Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Page
: 726
Article : 90
Size : 1,2 x 7,8 x 11 inch
ISBN : 1300-4174
Binding : 350 gr. glossy
Price : 80 TL
Lang. : Turkish
  
   
Mart Nisan 2018 - sayı 100

Türk Dili Özel Sayısı- II

Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi’nin (YTSAM) yayınladığı Yeni Türkiye dergisinin 3 ciltlik “Türk Dili Özel Sayısı”nda yer alan yazıların çoğunu, esas itibarıyla 13-16 Kasım 2017 tarihinde YTSAM tarafından Ankara’da düzenlenen “Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı”nda sunulan bildirilerin gözden geçirilerek makaleye dönüştürülmüş biçimleri oluşturmaktadır. Yeni Türkiye 1994’ten bu yana belirli zaman aralıklarında çıkardığı özel sayılarla Türk dünyasını mercek altına almayı kendisine misyon edinmiş bir dergidir.

Türkiye-Türk dünyası ilişkilerinde Türk dili önemli bir görev üstlenmekte olup bu sahadaki gelişmelerde anahtar görevi görmektedir. Bu itibarla ortaya konulacak Türk dili araştırmalarında öncelik; yapılması gereken çalışmaların planlanması, bunların belirli dönemler içinde gözden geçirilmesi olmalıdır. Bu bakış açısı Türk dili araştırmalarının geleceğini belirsizlikten kurtaracaktır. Bu doğrultuda yapılacak faaliyetler Türk dilinin korunup yaşatılmasında, yayılmasında ve diğer dillerle rekabetinde ona birçok avantajı sağlayacaktır. .

Bu Sayının Konu Başlıkları: Şair ve Yazarların Eserlerinde TürkçeKüreselleşme ve Kitle İletişim Araçlarında TürkçeDil İlişkileri- Çeviri ve Aktarma ProblemleriTürkçe Öğretimi


Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

ikinci cildin içindekiler Sayı: 100
Şair ve Yazarların Eserlerinde Türkçe
Safahat Konuşma Dili Özellikleri / Mustafa Özkan [p.7]
Hüseyin Rahmi’nin Dilinde Söz Varlığı, Biçim Bilgisi ve Söz Dizimine Dair Kimi Tespitler / Çiğdem Usta [p.33]
Cemil Süleyman’ın Hikayelerinde Türkçe’nin Kullanımı / Hacer Tekercioğlu [p.40]
Cengiz Aytmatov’un Birinci Mugalim Adlı Eserinde Kırgız Kültürüne Ait Özolgular / Cüneyt Akın [p.45]
Azerbaycanlı Şair Memmed İsmayıl’ın ‘İz’ Romanının Söz Varlığı Üzerine / Ayfer Aytaç [p.49]
‘Karakuş Yıldızının Sırrı’ Hikayesinde Dil Felsefesi / Gulnoz Sattarova [p.71]
Muhammed Rizâbey Hâkisar Eserlerinin Türkoloji’deki Önemi / Masudkhon İsmailov-Abrarhan Akbarov [p.73]
Küreselleşme ve Kitle İletişim Araçlarında Türkçe
Türkçe’nin Üstün Özellikleri ve Var Olma Savaşı / Nuri Yüce [p.76]
Dilimizi Kaybediyoruz / Selçuk Özdağ [p.82]
Küreselleşme, Kültürlerarasılık ve Türkçe / Ertuğrul Aydın [p.86]
Dünya Dili Türkçeye Sinema ve Film Desteğinin Tarihi Değeri / Turan Akkoyun [p.90]
Bilişim Alanında, Uluslararası Arenada Türk Kimliği ve Türkçe ile Var Olabilmenin Önündeki Engeller, Nedenleri ve Çözüm Önerileri Üzerine Düşünceler / Duygu Şahin [p.103]
Dilde Yerelleştirme Çabaları ve İletişim Güçlüğü / Ali Güler [p.107]
İran’da Türkçe Basın-Yayın Faaliyetleri / Enver Uzun [p.111]
Sosyal Medya ve Kosova Türkleri Tarafından Kitle İletişim Aracı Olarak Kullanımı / Mediha Yarımhoroz [p.120]
Hayır, Türk Dil Kuralları Yıpratılamaz! / Mehmet Metin Karaörs [p.127]
Küreselleşme, Türk Dünyası ve Türkçe / Mukadder Güneri [p.132]
Küreselleşme ve Gagauz Türkçesinin Geleceği / Mustafa Argunşah [p.140]
Dil İlişkileri-Çeviri ve Aktarma Problemleri
Dünya Dillerinde Ortak Kökler Sorunu / Baba Muharremli [p.147]
Kültürel Dil Bilimi ve Sotsiopragmatik Araştırmaların Çözümleme Sürecinde Türki Dillerin Yeri / Leyla Raupova [p.154]
Ortaçağ Farsça-Türkçe Tercüme Faaliyetleri Bağlamında Dil İlişkileri / Möhsün Nağısoylu [p.157]
Jammu-Keşmir Bölgesinde Türk Kültürü ve Türkçenin İzleri / Berna Karagözoğlu [p.166]
Türkçenin Başka Dillerle Olan İlişkisi: Türkçenin Arapçaya Verdikleri / Zeki Kaymaz [p.183]
Türkçe İkilemelerde Arapçanın İzleri / Sawsan Abu Hannoud [p.192]
smanlı Vasıtasıyla Arnavutçaya Geçen Arapça ve Farsça Kökenli Kelimeler / Osman Yıldız [p.200]
Türkçe Alıntı Unsurların (Kök/Kökenlerin) Arnavutça Bileşik Sıfatlar ve Türemiş Sıfatların Yapısına Etkisi / Spartak Kadiu [p.209]
Türkçe ve Arnavutçada Bağlaçlar ve ‘ki’ Bağlama Edatı ile Bileşik Cümle Yapıları Üzerine / Xhemile Abdiu [p.215]
Geçmişten Bugüne Türkçenin Sırpça Üzerine Sözcüksel Etkisi / Marija Dindic [p.224]
Boşnakçada Bulunan Türkçe Alıntı Sözcüklerde Dil ve Ticaret İlişkisi / Ali Mehmet Gürsel [p.228]
Skalyiç’e Göre Boşnakçada Yer Alan Türkçeden Türetilmiş Sözcükler / Fatma Sibel Bayraktar [p.240]
Türkçe ve Macarca: Kardeşlik mi, Arkadaşlık mı? / Osman Karatay [p.252]
Türkçe ile Rusçanın Dil İlişkileri ve Rusçada Türkçe Alıntılar Üzerine Bir Değerlendirme / Nergiz Hüseyn [p.257]
Türkçeden Rusçaya Geçen Kelimelerin Fono-MorfoSemantik Başkalaşması / Mariana Budu [p.267]
Türkçe Edebi Eserlerin Rusça’ya Çeviri Sorunları Üzerine / Mariana Bukulova [p.283]
Kayıp Bir Dünya İfadesi: Türkçeden Ukraynacaya Geçmiş Kelimeler / Oles Kulçınskıy [p.288]
Japon ve Uygur Dillerindeki Bazı Ortak Noktalar / Kutluk Higashitotsu [p.293]
Türkçenin Batı Moğol Diliyle Olan İlişkisi Üzerine / Gerelmaa Namsrai [p.300]
Çeviri Dili ve Türk Kültürünün Moğolistan’da Yayılımı / Azzaya Badam [p.304]
Lehçeler Arası Aktarma Meselesi Üzerine / Ayabek Bayniyazov [p.310]
Lehçeler Arası Simultane Aktarmada Ortaya Çıkan Sorunlar / Ainur Mayemerova [p.316]
Türkçe ve Kırgızcadaki Ortak Kelimeler ile Deyimler Hakkında / Taalaybek Abdiyev [p.322]
Ortak iletişim Dili ve Türkçeden Özbekçeye Çevirinin Bazı Meseleleri / Tahir Kahhar [p.328]
Çağdaş Azerbaycan Dilinde İngilizceden Alıntılar: Sorunlar ve Çözümler / Gatibe Çingiz Kızı Mahmudova [p.334]
Türkiye Türkçesinden Azerbaycan Türkçesine Çeviri veya Aktarma : Ne Kadar Gerekli? / Kemale Elekberova [p.340]
İki Dillilik Bağlamında Suriyeliler Üzerinde Türkçenin Etkisi / Nurşat Biçer - Yakup Alan [p.346]
Türkiye’de Kürtçe-Türkçe Konuşan İki Dilli Çocukların Türkçe Kazanımları / Orhan Varol - Jochen Rehbein [p.353]
