Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 728
Makale : 65
Ebad : 3,7 x 19,5 x 27,5 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : 350 gr. kuşe
Fiyat : 80 TL
  
   
Temmuz-Aralık 2015 - sayı 78

Kafkaslar Özel Sayısı- VIII

GÜRCİSTAN TÜRKLERİGürcistan’da İslâmiyet ve TürklerBorçalı TürkleriUrumlarAhıska TürkleriAhıska Türklerinin Uluslararası Konumu ve SorunlarıERMENİSTAN CUMHURİYETİErmenistan Cumhuriyeti’nin KurulmasıKafkasya’da Ermeni Zorbalığı ve Büyük Ermenistan HayaliRusya-Ermenistan İlişkileriTürk-Ermeni İlişkilerinin TarihiTürkiye ve Ermenistan’ın Dış Politika İlişkileriEski Bir Türk Yurdu Revan ve Ermenilerin Türklere Uyguladıkları Etnik Temizlik ve Soykırım
 Rumeli-Balkanlar
 Ortadoğu
 Azerbaycan

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

GÜRCİSTAN TÜRKLERİ
Gürcistan’da İslâmiyet ve Türkler
Gürcistan’da İslâm Kültür ve Medeniyetinin Yayılışı / Ali İpek [s.7]
Gürcistan’da İslâm: Tarihi ve Bugünü / Zaza Tsurtsumia [s.24]
Uluslararası Sözleşmelerde Güney Kafkasya’nın İki Muhtariyeti: Nahçıvan ve Acaristan / Elman Ceferli [s.34]
Gürcistan Türklerine Dair ‘Türk-İslâm’ Konsepti / Rahim Cavadbeyli [s.42]
Sovyet Sonrası Gürcistan’daki Ulusal Kimliğin Oluşmasında Türk- İslâm İmajı / Keisuke Wakizaka [s.57]
Gürcistan’daki Türkler ve Türk Eserleri / Cengiz Alyılmaz [s.72]
Orta Çağ Gürcü Kaynaklarında Türkler / Yunis Nesibli [s.85]
Gürcistan Kıpçakları / Guili Alasania [s.96]
Atabeg Şemsedin İldeniz’in Kafkaslarda Gürcülerle Olan Münasebetleri / Kâzım Paydaş [s.103]
Tiflis Eyaleti’nin Azerbaycanlıları (1846-XX. Yüzyıl Başları) / İrade Aliyeva [s.109]
Gürcistan’da Âşık Şiiri Geleneği / Şureddin Memmedli [s.116]
Gürcistan’daki Osmanlı ve Sonrasına Ait Taşınmaz Kültür Varlıkları / Osman Aytekin [s.138]
Gürcistan’da Türkoloji Bibliyografisi / Gülnara Gocaeva Memmedova [s.146]
Sosyolinguistik Bakışla Türkiye Gürcüleri / Müberra Seydi Ertek [s.158]
Borçalı Türkleri
Kafkasya Topluluklarından Karapapak/Terekeme Türkleri Kimdir? / Salih Yılmaz [s.164]
Borçalı Karapapaklarının /Terekemelerinin Tarihine Dair / Semra Alyılmaz [s.179]
Başkeçit (Dmanisi) Bölgesi Tarihine Dair / Kerem H. Memmedov [s.183]
Günümüz Gürcistanı’nda Türk Yerleşimleri / Gülnara Gocaeva Memmedova - Şureddin Memmedli [s.190]
Borçalı’daki Türk Nüfusunun Gürcistan’a Entegrasyonunun Günümüzdeki Durumu / Keisuke Wakizaka [s.198]
Urumlar
Gürcistan’da Bir Türk Boyu Urumlar / Osman Albayrak [s.212]
Ahıska Türkleri
Ahıska Türklerinin Dünü, Bugünü ve Yarını / Ayşegül Aydıngün [s.223]
Ahıska (Mesket) Türkleri: İki Kere Sürgün Edilen Halk / Arif Yunusov [s.233]
Ahıska ve Ahıska Türkleri / Yunus Zeyrek [s.244]
Atabek Yurdu / İkram Çınar [s.260]
Osmanlı Devleti’nin Kafkasya Siyasetinde Ahıska’nın Yeri ve Önemi / Fadime Tosik Dinç [s.271]
I. Dünya Savaşı’ndan Sonra Ahıska ve Civarında Türk Teşkilâtlanması (Ekim 1918-Nisan 1919) / Mustafa Sarı [s.309]
Osmanlı Nüfus Defterleri Işığında Anadolu’ya Gelen Muhacir Ahıskalılar / Levent Küçük [s.324]
Kazakistan’da Ahıska Türkleri: Kültürel Kimliğin Korunması / Hanzade Güzeloğlu [s.337]
Dil-Tarih-Kültür Etkileşimi Bağlamında Ahıska Türklerinin Ağzı / Minara Aliyeva [s.350]
Türkiye Cumhuriyeti Sınırları İçerisinde Ahıska Ağzı / Serpil Ersöz [s.360]
Ahıska Türkleri’nde Ölümle İlgili İnanışlar / Gülben Mat [s.366]
Stalin’in Gürcistan’dan Sürdüğü Ahıskalılar ve Hemşinlilerden Sürgün Hatıraları / Ülkü Önal [s.372]
