Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 860
Makale : 70
Ebad : 4,5 x 19,5 x 27,5 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : 350 gr. kuşe
Fiyat : 80 TL
  
   
Ocak-Haziran 2016 - sayı 84

Ortadoğu Özel Sayısı - III

ORTA DOĞU ÜLKELERİ VE HALKLARIIrakIrak Tarihi ÜzerineMusul MeselesiIrak TürkmenleriSuriyeSuriye Tarihi ÜzerineSuriye ve Lübnan TürkmenleriLübnan
 Rumeli-Balkanlar
 Kafkaslar
 Azerbaycan

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

ORTA DOĞU ÜLKELERİ VE HALKLARI
Irak
II. Meşrutiyet Dönemi Irak ve Aşiretlerin Tutumu / Selçuk Duman [s.7]
Irak Örneğinde Belgeler Işığında Klasik ‘Arap Türk’ü Sırtından Vurdu’ Yalanı / Ahmet Uçar [s.14]
İşgale Hazırlık; Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Irak Vilayetlerinde İngilizlerin Siyasî Faaliyetleri / Sinan Marufoğlu [s.23]
Osmanlı-Alman İlişkilerinde Anadolu ve Bağdat Demiryollarının Yeri / Mithat Baydur [s.30]
1958 Irak Darbesi’nin Türkiye’nin İç Siyasetine Etkisi / Burcu Çalıkuşu Aykanat [s.48]
Bağdat Paktı’nın Türk-Arap İlişkilerine Yansıması / Coşkun Topal-Sinem Çelik [s.61]
Iraklı Öğrencilerin Türkiye ve Türkçe Metaforu / Halit Karatay [s.69]
Irak Tarihi Üzerine
Irak Selçukluları (1120-1194) / Hüseyin Kayhan [s.73]
Türkmen Beyliği Kıfçakoğulları / Hüseyin Kayhan Şehrizor [s.85]
Türkmen Atabeyliği (1147-1194) / Hüseyin Kayhan Huzistan [s.90]
Zengîler (1127-1233) / Gülay Öğün Bezer [s.98]
Musul ve Halep Atabeyi Nureddin Mahmud / Mustafa Eğilmez [s.112]
Zengîler Atabeyi Nureddin’in Siyasî Hayatı (1146-1174) / Kerra Altuğ-Gürsoy Solmaz [s.127]
Artuklular-Zengîler İlişkileri / Hüseyin Kayhan [s.137]
Erbil Atabeyliği / Fazıl Bayat [s.144]
Begteginliler: Erbil’de Bir Türk Beyliği (1132-1233) / Gülay Öğün Bezer [s.151]
Muzaferüddin Gökböri’nin Siyasî ve Sosyal Faaliyetleri / Abdullah Ekinci [s.160]
Musul ve Halep Atabeyi Mevlûd ve Zamanı / Bahattin Kök [s.171]
İmaduddin Zengî ve Musul Atabeyliği / Fazıl Bayat [s.177]
Bağdat’ın Osmanlı Hâkimiyetine Girmesi ve Kanunî’nin Bağdat’taki Faaliyetleri / Remzi Kılıç [s.190]
Bağdat Vilayeti’nin İdarî Taksimatı ve Bağdat Beylerbeyleri (1534-1623) / Erdinç Gülcü [s.203]
Osmanlı’da Irak Türkmenleri / Rıza Talibi [s.215]
Bağdadlı Müderriszâde Mehmed Fehmi Efendi’nin Hikâyesi / Ali Birinci [s.224]
Musul Meselesi
Musul Meselesi (1919-1926) / Serdar Sakin [s.241]
Musul Meselesi / Zülal Keleş [s.263]
Yakın Şark İşleri Hakkında Lozan Konferansı Müzakerelerinde Müphem, Muğlak, Muallak ve Manivela Olarak Kullanılmak İstenen Mevzu: Musul Meselesi / Bülent Atalay [s.283]
Irak Türkmenleri
Musul ve Kerkük’ün Tarihî Coğrafyası / Remzi Kılıç [s.298]
Moğol İstilasına Kadar Irak Türkleri / Fazıl Bayat [s.307]
Irak Türkîsi Gerçeği ve Millî Mücadele Dönemi Bölge Halkının Türk Yönetimi İstekleri / Selçuk Duman [s.317]
Irak Türkmenleri / Suphi Saatçi [s.331]
Irak Türkleri / Sinan Marufoğlu [s.345]
2003 Yılından Bu Yana Irak Türkleri / Mahir Nakip [s.355]
2003 Sonrası Irak’ta Türkmen Varlığı ve Siyasî Durumu / Bilgay Duman [s.365]
