Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 744
Makale : 54
Ebad : 4,3 x 19,5 x 27,5 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : 350 gr. kuşe
Fiyat : 80 TL
  
   
Eylül-Aralık 2014 - sayı 63

Ermeni Meselesi Özel Sayısı- IV

Revan’da Ermeni SoykırımıDağlık Karabağ Sorunu ve Hocalı KatliamıERMENİLERİN ZORUNLU GÖÇÜ VE SOYKIRIM İFTİRASIErmenilerin Zorunlu GöçüSoykırım İftirasıErmeni Mallarının Hukukî Durumu ve Emval-i Metrûke KomisyonlarıERMENİSTAN CUMHURİYETİ’NİN KURULMASIErmeni İddialarının Mitolojik ve Irkçı BoyutuErmenistan Cumhuriyeti’nin Sorunları
 Ermeni Sorunu
 Osmanlı'dan Günümüze Ermeni Sorunu
 Osmanlı'dan Günümüze Ermeni Sorunu (Genişletilmiş 3. Baskı)
 Tanıkların Diliyle Ermeni Vahşeti - Bir Sözlü Tarih Denemesi -

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

Revan’da Ermeni Soykırımı
Günümüz Ermenistan Coğrafyasında Türk Nüfusun Tarihî Süreçteki Durumu / Oktay Kızılkaya [s.2599]
Rus İstilasından Sovyet Ermenistanı’na Erivan (Revan) Vilayetinin Demokrafik Yapısı / Yavuz Aslan [s.2610]
Rusya İmparatorluğunun Dış Politikası ve XIX. Yüzyıl Başlarında İrevan Hanlığı’nda Etnodemografik Durumun Değişmesi / Nigar Gözelova [s.2621]
1918-1920 Yıllarında Ermenilerin Erivan Bölgesinde Azerbaycan Türklerine Karşı Yaptıkları Soykırım ve Azerbaycanla İlgili İddiaları / İlgar Vahitoğlu Nifteliyev [s.2627]
Revan’dan Erivan’a Bir Şehrin Kimliği / Erol Kürkçüoğlu [s.2640]
Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Ermeniler Tarafından Azerbaycan’ın Erivan, Zengezur ve Karabağ Eyaletlerinde Müslüman Nüfusunun Soykırımı / Solmaz Rüstemova Tohidi [s.2653]
İrevan’da Ermenilerin Türklere Yaptıkları Soykırımdan Bir Belge / Tohid Melikzade [s.2667]
XVII. Asırda Revan ve Çevresinde Bir Fransız Gezgin: Jean Chardin / Enver Konukçu [s.2672]
Ermenistan’da Yaşayan Müslümanlara Yapılan Mezalim (1988-1994) / Beşir Mustafayev [s.2677]
Dağlık Karabağ Sorunu ve Hocalı Katliamı
İki Kardeş Devletin Ortak Sorunu: Karabağ ve Ermeni Meselesi / Mustafa Gökçe [s.2687]
Dağlık Karabağ Probleminin Tarihî ve Siyasî Nedenleri / Osman Özkul-Hüseyin Vermez [s.2698]
20. Yüzyılın Başlarında ve Sonlarında Güney Kafkasya’da Ermeni Sorunu: Karabağ Sorunu Örneği / Araz Aslanlı [s.2712]
Uluslararası Hukuktaki Suç Kategorileri Açısından Hocalı Olayları / Tuğrul Veli [s.2736]
Hocalı’da Yaşananlar / Arslantürk Akyıldız [s.2742]
Ermenistan’ın Ulus-Devlet İnşası ve Meşruiyetinde, Ermeni Meselesi ve Karabağ Sorununun Rolü / Keisuke Wakizaka [s.2750]
İran Basını ve Bilimsel Literatüründe Dağlık Karabağ Sorunu / Sübhan Elekber oğlu Talıblı [s.2762]
ERMENİLERİN ZORUNLU GÖÇÜ VE SOYKIRIM İFTİRASI
Ermenilerin Zorunlu Göçü
I. Dünya Savaşında Ermeniler: Bir Zorunlu Göç Hikâyesi / Kemal Çiçek [s.2773]
Ermeni Tehciri ve Osmanlı Millî Güvenliği: Askerî Bir Gereklilik mi Yoksa Soykırım İçin Bir Bahane mi? / Edward J. Erickson [s.2797]
Ermeni Meselesine Yaklaşım Hatalarımız; Tehcir ve Soykırım Kavramları Işığında 1915 Tarihli Kararname / Ahmet Akgündüz [s.2804]
1915 Sevk ve İskân Kanunu ve Cemal Paşa / Nevzat Artuç [s.2817]
Tehcir ve Almanya / Mesut Erşan [s.2831]
Birinci Dünya Savaşı’nın 100. Yılında Ermeni Sorunu, Tehcir ve Pontus Sorununa Genel Bakış / Salih Yılmaz [s.2837]
Arşiv Belgelerine Göre Ermeni Sevkinin Uygulanışı / Önder Bayır [s.2855]
Ermeni Tehciri ve Olaylarına İlişkin Vehib Paşa’nın Raporu / Necdet Bilgi [s.2896]
