Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 1200
Makale : 96
Ebad : 6 x 19,5 x 27,5 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : 350 gr. kuşe
Fiyat : 80 TL
  
   
Mart-Haziran 2015 - sayı 67

Rumeli-Balkanlar Özel Sayısı- II

OSMANLI DÖNEMİ BALKAN ŞEHİRLERİGenel BakışEdirneSelanikÜsküpManastırKırcaaliRusçukBelgradDramaİşkodraKöstendilVidinİbrailKazâlarOSMANLI DÖNEMİ'NDE RUMELİ'DE DİN, TASAVVUF VE VAKIF ESERLERİRumeli'de Din ve TasavvufRumeli'de Osmanlı Vakıf EserleriBALKANLARDA KÜLTÜR, SANAT, TÜRKÇE VE EDEBİYATBalkanlarda Kültür ve SanatBalkan Türkçesi Balkanlarda Edebiyat
 Kafkaslar
 Ortadoğu
 Azerbaycan

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

OSMANLI DÖNEMİ BALKAN ŞEHİRLERİ
Genel Bakış
Şehir, Osmanlı Şehri ve Balkan Şehri / Oğuz Kaan Bayrakdar [s.1389]
Osmanlı'nın Rumeli'deki Yedi Müstesna Güzeli / Rıdvan Canım [s.1398]
Âşık Çelebi'nin Meşâ'irü'ş-şu'arâsında Balkan Şehirleri / Mehmet Nuri Çınarcı [s.1430]
Edirne
Osmanlı Medeniyetinde Muhteşem Bir Payitaht ve Bir Kültür Şehri Olarak Edirne / Rıdvan Canım [s.1436]
18. Yüzyılın İlk Yarısında Çekim Merkezi Edirne / Gülser Oğuz [s.1460]
Raif Necdet (Kestelli)'nin Ufûl Adlı Eserinde Balkan Savaşı'nda Edirne'nin Sosyal Yapısı ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Çöküşü ile İlgili Tespitleri / Eren Akçiçek [s.1468]
Selanik
16. Yüzyılda Selanik'in Sosyo-ekonomik Gelişim Dinamikleri / Neslihan Ünal [s.1474]
1903-1904 Yılları Nüfus Sayımına Göre Selanik Nüfus Tablosu Analizi / Musa Şaşmaz [s.1491]
Üsküp
Üsküp Şehri'nin İdarî Yapısı, Mahalleleri ve Nüfusu (XVII. Yüzyıl) / Eyüp Kul [s.1504]
XIX. Yüzyılda Üsküp Şehri ve Nüfus Yapısı / Mehmet İnbaşı [s.1513]
Manastır
Manastır Şehrinde Yaşayan Türklerin Sosyo-Kültürel Yapıları / Selçuk Duman [s.1512]
18. Yüzyıl Ortalarında Manastır Şehrinde Sosyal ve Ekonomik Hayat / Mehmet Günay - Mustafa Akbel [s.1530]
Manastır Vilayet Gazetesi Gözüyle Manastır (1907-1908) / Yüksel Nizamoğlu [s.1542]
Kırcaali
Kırcaali'nin Kuruluşu, Nüfus Yapısı ve Tarihi / Emin Çarıkçı [s.1559]
Kırcaali / Tevfik Ziyaeddin Akbulut [s.1569]
XIX. Yüzyılda Balkanlarda Osmanlı Devleti ve Kırcaali / Durmuş Akalın [s.1572]
Rusçuk
Tuna'nın İncisi: Rusçuk / Mehmet Topal [s.1588]
XV. Yüzyılda Rusçuk'ta Demografik ve Sosyo-Ekonomik Yapı / Meryem Kaçan Erdoğan [s.1604]
Rusçuk'ta Asayiş Meselesi (1550-1700) / Kamil Çolak [s.1619]
Belgrad
