Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 1544
Makale : 157
Ebad : 7,7 x 19,5 x 27,5 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : 350 gr. kuşe
Fiyat : 80 TL
   
Mart-Nisan 2014 - sayı 57

Türk Mûsıkîsi

Türk Mûsıkîsi ve Türk KimliğiTürk Mûsıkîsi Kimindir?Türk Dünyası ve MûsıkîTürk Mûsıkîsi ÂlimleriSelçuklu ve Osmanlı Türk MûsıkîsiCumhuriyetin Müzik DevrimiTürk Mûsıkîsi NazariyatıTürk Tasavvuf MûsıkîsiTürk Halk MûsıkîsiTürk Askerî MûsıkîsiTürk Mûsıkîsinde Fasıl ve İcraTürk Mûsıkîsi ÇalgılarıMûsıkîşinas Türk HükümdarlarıMüzikologlar, Bestekârlar, İcrâcılarİslâm ve MûsıkîTürk Müzikterapi GeleneğiTürk Mûsıkîsi ve EdebiyatTürk Mûsıkîsi, Toplum ve KültürTürk Mûsıkîsi EğitimiTürk Mûsıkîsi ve MedyaTürk Mûsıkîsinin Bazı SorunlarıTürk Mûsıkîsi Sohbetleri


Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

Türk Mûsıkîsi ve Türk Kimliği
Türk Müziğinin Tarihî Gelişimi ve Müziksel Kimlik / Sabri Yener [s.11]
Müzik ve Kimlik: Türk Müziği Türk Kimliği / Yalçın Çetinkaya [s.21]
En Eski ve En Zengin Müzik: Türk Mûsıkîsi / Hasan Celâl Güzel [s.32]
Türk Mûsıkîsi Kimindir?
Türk Mûsıkîsi Kimindir? / H. Sâdeddin Arel [s.37]
Türklerin Müzik Kültüründeki Aksak Tartımları ve Kökenine Yönelik Yaklaşımlar / Hüseyin Yaltırık [s.58]
Türk Mûsıkîsi - Tarih - San’at ve İlim Bağlantısı / Rahmi Oruç Güvenç [s.71]
Türk Dünyası ve Mûsıkî
Eski Türklerde Mûsikî Kültürü / Osman Fikri Sertkaya [s.73]
Türk Dünyası Mûsikî Tarihi / Mahmut Ragıp Gazimihal [s.116]
Cihan Edebiyatında Türk Kobuz’u / Ahmet Caferoğlu [s.123]
Türk Dünyası’nda Müzik / İrfan Gürdal [s.132]
Türk Dünyasının Müziği / Ruhi Ayangil [s.137]
Türk Müzik Dünyası Etrafında / Yahya Akengin [s.147]
Doğu Türkistan Budist Mağara Resimlerinde Müzik Enstrümanlarının Olağandışı Tasvirleri / Sanat Kibirova [s.149]
Uygurların Müziği / Rachel Harris- Yasin Mukphul [s.155]
Kopuz ve Türk Dünyası Halk Çalgıları / İrfan Gürdal [s.165]
Halk Çalgı Aletlerimizin Tarihsel ve Kuramsal Sorunları / Babek Kurbanov [s.176]
Azerbaycan Müziğinde Tar ve Tar Sanatçısı İlgar İmamverdiyev / Süleyman Fidan [s.189]
Azerbaycan’da ‘Meyhana’ / Süleyman Şenel [s.194]
İran Azerbaycan - Türk Âşıklarının Repertuarında Destan İsimleri / İlgar Cemiloğlu İmamverdi [s.210]
Kazaklarda Müzik Sanatı / Zeyneş İsmail [s.220]
Kazak Kültüründe Beşik Jırları / F. Gülay Mirzaoğlu-Intımakgül Nurmagombetova [s.229]
Kırgız Halk Müziği-Epik Türküleri / János Sipos [s.235]
Çağdaş Özbek Halk Müziğinde Yeni Vizyon / Irada Ganieva [s.248]
Bir Türk Soyu Olan Kırımlı Tatarların Mûsıkîsi / Etem Ruhi Üngör [s.251]
20. Yüzyıl Başında Kırım Tatar Müziği / Abdullah Akat [s.273]
