Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 740
Makale : 71
Ebad : 3,8 x 19,5 x 27,5 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : 350 gr. kuşe
Fiyat : 80 TL
  
   
Ocak-Haziran 2016 - sayı 85

Ortadoğu Özel Sayısı - IV

ORTA DOĞU ÜLKELERİ VE HALKLARIİranİran Tarihi Üzerineİran’da Etnik Gruplar Üzerinde Baskılarİran Türkleriİran Türk Dili ve EdebiyatıSuudî ArabistanÜrdünYemen
 Rumeli-Balkanlar
 Kafkaslar
 Azerbaycan

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

ORTA DOĞU ÜLKELERİ VE HALKLARI
İran
Bir Ulus Olarak İran (Kültür Kodları Üzerine Bir Analiz) / Abdullah Erol [s.7]
Şiî Politik Düşüncesi Bağlamında İran İslâm Cumhuriyeti Anayasasında Otoritenin Kaynağı / Mazlum Uyar [s.21]
İran Nasıl Yönetiliyor? / Arif Keskin [s.42]
İran’ın Askerî Kapasitesi ve Silahlı Kuvvetlerin Organizasyonu / Hakan Boz [s.48]
İran, Belgelerde ve Gerçeklikte / Haleddin C. İbrahimli [s.61]
1979 İran Devrimi’nin Bölge ve Dünya Dengeleri Üzerindeki Tesisleri / Mustafa Öztürk [s.73]
İran’ın Dünü ve Bugünü / Şehrebanı Allahverdiyeva [s.84]
İran Devrimi ve ABD Dış Politikasına Etkileri: Humeynî Dönemi / Kısmet Metkin [s.93]
Bağımsızlığın İlk Yıllarında Azerbaycan-İran İlişkileri / Aras Aslanlı-Agil Memmedov [s.108]
Dünden Bugüne Gerçek İran / Rahim Cevadbeyli [s.114]
İran 5+1 Anlaşması Ülkeyi İç Savaşa Götürür / Rahim Cevadbeyli [s.133]
İran’ın Resmî Belgelerine Göre Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşu / Tohid Melikzade [s.137]
İran Tarihi Üzerine
Türkistan’da Osmanlı-İran Rekabeti / Abdullah Gündoğdu [s.140]
Safevî İmparatorluğu’nda Avrupalı Güçlerin Ajanları Katolik Misyonerler / Gunay Heyderli [s.148]
İranlı Tarihçilerin Bakış Açısıyla Kanunî Sultan Süleyman’ın Siyaseti ve Kişiliği / Hosein Mirjafari [s.158]
Yavuz Sultan Selim Döneminde Osmanlı-Safevî İlişkileri / Mustafa Ekinci [s.162]
Beyaz Kule Şehrinde Bir Safevî Prensi: Selanik’teki Beyzade (1781-1734) / Eyal Ginio [s.180]
Osmanlı Diplomasisi Karşısında Safevî Elçileri (1501-1516) / Okan Güven [s.187]
Osmanlı-İran İlişkilerinden Diplomat Bir Kesit / İbrahim Aykun [s.196]
Trabzon-Erzurum-Tebriz Yolu (XIX. Yüzyılda Sosyal ve Ekonomik Bakımdan Bir İnceleme / Selahattin Tozlu [s.212]
Viladikafkas’ta İran Diasporası / Z. V. Konukova-A. E. Aydarov [s.227]
Ermeniler Tarafından Soykırıma Uğramış Güney Azerbaycan Türklerine Osmanlı Ordusu’nun Yardımı (1918) / Hasan Seferi [s.232]
Sorunlu Mirasın Reddi: 22 Nisan 1926 Türkiye-İran Güvenlik ve Dostluk Antlaşması / Ersin Müezzinoğlu-İsmail Şahin [s.237]
Güney Azerbaycan tarihinde Siyasî Özveri ve Millî Gaflet Dönemi (1905-1925) / Nesib L. Nesibli [s.253]
Pehlevî Hânedanlığının Kuruluşu ve Rıza Şah Dönemi (1921-1941) Devlet Ricâli-Ulema Münasebetleri / Mazlum Uyar [s.271]
Güney Azerbaycan Millî Harekâtı / Cemil Hesenli [s.291]
Modern Türkiye’nin Kuruluşunu Örnek Alan Bir Orta Doğu Liderinin Türkiye Ziyareti: Şah Rıza Pehlevî Türkiye’de / Mithat Atabay [s.306]
Atatürk’ün Vefatının İran Kamuoyundaki Yankıları / Melih Tınal [s.312]
Tarih Bilimci Prof. Zehtabî Kirişçi ve Nasir Purpirar’ın Eserleri Üzerinden İran Tarihinin Gerçek Yüzü / Rahim Cevadbeyli-Ümid Yazar [s.319]
İran’da Etnik Gruplar Üzerinde Baskılar
Sesimizi Duyan Var mı? / Rıza Talibi [s.334]
Güney Azerbaycan’da 1918 Yılı Soykırımı (Cilovluk Olayları) / Cavid Mövsümlü [s.338]
İran’da Belucistan Sorunlarına Kısa Bir Bakış / Nasir Bolidei [s.345]
Ahvaz Bölgesinde Arap ve Arap Olmayanlar Arasında Ekonomik Mücadele / Yusuf Azizi Beni Torof [s.356]
