Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 840
Makale : 62
Ebad : 4,3 x 19,5 x 27,5 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : 350 gr. kuşe
Fiyat : 80 TL
  
   
Temmuz-Aralık 2015 - sayı 73

Kafkaslar Özel Sayısı- III

OSMANLI VE KAFKASYA19. Yüzyıla Kadar Osmanlı ve Kafkasya19. Yüzyılda Osmanlı ve KafkasyaBirinci Dünya Savaşı Yıllarında Osmanlı ve KafkasyaKafkasya’da İttihat ve Terakki FırkasıTürkiye Maverâ-yı Kafkasya’daDOĞU ANADOLU VE KAFKASYADoğu Anadolu’da Türk HâkimiyetiDoğu Anadolu Türk Devletleri19. Yüzyılda Doğu Anadolu ve RusyaSarıkamış Harekâtı
 Rumeli-Balkanlar
 Ortadoğu
 Azerbaycan

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

OSMANLI VE KAFKASYA
19. Yüzyıla Kadar Osmanlı ve Kafkasya
Kafkasya ve Osmanlı Devleti (XVI-XX Yüzyıllar) / Mustafa Budak [s.7]
Osmanlı Devleti ve Türk Hanlıkları Siyasî Münasebetleri / Nahide Şimşir [s.30]
XV. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun Şirvanşahlar Devleti ile İlişkileri / Şahin Fazıl Farzali [s.43]
Osmanlı Devleti’nin İdarî Taksimatı ve Eyalet Tevcihatı (16.-18. Yüzyıllar) / Seyfeddin Buntürk [s.49]
XVI. Yüzyılda Kafkasya’da Osmanlı İmparatorluğu’nun Kendi ‘Şark Meselesi’nin Askerî Boyutu / Okan Güven [s.59]
Özbek Hanlıkları Bağlamında Osmanlı’nın Astrahan Seferi ve Kuzey Hac Güzergâhı / Gülay Karadağ Çınar [s.71]
Doğu Kafkasya’da Safevî Yayılmasına Karşı Osmanlı-Avar Hanlığı İlişkisi (1570) / Ş. M. Hapizov [s.86]
Osmanlı Ordusunun Kuzey Kafkasya Harekâtı ve Battal Paşa Olayı / Abdullah Temizkan [s.90]
Kafkasya’nın Türk Hanlıkları ve Vilayetleri, K. German’ın Tasvirinde (1770-1773’lü Yıllar) / İrade Memmedova [s.99]
XVIII. Yüzyılda Kafkasya / Mehmet Ali Çakmak [s.109]
19. Yüzyılda Osmanlı ve Kafkasya
Kafkaslar ve Rusya’nın XIX. Yüzyıldaki Kafkas Politikası / Ahmet Toksoy [s.119]
Kafkasya’da Osmanlı-Rus Mücadelesi ve Osmanlı Devleti’nin Kafkasya’dan Çıkışı (1774-1830) / Rıza Karagöz [s.126]
1821 Yunan İsyanı ile Başlayan 1829 Edirne Andlaşması ile Son Bulan Süreçte Kafkasya / Ahmet Akmaz [s.135]
Osmanlı Devleti’nde Çerkes Köleliğinin Yasaklanması / Zafer Gölen [s.158]
Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Osmanlı ve Kafkasya
Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Osmanlı Devleti’nin Azerbaycan Politikası / Musa Qasımlı [s.169]
I. Dünya Savaşı’nda İran Avşarları ve Türkiye (1914-1917) / Sadık Sarısaman [s.186]
I. Dünya Savaşı Başlarında Kafkasya ve Çevresine İlişkin Stratejik Yaklaşım ve Faaliyetler / Vahdet Keleşyılmaz [s.203]
Teşkilât-ı Mahsusa, Yusuf Akçura ve 1916 Lozan Milliyetler Konferansı / Vahdet Keleşyılmaz [s.210]
Brest-Litovsk Barış Konferansı’nda Osmanlı Devleti’nin Kafkasya Politikası / Vasif Qafarov [s.215]
Dr. Fuat Sabit Bey’in Bolşeviklerle İlişki Kurmak İçin Görevlendirilmesi ve Kafkasya Raporu / Ufuk Erdem [s.228]
Kafkas Cephesi’nde Mondros Mütarekesinin Tatbikatı / Selçuk Ural [s.239]
Kafkas Cephesinde Esir Düşen ‘Sibiryalı Mustafa’nın Esaret Hikâyesi / Sinan Kahyaoğlu [s.264]
Kafkasya’da İttihat ve Terakki Fırkası
I. Dünya Savaşı’nda Kafkas İhtilâl Cemiyetleri’nin Kuruluşu ve Faaliyetleri / Yücel Yiğit [s.269]
Kafkas İttihad Terakki Fırkası ve Programı / İbrahim Ethem Atnur [s.283]
Kafkasya’da İttihat ve Terakki’den Bir Reformist: ‘Enver Paşa’ ve Kafkasya Faaliyetleri / Olcay Özkaya Duman [s.300]
Basmacı Harekatı ve Enver Paşa / Osman Mayatepek – Mert Tezcanliol [s.323]
I. Dünya Savaşı’nda Kafkas Cephesi Keşmekeşliği ve Millî Hedefsiz Millet Meydana Getirme Gayretkeşliği / Bülent Atalay [s.344]
Türkiye Maverâ-yı Kafkasya’da
Cihan Harbi’nin Son Yılında Türkiye Maverâ-yı Kafkasya’da / Enis Şahin [s.352]