Irak Türklerinin Müzik Kültürü ve Tahlili / Mahir Nakip [s.280]
Bulgaristan-Deliorman ve Makedonya-Vranofça Göçmen Kadınlarından Tespit Edilen İlâhiler / F. Reyhan Altınay [s.292]
Türk Dünyası Geleneksel Müzik Kültüründe Ortak Özellikler / Şahim Gullıyev [s.307]
Türk Dünyasında Müzikle İlişkili Sorunlar ve Çözüm Yolları / Özkul Çobanoğlu [s.312]
Türk Dünyası Müziği Araştırmaları Üzerine / Metin Özarslan [s.319]
Batı Klasik Müziği Armoni Sisteminde Yeni Araçlar / Dimitri Gagauz [s.324]
Gırtlak Müziği Fenomeni ve Çağdaş Tiyatro Sanatı Üzerindeki Etkisi / Nogon Şumarov [s.329]
Türk Mûsıkîsi Âlimleri
İlk Bilinen Halk Ozanımız Dede Korkut ve En Eski Mûsikî Âlimimiz Türkistanlı Türk Fârâbî / Etem Ruhi Üngör [s.334]
Büyük Türk Düşünür Fârâbî (870-950) / İbrahim Hakkı Aydın [s.359]
İbn Sînâ ve Müzik / Ahmet Hakkı Turabi [s.370]
Türk Mûsıkîsinin Âbide Şahsiyetlerinden Abdülkâdir-i Merâgî / Nuri Özcan [s.389]
Müzik Teorisyeni Abdülkadir Meragi ve Meragizadeler Kronolojisi / Recep Uslu [s.395]
Türk Klasik Musikisi’nin En Büyük Bestekârı Buhurizade Itrî / Recep Uslu [s.419]
Hangi Itrî / Bülent Aksoy [s.429]
Türk Mûsıkîsinin Âbide Şahsiyetlerinden Hamâmîzâde İsmail Dede Efendi / Nuri Özcan [s.433]
Kantemiroğlu-Prens Müzisyen / Eugenia Popescu-Judetz [s.438]
Selçuklu ve Osmanlı Türk Mûsıkîsi
Müzik ve Literatürü / Recep Uslu Selçuklu [s.446]
Kültür ve Medeniyet Açısından Osmanlılar Dönemindeki Türk Musıkîsi / Mustafa Cahit Atasoy [s.462]
XVII. Yüzyılda Türk Mûsıkîsi / Ruhi Ayangil [s.468]
Kültürler Arasında Müzik: XVI. Yüzyıldan XVIII. Yüzyılın Sonuna Kadar Olan Dönemde Müzikteki Asimilasyon ve Kabullenme Hakkında Düşünceler / Ralf Martin Jäger [s.481]
Osmanlı Dünyasında Dinî Musikî-Dindışı Musikî İlişkileri / Bülent Aksoy [s.498]
Aydınlı Şemseddin Rûmî ve Bilinmeyen Eserinden XV. Yüzyıl’da Osmanlılar’da ve Orta Asya’da Mûsıkîşinaslar / Recep Uslu [s.508]
Osmanlı Döneminde Halk Müziği Örneklerine Bir Bakış / Songül Karahasanoğlu [s.516]
Osmanlı Mûsıkîsi ve Kadın / Ş. Şehvar Beşiroğlu [s.521]
Osmanlı Musikî Geleneğinde Kadın / Bülent Aksoy [s.530]
Osmanlı Minyatürlerinde Müzik / Semih Altınölçek [s.544]
Tanzimat Dönemi’nde Müzik, Dönem Padişahları ve Müzik Anlayışları / Gülay Karamahmutoğlu [s.555]
Osmanlı İmparatorluğu’nda Çok Sesli Müziğin Gelişimi / A. Bülent Alaner [s.566]
Osmanlı İmparatorluğu’nda Klasik Batı Müziği / Vedat Kosal [s.575]
Cumhuriyetin Müzik Devrimi
Osmanlı Devleti Tanzimat Dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti Tek Parti Döneminde Türk Müziği Politikaları / Salih Akkaş [s.590]