XVIII. Yüzyıl Osmanlı-Avusturya Antlaşmalarında Belgrad ile İlgili Hükümler / Uğur Kurtaran [s.1638]
Drama
19. Yüzyılda Osmanlı Sol Kolunda Bir Şehir: Drama / İsmail Arslan [s.1652]
İşkodra
Maarif Salnamelerinde İşkodra Vilayetine Ait Veriler / Ünal Taşkın [s.1665]
Köstendil
XIX. Yüzyılda Osmanlı İdaresi Altında Balkanlar ve Köstendil / Durmuş Akalın [s.1674]
Vidin
Tuna Gazetesi'ne Göre 1865-1877 Yılları Arasında Vidin (Vidin'den Mektuplar) / Hava Selçuk [s.1695]
İbrail
Türkülerde Kalmış Bir Balkan Hatırası: “Şehr-i İbrail” ve Türküleri / Ali Duymaz [s.1712]
Kazâlar
Kalkandelen Kazâsı (1455-1569) / Mehmet İnbaşı [s.1719]
564 Numaralı Şer'iye Siciline Göre Karaferye Kazâsı / Şenay Öztürk Yılmaz [s.1735]
Sarı Saltuk Baba'nın Diyârı: XVIII. Yüzyılın Ortalarında Babadağ Kazâsı / İbrahim Etem Çakır [s.1747]
Rumeli'de Bir Kazâ: Tekfurdağı 1845 / Ayla Efe [s.1759]
OSMANLI DÖNEMİ'NDE RUMELİ'DE DİN, TASAVVUF VE VAKIF ESERLERİ
Rumeli'de Din ve Tasavvuf
Balkan Şehirlerinin Osmanlı ve Tasavvuf Paradigması / Metin İzeti [s.1767]
XVI. Yüzyılın İlk Yarısında Rumeli Coğrafyasında Tekke-Zaviyelerin Dağılımı / Ahmet Yiğit [s.1775]
Balkanlarda Hilâfetin Dinî-Siyasî Nüfuzu ve 1884 (1302) Tarihli Şeyhülislamlık Talimatnamesi / İlhami Yurdakul [s.1784]
Balkanlarda Mevleviliğin Yayılması ve Kurulan Mevlevihaneler / Serdar Ösen [s.1799]
Balkanlar'da Mevlevilik / H. Mustafa Eravcı [s.1815]
Bosna-Hersek'te Tasavvuf / Cazim Hadzimejlic [s.1825]
Saraybosna'da Bir Anadolu Ereni: “Akhisar'lı Ayvaz Dede” / Kefayettin Öz [s.1834]
Kosova Arnavutlarında Mevlit Geleneği / İsa Sülçevsi [s.1845]
Osmanlı Sonrası Bulgaristan Topluluğunun Dinî Hayatı / H. Mehmet Günay [s.1850]
Rumeli'de Osmanlı Vakıf Eserleri
Arşiv Belgelerine Göre Rumeli'deki Osmanlı Vakıfları / Önder Bayır [s.1863]
Balkan Ülkelerinde Osmanlı Eserleri Üzerine İstatistikî Durum / Mehmet Zeki İbrahimgil [s.1875]
Kosova'daki Türk Eserleri / Mehmet Zeki İbrahimgil [s.1906]
Sofya'da Günümüze Ulaşan Osmanlı Mimarî Eserleri / Gülberk Bilecik [s.1916]
Bir Balkan Şehri Olan Ohri'de XVII-XVIII. Yüzyıl Vakıf-Sosyal Hayat İlişkisine Dair Birkaç Örnek / Mevlüt Dede [s.1927]
Rusçuk'ta Osmanlı Kültür Varlıkları: Dinî ve Hayrî Kurumlardan Bazıları / Meral Bayrak Ferlibaş [s.1933]
Bulgaristan'ın Kırcaali Bölgesi'ndeki Türk Yapıları / Ayhan Çetin [s.1946]
Evliyâ Çelebi'den Günümüze Peçuy'da Türk Mimârî Eserleri / Mehmet Emin Yılmaz [s.1950]
