Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Page
: 660
Article : 63
Size : 1,36 x 7,8 x 11 inch
ISBN : 1300-4174
Binding : 350 gr. glossy
Price : 80 TL
Lang. : Turkish
  
   
Mart Nisan 2019 - sayı 106

İlk Dönem Türkçe İslâmî Eserler Özel Sayısı- II

Atebetü’l Hakayık’ın bu neşrinin 100. yılı anısına UNESCO tarafından 2018 yılı “Atebetü’l Hakâyık Yılı” olarak ilan edilmiştir. Bu münasebetle Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi Ankara’da 28-30 Haziran 2018 tarihlerinde “Atebetü’l Hakâyık ve İlk Dönem Türkçe İslamî Eserler Sempozyumu” adlı uluslararası bir organizasyon düzenlemiştir. Karahanlı Türkçesine ait; Atebetü’l-Hakâyık, Kutadgu Bilig, Dîvânu Lugati’t-Türk, Divan-ı Hikmet, Kur’ân Tercümeleri, Harezm Türkçesine ait; Kısasü’l-Enbiya, Mi‘rac-name, Mu‘inü’l-Mürid, Muhabbet-name, Nehcü’l-Feradis, Kur’ân Tercümeleri. Kıpçak Türkçesine ait; İrşadü’l-Müluk ve’s-Selatîn, Kitab fi’l-Fıkh bi-Lisani’t-Türkî, Kitab-ı Mukaddime-i Ebu’l-Leysi’s-Semerkandî, Kitab fi’l-Fıkıh. Eski Oğuz Türkçesine ait; Behcetü’l-Hadaik fî Mev’izetü’l-Halaik, Kudurî Tercümesi, Ali’nin Kıssa-i Yusuf ’u, Kitab-ı Güzîde, Kitab-ı Gunya, Kitab-ı Feraiz. Oğuz Türkçesinin ilk dönemlerinde dini-tasavvufi tarzda eserler veren Hoca Ahmet Fakih’in Çarh-nâme ve Kitâbu Evsâf-ı Mesâcidi’ş-Şerîfe adlı eserleri, Yunus Emre’nin Divanı ve Risaletü’n-Nushiyye adlı mesnevisi; Şeyyad Hamza’nın Yusuf u Züleyha mesnevisi, Kur’ân Tercümeleri ilk dönem Türkçe İslamî eserlerin başlıcalarıdır. 11-14. yüzyıllar arasında yazılan ve Türk milletini ortak fikirler, düşünceler, inançlar etrafında birleştiren bu eserlerin dil, tarih, edebiyat, eğitim, felsefe, ilahiyat gibi farklı alanların yöntemleriyle değerlendirildiği sempozyumda sunulan bildirilerin büyük çoğunluğu dergimizin 105 ve 106. sayılarında yer almaktadır.


Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

içindekiler Sayı: 106 / [p.1]
Atebetü’l-Hakâyık’ın Hollanda Nüshası (Aybetü’l-Hakâyık) / Serkan Çakmak [p.7]
Atebetü’l-Hakayık ve İlk Dönem Türkçe İslami Eserler Sempozyumu 28-30 Haziran 2018, Ankara - Türki’ye Atebetü’l Hakâyık’ın Kostantiniyye Nüshası / Ayşegül Sertkaya [p.16]
Necib Asım ve Atebetü’l-Hakâyık (Hibetü’l-Hakayık) Çalışmaları / Bilgehan Atsız Gökdağ - Esra Özder [p.23]
Atebetü’l-Hakâyık Metninin Yeni Filolojik-Lengüistik Yöntemlerle İncelenmesi Üzerine / Mehman Musaoğlu [p.33]
Edip Ahmed Yügneki’nin Yaşadığı Bölgeye Ait Yeni Bilgiler / Gaybullah Babayar [p.40]
Çin ve Doğu Türkistan’daki Atebetü’l-Hakâyık Çalışmaları Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi / Talip Doğan - Adilcan Eruygur [p.58]
Türkistan’dan Türkiye’ye Kültürel Süreklilikte Atabetü’l-Hakayık / Turan Akkoyun [p.65]
‘Hibat-ül-Hakayik’ Destanı’nın Morfolojik Yapı Özellikleri / Raikhan Doszhan [p.78]
Atebetü’l-Hakâyık’taki Nazım Şekilleri ve Bazı Problemler / İbrahim Akyol [p.87]
Coğrafi Terimler Açısından Atebetü’l-Hakâyık ve ‘Yul’ Sözcüğü Üzerine / İbrahim Şahin [p.91]
Atebetü’l-Hakâyık’ta Bir Emir Eki / Vügar Sultanzade [p.98]
Atebetü’l-Hakâyık’ta Birleşik Eylemler / Nesrin Bayraktar [p.104]
Atebetü’l-Hakâyık’ta İkilemeler / Feridun Tekin - Samet Cantürk [p.113]
Atebetü’l-Hakâyık’ta Geçen ‘bişi’ Sözcüğü Üzerine / Alimcan İnayet [p.126]
İddiaya İddia: Atebetü’l- Hakayık’ta Metinlerarasılık / Mevhibe Coşar [p.130]
Atebetü’l-Hakâyık’taki Yönelmeli ve Ontolojik Metaforlar / Nurullah Şahin [p.136]
Atebetü’l-Hakâyık’ta Bağdaşıklık Unsurları / Muzaffer Uzun [p.154]
Atebetü’l-Hakâyık’ta A Enklitiği / Rıdvan Öztürk [p.165]
Bağlama Kuramı Çerçevesinde Atebetü’l-Hakâyık / Seçil Hirik [p.174]
Atebetü’l-Hakâyık’ta Algı Fiilleri / Hüseyin Yıldız [p.185]
Atebetü’l-Hakâyık’ta Alt Anlamlılık / Kürşat Efe [p.198]
Atebetü’l-Hakâyık’ın Söz Varlığı / Hakan Özdemir [p.210]
Atebetü’l-Hakâyık’ta Sıfatlar / Gülşah Azer Efe [p.255]
Atebetü’l-Hakayık’ta Türk - İslam Ahlakının Yansıması ve Gençlerin Bu Hususta Eğitilmesi / Pirali Aliyev [p.283]
Atebetü’l-Hakâyık’ta İdeal İnsan Tasavvuru / Salim Pilav [p.294]
Âyet ve Hadis Şerhi Bağlamında Atebetü’l-Hakâyık’ı Okumak / Mehmet Sait Çalka [p.303]
Atebetü’l-Hakâyık’ta Yüceltilen Değerler ve Nitelikleri / Koray Üstün [p.310]
Atebetü’l-Hakâyık’ın Eğitsel Değeri Üzerine Bir İnceleme / Kürşat Çağrı Bozkırlı [p.316]
Atabetü’l- Hakayık’ın Topluma Katkılarının Psikiyatrik Açıdan Değerlendirilmesi / Ayşe Zeynep Akkoyun [p.322]
Atebetü’l-Hakâyık ve Vagz-ı Azat’ta Bireyin Terbiyesi / Soner Sağlam [p.328]
‘Atabetü’l Hakayık’ / Gülbanu Kosımova [p.340]
Orta Türkçe Dönemi Üç Eserinde Arapça ve Farsça Etkisi (Atebetü’l-Hakâyık, Mu’înü’l-Mürîd, İrşâdü’l-Mülûk Ve’s-Selâtîn) / Abdulkadir Öztürk [p.345]
Kaşgarlı’nın Gözünden Eski Türkçede Geniş Zaman ve Atebetül-Hakayık’taki Durumu / Hicret Dilan Daşdemir [p.352]
