Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 888
Makale : 57
Ebad : 5 x 19,5 x 27,5 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : 350 gr. kuşe
Fiyat : 80 TL
   
Eylül-Aralık 2014 - sayı 60

Ermeni Meselesi Özel Sayısı- I

GENEL DEĞERLENDİRMETARİH BOYUNCA TÜRKLER VE ERMENİLERAntik Devirde ErmenilerSelçuklular ve ErmenilerOsmanlılar ve ErmenilerOSMANLI DÖNEMİNDE BİRLİKTE YAŞAYIŞSosyal Kültürel ve Ekonomik HayatTanzimat’ın İlanından Sonra Ermenilerin İhtidası ve İrtidadı TartışmasıOsmanlı’da Ermeni Devlet AdamlarıTÜRK-ERMENİ KÜLTÜR İLİŞKİLERİ
 Ermeni Sorunu
 Osmanlı'dan Günümüze Ermeni Sorunu
 Osmanlı'dan Günümüze Ermeni Sorunu (Genişletilmiş 3. Baskı)
 Tanıkların Diliyle Ermeni Vahşeti - Bir Sözlü Tarih Denemesi -

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

GENEL DEĞERLENDİRME
Ermeni Meselesinin Genel Değerlendirmesi / Hasan Celâl Güzel [s.19]
Türkler ve Ermeniler / Nejat Göyünç [s.25]
Türk-Ermeni İlişkilerinin Bir Analizi, Türk-Ermeni İlişkilerinde Unutulmaması Gereken Tarihî Gerçekler / Mehmet Saray [s.74]
Asırların Dostluğundan İhanete Ermeniler / Yaşar Akbıyık [s.83]
Ermeni Sorununun Özet Tarihi / Ömer Faruk An [s.90]
‘Ermeni Meselesi’ Yapay Sorunu ve Ermeni İşgali Gerçekliği / Kâmil Veli Nerimanoğlu [s.102]
Esat Uras ve Ölümsüz Eseri, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi / Yunus Zeyrek [s.142]
TARİH BOYUNCA TÜRKLER VE ERMENİLER
Antik Devirde Ermeniler
Ermeni Boyları ve Pseudo-Ermeni Haylar (Milattan Önce Türk-Ermeni İlişkileri) / Feridun Celilov [s.155]
‘Ermeniler Kimdir?’ Sorusu Hakkında Mitolojik Bir Değerlendirme / Mehmet Yılmaz [s.174]
M.Ö. VI.-IV. Yüzyıllar Arasında Pers-Armenia İlişkileri ve Armenia Orantid Hanedanlığı / Muzaffer Demir [s.191]
XV.-XVI. Yüzyıllarda Çukur Saad Bölgesinde Ermeni Feodal Zümresinin Varlığı Konusundaki İddialar ve Tarihi Gerçekler / Vüsal Bakışov [s.201]
Moses Khorenatsi ve Ermenilerin Milletleşme Sürecinde Mitolojik Derinlik / İlhami Tekin Cinemre [s.212]
Selçuklular ve Ermeniler
Kilikya Ermeni Krallığının Doğuşu ve Çöküşü / Kevork Kalloshyan [s.223]
Julyanist Kristoloji’ye Karşı VIII. Yüzyılda Ermeni ve Ortodoks Süryani Kiliselerinin Reaksiyonları / Zafer Duygu [s.231]
Ermeni-Haçlı İlişkileri / Kerra Altuğ [s.242]
Tuğrul Bey Dönemi Selçuklu-Bizans Ekseninde Ermeniler / Ergin Ayan [s.247]
1018-1071 Yılları Arasında Selçuklu-Bizans İlişkileri ve Ermeniler / Ahmet Toksoy [s.264]
Malazgirt Zaferiyle Kilikya Ermeni Prensliklerine Açılan Yol / Ali İpek [s.279]
Türk-Ermeni İlişkilerinin Tarihî Serencamına Dair / Mehmet Ersan [s.293]
Akdamar Adasında Müslüman Müttefiki Bir Ermeni Prensi Theodoros Rştuni (640-656) / Ali İpek [s.298]
XII. Yüzyıl Ortalarında Ani’de Siyasî İki İsyan; Ermeni Papazları / Derya Coşkun [s.306]
Osmanlılar ve Ermeniler
İslâm’da İnsan Haklarıyla İlgili Belgeler ve Gayrimüslim Unsurların Hakları Üzerine Kısa Bir Bakış / Ali Şafak [s.313]
Mukayeseli Hukuk Açısından Azınlık Haklarına Bir Bakış ve Ermeni Katolik Patrikliği ile İlgili Bir Fermanın Değerlendirilmesi / Ali Şafak [s.326]
Osmanlı Millet Sistemine Dair Tartışmalar ve Siyasal Bir Uzlaşma Modeli Olarak Osmanlı Millet Sistemi / Nuri Adıyeke [s.345]