Ermeni ‘Muhacir’lere Osmanlı Devleti’nin Tutumu Üzerine / Volkan Marttin [s.2921]
Çorum’da Ermeniler ve Ermeni Tehciri / Ömer Turan [s.2933]
Kayseri’de Tehcir, İhtida ve İskân / Hava Selçuk-Aziz Altı [s.2949]
1915 Ermeni Tehcirinde Kullanılan Güzergâhlar / Mustafa Celalettin Hocaoğlu [s.2957]
‘Artin’ Cemal Bey’in Dâhiliye Nazırlığı Esnasında Ermeniler Lehine Yaptığı İcraatlar ve Verdiği Demeçler / Osman Akandere [s.2976]
Osmanlı Ordusunda Hizmet Eden Ermeni Asker ve Ailelerinin Sevk Edilmeyeceğine Dair Mukarrerat / Güzin Çaykıran [s.2990]
Cemal Paşa’nın Suriye’de Ermeni Muhacirlere Yardımları ve Ayn-Tura Yetimhanesi / Halil Özşavlı [s.2998]
Ermeniler, Tehcir ve 2015 / İlber Ortaylı [s.3007]
Soykırım İftirası
Ana Hatları ile Ermeni-Türk İlişkileri İncelemeleri / M. Hakan Yavuz [s.3010]
Çarpıtılan Tarih: Ermeni Soykırımı İddiaları / Yusuf Halaçoğlu [s.3024]
Yahudi Holokostu ile Ermeni Tehcirinin Mukayesesi / Yücel Güçlü [s.3035]
Soykırım İddialarına Karşı AB Adalet Divanı Kararlarının Önemi ve Tahlili / Alaaddin Yalçınkaya [s.3044]
Genovive: Hobbes ve Bir Ulusun Tabiî Yaşama Hakkı / Tal Buenos [s.3055]
Uluslararası Vahşet Suçlarına Dair Bir Paradigma Olarak İnsanlığa Karşı Suçlar / William A. Schabas [s.3073]
Enver ve Cemal Paşalarla Osmanlı Valileri, İmzalı Belgeler, Soykırım Tezlerini Çürütüyor / Yücel Aktar [s.3087]
Ermeni Mezalimine ve Soykırım İddialarına İlişkin Kavram Kargaşası / Yücel Aktar [s.3096]
Ermeni Mallarının Hukukî Durumu ve Emval-i Metrûke Komisyonları
Osmanlı Hukukundaki Düzenlemeler Çerçevesinde Yabancı Ülke Vatandaşlığına Geçen Ermenilerin Gayrimenkullerinin Hukukî Statüsü / Gül Akyılmaz [s.3101]
Ermenilerin Geride Bıraktıkları Mallar Hakkında Yapılan İlk Düzenlemeler ve Emval-i Metrûke Komisyonları / Hasan Güner [s.3144]
Milletlerarası Hukuk Muvacehesinde Ermenistan’ın veya Ermenilerin Muhayyel Toprak Talepleri / Kâzım Berzeg [s.3159]
ERMENİSTAN CUMHURİYETİ’NİN KURULMASI
Ermeni İddialarının Mitolojik ve Irkçı Boyutu
Rus ve Ermeni Kaynakları Işığında Ermeni İddialarının Mitolojik Boyutu / Emin Şıhaliyev [s.3167]
Ermeni Mono Etnik Milliyetçiliğinin Doğurduğu Öğretiler: Andranikizm ve Tseğakronizm / Gaffar Çakmaklı Mehdiyev [s.3180]
Birinci Dünya Savaşı Sonrasında Büyük Ermenistan’ın Kurulmasına Yönelik Hazırlanan Propaganda Yayınlarından Bir Örnek / Bestami S. Bilgiç [s.3199]
Ermenistan Cumhuriyeti’nin Sorunları
1917 Rus Devrimi’nden Sonra Güney Kafkasya’da Politik ve Askerî Gelişmeler ve Ermeni Devletinin Kurulması / Vasif Gafarov [s.3211]
Kars Anlaşması’nın Uygulanmasına Ermenistan’ın Tavrı / Yaşar Kop [s.3233]
Ermenistan Rusya İlişkileri: Giderek Artan Bağımlılık / Gülay Mutlu [s.3252]
Ermenistan Cumhuriyeti’nin Etnik Yapısı ve İzlediği Politika / Hatem Cabbarlı [s.3261]
Coğrafî Konum ve Bölgesel Sorunlar Kıskacında Ermenistan: Ekonomik Bakış / Bayram Güngör [s.3274]
Farklı Dış Politika Seçenekleri Bağlamında Ermenistan Dış Politikasının Değerlendirilmesi / Göktürk Tüysüzoğlu [s.3283]
Millî Mücadele Dönemi Türk-Ermeni İlişkilerinde Sovyet Faktörü / Ömer Erden [s.3301]
Azerbaycanlı Sürgününün (1988) Ermenistan’ın Toplumsal ve Ekonomik Yapısına Etkileri / Keisuke Wakizaka [s.3320]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Osmanlı Projesi | Türk Projesi | İletişim | Arama

Copyright © 2020 Yeni Turkiye