Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 696
Makale : 65
Ebad : 3,5 x 19,5 x 27,5 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : 350 gr. kuşe
Fiyat : 80 TL
  
   
Temmuz-Aralık 2015 - sayı 76

Kafkaslar Özel Sayısı- VI

Azerbaycan’ın Dış Politikası Hakkında Birkaç NotTürkiye ile Azerbaycan İlişkileriNüfus, Eğitim Bilim ÜzerineDüşünce ve Millî KültürAzerbaycan TürkçesiAzerbaycan Türk EdebiyatıAzerbaycan Şiirinden SeslerAzerbaycan Folkloründen ve Sanatından SayfalarNahçıvan Özerk CumhuriyetiAlarlar
 Rumeli-Balkanlar
 Ortadoğu
 Azerbaycan

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

Azerbaycan’ın Dış Politikası Hakkında Birkaç Not
Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Parlamentosu’nun 9 Şubat 1920 Tarihli ‘Genel Af ’ Kanununun Politik ve Hukuki Açıdan Önemine İlişkin Değerlendirme / Rahib Ekberov [s.5]
Avrupa Komşuluk Politikası Bağlamında Azerbaycan-AB İlişkileri / Pınar Yürür [s.10]
Bölgesel Politikalar Açısından Azerbaycan-Beyaz Rusya İlişkileri ve Yeni Açılımlar / Reksane Ceferova [s.24]
Türkiye ile Azerbaycan İlişkileri
25 Yıllık Bağımsızlık Döneminde Türkiye ile Azerbaycan Münasebetleri / Solmaz Gözelova [s.28]
Kafkasya’nın Geleceğinde Türkiye-Azerbaycan İlişkileri / Mustafa Budak [s.34]
Azerbaycan-Türkiye Ekonomik İlişkileri Üzerine Bir Analiz / Adalet Muradov-Elşen Bağırzade [s.39]
Hazar Petrolü ve Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Stratejik İşbirliğinin Temel Yönleri / Cebi Bahramov [s.53]
Rusya-Türkiye İlişkilerinde Enerji Faktörü ve Azerbaycan / Nazim Caferov [s.57]
Türk Basınında Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Petrol Politikası / A. H. Caferli [s.62]
Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Eğitim Sahasında İlişkiler / Vüsale Ellezova [s.69]
Elçibey Dönemi Türkiye Azerbaycan İlişkileri (7 Haziran 1992-Haziran, Ağustos 1993) / Selçuk Duman [s.74]
Elçibey Döneminde Azerbaycan-Türkiye İlişkileri: Kaçırılan Fırsatlar ve Hayal Kırıklıkları / Serdar Yılmaz [s.86]
Mustafa Kemal Paşa’nın, Millî Mücadele Döneminde Azerbaycanlı Aydınlarla Kurduğu Siyasal İlişkiler ve Sonuçları (İbrahim Abilov, Hüseynzâdez Ali Bey, Neriman Nerimanov, Mehmet Emin Resulzâde, Ahmet Ağaoğlu) / İhsan Tayhani [s.96]
Türkiye’deki Azerbaycan Muhaceret Matbuatı / Yılmaz Özkaya [s.119]
Nüfus, Eğitim Bilim Üzerine
18. ve 19. Yüzyılın Başlarında Azerbaycan’ın Nüfus Yapısı / İrade Memmedova [s.129]
Azerbaycan’da Yeni Tip Okulların Kurulmasında Eğitimcilerin Rolü / Ellada Gerayzade [s.158]
Azerbaycan Millî İlimler Akademisi’nin Teşkili (XX. Yüzyılın Birinci Yarısı) / Tamilla Kerimova [s.165]
Azerbaycan Oryantilizminin Oluşması ve Gelişmesi (1920- 1960) / Surhalizade Askerova [s.175]
Büyük Azerbaycan Türk Bilgini Nasreddin Tûsî / Ağababa Rzayev [s.180]
Azerbaycan-Türkiye Edebiyat İlişkileri Tarihi: Ortak Değerler, Problemler ve Vazifeler / Zâkire Aliyeva [s.191]
Düşünce ve Millî Kültür
Azerbaycan’ın Devlet Dili Siyaseti / Kâmil Veli Nerimanoğlu [s.201]
Bağımsız Azerbaycan ve Devlet Dili Terimi Üzerine / Alâeddin Mehmedoğlu [s.212]
Ahmet Ağaoğlu’nun Çağdaş Bir Türk Kültürü Oluşturma Gayretine Örnekler / Zeki Çevik [s.219]
XIX. Asrın Sonu-XX. Asrın Başlarında Anenevî Müslüman Cemiyetinin Modernleşmesinde Azerbaycan’ın Millî Aydın Elitinin Rolü / İrade Bağırova [s.227]
Bir Fikir Adamı Olarak Azerbaycan’ın İstiklal Mücadelesi Önderi Elçibey / Kâmil Veli Nerimanoğlu [s.236]
Azerbaycan Romantizmi ile Bağlı Mehmet Cafer’in Araştırmaları / İlhame Rüstemova [s.244]
Sosyal Nitelikli Konuların Tasavvufî Yorumu: Nesimî Örneği / Seadet Şıhıyeva [s.249]
Hüseyin Cavid’in Eserlerinde İslam Ezoterizmi / Cavide Memmedova [s.258]
