Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Page
: 660
Article : 63
Size : 1,36 x 7,8 x 11 inch
ISBN : 1300-4174
Binding : 350 gr. glossy
Price : 80 TL
Lang. : Turkish
  
   
Mart Nisan 2019 - sayı 106

İlk Dönem Türkçe İslâmî Eserler Özel Sayısı- II

Atebetü’l Hakayık’ın bu neşrinin 100. yılı anısına UNESCO tarafından 2018 yılı “Atebetü’l Hakâyık Yılı” olarak ilan edilmiştir. Bu münasebetle Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi Ankara’da 28-30 Haziran 2018 tarihlerinde “Atebetü’l Hakâyık ve İlk Dönem Türkçe İslamî Eserler Sempozyumu” adlı uluslararası bir organizasyon düzenlemiştir. Karahanlı Türkçesine ait; Atebetü’l-Hakâyık, Kutadgu Bilig, Dîvânu Lugati’t-Türk, Divan-ı Hikmet, Kur’ân Tercümeleri, Harezm Türkçesine ait; Kısasü’l-Enbiya, Mi‘rac-name, Mu‘inü’l-Mürid, Muhabbet-name, Nehcü’l-Feradis, Kur’ân Tercümeleri. Kıpçak Türkçesine ait; İrşadü’l-Müluk ve’s-Selatîn, Kitab fi’l-Fıkh bi-Lisani’t-Türkî, Kitab-ı Mukaddime-i Ebu’l-Leysi’s-Semerkandî, Kitab fi’l-Fıkıh. Eski Oğuz Türkçesine ait; Behcetü’l-Hadaik fî Mev’izetü’l-Halaik, Kudurî Tercümesi, Ali’nin Kıssa-i Yusuf ’u, Kitab-ı Güzîde, Kitab-ı Gunya, Kitab-ı Feraiz. Oğuz Türkçesinin ilk dönemlerinde dini-tasavvufi tarzda eserler veren Hoca Ahmet Fakih’in Çarh-nâme ve Kitâbu Evsâf-ı Mesâcidi’ş-Şerîfe adlı eserleri, Yunus Emre’nin Divanı ve Risaletü’n-Nushiyye adlı mesnevisi; Şeyyad Hamza’nın Yusuf u Züleyha mesnevisi, Kur’ân Tercümeleri ilk dönem Türkçe İslamî eserlerin başlıcalarıdır. 11-14. yüzyıllar arasında yazılan ve Türk milletini ortak fikirler, düşünceler, inançlar etrafında birleştiren bu eserlerin dil, tarih, edebiyat, eğitim, felsefe, ilahiyat gibi farklı alanların yöntemleriyle değerlendirildiği sempozyumda sunulan bildirilerin büyük çoğunluğu dergimizin 105 ve 106. sayılarında yer almaktadır.


Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

Değerli Dostlarımız,

Bir topluluğu millet haline getiren ortak unsurların başında dil gelmektedir. Türk milleti de sahip olduğu dil sayesinde binlerce yıldır varlığını korumuş, insanlığa, medeniyete katkılar yapmıştır. İki bin yıldan bu yana takip edilen Türk diline ait söz hazineleri bazı dönemlerde Türkçeyi “imparatorluk dili” haline getirmiştir. Osmanlı Türkçesi bu sıfatı fazlasıyla hak etmektedir.

Türkler 8. yüzyıldan itibaren İslâm dinini küçük gruplar halinde benimsemeye başlamış olsalar da esas kabul kitlesel olarak 10. yüzyılda gerçekleşmiştir. Karahanlıların Müslüman olmasıyla İslâmiyet, bozkırlarda yaşayan Türk boylarına kadar yayılmıştır. Türk-İslâm kültür ve medeniyetinin temellerinin atıldığı 11. yüzyılda Gazne ve Kaşgar’da; sonraları 14. yüzyıla kadar Harezm, Altınordu, Mısır ve Anadolu’da; Karahanlı, Harezm, Kıpçak ve Oğuz Türkçesiyle çok sayıda İslâmî eser yazılmıştır. Bu dönemde İslâm medeniyeti dairesine ait temel eserler Türkçeye tercüme edilmiş veya çalışmaların ilham kaynağı olmuştur. Bu yüzyıl aralığında yazılan eserler Türk milletinin farklı kollarının ortak eserleridir. Mesela 11-12. yüzyıllarda kaleme alınan bir Kutadgu Bilig, bir Atebetü’l Hakâyık bugün Çin’de, Kazakistan’da, Özbekistan’da Anadolu’da yaşayan bütün Türklerin müşterek kültürel mirasıdır. Bu yüzden söz konusu eserler üzerinde sadece Türkiye’de değil diğer Türk ülkelerinde de çok sayıda araştırmanın yapıldığı bilinmektedir.