Etnik Loristan Bölgesi, Lorların Katliamı ve Onlara Karşı Uygulanmakta Olan Asimilasyon Siyaseti / Nurali Muradi [s.361]
İran Türkleri
Yeni Bir Çağ Kavşağında İran Türkleri / Aygün Attar [s.369]
Jeopolitik Açıdan İran Türklüğüne Bakış / Bilgehan Atsız Gökdağ [s.373]
Hazır Jeopolitika ve Kimlik Ekseninde Türkler / Ümit Nazmi [s.386]
İran’ın Türk Nüfusu ve Yerleşme Alanı / İrade Memmedova [s.391]
İran’ın Etnik Yapısı ve Siyasî Türklüğün Yeniden Doğuşu / Rahim Cevadbeyli [s.398]
İran Türkleri / Nabi Kabotarian [s.418]
İran’da Azerî Türkleri / Brenda Shaffer [s.429]
Bayadistan (İran)’daki Türk Kavimleri / Christiane Bulut [s.437]
Sungur Türkleri / Cevat Hey’et [s.458]
Kaşkay Türkleri / Muhittin Çelik [s.463]
İran Avşarları / Enver Uzun [s.486]
İran Anayasası ve Uluslararası Hukukta Güney Azerbaycan Türklerinin Konumu / Nimetullah Ağabali [s.493]
Muhammedtagı Zehtabî’nin (Kirişçi) Eserlerinde İran ve Azerbaycan Türk Meselesine Yaklaşım / Süphan Talibli [s.504]
Muhammed Taki Zehtabî (Kirişçi)’nin Eserleri Üzerinden İran ve Azerbaycan Türklüğünün Tarihselliği ve Kimlik Sorunu / Ümid Yazar [s.513]
İran Türk Dili ve Edebiyatı
Azerbaycan’ın Türkleşmesi ve Azerî Türkçesinin Teşekkülü / Cevat Hey’et [s.522]
Ortaçağ Türk ve İran Edebî Metinlerinde Türk Kavramı / Şerife Yalçınkaya [s.229]
Güney Azerbaycan’da Türk Lehçeleri / Büyük Resuloğlu [s.538]
Türk Dili Safevîlerin Devlet Dilidir / Arzu Memmedova-Rahim Cevadbeyli [s.544]
İran’da Devlet Dili Olarak Türkçe’nin Kısa Tarihi / Mehran Baharlı [s.558]
Kültürel Türk Mirası Olarak Nevruz Bayramı ve Güney Azerbaycan Türklerinde Nevruz Geleneği / Hüseyin Düzgün-Hasan Feyzullah Vahid [s.572]
Nesîmî’den Fuzulî’ye (Farsça Divanlarına Dayanarak) / Şafak Alibeyli [s.579]
Büyük İslâm Âlimi, Bilim Ülkesinin Şahı Nasirüddîn Tûsî / Quliyev Bayram [s.587]
İran’da Türk Atasözlerinin Derlenerek Yazıya Aktarılmasının Kısa Tarihçesi / Rıza Hemrâz [s.594]
Farsça (Deri Farsçası) İran’da Yerli Dil mi Yoksa Yabancı Dil mi? / Hasan Raşidi [s.601]
Şeyh Safiyüddîn Erdebeli’nin Kara Mecmuası ve Ahmet Kesrevî’nin Azerî Teorisi / Hüseyin Muhammedzâde Sadîk (H. Düzgün) [s.608]
Suudî Arabistan
Osmanlı Devleti İdaresinde Hicaz (1517-1919) / Zekeriya Kurşun [s.617]
Arap Yarımadası’nda Osmanlı Hâkimiyetinin Tesisi ve 16.-18. Yüzyıllarda Hicaz’ın İdaresi / Orhan Kılıç [s.629]
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Raporları Işığında Arap Birliği Düşüncesi ve Irak-Suudî Arabistan İttifak Antlaşması (7 Nisan 1936) / Ali Ata Yiğit [s.641]
Türk-Suudî İlişkilerine Katkısı Bakımından Turgut Özal’ın Suudî Arabistan Ziyareti (16-20 Mart 1985) / Mustafa Bostancı [s.651]
Suudî Arabistan’ın İran ile uyuşmazlığı: Irak, Suriye ve Yemen Örnekleri / Özer Özocak [s.663]
İslâm Düşüncesinde Bir Yenilenme ve Diriliş Arayışı Olarak İslâm Modernizmi ve Vehhabilik / Ali Bilgenoğlu [s.675]
Ürdün
Arap Baharı Sürecinde Ürdün-ABD İlişkilerinin Genel Bir Değerlendirmesi / Abdülganı Bozkurt [s.691]
1996’dan 2016’ya Yirmi Yılda Ürdün İzlenimleri / Hüseyin Baran [s.701]
XVIII. Asırda Hac Yolunun Güvenliği Kapsamında Ürdün’deki Menziller ve Kaleler / Mustafa Güler [s.704]
Yemen
Türk Halk Kültüründe Yemen Temalı Konular ve Yemen’de Türk Kültür Varlıkları / Yahya Yeşilyurt [s.712]
Yemen Demiryolu Projesi / Ufuk Gülsoy [s.726]
İmam Olmak: I. Dünya Savaşı Sırasında Osmanlı Hâkimiyeti Altındaki Yemen’de İmparatorluk ve İktidar Macerası / İsa Blumi [s.734]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Osmanlı Projesi | Türk Projesi | İletişim | Arama

Copyright © 2020 Yeni Turkiye