Ahıska Türklerinin Uluslararası Konumu ve Sorunları
Geçmişten Günümüze Kafkaslarda Ahıska Gerçeği / Rüstem Mürseloğlu [s.385]
Ahıska’nın Kısa Tarihi / Seyfeddin Buntürk [s.397]
Ahıska Sorununun Gelişim Süreci, Uluslararası Boyut Kazanması / Elşan İzzetgil [s.406]
Ahıska Türkleri ve Anavatana Dönme Sorunu / Minara Aliyeva [s.417]
Ahıskalı Türklerin Uluslararası Alandaki Konumu ve Karşı Karşıya Oldukları Sorunlar Hakkında Bir Değerlendirme / İlyas Doğan [s.428]
Gürcistan’da Etnik Kimlik ve Güvenlik Algısı Bağlamında Ahıskalı Türkler / Fatma Çoban [s.433]
ERMENİSTAN CUMHURİYETİ
Ermenistan Cumhuriyeti’nin Kurulması
Batı Azerbaycan: Etno-Politik Değişiklikler ve Ermenistan’ın Kurulması (1801-1921) / Rafik Firuzoğlu Safarov [s.441]
Güney Kafkasya’da Ermeni Nüfusu (19. Yüzyıl) / Hayri Çapraz [s.450]
Güney Kafkasya’da Kayıp Başkent Erazga Vork / Cem Tüysüz - Ayhan Yardımcıel [s.461]
Kafkasya’da Ermeni Zorbalığı ve Büyük Ermenistan Hayali
Kafkasya’da Ermeni Zorbalığı / Ebubekir Sofuoğlu - Emin Yadigar [s.466]
Ermenistan’ın Kafkaslara Egemen Olma Ütopyası / Nurhan Aydın [s.474]
‘Soykırım’ Bahane, Talepler ‘Şahane’ / Hacali Necefoğlu [s.483]
Rusya-Ermenistan İlişkileri
Osmanlı Devleti’nde Ermeni Reformları ve Rusya’nın Tutumu (1912-1914) / Natalia Chernichenkina [s.489]
I. Dünya Savaşı’nda Doğu Anadolu’daki Ermeni İsyanlarına Dair Ortaya Çıkan Arşiv Notları / Hacı Hasanov [s.501]
Ermenistan’ın Güvenlik İkilemi ve Rusya’nın Ermenistan Üzerindeki Etkisi / Elşan İzzetgil [s.506]
Ermenistan’daki Rus Askerî Üsleri: Bölgesel Güvenliğe Tehdit / Elnur İsmayılov [s.518]
Türk-Ermeni İlişkilerinin Tarihi
Ermeni Boyları ve Pseudo-Ermeni Haylar (Milattan Önce Türk-Ermeni İlişkileri) / Firidun Ağasıoğlu Celilov [s.523]
Tarihte Türk-Ermeni Temasları Sonucunda Ortaya Çıkmış Bir Halk: Ermeni Kıpçakları veya Gregoryen Kıpçaklar / Gökçe Yükselen Abdurrezak Peler [s.542]
Kafkasya’dan Doğu Avrupa’ya Türk-Ermeni İlişkileri / Abdulkadir Öztürk [s.557]
Atatürk ve Ermeni Meselesi / Halil Bal [s.563]
Kafkasya’da Türk-Ermeni Mücadelesi (1920-1921) / Hasan Demirci [s.568]
Türkiye ve Ermenistan’ın Dış Politika İlişkileri
Türkiye-Ermenistan İlişkileri / Yelda Demirağ [s.584]
Türkiye’nin Güney Kafkasya Politikası ve Ermenistan ile İlişkileri / Coşkun Topal [s.592]
Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi / Giray Saynur Derman [s.602]
Güney Kafkasya’nın Kadim Kavşağı, Dündün Bugüne Türkiye-Ermenistan Sınır Kapısı / Sezai Yazıcı [s.638]
Türkiye-Ermenistan İlişkilerinde Dönüm Noktası: Diyalog Tesisinde Zürih Protokolleri / Arda Özkan [s.652]
Eski Bir Türk Yurdu Revan ve Ermenilerin Türklere Uyguladıkları Etnik Temizlik ve Soykırım
1590 Tarihinde Revân’ın Sosyal ve Ekonomik Yapısı / Hasan Babacan [s.662]
İrevan Hanlığı’nın Çarlık Rusyası Tarafından İşgalinde Ermeni Âmili / Güntekin Necefli [s.680]
Osmanlı Kaynaklarına Göre XVI-XVIII. Yüzyıllarda İrevan Şehrinin Tarihinden / Ferah Hüseyn [s.690]
Rus İşgali Öncesi Revan Bölgesindeki Siyasî Gelişmeler / Oktay Kızılkaya [s.696]
Rus İstilasından Sovyet Ermenistanı’na Erivan (Revan) Vilayeti’nin Demografik Yapısı (1827-1922) / Yavuz Aslan [s.705]
İrevan (Revan) Vilayetindeki Demografik Değişiklikler Üzerine / Hacar Y. Verdiyeva [s.716]
Ermenistan’da Türk Eserleri / Hasan Oktay [s.724]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Osmanlı Projesi | Türk Projesi | İletişim | Arama

Copyright © 2020 Yeni Turkiye