Fasl-ı Hümâyun’dan Riyaset-i Cumhur İncesaz Heyeti’ne ve Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu’na; Yaralanan Bir Kadim Devlet Geleneğinin Tamir Girişimi Üzerine Bir Tarihçe Denemesi / Mehmet Güntekin [s.604]
Mûsıkî İdeolojinin Gıdasıdır! / D. Mehmet Doğan [s.617]
Cumhuriyet Dönemi Devlet, Aydın, Müzik İlişkilerine Genel Bir Bakış / Bayram Bilge Tokel [s.626]
Cumhuriyetin Müzik Devrimi / Ruhi Ayangil [s.637]
Cumhûriyet Döneminde Türk Mûsikîsi / M. Cahit Atasoy [s.649]
Cumhuriyetin Türk Müziği Politikası / Yılmaz Karakoyunlu [s.654]
Bir Kültür Savaşçısı: Dr. Osman Şevki Uludağ / İrem Ela Yıldızeli [s.662]
Cumhuriyet Döneminde Devlet Radyosunun Türk Mûsıkîsi Üzerindeki Etkileri / Bülent Aksoy [s.690]
Atatürk Döneminde Radyo / Yasemin Doğaner [s.704]
Dünya Klasik Müzik Literatüründe ve Atatürk’ün Müzik Devrimi’nde Türk Ezgilerinin Yeri / Dilek Yiğit Yüksel [s.711]
Cumhuriyet Döneminde Çok Sesli Müzik / A. Bülent Alaner [s.719]
Türk Mûsıkîsi Nazariyatı
Nazari Musiki / Yalçın Koç [s.727]
Dünden Bugüne Mûsıkîmiz / Kudsi Erguner [s.731]
Mûsıkîmize Dair / Neşet Ersoy [s.738]
Modern Türk Müziği Kuramı / M. Ayhan Zeren [s.744]
Türk Müziğinde Kullanılan Notalama Sistemleri / Gülay Karamahmutoğlu [s.755]
III. Selim Dönemi’nde Geliştirilen İki Farklı Müzik Nota(lama) Sistemi: Abdülkadir Nasır Dede’nin ‘Ebced’ ve Hamparsum Lemonciyan’ın ‘Khaz’ Notalama Sistemleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme / Gülay Karamahmutoğlu [s.774]
Nayi Osman Dede’nin Müzik Yazısına Dair Birkaç Belge / Nilgün Doğrusöz [s.784]
Osmanlı-Türk Müziği’nde Makam Kavramı ve Teorisi / Ahmed Tohumcu [s.792]
Geleneksel Türk Müziğinde Makam ve Unsurlar / Nilgün Doğrusöz [s.797]
Hammâmî-Zâde İsmail Dede Efendi’nin Rast Kâr-ı Nâtık Eserindeki Makam Geçkilerinin Tahlîli / Gülçin Yahya Kaçar [s.806]
Türk Makam Müziği’nde Motif İşleme Melodi Sanatı / Nail Yavuzoğlu [s.815]
On Beşinci Yüzyıldan On Dokuzuncu Yüzyıla Kadar Yazılı Kaynaklarda Saba Makamı / Şirin Karadeniz Güney [s.820]
Türk Müziği’nde Tenkitli Yazımın Gerekliliği / Nermin Kaygusuz [s.823]
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Müzik Teorisi Eserleri / Recep Uslu [s.829]
Cumhuriyet Dönemi’nde Klâsik Türk Musikisi / Osman Nuri Özpekel [s.837]
Klâsik Türk Müziği’nin Bugünü / Timuçin Çevikoğlu [s.848]
Türk Tasavvuf Mûsıkîsi
Anadolu Selçukluları’nda Tasavvuf Müziği ve Semâ / Semih Altınölçek [s.853]
Osmanlı Musikîsi Tarihinde Tasavvuf Musikîsine Bir Bakış / Ömer Tuğrul İnançer [s.861]
Türk Tasavvuf Musikîsi / Mim Kemal Öke [s.876]
Fennî Musıkî / Ahmet Özhan [s.878]
XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Dînî Mûsikî / Nuri Özcan [s.882]