Türkoloji Avrupa ve Rusya’da iki asırlık bir geçmişe sahip olsa da ülkemizdeki tarihi 100 yıl önceye gider. 20. yüzyılın başlarında Osmanlı Devletinde Dünya Türkolojisiyle irtibatlı birkaç kişiden biri olan Necip Asım Bey, başlangıçta Harbiye Mektebinde Fransızca öğretmeni olarak görev yapan bir subaydır. 19. Yüzyılın sonu ve 20 yüzyılın başlarında Türk tarihi ve dili alanında ortaya koyduğu eserlerle Türkiye Türkolojisinin temellerini atmıştır. İlk dönem Türkçe İslami eserlerimizden biri olan Atebetü’l Hakayık’ı ilk defa bilim dünyasına 1906 yılında Necip Asım Bey tanıtır. Macaristan’da yayınlanan Kleti Szemle Dergisindeki tanıtım yazısının ardından Necip Asım Bey 1918 yılında Hibetü’l Hakayık adıyla eserin ilk bilimsel neşrini gerçekleştirir. Atebetü’l Hakayık’ın bu neşrinin 100. yılı anısına UNESCO tarafından 2018 yılı “Atebetü’l Hakâyık Yılı” olarak ilan edilmiştir. Bu münasebetle Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi Ankara’da 28-30 Haziran 2018 tarihlerinde “Atebetü’l Hakâyık ve İlk Dönem Türkçe İslamî Eserler Sempozyumu” adlı uluslararası bir organizasyon düzenlemiştir.

Karahanlı Türkçesine ait; Atebetü’l-Hakâyık, Kutadgu Bilig, Dîvânu Lugati’t-Türk, Divan-ı Hikmet, Kur’ân Tercümeleri, Harezm Türkçesine ait; Kısasü’l-Enbiya, Mi‘rac-name, Mu‘inü’l-Mürid, Muhabbet-name, Nehcü’l-Feradis, Kur’ân Tercümeleri. Kıpçak Türkçesine ait; İrşadü’l-Müluk ve’s-Selatîn, Kitab fi’l-Fıkh bi-Lisani’t-Türkî, Kitab-ı Mukaddime-i Ebu’l-Leysi’s-Semerkandî, Kitab fi’l-Fıkıh. Eski Oğuz Türkçesine ait; Behcetü’l-Hadaik fî Mev’izetü’l-Halaik, Kudurî Tercümesi, Ali’nin Kıssa-i Yusuf ’u, Kitab-ı Güzîde, Kitab-ı Gunya, Kitab-ı Feraiz. Oğuz Türkçesinin ilk dönemlerinde dini-tasavvufi tarzda eserler veren Hoca Ahmet Fakih’in Çarh-nâme ve Kitâbu Evsâf-ı Mesâcidi’ş-Şerîfe adlı eserleri, Yunus Emre’nin Divanı ve Risaletü’n-Nushiyye adlı mesnevisi; Şeyyad Hamza’nın Yusuf u Züleyha mesnevisi, Kur’ân Tercümeleri ilk dönem Türkçe İslamî eserlerin başlıcalarıdır. 11-14. yüzyıllar arasında yazılan ve Türk milletini ortak fikirler, düşünceler, inançlar etrafında birleştiren bu eserlerin dil, tarih, edebiyat, eğitim, felsefe, ilahiyat gibi farklı alanların yöntemleriyle değerlendirildiği sempozyumda sunulan bildirilerin büyük çoğunluğu dergimizin 105 ve 106. sayılarında yer almaktadır.

Dil, tarih, kültür, eğitim, ilahiyat gibi farklı alanların yöntemleriyle değerlendirildiği makalelerde ilk dönem Türkçe İslami eserlerin Dünya Türklüğünün müşterekleri olduğu, ortak fikirler, düşünceler, inançlar etrafında bizi birleştirdiğine dikkat çekilmiştir. Yeni Türkiye Dergisi Türkiye’nin kültürel diplomasisinin en önemli ayaklarından biri olarak gördüğü İlk dönem Türkçe eserlerimizin aynı zamanda Türklerin yaşadığı 10 milyon km2’lik alanda en kuvvetli yumuşak gücümüzü oluşturduğuna da inanmaktadır. Türkiye Türk dünyası ilişkilerinde kalıcı millî politikaların belirlenip uygulanmasında kültür temelli stratejilere kaynaklık edecek söz konusu eserler aynı zamanda yerli ve millî insan sermayemizi besleyecek ana damarlardan biridir.

Dil, tarih ve kültür temelli stratejik yaklaşımların sağlam ve kalıcı millî politikaların belirlenmesindeki önemine inanan Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi ve Yeni Türkiye Dergisi ülkemizin bölgesel ve küresel güç olmasına yönelik 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine giden yolda kültürel ve inanç kodlarını ortaya çıkarmak için faaliyetlerini sürdürmektedir. Yeni Türkiye Dergisi, her sayısında tarihî derinliğe ve coğrafi genişliğe sahip genel Türklük alanından damlalar sunmaktadır. Gönül ve kültür coğrafyamızı kucaklayan millî stratejik hedeflere yönelik yeni sayılarda buluşmak dileğiyle….

Selâm, sevgi ve saygılarımla…

Ülker GÜZELAbout Us | Ottoman Project
Turkish-History | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search

Copyright © 2020 Yeni Turkiye