Roman Adlarının Çevirisinde Görülen Kargaşa / Saim Sakaoğlu [p.367]
Türkçe Öğretimi
Küreselleşme Döneminde Ortaokul ve Liselerde Edebiyat Dersinin Öğrencilere Kazandırdığı Yetenekler / Piralı Aliyev [p.373]
Türk Kültürünün Öğrenilmesi ve Konuşma Becerisinin Geliştirilmesinde Masalın Önemi / Nazym Shuinshina [p.382]
İlköğretim Okulları İçin Türkçe Öğretmeni Yetiştiren Kurumlar ve Dünya Eğitim-Öğretim Standartları İçindeki Yerimiz / Abdurrahman Güzel [p.389]
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi / Munira Akilova [p.395]
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Çevrim İçi Sözlükler / Gülnaz Yagafarova [p.397]
Yabancı Öğrencilere Türk Kökenli Dilleri Öğretme Sistemi / Karlygahs Nurymova Ubaidullakyzy [p.401]
Geçmişten Bugüne Kırgızistan’daki Üniversitelerde Türkiye Türkçesinin Yabancı Dil Olarak Okutulması / Chinara Sasykulova [p.408]
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi: Konuşma Becerisi / Rinat Yagafarov [p.411]
Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocuklarının Türkçe ile İmtihanı: Tahakküm Stratejileri ve Sosyolojik Açmazlar / Ali Esgin [p.414]
Türk Dünyası Ortak Kültür Değerlerinin Tespit Edilmesi Açısından Kırgız Destanlarında Rüya Motifi ve Türkçe Öğretiminde Kullanımının Değerlendirilmesi / Sema Başar [p.430]
Türk Soylu Halklara Türkiye Türkçesi Öğretiminde Ortak Söz Varlığı ve Gramer Yapılarının Önemi / Tuğba Poçan [p.440]
Dil Bilgisi Öğretimi Açısından 2017 Yılı Türkçe Dersi Öğretim Programına Bakış / Mediha Mangır [p.449]
Beşinci Sınıf Türkçe Ders Kitabının Türkçe Ders Öğretim Programı’ndaki Temel Becerilere Uygunluğu Açısından İncelenmesi / Mehmet Kurudayıoğlu - Taşkın Soysal [p.458]
Türk Dili ve Edebiyatı Alan Eğitimi Konusunda İstihdam Yaklaşımlı Bazı Tespit ve Öneriler / A. Mevhibe Coşar [p.470]
Öğretmen Adaylarının Sosyal Medyada Kullanılan Türkçenin Sorunlarına Yönelik Algılar ve Çözüm Önerileri / Elif Aktaş - Bora Bayram [p.476]
Ortaöğretimde Kullanılan Bir 11. Sınıf Ders Kitabındaki Yazım ve Noktalama Yanlışları Üzerine / Aslıhan Şahin [p.487]
Vural Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Müziğin Önemi / Feyzan Göher [p.492]
Öğretmen Adaylarının Dil Becerilerine İlişkin Durumlarının Değerlendirilmesi / Bilge Bağcı Ayrancı - Salim Pilav [p.501]
Türkçe Öğretiminde Kelime Sıklığı Sözlükleri ve Bu Sözlüklerden Hareketle Temel Kelimelerin Tasnifi / Gökhan Ölker [p.518]
Türkçe Ediniminde Sözcüklerin Çıkardığı Güçlükler / Selma Elyıldırım [p.524]
Londra Enfield Belediyesi’nin ‘Key Stage 2 Scheme of Work For Turkish’ Adlı Türkçe Öğretim Programı üzerine Bir Değerlendirme / Uğur Yıkan [p.531]
Türkiye Türkçesinin Asya Ülkelerinde Öğretimi / Necati Demir [p.540]
Ufuk Türkçenin Hindistan’da Lingua Franca Olarak Kullanılması / Şahru Pilten [p.559]
Cezayir Alger 2 Üniversitesi Türkoloji Bölümü Öğrencilerinin Türkçeye/Türkolojiye Bakışları565 / Mustafa Şenel - Ayşe Nur Yaylacı [p.]
Influence and Presence of the Turkish Language in the Algerian Speaking / Fella Moussaoui - El. Kachai [p.586]
İran’da Türkçe Öğretimi’nde M. R. Şükrgüzar’ın ‘Kapsamlı Türkçe Dil Bilgisi’ Kitabının İncelenmesi / Muammer Nurlu - Fahimeh Shirazi [p.590]
Gürcü Öğrencilere Türkçe Fiil Çatısının Öğretimi ile İlgili Güçlükler / Ketevan Lortkipanidze [p.597]
Designing Turkish Language Teachings Syllabus Study Case: The Academy of Economic Studies, Bucharest, Romania / Nilghiun İsmail [p.601]
Bosna Hersek’te Türkçe Eğitimi ve Yaşanan Güçlükler / Edina Solak [p.608]
Ukrayna’da Türk Dili Öğretim Programı / Muammer Nurlu - İnesa Sofiienko [p.612]
Ukrayna’da Türk Dili Araştırmalarının Durumu ve Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Tarihçesi / Kateryna Teleshun [p.631]
Kazakistan’da Etnik Grup Dillerini Öğretme Meseleleri / Şolpan Sagatova [p.636]
Türk Kültürünün Sürekliliği: Ortak Türk Dünyası Eğitiminde Paremiyolojinin Rolü / S. K. Kasymova [p.641]
Kazakistan’da Türk Dilinin Öğretimiyle İlgili Meseleler / Rysgul Abilkhamitkyzy [p.645]
Tataristan’da Türk Dilini Öğretmede Edebi Tercümeleri Kullanma İmkanları / Flera Sayfulina [p.651]
Uygur Eğitim Tarihi Üzerine / Ahmet Karaman [p.655]


About Us | Ottoman Project
Turkish-History | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search

Copyright © 2020 Yeni Turkiye