Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Page
: 490
Article : 50
Size : 1 x 7,8 x 11 inch
ISBN : 1300-4174
Binding : 350 gr. glossy
Price : 80 TL
Lang. : Turkish
   
Ocak Şubat 2019 - sayı 105

İlk Dönem Türkçe İslâmî Eserler Özel Sayısı- I

Atebetü’l Hakayık’ın bu neşrinin 100. yılı anısına UNESCO tarafından 2018 yılı “Atebetü’l Hakâyık Yılı” olarak ilan edilmiştir. Bu münasebetle Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi Ankara’da 28-30 Haziran 2018 tarihlerinde “Atebetü’l Hakâyık ve İlk Dönem Türkçe İslamî Eserler Sempozyumu” adlı uluslararası bir organizasyon düzenlemiştir. Karahanlı Türkçesine ait; Atebetü’l-Hakâyık, Kutadgu Bilig, Dîvânu Lugati’t-Türk, Divan-ı Hikmet, Kur’ân Tercümeleri, Harezm Türkçesine ait; Kısasü’l-Enbiya, Mi‘rac-name, Mu‘inü’l-Mürid, Muhabbet-name, Nehcü’l-Feradis, Kur’ân Tercümeleri. Kıpçak Türkçesine ait; İrşadü’l-Müluk ve’s-Selatîn, Kitab fi’l-Fıkh bi-Lisani’t-Türkî, Kitab-ı Mukaddime-i Ebu’l-Leysi’s-Semerkandî, Kitab fi’l-Fıkıh. Eski Oğuz Türkçesine ait; Behcetü’l-Hadaik fî Mev’izetü’l-Halaik, Kudurî Tercümesi, Ali’nin Kıssa-i Yusuf ’u, Kitab-ı Güzîde, Kitab-ı Gunya, Kitab-ı Feraiz. Oğuz Türkçesinin ilk dönemlerinde dini-tasavvufi tarzda eserler veren Hoca Ahmet Fakih’in Çarh-nâme ve Kitâbu Evsâf-ı Mesâcidi’ş-Şerîfe adlı eserleri, Yunus Emre’nin Divanı ve Risaletü’n-Nushiyye adlı mesnevisi; Şeyyad Hamza’nın Yusuf u Züleyha mesnevisi, Kur’ân Tercümeleri ilk dönem Türkçe İslamî eserlerin başlıcalarıdır. 11-14. yüzyıllar arasında yazılan ve Türk milletini ortak fikirler, düşünceler, inançlar etrafında birleştiren bu eserlerin dil, tarih, edebiyat, eğitim, felsefe, ilahiyat gibi farklı alanların yöntemleriyle değerlendirildiği sempozyumda sunulan bildirilerin büyük çoğunluğu dergimizin 105 ve 106. sayılarında yer almaktadır.


Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

içindekiler Sayı: 105 / [p.1]
İlk Dönem Türkçe İslami Eserler ve Atebetü’l-Hakayık / Tuncer Gülensoy [p.7]
Karahanlı Sahası Metinlerinde “İnsanlık” Kavramı / Özen Yaylagül Üstünel [p.11]
Millî Eğitim Bakanlığı Müfredatlarında ve Ders Kitaplarında ‘İlk Dönem Türkçe İslâmî Eserler’ / Serdar Arhan - Halit Karatay [p.16]
Orta Çağ Türk Edebi Dilleri: Kutadgu Bilig’den Nevai’ye / Kamil Veli Nerimanoğlu [p.40]
Erken Orta Çağ Türkçe Yazılı Kaynaklarda Yer Alan Öz Türkçe Arketip Kavramlar / Şakir İbrayev [p.48]
Karahanlı Devri İlk Dil ve Edebiyat Ürünlerinde Mukaddime Geleneğinin Oluşmasına Yönelik Bir İnceleme / Zehra Sağ [p.51]
İlk Dönem Türkçe Çeviri Eserler Hakkında -Bir Analiz Denemesi- / Ahmet N. Özdal [p.60]
Karahanlı Döneminde Yazılan İlk Türkçe İslamî Eserlerde Farsça Kelimelerin Kullanım Özellikleri / Zubaida Shadkam [p.66]
Bilgi Bilge Yaşam ve Sürdürebilirlilik Sözcükleri Üzerine / Mukadder Güneri [p.75]
Kazakistan’da İlk Dönem Türkçe İslamî Eserler Üzerine Yapılan Çalışmalara Dair / Osman Kabadayı [p.80]
İlk İslamî Eserlerde Tuvalet Kavramı / Emrah Bozok [p.89]
Arnavutça Sözlüklerindeki İslam Terminolojisinin Özellikleri (Sorunlar ve İhtiyaçlar) / Lindita Xhanari (Latifi) [p.96]
Kutadgu Bilig’de Geçen Benzetme Edatları ve sanı ‘gibi’ Edatı / Ferruh Ağca [p.102]
Dışa Dönük Görevli Dil Ögelerinden /+KA/ Morfeminin Kutadgu Bilig’deki İşlevleri Üzerine / Osman Mert - Bahattin Şimşek [p.112]
Kutadgu Bilig Üzerinden Türkçede Mekân ve Belirtme Eklerinin İlişkisi: Çuvaşça Örneği / Hakan Özdemir [p.122]
Dil Planlaması Bağlamında Yûsuf Has Hacib ve Kutadgu Bilig / Şahru Pilten Ufuk [p.131]
Kutadgu Bilig’deki Hayvan Adları ve Türklerde Hayvan Sembolizmi / Mustafa Levent Yener [p.139]
Morfolojik Tekrarlı Yapılar ve Kutadgu Bilig’deki İşlevsel Görünümü / Erkan Hirik [p.180]
Kutadgu Bilig’de Toprak (Yer) Kavramı / Yavuz Köktan - Elif Küçüker [p.197]
Kutadgu Bilig ve Sülûkü’l-Mülûk Zaviyesinden ‘Bey-Sultan’ Değerlendirmesi / Meryem Doygun [p.207]
Kutadgu Bilig’de Yme: Anlambilimsel İşlevleri ile Sözdizimsel Kullanımları / Gülşah Topuz [p.215]
Kutadgu Bilig’de Konuşma Eğitimi / Nurşat Biçer - Yakup Alan [p.224]
Kutadgu Bilig’deki Eğitsel Düşüncelerin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi / Onur Er [p.233]
Kutadgu Bilig’de Yer Alan Geleneksel Eğitim Anlayışı: Usta-Çırak İlişkisi Bağlamında Bir Okuma / Z. Uğur Yıkan [p.239]
Kutadgu Bilig’in Modern Eğitimde Kullanılabilecek Evrensel Değerler Açısından İncelenmesi / Yusuf Söylemez [p.245]
Kutadgu Bilig’i Değer Eğitimi Üzerinden Okumak ve Bunun Türkçe Eğitimi Bağlamında Yöntemsel Karşılığı / Hacer Tekercioğlu [p.261]
Kutadgu Bilig ve Atebetü’l- Hakâyık’ın Tasvir Fiiller Açısından Değerlendirilmesi / Fatih Kirişçioğlu [p.267]
Kutadgu Bilig ve Atebetü’l-Hakâyık’taki Tevhidlerle Bu Tevhidlerin Etkileri Üzerine Bir İnceleme / Mehmet Temizkan [p.275]
Atebetü’l-Hakâyık ve Kutadgu Bilig’e Göre XI. Yüzyılda Türk Toplum Hayatında Görülen Bozulmalar / Galip Güner [p.282]
Kutadgu Bilig’de Satır Altına Not Düşülen Kelimelerin Atebetü’l Hakâyık’taki Görünümleri / Gökhan Ölker [p.290]
Atebetü’l Hakâyık ve Kutadgu Bilig’deki Tema Ortaklıkları: Bilgi ve Dil Kavramları / Gönül Erdem Nas [p.301]
Karahanlı Türkçesi Bağlamında Kutadgu Bilig ve Atebetül Hakâyık’ta Sosyal-Siyasi Leksik Birimler / Gatibe Vagıfkızı Guliyeva [p.309]
‘Divânü Lügâti’t-Türk’ Sözlüğünde Kullanılan Doğa Kültüyle İlgili Türk Antroponimleri / Güzeliye Haziyeva Demirbaş [p.314]
Dîvânu Lugâti’t Türk’teki Hapax Kelimelere Behcetü’l-Hadâyık’tan Tanıklar / Cihan Doğan [p.320]
Dîvânu Lügâti’t-Türk’ün Söz Varlığının Altay Türkçesindeki Görünümü Üzerine / Abdullah Elcan [p.328]
Dîvânu Lugâti’t-Türk’te Kıpçakça Kaydıyla Verilen Kelimelerin Çağdaş Kazakçadaki Durumu Üzerine / Marlen Adilov [p.338]
Divanu Lugati’t-Türk’te +sI- Eki / Eyüp Tugay Bahar [p.347]
Divânu Lügati’t-Türk ve Saha (Yakut) Türkçesinde Aile ve Akrabalık Adları / Bekir Yavuz Pekacar [p.354]
Dîvânu Lügâti’t-Türk’teki Manzum Parçalarda Yer Alan Eğitici Değerler / Harun Şahin [p.365]
İlk Kuran Çevirilerinin Dili Üzerine Bir Karşılaştırma / Mustafa Argunşah [p.386]
Karışık Dilli Bir Kur’an Çevirisi ve Tefsiri / Nuri Yüce [p.399]
Yükünç Sözü Üzerine / Nevzat Özkan [p.407]
Tarihsel Türk Dili Alanlarında ugra- Fiili / Esin Ağca [p.418]
Türklerin İslamiyetten Önce Yaptıkları Dinî Tercümeler ve Bu Tercümelerdeki Dinî Terimlerin Kur’an-ı Kerim Tercümelerinde Kullanılması / Naznaz Tawfek [p.425]
Orta Asya Kur’an Tefsiri’nin Metin Yayını ve Sözvarlığı Üzerine / Akartürk Karahan [p.430]
Karahanlı Dönemi Kur’an Tercümelerinde Dinî Anlamlar Kazanan Kelimelerde Görülen Semantik Değişim / Mustafa Cengiz [p.437]
Dîvân-ı Hikmet’te Gariplik ve Garipler / Abdullah Eren [p.452]
Fakrnâme Eserine Göre Hoca Ahmed Yesevî’nin Tasavvufi Görüşleri / Fuzuli Bayat [p.460]
Dîvân-ı Hikmet’in Yeni Bir Nüshası Üzerine / Zhamila Arzybaeva [p.471]
Yesevi, Nevaî ve Besmele / Burabiye Recebova [p.481]


About Us | Ottoman Project
Turkish-History | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search

Copyright © 2020 Yeni Turkiye