Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 726
Makale : 90
Ebad : 3 x 19,5 x 27,5 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : 350 gr. kuşe
Fiyat : 80 TL
   
Ocak Şubat 2018 - sayı 99

Türk Dili Özel Sayısı- I

Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi’nin (YTSAM) yayınladığı Yeni Türkiye dergisinin 3 ciltlik “Türk Dili Özel Sayısı”nda yer alan yazıların çoğunu, esas itibarıyla 13-16 Kasım 2017 tarihinde YTSAM tarafından Ankara’da düzenlenen “Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı”nda sunulan bildirilerin gözden geçirilerek makaleye dönüştürülmüş biçimleri oluşturmaktadır. Yeni Türkiye 1994’ten bu yana belirli zaman aralıklarında çıkardığı özel sayılarla Türk dünyasını mercek altına almayı kendisine misyon edinmiş bir dergidir.

Türkiye-Türk dünyası ilişkilerinde Türk dili önemli bir görev üstlenmekte olup bu sahadaki gelişmelerde anahtar görevi görmektedir. Bu itibarla ortaya konulacak Türk dili araştırmalarında öncelik; yapılması gereken çalışmaların planlanması, bunların belirli dönemler içinde gözden geçirilmesi olmalıdır. Bu bakış açısı Türk dili araştırmalarının geleceğini belirsizlikten kurtaracaktır. Bu doğrultuda yapılacak faaliyetler Türk dilinin korunup yaşatılmasında, yayılmasında ve diğer dillerle rekabetinde ona birçok avantajı sağlayacaktır. .

Bu Sayının Konu Başlıkları: Türkçenin Yaşı - Eski Türkçeden Orta TürkçeyeDil ve FolklorTürkçenin Yapı BilgisiTürkçenin Anlam ve Kavram Alanları: Atasözleri - DeyimlerTürkçenin Söz VarlığıTürkçenin AğızlarıTürkoloji Araştırmaları
 Türkçe
 İlk Dönem Türkçe İslâmî Eserler
 Kültür Politikaları

