılılaşma ve Cumhuriyet Dönemi İçin Önemi / Halil Erdemir [s.156]
Sultan I. Abdülhamid ve Dönemine Genel Bir Bakış / Fikret Sarıcaoğlu [s.172]
XIX. Yüzyıl Osmanlı Modernleşmesinde II. Mahmud Dönemi ve Yaptığı Reformlar / H. Tahsin Fendoğlu [s.178]
Tanzîmat Fermanı / Mümtaz'er Türköne [s.189]
Osmanlı Devleti'nde Tanzimat Döneminde Kadın Eğitimi Hakkıdaki Görüşler / Yasemin Tümer Erdem [s.195]
Yenileşme Döneminde Namık Kemal'in "Hürriyet" Hakkındaki Görüş ve Düşünceleri / Selda Kılıç [s.209]
Kanun-ı Esasî'yi Hazırlayan Şartlar / Ekrem Buğra Ekinci [s.215]
Yenileşme Dönemi Düşünce Akımları / Bayram Ali Çetinkaya [s.220]
İkinci Meşrutiyet Dönemi'nde Hâkimiyet-i Milliye Kavramının Kullanışı / Fevzi Demir [s.245]
Meşrutiyet Dönemi Fikir Akımları / Necati Aksanyar [s.252]
İkinci Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Geçiş Sürecinde Bilimsel Türkçülük Çabalarına Bir Örnek: Yeni Mecmua / Necdet Ekinci [s.260]
Mukayeseli Tarih Bakımından Batı'daki Gelişmeler Işığında Türkçülüğün Doğuşu ve Mahiyeti / İsmail Özçelik [s.274]
Cumhuriyet Döneminde Türk Düşüncesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Açılışı ve Anlamı / Ali Güler [s.295]
Millî Mücadele Dönemi İslamcılık Politikası (1919-1923) / M. Metin Hülagü [s.307]
Cumhuriyet Dönemi Türk Düşüncesinde Belli Başlı Felsefî Akımlar / Levent Bayraktar [s.314]
Batılılaşma ve İktisadî Düşünce / Murat Koraltürk [s.334]
Modern Dönem Türk Toplumunda İslamî Düşüncenin Serencamı / Yavuz Ünal [s.347]
II. Vatikan Konsili Sonrası Papalık Diyalog Vesikalarında Türkiye (1962-2001) / Mustafa Alıcı [s.364]
Yirminci Yüzyılın Sonunda Cumhuriyet Türkiyesi'nde Kamusal Alan / Ömer Çaha [s.377]
Türk Dünyasında Düşünce
Ali Bey Hüseyinzade ve Türk Osmanlı Kültür Sistemi / Kamil Veli Nerimanoğlu [s.387]
Sovyet İdeolojisi Işığında Azerbaycan'da Resmî Tarih Tezi / Elnur Ağaoğlu [s.391]
Bir Kere Yükselen Bayrak Bir Daha İnmez Düsturunun Sahibi Mehmet Emin Resulzâde / Sebahattin Şimşir [s.413]
Azerbaycan Siyasî Muhaceretinin Türkiye'deki Basın Yayın Faaliyetlerinin Anadolu Fikir Hayatına Etkisi (1908-1931) / Belkıs Ulusoy [s.418]
Türkçü-Turancı Bir Komünist: Sultan Galiyev / Necdet Ekinci [s.423]
Gaspıralı İsmail Bey ve Kazak Aydınlarına Tesiri / Ferhat Tamir [s.436]
Kazak Siyasî Modernleşmesinin Kökenleri (1822-1920) / İbrahim Kalkan [s.441]
Bulgaristan Türkleri Arasında İstikrar Arayışları: XX. Yüzyılın İlk Yarısına Eleştirel Bir Bakış / İbrahim Hatiboğlu [s.452]
Dünya Hakimiyet Teorileri ve Türk Dünyası / Ramazan Özey [s.460]
Merkezî Türk Hakimiyet Teorisi / Ramazan Özey [s.485]
BİLİM
Bilim Tarihi Araştırmalarından Kesitler
Türklerde ve Türkiye'de Tıp Eğitimi / Gönül Cantay [s.509]
Türk Tıp Tarihinin Kaynakları ve Türk Tıbbı / Yağmur Say [s.521]
Osmanlı Klasik Döneminde Devlet, Din ve Ulema / Ejder Okumuş [s.541]
Gelibolulu Mustafa Âlî'ye Göre Osmanlılarda İlmî Hayatın Çöküş Sebepleri ve Evlâd-ı Etrakin Bu Sahadan Soğumaları / Ahmet Uğur [s.551]
Huzur Dersleri Bağlamında Eğitimimizi Yeniden Düşünmek / Necmettin Tozlu [s.555]
M. Ali Aynî'ye Göre Türk Mantıkçıları / Ahmet Kayacık [s.564]
Çağdaş Türkiye'nin Kültür Politikası: Türk Tarih Tezi / Bayram Bayraktar [s.574]
Atatürk ve Türk Tarih Tezi / Yasemin Beyazıt [s.585]
Geleneksel Uygur Eczacılığı Hakkında Bir Araştırma / Bayhan Çubukçu [s.602]
SANAT
Sanat Tarihi Araştırmalarından Kesitler
Gobi Çölü'nde ve Altay Dağları'nda Kaya Üstü Tasvirler / Cengiz Alyılmaz [s.613]
Türk Mimarîsi'nde Yazı / Abdülhamit Tüfekçioğlu [s.616]
Memlûk Devleti ve Sanatı / A. Fulya Eruz [s.635]
Anadolu Selçuklu Mimarisi ve Mimari Süslemesi / Candan Ülkü [s.646]
Elinceçay Haneganı (Tekkesi) / Hacı Fahrettin Seferli [s.651]
Anlam ve Estetik Üzerine / Peyami Gürel [s.655]
Osmanlı Minyatürüne Kısa Bir Bakış / Mustafa Diğler [s.658]
Osmanlı'nın Resim Sanatına Bakışı / Mustafa Diğler [s.667]
Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Basın Fotoğrafçılığı / Gökhan Birinci [s.672]
Modern Azerbaycan Tiyatrosu'nun Doğuşu (1873-1905) / Cihan Özdemir [s.676]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Osmanlı Projesi | Türk Projesi | İletişim | Arama

Copyright © 2020 Yeni Turkiye