Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 1232
Makale : 91
Ebad : 6,1 x 19,5 x 27,5 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : 350 gr. kuşe
Fiyat : 80 TL
  
   
Mart-Haziran 2015 - sayı 68

Rumeli-Balkanlar Özel Sayısı- III

BALKANLARDAN KOPUŞ VE SİYASÎ GELİŞMELEROsmanlı'nın Balkanlardan ÇözülmesiBalkanlar ve RusyaBalkanlarda İsyanlar ve UlusçulukBalkanlarda Kilise Kavgaları, Patrikhane ve MisyonerlerI. ve II. MeşrutiyetBalkanlarda Komitacılık, Jöntürkler ve İttihatçılarBalkanlarda Sona DoğruBALKAN SAVAŞLARIGenel DeğerlendirmeI. ve II. Balkan SavaşlarıBalkan Savaşlarının SonuçlarıBalkan Savaşı Hatıraları ve Balkan Şehitleri
 Kafkaslar
 Ortadoğu
 Azerbaycan

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

BALKANLARDAN KOPUŞ VE SİYASÎ GELİŞMELER
Osmanlı'nın Balkanlardan Çözülmesi
İstanbul'un Habsburglu Diplomatları (1628-1644) ve Osmanlı İmparatorluğu ile Avusturya Hanedanı Arasında Elçi Teatisi / Ilena Cazan [s.2573]
Zülfikar Paşa'nın Avrupa Macerası ve Şehadeti (1688-1696) / Mustafa Güler [s.2589]
Viyana Savaşı'ndan Sonra Sırbistan (1683-1699) / Tatjana Katıc [s.2598]
18. Yüzyılda Balkan Diplomasisinin Üç Cephesi: Osmanlı-Avusturya-Rusya / Türkan Polatçı - Hilal Çiftçi [s.2608]
Sanayi Devrimi'nin Osmanlı Devleti'nin Balkan Topraklarında Yaşayan Halklar Üzerinde Etki ve Sonuçları / Hüseyin Emiroğlu – M. Faruk Çakır [s.2618]
Fransız Devrimi'nin Osmanlı Devleti'nin Balkan Topraklarında Yaşayan Halklar Üzerinde Etkisi ve Sonuçları / Hüseyin Emiroğlu [s.2637]
19 ve 20. Yüzyıl Dönemecinde Balkanlar'ın Uluslararasılaştırılması ya da Büyük Güçler, Kongreler ve Osmanlı İmparatorluğu / Bayram Bayrakdar [s.2658]
Şark Meselesi'nin Gölgesinde Düzen ve Değişim: XIX. Yüzyılda Balkanlar / Cihan Özgün [s.2666]
Uluslararası Nehir Hukuku'nun Tuna'da Uygulanması (Tuna Komisyonu) / İlhan Ekinci [s.2689]
Osmanlı İmparatorluğu ve Birinci Balkan İttifakı (1866-1868) Askerî Güç Meselesi / Danko Leovac [s.2703]
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı Sonrası Makedonya Üzerindeki Hâkimiyet Mücadelesi / Turhan Ada [s.2713]
93 Harbinde Çarlık Rusyası Görevlilerinin Günlükleri / Hayri Çapraz [s.2721]
93 Harbi Sırasında Türk-Yunan Sınırındaki Askerî Durum Üzerine Bir İngiliz Subayın Raporu / Bülent Akyay [s.2729]
1897 Osmanlı-Yunan Harbi ve Yunanistan'ın Makedonya Politikası / M. Murat Hatipoğlu [s.2743]
Osmanlı-Bulgaristan İlişkileri (1878-1908) / A. Gül Tokay [s.2752]
Balkanlar ve Rusya
XVII. ve XVIII. Asırlarda Çarlık Rusyası'nın Balkan Siyaseti / Hasan Demiroğlu [s.2763]