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

birinci cildin içindekiler Sayı: 99
Dilimiz Medeniyetimizin Kilididir / Recep Tayyip Erdoğan [s.21]
Dilde, Fikirde, İşte Birlik / Mevlüt Çavuşoğlu [s.23]
Türkçe Türkçe’dir... / Numan Kurtulmuş [s.25]
En Eski, En Zengin ve En Âhenkli Dil: Türkçe / Hasan Celâl Güzel [s.27]
Türkçenin Yaşı - Eski Türkçeden Orta Türkçeye
Türkçenin Yaşı / Osman Fikri Sertkaya [s.31]
Eski Yazıtına Okuma Önerisi / E. Ayşe Çöloğlu [s.38]
Eski Türkçede İlk Hecede Yuvarlak Ünlüler Meselesi: Çok Zamanlı ve Karşılaştırmalı Değerlendirme / Mustafa Levent Yener [s.45]
Eski Uygur Harfi ile Yazılmış Metin/ 57 / Karjaubay Sartkoja [s.]
Eski Uygarcada Anlamca Çokluk ve Topluluk Bildiren Sözcüklerin Kullanım Özellikleri / Engin Çetin [s.66]
Kaşgarlı Mahmut’un ‘Divanu Lûgat-it Türk’ Sözlüğünün Tipolojik Özellikleri/ 72 / Gülzara Cumakunova [s.]
Kaşgarlı Mahmut’un ‘Divanu Lûgat-it Türk’ Eserinin Özbekistan’da İncelenmesi Üzerine/ 79 / Barçın Şükürova [s.]
Kutadgu Bilig’de Eylemler Vasıta Açısından Tümlenirken Kullanılan Dışa Dönük Görevli Dil Öğeleri / Osman Mert [s.84]
Kutadgu Bilig Dizindeki Bir Kelime Hakkında VII: edle- Fiili Üzerine Bazı Düşünceler / Erdem Uçar [s.94]
Türkçe İlk Kur’ân Tercümesi Üzerine Açıklamalı BirBibliyografya Denemesi / Yaşar Şimşek [s.104]
13. Yüzyıl Türkçesi Yeni Türkçe midir? / Mesut Şen [s.126]
Anadolu Sahasında Türkçenin Edebi Dil Olma Süreci / Ömer Çiftçi [s.133]
14. Yüzyıla Ait Horezm Türkçesi ile Yazılmış Bir MetinParçası ve Dil Özellikleri Üzerine / Hülya Uzuntaş [s.141]
XV. Yüzyılda Batı Türkleri ile Doğu Türkleri Arasındaİletişim / Ayşegül Sertkaya [s.148]
Dil ve Folklor
Türkiye Sahası Âşık Edebiyatında ‘Ayak’ Terimleri, Sorunlar ve Öneriler / Bayram Durbilmez [s.155]
Türkmen Halısından Dile Yansıyanlar Üzerine Notlar / Youssef Azemoun [s.166]
Türkiye ve Kore’de Ad Verme Gelenekleri Üzerine Bir Çalışma / Juyeong Jang [s.174]
Kazak Geleneğinde Evlenme Âdeti ve ‘Dîvanu Lugât-it Türk’ten Örnekler / Miras Kosıbayev [s.179]
Lübnan Türkmen Türkülerinde İnsan / Özgür Kasım Aydemir [s.185]
İran’da Yaşayan Kaşkay Türklerinin Eski Gelenek Görenekleri / Arsalan Moradi Kashkooli [s.204]
Türk Dünyasının Ortak Dili Yanışları (Nakışlar) / Mustafa Karataş [s.216]
Türkçenin Yapı Bilgisi
Türk Lehçelerinde Hendiadyoinlerin Tarihî Gelişimi Üzerine / Ahmet Nahmedeov [s.229]
Seyahatnâme’de Yer Alan Mahallî Morfolojik Unsurlar Üzerine / Erkan Hirik [s.240]
Gelecek Zaman Bildirimlerinin Derin YapıdakiÇözümlemesi / Seçil Hirik [s.249]
Türkmen Dilinin Fonksiyonel Kelime Türetmesi / Maral Taganova [s.261]
Özbek Türkçesindeki -ÅK/-YÅK Enklitiği Üzerine / Bahar Sağır [s.267]
Özbekçe Dilinde İsimler Kullanma ile İlgili Özgün Özellikler / Shohida Shahobiddinova [s.277]
Edebî Nogay Türkçesinin Müşterek ve Farklı EkleriÜzerine / Dilek Ergönenç Akbaba [s.280]
Başkurt Türkçesinde Kuşma Kılımlar (Birleşik/KarmaşıkFiiler) / Dursun Ünüvar [s.293]
Günümüzde Türk Dili İncelemeleri: Kazak ve Türkiye Türkçesinde Durum Ekleri / Gulbarshin Syzdykova [s.302]
Kazak ve Kırgız Türkçelerinin İsim ve Fiil Çekimleri Bakımından Karşılaştırılması / Kürşat Efe [s.310]
Kazak Türkçesi ve Japoncada -p al- / =-te morau Art Fiillerinin Konuşucu Odaklı Yarar Bildirime İşlevi Üzerine / Zeynep Gençer [s.329]
Hakas Türkçesindeki Eş Sesli Kelimelerin Sınıflandırılması Üzerine / Z. E. Kaskarakova [s.337]
Türkçenin Anlam ve Kavram Alanları: Atasözleri - Deyimler
XV-XVI. Yüzyıllarındaki Türk Kelimelerinin Semantiği / Zulhumar Holmanova [s.340]
Türk Mahkemelerinin Tercüme ile İlgili Evraklarında (Resmi Yazılarında) Yer Alan ‘Türkmenistan’ ve ‘Türkmence’ Kavramları Üzerine / Berdi Sarıyev [s.347]
Özbek ve Türk Atasözlerinin Mukayeseli Tahlili / Sabohat Bozorova [s.356]
Türk, Özbek ve İngliz Dillerindeki Atasözlerinin Kimi Özellikleri / Nilufar Sadullaeva [s.359]
Lehçe Anlam Eşdeğerleri ile Karşılaştırıldığında Türk Atasözlerinde Barınan Bilgi ve Bilgelik/Akıllılık Kavramlarının Dilsel Tasviri / Kamila Barbara Stanek [s.361]
Türk ve Hint Atasözleri Arasındaki Etkileşimler / Hassan Nazar [s.375]
İsmailov Türk Dillerindeki Deyimlerde ‘Beyaz’ ve ‘Siyah’ Kavramlarının İdeoetnik İşaretleri / Gulom Mirzayevich [s.381]