XVIII. Yüzyılda Mûsikîmiz, Ney ve Neyzenler / Süleyman Erguner [s.895]
Osmanlı Mûsıkîsinde Mevlevî Âyîni Besteciliği / Cinuçen Tanrıkorur [s.913]
Mevlevîlikte Musıkî / Fuat Yöndemli [s.929]
Mevlevî Müziği ve Mevlevî Âyinleri / Refik Hakan Talu [s.941]
Tıbbî Bakış Açısıyla Semâ ve Başdönmesiyle İlgisi / Fuat Yöndemli [s.955]
Şafak Vaktinin Cihangiri ‘Itrî’ / Muzaffer Uslu [s.964]
Ken’ân Rifâi’nin Mûsıkîsi / Yüce Gümüş [s.971]
Türk Halk Mûsıkîsi
Halk Türkülerimiz ve Klâsik Türk Mûsıkîsi / Mahmut Ragıp Gazimihal [s.977]
Türk Halk Müziği ve Türküler / Mehmet Özbek [s.984]
Türk Halk Müziği’ni Tanıyalım / Orhan Hakalmaz [s.994]
Cumhuriyet Dönemi Türk Halk Müziği Çalışmalarının Ana Hatları (1922-1960 / 1960-1980) / Süleyman Şenel [s.1001]
Anadolu İnançları Bağlamında Türkülerimizde Gök Cisimleri / Mustafa Oner Uzun [s.1023]
Türk Halk Müziğinin Değişim Sürecine Bir Örnek: Muş / Songül Karahasanoğlu [s.1035]
Rusyalı Doğubilimci B.V. Miller ve ‘Türk Halk Türküleri’ Çalışması / Elnur Ağayev-İgbal Abilov [s.1052]
Türk Askerî Mûsıkîsi
Türklerde Askerî Müzik Geleneği / Timur Vural [s.1066]
Türklerde Erken Dönem Askerî Müzik / Timur Vural [s.1078]
Askerî Mûsikî Geleneği ve Mehterhanenin Bir Kurum Olarak Yerleşme Süreci / Haşmet Altınölçek [s.1114]
Osmanlı’da Mehter / T. Nejat Eralp [s.1120]
Türk Mûsıkîsinde Fasıl ve İcra
Türk Müziğinde Fasıl ve İcrâ Farklılıkları / Osman Nuri Özpekel [s.1131]
Osmanlı’da Fasıl / Eugenia Popescu-Judetz [s.1144]
Musikîmiz / Tevfik Soyata Fasıl [s.1151]
Türk Mûsıkîsinde Fasıl / Serhanende Nurettin Çelik [s.1153]
Türk Mûsıkîsi Çalgıları
Türk Mûsıkîsi ve Çalgılar / Etem Ruhi Üngör [s.1155]
Geleneksel Türk Müziğinde İki Telli Çalgıların İnançlarla İlişkisi Üzerine / İrfan Gürdal [s.1167]
Türk Müziği Çalgılarına Müzik Yazımı, Dört Telli Kemençe ve Yaylılar İçin Hat / Nermin Kaygusuz-Onur Türkmen [s.1171]
Mûsıkîşinas Türk Hükümdarları
Türklerdeki San’atkâr Hükümdarlara Dâir / Ömer Tuğrul İnançer [s.1182]
Şâir ve Bestekâr Osmanlı Padişahları / Osman Nuri Özpekel [s.1196]
Müzikologlar, Bestekârlar, İcrâcılar
Ömrüm Benim Bir Ateşti / Ahmed Hatiboğlu [s.1214]
Cumhuriyet’ten Günümüze Türk Mûsıkîsi / Alâeddin Yavaşça [s.1221]
Türk Mûsıkîsi ve Kültür / Nevzad Atlığ [s.1228]
Osmanlı’da Mûsıkî ve ‘Hikmete Dâir Fenn’in ‘Son Osmanlılar’ı / Mehmet Güntekin [s.1238]
Romantik Çağa Geçişin Öncüsü, Şarkı Formunun Büyük Bestekârı Hacı Ârif Bey / Nuri Özcan [s.1260]
/ Müzikolog Yılmaz Öztuna [s.1264]
Cüneyt Kosal / Kanunî [s.1266]
Şair, Yazar, Eğitimci, Besteci ve Politikacı Rüştü Şardağ / M. Hakan Cevher [s.1268]
İslâm ve Mûsıkî
İslâm ve Mûsıkî / Süleyman Uludağ [s.1275]