Türk-Ermeni Kader Birliğinin Kuruluşu, Bozuluşunun Sebep ve Sonuçları / Süleyman Kocabaş [s.358]
OSMANLI DÖNEMİNDE BİRLİKTE YAŞAYIŞ
Sosyal Kültürel ve Ekonomik Hayat
Osmanlı Devletinde Ermenilerin Sosyo-Ekonomik Yapısından Kentsel Kesitler / Zelkif Polat [s.387]
Anadolu’da Türkler ve Ermeniler-Kayseri Örneği / Mustafa Keskin [s.405]
19. Yüzyılda Ordu Kazasında Ermeni Nüfusu ve Göçler / İlhan Ekinci [s.427]
XIX. Yüzyıl Ortalarında Tokat’ta Katolik Ermeniler: Demografi-Ekonomi / Necati Çavdar [s.449]
Afyonkarahisar Ermenileri Üzerine Bir Deneme / Yusuf İlgar [s.470]
Tanzimat Döneminde, Sinop’a Tâbi Köylerdeki Ermenilerin Sosyal ve Ekonomik Yapıları / Selim Özcan [s.491]
Balıkesir Ermenileri; Hoşgörüden Ayrılığa / İsmail Hakkı Mercan [s.510]
Osmanlı İdaresinde Kıbrıs’ta Ermeni Toplumu ve Faaliyetleri / Ali Efdal Özkul [s.523]
I. Dünya Savaşı Öncesi Şam Sancağı’nda Mukîm Olan Ermeniler / Şerife Eroğlu Memiş [s.565]
Ben de Bir Osmanlı Vatandaşıyım: Osmanlı Ermenisi Keyfurek’in Kâğıt Fabrikası Açma Teşebbüsü / Jülide Akyüz Orat [s.577]
Sivaslı Ermenilere Dair / Ahmet Turan Alkan [s.588]
Ermeni Meselesi Hakkında Duyduklarım ve Gördüklerim / Süleyman Kocabaş [s.594]
Bir Ermeni Köyü: Çalkara / Refik Arıkan [s.598]
Sadakat Yemininin Bozulması ve Ermenilerle Birlikte Yaşamak: Ankara Pala Sokak Örneği / Musa Şahin [s.607]
Hadisat Gazetesi ve Ermeni Meselesi / Resul Değirmenci [s.617]
Yakın Çağ’da Anadolu’da Ermeni Mezarlıkları ve Ermeni Meselesine Etkileri / Naci Şahin [s.656]
Tanzimat’ın İlanından Sonra Ermenilerin İhtidası ve İrtidadı Tartışması
Osmanlı Devleti’nde Tanzimatın İlânından Sonra Ermenilerin İhtidası ve İrtidadı / Zübeyde Güneş Yağcı [s.670]
Arşiv Belgelerine Göre Hekimhan Ermenilerinin Zorla Müslümanlaştırılma İddiaları ve Gerçekler / Osman Kılıç [s.682]
Osmanlı’da Ermeni Devlet Adamları
Osmanlı Hâriciyesi’nin Ermeni Elçi ve Maslahatgüzarları / Musa Kılıç [s.687]
I. Dünya Savaşı Öncesi Osmanlı İmparatorluğu Devlet Kademelerinde Halep Ermenilerinin Etkinliği / Şerife Eroğlu Memiş [s.697]
Osmanlı Devlet Kademesinde Görev Yapan Ermeniler / Mehmet T. Serdar [s.722]
TÜRK-ERMENİ KÜLTÜR İLİŞKİLERİ
Türk-Ermeni Kültür İlişkileri / Nejat Göyünç [s.731]
Ukrayna Ermenileri veya Ermenileşen Kıpçaklar / Erdoğan Altınkaynak [s.743]
Gregoryan Kıpçak Türkçesi mi, Ermeni Kıpçakçası mı? / Bilgehan Atsız Gökdağ-Yaşar Şimşek [s.756]
Kitab-ı Dede Korkut’un Dilinde Ermeni Sözleri Meselesi / Kâmil Veli Nerimanoğlu-Feridun Celilov [s.768]
Ermeni Asıllı Türk Dilcileri ve Bunların Çalışmalarına Genel Bir Bakış / Yaşar Şimşek [s.774]
Çıldırlı Âşık Şenlik’ten Yansıyan Türk-Ermeni İlişkileri / Mahmut Sarıkaya [s.790]
Mevlevihâne, Hamparsum, Kilise ve Neyzenlere Dair / Fatma Âdile Başer [s.801]
Osmanlı Ermenileri ve Mûsıkî İlişkilerimiz / Mehmet Kınık [s.820]
Kültürel Perspektiften Ermeniler: Türkiye Ermenileri Etnisitesi / Meral Şengüler [s.827]
Osmanlı Tıbaat ve Matbuat Hayatında (1567-1908) Ermeniler / Ali Birinci [s.835]
10. Yüzyılda Kars ve Ermeni Dinî Mimarisi / Güner Sağır [s.857]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Osmanlı Projesi | Türk Projesi | İletişim | Arama

Copyright © 2020 Yeni Turkiye