Padişah İçin Hazırlık: 1067-1068 (1956-58) Yıllarında Edirne Sarayı'nda Onarımlar ve Yeni Mekânlar / Murat Kocaaslan - H. Ahmet Arslantürk [s.1962]
Sultan II. Mustafa Saltanatında Edirne Sarayı: 1696-1698 Harem Tamirâtları / Murat Kocaaslan - H. Ahmet Arslantürk [s.1974]
Düşmanlarımıza Bâ'is-i Helecân Vermek: Edirne Yeni Saray'ı Tamir Etmek / Murat Kocaaslan [s.2004]
Üsküp Burmalı Cami Tamir Projesi ve İnşaat Keşif Defteri / Reyhan Şahin Allahverdi [s.2016]
Makedonya Radanya Köyü Mahmut Ağa Camii ve Restorasyon Çalışmaları / Naciye Altaş [s.2024]
BALKANLARDA KÜLTÜR, SANAT, TÜRKÇE VE EDEBİYAT
Balkanlarda Kültür ve Sanat
Osmanlı Kültürünün Eflak ve Boğdan'ın Yaşamına Etkisi / Zeynep Sözen [s.2035]
Bosna Hersek'teki Kültür, Bilim ve Eğitim Üzerindeki Osmanlı Etkisi / Cazim Hadzimejlic [s.2045]
Bulgaristan'da Türk Halk Kültürü / İbrahim Tatarlı [s.2051]
Kosova Türklerinin Ölüm Öncesi İnanma ve Uygulamaları / Gonca Kuzay Demir [s.2062]
Balkan Türk Masallarında, Şamancıl Sağaltım Yöntemleri / Kadriye Türkan [s.2069]
Burek, Nein, Danke! (Börek mi, Hayır Teşekkürler!) Göçmen Bir Yemeğin Hikâyesi ve Milliyetçi Bir Konuşma / Jernej Mlekuz [s.2077]
Balkanlar'daki Türk Dizilerinin Derin Etkisi / Nedim Emin [s.2096]
Balkanlarda Geleneksel Müzik, Türler, Çalgılar, Müzikal-Kültürel Etkileşim, Etnik Kod ve Anlamlar Üzerine / Sibel Paşaoğlu [s.2099]
Makedonya'da Bektâşi Mûsikîsi / Abas Jahjai [s.2137]
Geleneksel Boşnak Müziğinde Türk Halk Türküleri / Nezihe Şentürk - Naka Niksiç [s.2143]
Anadolu ve Balkan Coğrafyasında Çoban Türküleri / F. Gülay Mirzaoğlu [s.2150]
Balkanların Osmanlıya Ait Sessiz Yelkenlileri / Mustafa Gürbüz Beydiz [s.2166]
Balkan Türkçesi
Balkanlarda Türkçenin Genel Görünümü / Bilgehan Atsız Gökdağ [s.2178]
Rumeli Türkçesi Çerçevesinde Türk ve Balkan Dillerinin Etkileşimi / Gürer Gülsevin [s.2191]
Asırlar İçinde Balkanların Barış ve İstikrar Dili “Türkçe” / Abidin Karasu [s.2201]
Balkanlarda Türkçe: Balkan Türk Ağızlarının Söz Dizimi (Makedonya ve Kosova Türk Ağızları Örneği) / Ahmet Günşen [s.2215]
Balkan Mânilerinin Dili / Fahrünnisa Bilecik [s.2234]
Avrupa'nın Güney Doğusunda Yaşayan Türkler ve Dilleri / Suzan D. Canhasi - Esin Hüdaverdi [s.2250]
Makedonya ve Civar Bölgelerde Balkan Türkçesi / Victor A. Friedman [s.2255]
Diyalektolojik Bir İnceleme: Romanya Tatarcası (Romanya Tatar Ağızları) / Mehmet Turgut Berbercan [s.2267]