İslâm ve Mûsıkî Sanatı / Bayram Akdoğan [s.1288]
Türk Müzikterapi Geleneği
Türk Müzik ve Hareket Terapisi / Rahmi Oruç Güvenç [s.1316]
Türk Müzikterapi Geleneği / Rahmi Oruç Güvenç [s.1321]
Eski Türklerde Müzik ile Tedavi / Rahmi Oruç Güvenç [s.1327]
Türk Tıbbında Müzikle Tedavi / Haşmet Altınölçek [s.1338]
Müzik ve Beyin (Makam, Ritim Bileşkesi, Algı ve Duygu Etkileri) / Erol Belgin [s.1346]
Türk Musikîsi Tarihi ve Tedavi Değeri / Rahmi Oruç Güvenç [s.1349]
Duygu Bağını Oluşturan Mevlevîlikte Müzik ve Semâ’nın İnsan Sağlığına Olan Etkileri / Haşmet Altınölçek [s.1338]
Türk Müziği’nde Makamlar ve Tedavi / Savaş Ekici [s.1361]
Türk Mûsıkîsi ve Edebiyat
Yahya Kemal ve Ahmet Hamdi Tanpınar’a göre Buhûrîzade Mustafa Itrî / Beşir Ayvazoğlu [s.1371]
Yahyâ Kemal ve Dînî Mûsikîmiz / Süleyman Erguner [s.1376]
Musikimizde Güfte ve Beste Uyumu, Mânâ ve Âhenk Değeri Olarak Yahya Kemal Temaları / Yılmaz Karakoyunlu [s.1385]
Mûsikî ve Ahmet Hamdi Tanpınar Üzerine Bir Değerlendirme / Nesrin T. Karaca [s.1388]
Türk Mûsıkîsi, Toplum ve Kültür
Sosyo-Kültürel Sistem ve Müzik / Fatma Odabaşı [s.1424]
Türk Toplum Hayatında Müziğin Yeri / Fatma Odabaşı [s.1436]
Müziğin Değişimi, Değişimin Müziği / Yalçın Çetinkaya [s.1445]
Musıkîmizin Bir Merkezi: İstanbul / Bülent Aksoy [s.1451]
Türk Mûsıkîsi Eğitimi
19. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türk Müziğinin Kısa Bir Hikâyesi / Nermin Kaygusuz [s.1464]
Cumhuriyet ve Halk Müziği / Mehmet Özbek [s.1472]
Çaydere Müzik Eğitiminde Türler / Öznur Öztosun [s.1478]
Müzik Eğitiminde Klâsik Türk Müziği’nin Yeri ve Önemi / Sertaç Tezeren [s.1483]
Türk Mûsıkîsi ve Medya
Medyada Müzik mi? / Cinuçen Tanrıkorur [s.1486]
Medya ve Müzik / Ruhi Ayangil [s.1490]
Türk Mûsıkîsinin Bazı Sorunları
Müzik / Özdemir Erdoğan [s.1493]
Muhafazakârlık ve Geleneksel Müziklerimizin Sorunları / Bayram Bilge Tokel [s.1500]
Türk Müziğinde İcra Anlayışı / Vedat Kaptan Yurdakul [s.1505]
Türk Mûsıkîsi Sohbetleri
Biraz da Mûsikî Sohbeti / Ömer Tuğrul İnançer [s.1507]
Serbest Çalışmalar, Arabesk ve Türk Müziği Üzerine / Orhan Gencebay [s.1513]
Seslerin İzi… / Murat Sâlim Tokaç [s.1526]
Korodan Eser Dinlemek, Ahiret İçin Önden Göndermek / Şule Gürbüz [s.1529]
Bireyselliğin, Özgürlüğün Birlikteliğin Sesi: Klasik Türk Müziği / Oğuz Haksever [s.1534]
Sevda Denilen Şey Yaşayan Hatıralardır / Mehmet Barlas [s.1537]
Benim Möbleli Radyom / Ender Ergün [s.1539]
Ankara Radyosu ve Türk Müziği / Teoman Yazgan [s.1541]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Osmanlı Projesi | Türk Projesi | İletişim | Arama

Copyright © 2020 Yeni Turkiye