Irak’ın Orta Doğu’daki Yeri ve Önemi ile Parçalanması ve Türkmen Meselesi / Ergünöz Akçora [s.387]
Irak Türklerinin Sosyal Hayatı / Rabia Kocaman Aydın [s.428]
Kerkük’te 1958 İhtilalinden 1959 Katliamına Türkmenler / Sebahattin Şimşir [s.439]
İzzettin Kerkük ve Kerkük Dâvâsı / Sebahattin Şimşir [s.446]
Irak Anayasasında Kerkük Çıkmazı / Erşat Hürmüzlü [s.451]
Abdullah Gül ve Irak Türkleri / Mahir Nakip [s.453]
Irak Türk Edebiyatı / Ziyat Akkoyunlu [s.462]
Irak Çağdaş Türkmen Şiiri / Suphi Saatçi [s.473]
Irak Türkmenlerinin Dili ve Dil Sorunları / Muhammet Kaya [s.506]
Kerkük ve Hayratlarımız / Ahmet Yanar [s.512]
Suriye
Suriye’de Uluslararası Suçların Yargılanması / Cenap Çakmak [s.519]
Orta Doğu’nun Kadîm İskân Mahalli: Askerî ve Sivil Bir Yerleşim Olarak Halep Kalesi / Güler Yarcı [s.529]
Halep’te Osmanlı Mimarisi / Najwa Othman [s.551]
Suriye’de Erken Osmanlı Dönemi’ne Ait Yapılarda Süsleme ve Bezemeler / Lamia Al-Jasser [s.563]
Suriye’de Kafkasyalılar / Ufuk Tavkul [s.575]
1957 Yılı Türkiye-Suriye Bunalımı / Salem Khalaf-Hasan Altuntaş [s.588]
Türkiye’nin Orta Doğu Siyasetine Etkisi Bakımından 1957 Türkiye-Suriye Krizi / Mustafa Bostancı [s.603]
Suriye Tarihi Üzerine
Suriye Selçuklu Melikliği / Ali Sevim [s.612]
Bezer Böriler (Dimaşk Atabeyliği) (1104-1154) / Gülay Öğün [s.632]
Tahrir Defterlerine Göre 16. Yüzyılın İlk Yarısında Safed’in Nüfusu / Mustafa Öztürk [s.646]
MAD.459 Numaralı Deftere Göre Şam ve Sancaklarında Tımar Dağıtımı / Ünal Taşkın [s.655]
19. Yüzyıl’da Halep Vilayeti İdaresi / Remzi Kılıç [s.673]
Tanzimat Döneminde Suriye’de Dinî ve Etnik Anlaşmazlıklar / Moshe Ma’oz [s.679]
Ticaret Yolları Üzerinde Bir Osmanlı Vilayeti: Halep (1907-1912) / Ahmet Gündüz-Caner Aydeyer [s.686]
King-Crame Komisyonu’nun Raporu Işığında ‘Suriye Mandası’na Dair Fikirler / Hasan Demirci [s.701]
Hüseyin Cahid’in Kaleminden Yakın Şark İşleri ve Lozan Konferansı Müzakerelerinde Suriye Mevzuu / Bülent Atalay [s.707]
Suriye ve Lübnan Türkmenleri
Suriye Türkmenlerinin ‘Onur ve Özgürlük Mücadelesi’ / Abdurrahman Mustafa [s.717]
Suriye ve Lübnan Türkmenleri / Oytun Orhan [s.726]
Suriye Türkleri / Ömer Osman Umar [s.742]
Suriye’de İç Savaş Sürerken Suriye Türkleri / M. Fatih Kirişçioğlu [s.754]
Orta Doğu’daki Metruk ve Kayıp Türkler: Lübnan Türkleri / Özgür Kasım Aydemir [s.769]
Suriye Türkmenleri / Abdulkerim Ağa [s.780]
Suriye’de Medya Ortamı ve Suriye Türkmen Medyasının Genel Durumu Üzerine Bir Değerlendirme / Leyla Budak [s.792]
Lübnan
Büyük Orta Doğu’nun Küçük Ülkesi: Lübnan / Yasin Atlıoğlu [s.801]
Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi’nde Yer Alan Lübnan ile İlgili Arşiv Belgelerinin Değerlendirilmesi / Ercan Çelebi [s.821]
19. Yüzyıl Sonlarında Cebel-i Lübnan’da İbrahim Nehri’nin Islahı / Güler Yarcı [s.829]
Lübnan Ermeni Cemaati’nin Oluşumu / Halil Özşavlı [s.848]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Osmanlı Projesi | Türk Projesi | İletişim | Arama

Copyright © 2020 Yeni Turkiye