Osmanlı Eflak ve Boğdan'ında Rus Nüfuzunun Kurulması / Feyzullah Uyanık [s.2780]
1739 Belgrad Anlaşması'nda Sınır Belirleme Çalışmaları ve Rus Esirlerin Serbest Bırakılması / Tahir Sevinç [s.2792]
Fransız İhtilali Sonrası Çarlık Rusyası'nın Balkan Siyaseti / Hasan Demiroğlu [s.2807]
Yunan İsyanı'nda Çarlık Rusyası'nın Ortodoks Birliği Siyaseti / Hasan Demiroğlu [s.2818]
Balkanlarda İsyanlar ve Ulusçuluk
Balkan Yarımadasında Ulus-Devlet İnşası Sürecinin Yol Açtığı İttifaklar ve Sonuçları / Hüseyin Emiroğlu [s.2825]
19. Yüzyıl Milliyetçilik Çıkmazında Rumlar / Serap Toprak [s.2841]
Mora İsyanı ve Yunanistan'ın Bağımsızlığı (1821-1829) / Hamiyet Sezer [s.2865]
1821 Mora İsyanı ve Dramalı Mahmut Paşa / Songül Ulutaş [s.2873]
Osmanlı Arşivleri Işığında Rum İsyanı Sırasında Avrupa Devletlerinin Tutumu / Meral Bayrak [s.2890]
Girit Adasını Osmanlı İdaresinde Ayırma Çabaları: Yunan İsyanını Takip Eden Dönemdeki Gelişmeler (1821-1869) / Zekeriya Türkmen [s.2908]
Makedonya 1903 / Abdülhamit Kırmızı [s.2922]
XIX. Yüzyıl Sonunda Makedonya Sorunu ve Makedonya'da Kurulan Örgütler / Meltem Begüm Saatçi [s.2929]
İşkodra İsyanı / Ahmet Eyicil [s.2941]
Osmanlı Sancağı'nın Manastır Konsolosu Filippo Bernardi Tarafından İndirtilmesi Hadisesi -1911 / Mehmet Beşirli [s.2994]
Karadağ'da Osmanlı Hâkimiyetine Dair / Abidin Temizer [s.3006]
Ulus-Devletten Avrupa ile Bütünleşmeye Romanya ve Bulgaristan'ın Siyasal Dönüşümleri / Mehmet Bülent Uludağ - Soner Karagül [s.3016]
Balkanlarda Kilise Kavgaları, Patrikhane ve Misyonerler
Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Balkan İttifaklarının Önce Kiliseler ve Çeteler Arasında Başlaması / Hale Şıvgın [s.3033]
Balkanlarda Mezhep Kavgaları ve Kiliselerin Nüfuz Mücadelesi / Salih İnci [s.3040]
I. Balkan Harbi'nin Malûm Müsebbibi Kiliseler ve Mektepler Meselesine Dair Farklı Bir Mütalaa / Bülent Atalay [s.3052]
XX. Yüzyıl Başlarında Balkanlar'da Fener Patrikhanesi ile Diğer Ortodokslar (Sırp, Ulah ve Arnavut) Arasındaki Kilise Mücadeleleri / Necla Atalay [s.3062]
Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin Siyasî Faaliyetleri / Bülent Atalay [s.3072]
Heybeliada Ruhban Okulu Mezunları ve Balkanlardaki Etkileri / Salih İnci [s.3088]
16. Yüzyıl Maliye Ahkâm Defterlerinde Gayr-ı Müslimler ve Rumeli'nde Bir Patriklik (Ohri Patrikliği) / Rıfat Günalan [s.3099]
Avrupa Türkiyesi Misyonunda Amerikan Protestan Misyonerlerinin Teşkilâtlanması ve Eğitim Faaliyetleri / Gülbadi Alan [s.3108]
I. ve II. Meşrutiyet