Mi‘râc-nâme ve Üzerinde Yapılan Çalışmalar Hakkında / Osman Fikri Sertkaya [p.355]
Rabguzî’nin Kısasü’l Enbiyâ’sında Hz. Muhammed’in Yaşantısına Dair Hikmetler / Serkan Şen [p.360]
Rabguzi’nin Kısasü’l- Enbiya Eseri ve Azerbaycan Türkçesi ile Yazılmış Olan Kısasü’l- Enbiya’lar / Naile Hacızade [p.368]
Dîvânu Lugati’t-Türk’te Kaydedilen Ağaç ve Bitki Terimlerinin Anlatımı / Oles Kulchynskyy [p.374]
Kısas-ı Enbiya’da Kadının Toplumdaki Yeri ve Önemi / Kübra Çolak [p.379]
J. Eckmann’ın Nehcü’l-Feradis’in Çevri Yazısındaki Tercihleri / Gülden Sağol Yüksekkaya [p.403]
Nehcü’l-Feradis’te ‘Emir Kipi’ ve ‘Emir Kipliği’ / Çiğdem Usta [p.415]
Hüsam Kâtip’in Cümcümenâmesi / Mustafa Toker - Muhsin Uygun [p.422]
Cümcüme Sultan Hikâyesinin Harezm Türkçesi Nüshaları Üzerine / Arzu Çiftoğlu Çabuk [p.429]
Tefsir-i Taberî’nin Harezm Türkçesi ile Yapılan Tercümesi: ‘Tefsirli Meşhed Nüshası’ / Saidbek Boltabayev [p.435]
Harezm Dönemi Eserlerinde Geçen ve Türkmen Türkçesinde Yaşayan Türkçe Kelimeler Üzerine / Savaş Şahin [p.443]
Kıpçakça Anıtlarda -p Fiil Çekimi Eki / Mustafa Öner [p.459]
Gülistân’ın Türkçeye İlk Tercümelerinin Dili Üzerine / Mustafa Uğurlu [p.466]
Memlûk Kıpçak Dönemi Eserlerinden ‘Kitâb al-İdrâk li-Lisân al-Atrâk’ Üzerine Araştırmalar / Ergali Esbosin [p.473]
Kitab Fi’l-Fıkh’da Bulunan Zamirlerin Kullanım Özellikleri / Yerzhan Kuanışbayev [p.482]
Kur’an-ı Kerim Bağlamında Ali’nin Kıssa-yı Yusuf Eseri / Ataemi Mirzayev [p.490]
VIII-XV. Yüzyıllarda Oğuzların Dili Türkçenin En Yeğnisi miydi? / Ahmet Turan Doğan [p.496]
Ali’nin Kıssa-i Yûsuf Eserinde Eski Oğuzcanın Dil Özellikleri / Elçin İbrahimov [p.506]
İslamiyet Sonrası Orta Asya’da Türkçe Tarih Yazıcılığı ve Tevârih-i Güzide-Nusret-Nâme / Harun Kaya [p.510]
Türkçeyi Zenginleştiren Kaynaklar Olarak 13.-14. Yüzyıllar Farsça-Türkçe Sözlükler / Möhsün Nağısoylu [p.522]
Yunus Emre’nin Batı ve Doğu Edebiyatlarındaki Yeri / Fikret Türkmen [p.530]
Yunus Emre Divanı, Karaman Nüshasının Söz Varlığı Üzerine Notlar / İdris Nebi Uysal [p.536]
Bülbülün Dîvânında Bülbül Olmak: Yûnus Emre Dîvânı’nda ‘Bülbül’ İmgesi / Aysun Çelik [p.545]
Yunus Emre’nin Dünyasında Bir Erginleme Aracı Olarak ‘Yolculuk’ / Cafer Özdemir [p.557]
Risâletü’n-Nushiyye’deki Bazı Söyleyiş Özellikleri / Beyhan Kesik [p.569]
Risaletü’n Nushiyye’de Yer Alan Eğitsel Değerler / Yakup Alan - Nurşat Biçer [p.577]
Anadolu Türkçesinin İlk Yazılı Örneklerinden Manzum Dini Hikâyelere Bir Örnek: Hikâyet-i Habbal / Satı Kumartaşlıoğlu [p.583]
Muhammed Bin Mahmûd-ı Şirvânî’nin ‘İlyâsiyye’ İsimli Tıp Eserinin İncelenmesi / Nuray Demir Öztürk [p.598]
Hamzavî’nin İskendernâme’sinde Bir Nûh Kıssası / İsmail Avcı [p.626]
İzzeddin Hasanoğlu’nun “Siretin Nebi” Adlı Mesnevisi / Seyfettin Altaylı [p.650]


About Us | Ottoman Project
Turkish-History | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search

Copyright © 2020 Yeni Turkiye