Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 1360
Makale : 99
Ebad : 6,5 x 19,5 x 27,5 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : 350 gr. kuşe
Fiyat : 80 TL
   
Mart-Haziran 2015 - sayı 66

Rumeli-Balkanlar Özel Sayısı- I

GENEL DEĞERLENDİRMEBALKAN TARİHİ VE BALKANLARDA OSMANLI ÖNCESİ TÜRK VARLIĞIİlkçağOrtaçağOSMANLI'NIN BALKAN FÜTUHATI VE İSKÂNIAkıncılar, Alperenler, DervişlerBalkanlarda Osmanlı HâkimiyetiHoşgörü ve İstimâlet Siyasetiİskân SiyasetiBALKANLARDA SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞMELERNüfus YapısıSosyal YapıEkonomik YapıBALKANLARDA OSMANLI YÖNETİMİGenel İdarî YapıVilâyet Sistemi
 Kafkaslar
 Ortadoğu
 Azerbaycan

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

Balkan Acısı: Yüreğimizin Sızısı / Recep Tayyip Erdoğan [s.27]
GENEL DEĞERLENDİRME
Balkanlar / Mevlüt Çavuşoğlu [s.31]
Rumeli / Halil İnalcık [s.33]
Etnik Kimlik ve Ulus Devletlerin Oluşumu / Kemal H. Karpat [s.41]
Balkanlar ve Osmanlı Mirası / İlber Ortaylı [s.62]
Sınır, Sınır Bölgesi ve Çekirdek Olarak Osmanlı Balkanları / Peter Mentzel [s.66]
Türk Dünyası'nda Balkanlardan Hatıralar / Sabahattin Zaim [s.74]
BALKAN TARİHİ VE BALKANLARDA OSMANLI ÖNCESİ TÜRK VARLIĞI
İlkçağ
Ön Asya Dünyasında İlk Türkler: Kimmerler ve İskitler / M. Taner Tarhan [s.85]
Ana Hatlarıyla Antik Trakya'da Yaşam ve Trak Halkları / Sema Sandalcı [s.102]
İskitlerin Kimliği / İlhami Durmuş [s.116]
Sarmatlar / İlhami Durmuş [s.126]
Avrupa Hunları / Şerif Baştav [s.141]
Bulgarlar ve Oğuzlar / Istvan Zimonyi [s.187]
Hırvat ve Sırp Göçlerinde Ogur İlgisi / Osman Karatay [s.201]
Slovenya'da Avar İzleri / Yusuf Hamzaoğlu [s.211]
Türkler, Slavlar ve Bulgarların Kökeni / Plamen S. Tzvetkov [s.218]
Avrupa Kıtasında Kurulan İlk Türk Devletleri (IV-VII. yy) / İsmail Mangaltepe [s.227]
Tarihsel Süreç İçinde Balkanlarda Türk Varlığı / Didem Ekinci [s.237]
Geçmişten Günümüze Balkan Türkleri: Genel Değerlendirme / Erhan Türbedar [s.250]
Güneydoğu Avrupa'da (Balkanlar) Türk İzleri / Özcan Pehlivanoğlu [s.261]
Ortaçağ
Erken Orta Çağ Döneminde Balkanlarda Türk Varlığı / Öner Tolan [s.273]
Balkanlar'da Peçenekler / Muallâ Uydu Yücel [s.301]
IX. Yüzyılda Hazarlar, Peçenekler ve Macarlar / Bálint Zoltan Takács [s.317]
I. Aleksios Comnenos Devri Bizans Dış Politikasında Balkanlardaki Türkler / Hülya Yiğit [s.328]
Kuman/Kıpçaklar / Mustafa Safran [s.339]
11. ve 13. Yüzyıllarda Balkanlarda Kuman Savaşçıları / Asım Korkmaz [s.349]
Büyük Bulgar ve Tuna Bulgar Devletleri / Ali Ahmetbeyoğlu [s.361]