Balkanları Bir Araya Getiren İlk Demokratik Kurum: Osmanlı Meclis-i Mebusanı ve Balkanlı Temsilcileri / Fevzi Demir [s.3131]
I. Meşrutiyet Meclisi'ne Balkanlardan Seçilen Mebuslar ve Faaliyetleri Hakkında Bir Değerlendirme / Ahmet Oğuz [s.3136]
Rus Diplomatik Yazışmalarında II. Meşrutiyet'in İlanı Arifesinde Rumeli ve Hürriyet'in İlanı / Şahin Doğan [s.3144]
Balkanlarda Özgürlük Ateşi: II. Meşrutiyet'in İlanı / Satılmış Gökbayır [s.3167]
II. Meşrutiyet Dönemi'nde Subayların Siyasette İşgaline Engel Olmak İçin Yapılan Uygulama Hakkında Bir Değerlendirme / Bayram Bayrakdar [s.3172]
31 Mart Hadisesi ve Balkanlar / Bülent Özdemir - Esin Özgül [s.3180]
II. Meşrutiyet Döneminde Osmanlı Devleti'nin Arnavutlara Yönelik Politikaları Üzerine Bazı Tespitler / Cezmi Eraslan [s.3201]
Balkanlarda Komitacılık, Jöntürkler ve İttihatçılar
Balkanlarda Komitecilik ve İttihat Terakki Cemiyeti / H. Ömer Budak [s.3208]
Balkanlarda Komitacılık, Çetecilik ve Siyasî Af (1908-1913) / Mehmet Çanlı [s.3218]
İttihat ve Terakki'nin Gelişiminde Osmanlı Balkanları'nın Rolü: “İhtilal Makedonya'da Başlar” / Ercan Uyanık [s.3220]
Tanzimat Bürokratlarının Rumeli'de Eşkıyalıkla İmtihanı / Ahmet Yüksel [s.3228]
Arnavutlar ve Jöntürkler Devrimi / Gazmend Shpuza [s.3260]
Ohri'den Mecideye'ye Doktor İbrahim Temo / Mevlüt Yaprak [s.3270]
Balkanların Yetiştirdiği Bir Komitacı: Dramalı Rıza Bey'in Balkan ve I. Dünya Savaşı Yıllarındaki Hizmetleri / Osman Akandere [s.3274]
Rumeli'li Bir Jöntürk: Manastırlı Behâe'd-Dîn Bey ve Eyyâm-ı Girîzân Adlı Eserleri / Emin Onuş [s.3285]
Balkanlarda Sona Doğru
Rumeli'ye Veda Ederken Sultan Reşad'ın Kosova'yı Ziyareti / Mevlüt Çelebi [s.3291]
Ege Adaları Meselesi ve Ege Adalarının Türk Hâkimiyetinden Çıkışı / Necdet Hayta [s.3299]
Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlara Veda Ederken Denizlerdeki Son Başarısı: İmroz Deniz Savaşı / Mithat Atabay [s.3308]
Alman Dışişleri Arşiv Kaynaklarında Büyük Savaş Öncesi Balkanlarda Yahudi Faaliyetleri / Halil Erdemir [s.3314]
Balkanlarda İngiliz Propagandası: Bulgaristan Örneği / Esra S. Değerli [s.3328]
BALKAN SAVAŞLARI
Genel Değerlendirme
Balkan Savaşı Öncesinde Savaş ve Toplum: “Müzaheret Mitingleri” / Kemal Yakut [s.3341]
Bir Balkan Komitesinin I. Balkan Savaşı'ndan Önceki Provokasyonu: Koçana Pazarı'na Bombalı Saldırı / İhsan Burak Birecikli [s.3354]
Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı Öncesi Balkanlarda Yaşamış Olduğu Siyasal Süreç / Hikmet Öksüz [s.3382]
Türk Millî Bilincinin “İlkah Devresi”: Balkan Savaşları / Murat Kılıç [s.3394]