Çağdaş Türkçe’de Din Unsurlarını İçeren Deyim ve Atasözleri / İrina Pokrovska [s.385]
P. A. Oyuuskiy’in ‘Annem Cebceikey’in Mezarında’ Şiirinin Semiyotik kavramlar Açısından İncelenmesi / M. Fatih Kirişçioğlu [s.390]
Türkolojideki Aspektolojik Araştırmaların Bugünü ve Geleceği / Maira Zholshayeva [s.396]
Ali Şir Nevai’nin ‘Lisanü’t-Tayr’ Destanında Metinlerarası İlişkiler / Mahfuzahon Homidova [s.402]
Azerbaycan Türkçesi Atasözlerinde Ontolojik Metaforlara Bir Bakış / Gökçen Bilgin Aksoy [s.405]
‘Kitâb-ı Oğuznâme Türkî ve Tatarca Darb-ı Mesel’de Yer Alan Atasözlerin Günümüze Yansıması / Atiye Nazlı [s.418]
Karşılaştırmalı Dilbilim Bakış Açısıyla Türkçede OL-Fiili / Yu Kuribayashi [s.433]
Türkiye Türkçesinde Ölmek Sözcüğünün Biçim Kavram ve Anlam Alanı / Nesrin Bayraktar [s.438]
Türkçenin Söz Varlığı
Türk Dünyasının Ortak Söz Varlığı Üzerine / Gürer Gülsevin [s.444]
Türk Dünyası Özel Söz Varlığına Dayalı Sözlük Çalışmaları Üzerine / Mustafa Samet Kumanlı [s.451]
Eski Türkçede /a/ Sesi ile Başlayan Özelinde Eski Türkçe Söz Varlığının Türkiye Türkçesi Ağızlarında Görünümü / Abdullah Mert [s.460]
Tarihî Metinler Üzerine Yapılan Çalışmalarda Bağlamlı Sözlük ve İşlevsel Dizinin Önemi: Türk Dili Üzerine Yapılmış Bazı Çalışmalardan Örneklerle / Ahmet Turan Doğan [s.470]
Tarihî Söz Varlığımızın Geleceğe Taşınmasında Türkülerin Yerine Dair Örnekler / Serkan Şen [s.481]
Ortak Türkçeye Giden Yol: Azerbaycan ve Türkiye Türkçesinde Söz Varlığı Bakımından Karşılıklı Etkileşim / Ebülfez Amanoğlu [s.493]
İran Türklerinde ‘Héyder Baba’ya Selam’ın Etkisiyle Yazılan Şiirlerdeki Ortaklıklara Dair / Talip Doğan [s.497]
Azerbaycan Sözlükçülüğü ve Sözlükleri / Bilgehan Atsız Gökdağ [s.516]
Yabancılar İçin ‘Türk Dilinin Temel Sözlüğü’nün Yapısı ve İçeriği / Larisa Alimpieva - Aleksandr Tsoi [s.538]
Sözlük Bilimi Açısından Mecaz Kavramı / Gülden Sağol Yüksekkaya [s.542]
Kazak Türkçesindeki Alıntı Kelimelerin Kazakçalaşması / Marlen Adilov [s.549]
Türk Dünyasının Çağdaş Adbilim Alanı / Zhazira Agabekova [s.555]
Kazak Toponomilerinin Tarihi Özellikleri / Gülbanu Kossymova [s.561]
Saha (Yakut) Türkçesindeki Yer Adları / Bekir Yavuz Pekacar [s.569]
Tatar-Başkurt Kişi Adlarında Renkler / Murat Özşahin [s.583]
Türk Kökenli Bosna Hersek Soyadları / Dzenana Brackovic [s.588]
Tematik Bir Sözlük Çalışması: Bartın Ağzında Bitki Adlandırmaları / Gönül Erdem Nas [s.592]
Eski ve Çağdaş Türk Lehçelerinde Kardeş Sevgisini, Merhameti İfade Eden Bir Organ Adı Bağır-Ciğer / Zhazira Otyzbay [s.597]
Güneş Dil Etimolojileri / M. Emin Yıldızlı - Çetin Pekacar [s.603]
Türkçenin Ağızları
Diyalektoloji Çalışmalarının Türk Dil Birliğine Katkıları Üzerine / Ali Akar [s.610]
Çağdaş Uygarcanın Tehlikedeki Lopnor Ağzı / Rebiguli Ajimaimaiti [s.615]
Dede Korkut Kitabındaki Sözcüklerin Türkiye Türkçesi Ağızlarındaki Dağılımı Üzerine Bir Deneme / Nursel Dinler [s.620]
Kırşehir ve Yöresi Ağızlarında Kullanılan Kelimelerin En Eski Türkçe Kaynakları / Murat Koçak [s.636]
Sinop ve Yöresi Ağızlarında Kıpçak Türkçesi Dil Unsurları / Ergün Acar [s.648]
Türkoloji Araştırmaları
Türkiye’de Türk Lehçeleriyle İlgili Ağız Araştırmalarının Önemi / Mustafa Uğurlu [s.653]
Azerbaycan’da Türkolojinin Kısa Tarihi / Ramiz Asker [s.661]
Moğolistan’da Türkiye Türkçesi Üzerine Yapılan Çalışmalar / Ariyajav Batchuluun [s.672]
A. N. Kononov’un Gramerciliği ve Türkolog Hikmet Cevdetzâde / Ezgi Sırtı [s.683]
Azeri Doğubilimci ve Ruslar İçin 1904’te Aşkabat’ta Bastırdığı Türkmence Ders Kitabı / Murtatgeldi Söyegov [s.690]
Özbek Dilinde Yayınlanan ‘Modern Türk Şiiri’ Kitabı Üzerine / Dilafruz Kalandarova [s.693]
XX. Yüzyılın Başlarında Özbek Ceditçilerinin Dil ve Alfabe ile İlgili Çalışmaları / Marufjon Yuldashev [s.696]
Türkçe ve Onun Makamı: Türkoloji Araştırmaları Bizi Birleştirmeye Hizmet Etmeli / Nasimhan Rahmanov [s.700]
Azerbaycan Türkçesinde Birleşik İsimler / Tuna Beşen Delice [s.703]
İbrani Harfli Türkçe Bir Cönk / Tülay Çulha [s.721]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Osmanlı Projesi | Türk Projesi | İletişim | Arama

Copyright © 2020 Yeni Turkiye