Anadolu’da ‘Demokratik’ Cumhuriyet Fikrinin Oluşumu: Cenubi Garbî Kafkas Cumhuriyeti / Adem Çaylak - Atıl Cem Çiçek [s.374]
Cenûb-i Garbî Kafkas Hükümeti (17/18 Ocak 1919 - 12 Nisan 1919) / Hasan Demirci [s.386]
Çarlık Rusyası’ndan Bolşevik Rusya’ya Geçişte Kuzey Kafkasya’daki Gelişmeler Işığında Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti’nin İlanı ve Akıbeti (1917-1920) / Sebahattin Şimşir [s.404]
Kafkasya’da Son Türk Zaferleri / Mesut Erşan [s.417]
Osmanlı Birliklerinin Aras Vadisi’nden Çekilmesi ve Aras-Türk Hükümetinin Oluşumu (Ekim-Aralık 1918) / İbrahim Ethem Atnur [s.425]
Devlet-i Âliyye’nin Kafkaslı İki Paşası: Ahmed Fevzi ve Yusuf İzzed / Enver Konukçu [s.435]
Kars Konferansı Sürecinde Türkiye ve Sovyet Rusya’nın Karşılıklı Endişeleri / Ömer Erden [s.443]
Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşuna Millî Marşlardan Bakmak: Kafkas Marşlarında Vatan ve Millî Kimlik Analizi (Çöküşten Yeniden Doğuş Sürecine) / Adem Sağır [s.452]
Nüfus Esas Defterleri, Vefeyata Mahsus Vukuat Defter ve 1934 Yılı Nüfus Tarama Cetvel Kayıtlarına Göre Torbalı ve Bayındır İlçelerinden Kafkas Cephesinde Askerde Kalanlar / Necat Çetin [s.478]
DOĞU ANADOLU VE KAFKASYA
Doğu Anadolu’da Türk Hâkimiyeti
Doğu Anadolu’da Türk Hâkimiyeti / Ahmet Toksoy [s.491]
Harezmşahlar ve Doğu Anadolu / Hasan Geyikoğlu [s.501]
Çoruh Vadisi Kilise Bezemelerinin Türk Sanatı Çevresi ile Etkileşimi Üzerine / Haldun Özkan [s.513]
Kars ve Yakın Çevresinde Bulunan Ortaçağ Keramiklerinin Değerlendirilmesi / Cem Tüysüz [s.529]
Doğu Anadolu Türk Devletleri
Doğu Anadolu Türk Devletleri / İlhan Erdem [s.536]
Van Gölü Havzası’ndaki Tarihî Mezarlıklar ve Mezar Taşları / Abdüsselâm Uluçam [s.594]
Ahlat Mezar Taşları / Beyhan Karamağralı [s.604]
Bitlis/Ahlat’taki Türk Devri Yapıları / Celil Arslan [s.617]
Danişmendlilerde Kültür ve Sanat / Sefer Solmaz [s.634]
Saltuklu Mimarisi / Haldun Özkan [s.646]
19. Yüzyılda Doğu Anadolu ve Rusya
I. Dünya Savaşı Öncesinde Rusya’nın Doğu Anadolu Politikası / Nasrullah Uzman [s.659]
Osmanlı Doğu Sınırında Aşiretlerin Sınır Göçleri ve Eşkiyalık Faaliyetleri / Jülide Akyüz Orat - Sibel Orhangazi [s.672]
Doğu Anadolu’da İlk Rus İşgalleri: 1828-1829 Osmanlı Rus Savaşı / Uğur Akbulut [s.687]
Rusların 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşında Doğu Anadolu’yu İşgali ve Bunun İngiltere’nin Hindistan Yolu Politikasına Etkisi / Uğur Akbulut [s.703]
Berlin Kongresi’nin Gölgesi Altında Osmanlı Türkiyesi ile Çarlık Rusyası Arasında Yapılan Doğu Anadolu ve Kafkasya’yı Etkileyen Yeniköy Antlaşması ve 1914 Bitlis Ayaklanması / Bayram Bayraktar [s.721]
Zarif Mustafa Paşa’nın Erzurum Valiliği ve Anadolu Ordusu Müşirliğine Atanması / Hasan Şahin [s.730]
Kafkas Cephesi’nin Karadeniz’den Takviyesine İlk Darbe: Rus Filosu Tarafından Zonguldak Bombardımanı ve Askerî Nakliye Gemilerinin Batırılması Hadisesi / Cemal Güven - Mustafa Zenginbaş [s.745]
Sarıkamış Harekâtı
XIX. Yüzyılda Sarıkamış Çevresinin Sosyal ve Ekonomik Durumuna Genel Bir Bakış / Oktay Kızılkaya [s.755]
Kafkas Cephesinde Rus Ruleti: Sarıkamış Harekâtı / Tuncay Öğün [s.765]
Sarıkamış Harekâtı’nda Türk ve Rus Kayıpları / Süleyman Tekir [s.795]
Turan Yolu’nda Bir Serap: Çoruh Vadisi Harekâtının ve Ardahan Baskınının Osmanlı Basınındaki Yansımaları / Tuncay Öğün [s.806]
Amerikan Basınında Sarıkamış Muharebesi / Cemal Güven - Mustafa Zenginbaş [s.821]
Köprülü Şerif İlden ve Eseri ‘Sarıkamış’ / Ali Birinci [s.837]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Osmanlı Projesi | Türk Projesi | İletişim | Arama

Copyright © 2020 Yeni Turkiye