Tuna Bulgar Devleti (679-1018) / Ayşe Kayapınar [s.376]
Kumanlar ve İkinci Bulgar Devleti (1187-1370) / Ayşe Kayapınar [s.390]
İdil (Volga) Bulgar Hanlığı'nda İslâmiyet / Nesimi Yazıcı [s.402]
Sekeller Kimdir? / İsmail Doğan [s.421]
Haçlı Birliklerinin Rumeli'den Geçişi Sırasında Yaşanan Olaylar / Sayime Durmaz [s.424]
Moğolların Merkezi Avrupa Seferleri / Neslihan Durak [s.440]
Balkanlarda Türklerin Menkus Talihleri - 1364 İlk Haçlı Seferinden 1912 Son Haçlı Seferine Kadar Balkanlar / Süleyman Kocabaş [s.449]
Osmanlı Fetihleri Öncesinde Balkanlarda Türk Varlığı / Yusuf Ayönü [s.473]
OSMANLI'NIN BALKAN FÜTUHATI VE İSKÂNI
Osmanlı Döneminde Balkanlar Tarihi Üzerine Yeni Araştırmalar / Halil İnalcık [s.485]
Akıncılar, Alperenler, Dervişler
Osmanlı İmparatorluğu'nda Kolonizatör Türk Dervişleri / Ömer Lütfi Barkan [s.491]
Gazi Dervişler ve Balkanlar / Mehmet Demirci [s.519]
Balkanlarda İslâm'ın ve Türk İskânının İlk Temsilcisi: Sarı Saltık / Ahmet Yaşar Ocak [s.526]
Erken Osmanlı Döneminde (1299-1453) Akıncılar ve Akıncı Beyleri / H. Çetin Arslan [s.535]
Erken Osmanlı'nın Fetih ve Yerleşim Sisteminde Akıncı Beylerin Stratejik Önemi / H. Çetin Arslan [s.545]
Akıncılık Teşkilâtı ve Ünlü Akıncı Ailelerinin Balkan Tarihine Katkıları / Ayşegül Kılıç [s.553]
Vakıf Belgelerinde Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Dönemi Aileleri: Malkoçoğulları ve Mihallüler ve / Vedat Turgut [s.566]
Evlâd-ı Fâtihân / Ekrem Buğra Ekinci [s.590]
Balkanlarda Osmanlı Hâkimiyeti
Osmanlı Devleti'nin Balkanları Fethederek Yeni Bir Düzen Kurması / Yusuf Oğuzoğlu [s.592]
Osmanlılar'ın Rumeli'ye Geçişi ve Trakya-Meriç Havzasının Fethi / Sıddık Çalık [s.606]
Erken On Beşinci Yüzyılda Balkanlarda Osmanlı Hâkimiyetinin Yerleşmesinde Derbentlerin Rolü / Uğur Altuğ [s.614]
Bulgaristan'da Osmanlı Hâkimiyetinin Kurulması / Ayşe Kayapınar [s.619]
Yunanistan'da Osmanlı Hâkimiyetinin Kurulması (1361-1461) / Levent Kayapınar [s.636]
Güney Arnavutlukta Osmanlı Hâkimiyeti / Bilgehan Pamuk [s.647]
XV. Yüzyılda Osmanlı Devleti-Arnavutluk İlişkileri / Bilgehan Pamuk [s.659]
Osmanlı Hâkimiyetinin Tuna Nehrinin Kuzeyinde Yayılışı: XIV. ve XVI. Yüzyıllarda Eflak ve Boğdan / Viorel Panaite [s.668]
Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Bulgaristan / Ferit Artkın [s.684]
Ege Adalarında Osmanlı Hâkimiyeti / Yasemin Demircan [s.694]
Girit Savaşları ve Birleşik Hıristiyan Orduları / Nuri Adıyeke [s.706]
Girit'in İslamizasyonu / Nuri Adıyeke [s.715]