Edith Durham'ın “High Albania” Adlı Eserinde Türk Dil ve Kültürü / Meral Demiryürek [s.2278]
Gagavuz Türkçesi / Nevzat Özkan [s.2287]
Batı Balkanlarda Türkolojinin Durumu / Nebahat Sülçevsi [s.2302]
Kuzey Yunanistan'da Değiştirilen Türkçe Yer Adları Üzerine / Eraslan Candan [s.2309]
Balkan Halklarında Streotipler, Mitler, Kimlikler ve Diller Arasındaki İlişki / Mustafa İbrahimi [s.2316]
Manisa ve Balkanlar (Manisa'da Yerleşik Balkan Göçmenleri Örneklemi Üzerinden Oğuz Türklerinin Türkçesinin Balkan Yapılanmalarına Dair Tespitler) / Senem Akyol [s.2323]
Balkanlarda Edebiyat
Ömer Seyfettin'in Anlatılarında Ontolojik Güven ve Bellek Alanı Olarak Balkan Coğrafyası ve Vatan / Mitat Durmuş [s.2358]
Bayerische Staatsbibliothek Türkçe Yazmalarının Balkanlı Kâtipleri / Muhittin Eliaçık [s.2368]
Hayrabolulu Hasîb ve Eserlerinden Örnekler / Ramazan Ekinci [s.2373]
Bulgaristan'da Türk Dili ve Edebiyatı / Nevzat Özkan [s.2386]
Bulgaristan Türk Edebiyatına Bir Bakış / Hayriye S. Yenisoy [s.2396]
Balkanlardan Aykırı Bir Örnek: Bogdan Filov / Hüseyin Mevsim [s.2405]
Bulgaristan Türkleri Edebiyatında Nadiye Ahmet ve Çocuk Hikâyeleri Üzerine Bir İnceleme / Atıf Akgün [s.2409]
Osmanlı Döneminde Bulgaristan'da Kütüphaneler / Ahmet Altay [s.2423]
Şu'arâ Tezkirlerine Göre Prizrenli Şairler / Vicdan Özdingiş [s.2429]
Kosova Türklerinin Çocuklarına Fısıldadıkları Büyülü Sözler: Ninniler / Gonca Kuzay Demir [s.2442]
Vardar Yenicesi Şairlerinin Coğrafya Tasavvurları ve Balkanlar / Erdem Can Öztürk [s.2453]
Vardarlı Abdülhâdî'nin Hz. Ali'ye Ait Yüz Söz Üzerine Şerhi / Âdem Ceyhan [s.2461]
Makedonya'da Anlatılan Nasrattin Hoca ve İtar Peyo Fıkraları Üzerine / Satı Kumartaşlıoğlu [s.2482]
Manastır (Bitola) Kenti Halk Şarkılarında İlginç Bir Kişilik: “Papaz Nikola” / Filiz Mehmetoğlu [s.2492]
Bosna-Hersek'te Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi'nde Üç Nadir El Yazma Kitap / Cazim Hadzimejlic [s.2498]
Bosnalı Sâbit ve Manisalı Birrî'nin Prut Savaşı Kasideleri Üstüne / Râsih Erkul [s.2503]
Gagauz Edebiyatı / Hülya Argunşah [s.2510]
Çocuk Edebiyatı Türü Olarak Ninniler ve Balkanlar Çocuk Edebiyatında Ninni Örnekleri / Raşit Koç [s.2529]
Türk-İslam Kültüründe Kesikbaş Destanı ve Balkanlardaki Yansımaları / Ali Kozan - Mehmet Yusüf Çelik [s.2536]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Osmanlı Projesi | Türk Projesi | İletişim | Arama

Copyright © 2020 Yeni Turkiye