Ali Bey Hüseyinzade ve Türk Osmanlı Kültür Sistemi / Kâmil Veli Nerimanoğlu [s.264]
Azerbaycan Muhaceretinin Türkiye’deki Faaliyeti (1920-1931) / Aygün Attar [s.268]
XX. Yüzyılın Başlarında Bakü’de Türkiye ile İlgili Eserlerin Tercümesi ve Yayınlanması / Vilayet Cafer [s.284]
Azerbaycan Türkçesi
Azerbaycan Türkçesi / Gülşen Seyhan Alışık [s.293]
Azerbaycan Türkçesinin Tarihi ve Dil Özellikleri / Şehrebanı Allahverdiyeva [s.317]
Bağımsızlık Yıllarında Azerbaycan Edebî Metninin Leksik ve Gramatikal Özellikleri / Natavan Hacıyeva [s.326]
Azerbaycan Türkçesinde -miş/-mamiş Zarf-Fiil Eki ve Bu Ekin Anadolu Ağızlarında Yansımaları / Onur Balci [s.337]
Rekabet Düşüncesine Mukabil Zenginlik Yaklaşımı: Fuzulî ve Nevâî’de Dil Anlayışı ve Çok Dillilik / Ali Kafkasyalı [s.344]
Azerbaycan ve Türkiye Dışı Türk Dünyasının İlk Türkçe Gazetesi Ekinci’nin Fikrî Yönü / Fahri Sakal [s.349]
Azerbaycan Türk Edebiyatı
Azerbaycan Divan Edebiyatı / Ahmet Pirverdioğlu [s.359]
Fuzuli’nin Farsça Divanı’nın Uslûbî Özellikleri / Şafak Alibeyli [s.374]
Modern Azerbaycan Edebiyatı / Salih Okumuş [s.379]
Modern Güney Azerbaycan Edebiyatı / Salih Okumuş [s.396]
Çağdaş Azerbaycan Edebiyatı / Ali Erol [s.413]
Dede Korkut Destanı ve Millî-Manevî Değerlerimiz / Roza Eyvazova [s.426]
Sovyet Devri Azerbaycan Edebiyatında Millî Temalar / Yusuf Gedikli [s.433]
Dede Korkut’a Yeniden Bakmak: Kemal Abdulla’nın Eksik El Yazması / Orhan Söylemez [s.444]
Dede Korkut Destanları’nda Ortak Kültür Unsuru Olarak Yaşatılan Coğrafya / Üçler Bulduk [s.452]
Azerbaycan Şiirinden Sesler
Kafkaslardan Yükselen Bir Ses: Bahtiyar Vahapzade / Erdal Karaman [s.457]
Bahtiyar Vahapzade’nin Şiirlerinde Sonbahar / Lale Gasımova [s.469]
Gurbeti Vatan Eden Şair: Elmas Yıldırım / Salih Okumuş [s.474]
Baku’dan Tebriz’e Yol Açan Şair: Memmed Araz / Salih Okumuş [s.491]
Alman Edebiyatında Doğu ve Klasik Azerbaycan Şiirinin İzleri / Hanım Zairova [s.513]
Azerbaycan Folkloründen ve Sanatından Sayfalar
Azerbaycan Folklorşinaslık Tarihine Bir Bakış / Muhtar Kazımoğlu-İmanov [s.522]
Azerbaycan’da ‘Meyhana’ / Süleyman Şenel [s.535]
Mirza Fethali Ahundov’un Komedilerindeki Tiplerin Toplum Üzerinde Etkisi / Elif Kolikpınar [s.550]
XI-XVII. Yüzyıllarda Azerbaycan’da Abidevî Yapıların Özellikleri / Rayihe B. Amenzade [s.559]
Abşeron Tarihi Sit Alanlarında Camilerin Plan ve Kompozisyon Özellikleri / Rahibe Aliyeva [s.570]
Azerbaycan’ın Kazakistan ve Orta Asya Cumhuriyetleri ile İlişkilerinin Gelişmesinde Kinonun Rolü (XX. Asrın 60. Yılları) / Ezizağa Elekberov [s.580]
Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti
Nahçıvan / İbrahim Ethem Atnur [s.594]
Nahçıvan’ın Kadim Tarihinden / Toğrul Halilov [s.605]
Nahçıvan Hanlığı / A. Nuru Alekperoğlu - A. Farida Aliyoldaşkızı [s.612]
Nahçıvan Diyarının İdare Sistemi (XIX. Asır Başları) / Sahibe Budagova [s.621]
XX. Yüzyılın Başlarında Nahçıvan’ın Kayıp Toprakları / Hacı Fahreddin Seferli [s.625]
Ermenilerin Azerbaycan’a Yönelik Toprak İddiaları ve Kanlı Cinayetleri / İsmayıl Hacıyev [s.630]
Ermenilerin Nahçıvan İddiaları: Hayal ve Gerçekler / İsmayıl Hacıyev [s.640]
Nahçıvan’da Ermeni İşgaline Karşı Mücadelenin Şiirsel Anlatımı / Ebülfez Amanoğlu (Guliyev) [s.655]
Nahçıvan’da Türk Mimarisi / Turgay Yazar [s.660]
Nahçıvan’da Taştan Yapılmış Koç ve Koyun Heykelleri / Hacı Fahreddin Seferli [s.673]
Elinçay Hanegânı (Tekkesi) / Hacı Fahreddin Seferli [s.680]
Nahçıvan’da Halıcılık / Hacı Fahreddin Seferli [s.684]
Alarlar
Alarların Kökeni Hakkında / Tofik Azizov [s.691]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Osmanlı Projesi | Türk Projesi | İletişim | Arama

Copyright © 2020 Yeni Turkiye