“Acıklı, Yağmurlu” Balkan Felaketi: İçtimaî Bir Nazariye / Turan Akkoyun [s.3405]
Balkan Savaşları'nda Osmanlı'nın Siyasal Durumu: İktidar Muhalefet İlişkisi / Oğuz Kaan [s.3414]
Balkan Savaşları'nda Balkan ve Anadolu Kadını / Gülnihan Ölmez Kıyıcı [s.3428]
I. ve II. Balkan Savaşları
Balkan Savaşları (1912-1913) / Ahmet Halaçoğlu [s.3435]
Fotoğraflarla I. Balkan Savaşı / Tarık Özçelik [s.3450]
Cemal Paşa'nın Birinci Balkan Savaşları ile İlgili Önemli Tespitleri / Nevzat Artuç [s.3474]
Ömer Seyfettin'in Balkan Savaşı Günlüğü / Rıza Filizok [s.3482]
İngiliz Savaş Muhabiri Ellis Ashmead Bartlett'in I. Balkan Harbi'ne Dair Değerlendirmesi / İsmet Türkmen [s.3488]
Edirne Müdafii Mehmed Şükrü Paşa / Serdar Sakin [s.3494]
Balkan Savaşları'nda Edirne / Sercan İhsan Ürkmez [s.3504]
Edirne'nin Düşüşü ve Kamuoyundaki Yankıları / Ömer Obuz [s.3519]
Bir Bulgar Gazetecinin Gözünden I. Balkan Savaşı'nda Kırkkilise (Kırklareli) Muharebeleri / V. Türkan Doğruöz [s.3528]
Balkan Harbi'nde Selanik Cephesi ve Hasan Tahsin Paşa / Mustafa Balcı [s.3540]
Balkan Harbinde Yanya (1912-1913) / Pakize Yönter Sağun [s.3549]
II. Balkan Savaşı ve Kuşçubaşı Eşref / Yücel Yiğit [s.3567]
Balkan Savaşlarının Sonuçları
Sebep ve Sonuçları ile Balkan Harbi / Cemalettin Taşkıran [s.3584]
Balkan Savaşı'nda Askerî Başarısızlıkların Genel Bir Değerlendirmesi / Suat Zeyrek [s.3594]
Balkan Savaşı'nın Sorumlularını Cezalandırma Girişimi: Divân-ı Âli / Suat Zeyrek [s.3602]
Balkan Harbi Nedeniyle Ahmet Muhtar ve Kamil Paşa Hükümetleri Hakkında Açılan Meclis Soruşturması / Ahmet Ali Gazel [s.3619]
Savaşa Katılan Komutanların Kaleminden Balkan Bozgununun Sebepleri / Ş. Adnan Şenel [s.3660]
Balkan Savaşı Hatıraları ve Balkan Şehitleri
Balkan Harbi Hakkında Müşir Tatar Osman Paşa'nın İmzasız ve Uzaktan Bir Raporu / Ali Birinci [s.3669]
Anılara Göre Balkan Savaşları Döneminde Osmanlı Devleti'nde Oluşan Çöküntünün Kimi Görünümleri / Ali Ulvi Özdemir [s.3704]
Fatih Kerimi'nin Balkan Savaşı İzlenimleri / Fazıl Gökçek [s.3730]
Dr. Rıfat Osman, Rakım Ertür ve Dağdevirenzade Mustafa, Şevket Bey'in Hatıralarında Balkan Savaşı / Nilifer Gökçe - Mevlut Yaprak [s.3737]
Balkan Harbinde Şehit Olan Yozgatlılar / Naci Şahin [s.3746]
Balkan Savaşında Şehit Olan Afyonkarahisarlılar / Naci Şahin [s.3760]
Tosyavizade Dr. Rıfat Osman Bey'in Anılarından Balkan Savaşı'nın Sonunda Bulgarların Edirne'ye Girişlerinde İlk Şehit Düşenler / Nilifer Gökçe [s.3772]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Osmanlı Projesi | Türk Projesi | İletişim | Arama

Copyright © 2020 Yeni Turkiye