XVI-XVII. Yüzyıllarda Akdeniz'de Osmanlı Hâkimiyeti / Ersin Gülsoy [s.722]
Hoşgörü ve İstimâlet Siyaseti
Bir Osmanlı Yönetim Biçimi Olarak İstimâlet Siyaseti ve Rumelideki Etkileri / Ömer İşbilir - Mesut Aydıner [s.735]
Osmanlı Hoşgörüsünün Balkanlar'daki Yansımaları: Bosna-Hersek Örneği / Fahamaddin Başar [s.758]
İskân Siyaseti
Osmanlı Devleti'nde Balkanlarda İskân Siyaseti / Hasan Moğol [s.768]
Anadolu'dan Makedonya'ya Yönelen ve Yerleşenler, Yörükler / Selda Adiller [s.782]
Osmanlı Devleti'nin Rumeli'de Fetih ve İskân Siyaseti / Halime Doğru [s.790]
Balkanlar'da Osmanlı Hâkimiyeti ve İskân Siyaseti / Mehmet İnbaşı [s.805]
Rumeli'ye Yapılan İskânlar Neticesinde Kurulan Yeni Yerleşim Yerleri (1432-1481) / Hava Selçuk [s.820]
Türklerin Bulgaristan'a ve Balkanlar'a Yerleşmesi / Hüseyin Memişoğlu [s.831]
Osmanlı Devleti'nin XV-XVI. Asırlarda Rumeli'deki İskân Siyaseti: Çirmen Sancağı/Meriç Havzası / Sıddık Çalık [s.861]
BALKANLARDA SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞMELER
Nüfus Yapısı
Osmanlı Yadigârı Balkanlar'ın Nüfus Yapısı / Ramazan Özey [s.929]
Balkan Yarımadası'nın Beşerî Coğrafya Özellikleri ve Türk ve/veya Müslüman Nüfus Varlığı / Ali Yiğit [s.943]
Balkan Ülkelerinin Genel Demografik Yapısı / Halil Kurt [s.972]
Balkan Ülkelerinde Nüfusun Etnik, Dil ve Dini Yapısı / Halil Kurt [s.979]
19. Yüzyılın Sonunda ve 20. Yüzyılın Başında Nüfus Bilgilerinin Yunanlılar, Bulgarlar ve Ermeniler Tarafından Çarpıtılması / Musa Şaşmaz [s.1003]
Sosyal Yapı
Balkanlarda Birlikte Yaşama Modeline Makedonya Şehirlerinden Örneklemeler / Arzu Tozduman Terzi [s.1010]
Fetih Sonrası Resmo'da Mülkiyetin El Değiştirmesi Hakkında Gözlemler / M. Ali Demirbaş [s.1016]
1882 Şarkî Rumeli Sıhhiye İdaresi Kanununa Göre Bölgede Çalışan Sağlık Personeli / Ahmet Uyanıker [s.1024]
Balkan Savaşı'nda Bir Şehrin Teslimi ve Şehirde Sağlık Hizmeti Veren Bir Kurum: Selanik Hilâl-ı Ahmer Hastanesi / Mehmet Doğan [s.1031]
Tanzimat'tan Sonra Balkan Coğrafyasında Kadın Suçları ve Kadın Mahkûmlar / Ayşe Özdemir Kızılkan [s.1038]
Balkan Dilleri ve Türkçe İlişkisinde Kadın Varlığına Feminist Bir Bakış / Nazmiye Demiroğlu [s.1053]
Ekonomik Yapı
Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki Sektörel İktisat Politikaları Uygulamaları / Hasan Moğol [s.1063]
Evliya Çelebi'ye Göre Ankâ Bezirgân, Ankâ Mellehân: 17. Yüzyılda Anadolu ve Rumeli Şehirlerinde Büyük Tüccarlar ve Armatörler / Mehmet Ali Ünal [s.1081]
Aşağı Meriç Havzası'nda Kırsal Ekonomiye İlişkin Tespit ve Değerlendirmeler (937-1530 tarihli Muhâsebe-i Vilâyet-i Rûm-İli Defterine Göre) / Ümit Koç [s.1097]
Osmanlı Kültürel Çeşitliliğinin Ekonomiye Yansımaları: Yeniçağ Kadı Sicillerine Göre Sofya İktisadî Hayatında Müslim-Gayrimüslim Birlikteliği / Zafer Karademir [s.1108]
XVII. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Devleti'nin Sağ Kanat Seferlerinde Yol ve Köprü İnşa ve Bakımlarına Rumeli'nin Katkısı / Mustafa Nuri Türkmen [s.1123]
XVII. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Devleti'nin Rumeli Sağ Kanat Seferlerinde Nakil Vasıtalarının Temini ve Buna Rumeli Halkının Katkısı / Mustafa Nuri Türkmen [s.1127]
Rumeli Demiryolları / Vahdettin Engin [s.1136]
XIX. Yüzyılda Edirne'den İstanbul İçin Buğday Mubayaası (Mîrî ve Râyic Fiyat Uygulamaları) / M. Esat Sarıcaoğlu [s.1148]
Batı Balkan Ülkelerinde Ekonomik İyileşme ve Gelişme İçin Çatışma Sonrası Sorunlar ve Münasebetler / Mehmed Ganic-Adnan Pajevic-Haris Hojkuric [s.1157]
Batı Balkan Ülkeleri Yenilenebilir Enerji Piyasasının Yatırım Fırsatları Açısından Değerlendirilmesi / Ali Cüneyt Çetin [s.1169]
BALKANLARDA OSMANLI YÖNETİMİ
Genel İdarî Yapı
Kuruluşundan 18. Yüzyılın Sonuna Kadar Rumili Eyaletinin İdarî Taksimatı / Orhan Kılıç [s.1185]
Arşiv Belgelerine Göre Rumeli'de Osmanlı Yönetim Anlayışı / Önder Bayır [s.1196]
Osmanlı Devleti'nin XVI. Yüzyılda Rumeli'de Kurduğu İdarî Düzen: Prizren Sancağı / Hanife Alaca [s.1204]
Haraçgüzarların Statüleri: XV. ve XVII. Yüzyıllarda Eflak Boğdan ve Transilvanyalılar Üzerine Bir Çalışma / Viorel Panaite [s.1210]
1528/29 Tarihli Osmanlı Voynuk Kütüğüne Göre XVI. Yüzyıl Rumeli Voynuk Teşkilâtı ve Istabl-ı Âmire'deki Voynuk Hizmetinin Yapısı / Krastyo Yordanov [s.1221]
“Rabiâ'dan İnebahtı'ya” Rumeli Kadılık Rütbeleri / Yasemin Beyazıt [s.1228]
XVIII. Yüzyılın İlk Yarısında Sarıprut Plankası'nın Yeniden İnşâsı ve Mübaşir Mehmed Ağa / Ahmet Köç [s.1237]
Balkanların Kapısı Ege Adaları'nda Osmanlı İdaresi (1830-1923) / Ali Fuat Örenç [s.1248]
Osmanlı Sistemi İçinde Girit Adası'nın Genel Çerçeveden Farklılıkları, Bu Farklılıkların Gerekçeleri ve Algılanış Biçimleri / A. Nükhet Adıyeke - Nuri Adıyeke [s.1292]
Sicil Defterlerine Göre Osmanlı Bürokrasisinde Selanikli Yahudiler / Sezai Balcı [s.1298]
Vilâyet Sistemi
Tuna Vilâyeti'nde Nüfus ve Demografi (1864-1877) / Aşkın Koyuncu [s.1309]
Doğu Rumeli Vilâyeti / Mahir Aydın [s.1355]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Osmanlı Projesi | Türk Projesi | İletişim | Arama

Copyright © 2020 Yeni Turkiye