Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Page
: 440
Article : 42
Size : 0,88 x 7,8 x 11 inch
ISBN : 1300-4174
Binding : 350 gr. glossy
Price : 80 TL
Lang. : Turkish
   
Mayıs Haziran 2019 - sayı 107

Azerbaycan Özel Sayısı- I

Azerbaycan’ın bağımsızlığının 100. yılı anısına Yeni Türkiye dergisinin 107 ve 108. sayıları “Azerbaycan Dosyası” olarak yayınlanmıştır. Bu sayılarımızda Azerbaycan-Türkiye ilişkileri başta olmak üzere dil, edebiyat, tarih, eğitim, musiki, folklor, siyaset ve Güney Azerbaycan vb. gibi alanlarda konunun uzmanları tarafından yazılan 77 makale yer almaktadır. Yazıların bir kısmı; 22-24 Kasım 2018 tarihlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Hacettepe Üniversitesi, Bakü Avrasya Üniversitesi ve Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi ortaklığıyla düzenlenen “Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Bağımsızlığının 100. Yılı Anısına Uluslararası Azerbaycan-Türkiye Dil ve Kültür İlişkileri Sempozyumu”nda sunulan bildirilerin gözden geçirilerek makaleye dönüştürülmüş biçimidir.


Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

içindekiler / [p.]
Türk Dillerinin Tarihi Sözdizimi / Ramil Zeynalov [p.7]
Azerbaycan Türkçesinin Yayılma Alanları / Nevzat Özkan [p.12]
Azerbaycan Türkçesinde Ünlü ve Ünsüz Uyumları / Süleyman Kaan Yalçın [p.28]
Orta Araz Havzası Ağızlarındaki Ortak Söz Yapımının Etnolingivistik Açıdan incelenmesi / Zülfiyye İsmayıl [p.38]
Azarbaycan Dilinin Şarq Qrupu Dialekt va Şivalarinin Fonetik Xüsusiyyatlari (Azerbaycan Türkçesinin Doğu Grubu Ağızlarının Fonetik Özellikleri) / Fidan Yusıfova [p.43]
Türkiye Türkçesi ile Azerbaycan Türkçesindeki Matematik Terimlerine, Terim Birliği Yönünden Toplu Bir Bakış / Önder Çağıran [p.49]
Geçmişten Günümüze Türkiye ve Azerbaycan Dil İlişkileri ve Gelişim Evreleri / Lale Bayramova [p.53]
Türk Dilinin Söz Varlığı -Türkiye ve Azerbaycan Türkçelerine Kısa Bir Bakış- / Mukadder Güneri [p.58]
Akraba Dillerden Çeviri Sorunu: Türkiye Türkçesinden Azerbaycan Türkçesine Çevirilerde Yaşanan Bazı Sorunlar Üzerine Değerlendirme / Elçin İbrahimov [p.70]
Azerbaycan Türkçesi ve Rusçadan Türkçeye Çeviride Askerî Terim Meselesi ve Yabancı İsimlerin Türkçe Yazılışı Sorunları / İrade Memmedova [p.76]
Political Context National Identity Based Language and Education Policies in Turkey and Azerbaijan (Türkiye ve Azerbaycan Siyasî Bağlamlarında Ulusal Kimlik Merkezli Dil-Eğitim Politikaları) / Ebru Eren [p.89]
Azerbaycan’da Milli Kimlik Sorunu: Tarihi ve İdeolojik Açıdan Karşılaştırmalı Tahlil / Haleddin İbrahimli [p.98]
Göy, Göyla Bağlı İfadalar (Türk Xalqlarının İnanclarında va Sirat-in Nabida) / Seyfeddin Altaylı [p.112]
Azarbaycan Miflarinda İlan Motivi (Azerbaycan Mitolojisinde Yılan Motifi) / Mustafa Mirzeler-Aqşin Cafarov [p.118]
Kardeş Ülke, Ortak Kültür (Toy-Düyün Merasimleri) / Muhammed Keskin-Reyhan Dadaş [p.141]
Tebriz Şehrinde Halk Oyun ve Temaşaları (Etnografik Araştırma) (Tebriz’de Seyirlik Halk Oyunları) / İlhame Memmedova [p.146]
Azarbaycan va Anadolu Folklorunda Takarlamalar / Mdleykd Mdmmddova [p.154]
Azarbaycan’da Mövlana irsinin Tadqiqi va Naşri Tarixindan (Azerbaycan’da Mevlana Araştırmalarının Tarihi) / Adbülfaz Aman Oğlu Quliyevæ [p.166]
Seyid Mir Hamza Nigari’nin Yaradıcılığında Vatanparvarlik Motivlari (Seyyit Mir Hamza Nigari’nin Eserlerinde Vatanseverlik Motifleri) / Bilal Hasanli [p.172]
Aşık Zileli Talibi ve Mikayıl Azaflı’nın Yaşnamelerinin Metinlerarası Okunması / Elmira Memmedova-Kekeç [p.178]
Azarbaycan Xalq Cümhuriyyati Dövründa 0dabi-Badii Fikrin Manzarasi (Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Döneminde Edebi Düşüncenin Görünümü) / Saba Namazova [p.183]
Cümhuriyyet Dövrü Poeziyasında Yeni Poetik Axtarışlar (Cumhuriyet Dönemi Şiirinde Yeni Arayışlar) / Maral Hüseynova [p.188]
Xalil Rza Ulutürk Poeziyasi Vatan va Azadliq Kontekstinda (Halil Rza Ulutürk Şiirinde Vatan ve Bağımsızlık Düşüncesi) / Günaş Xudayarova [p.193]
Türkiye ve Azerbaycan Çağdaş Çocuk Edebiyatlarının Teşekkülünde Müşterek Hususiyetler / Atıf Akgün [p.199]
Azerbaycan Milli Uyanışında Mehmet Emin Resulzade’nin Rolü / Ş. Cem Tüysüz-Nuray Porsuk [p.207]
Azerbaycan’ın Milli Muharriri, Düşünce ve Dava Adamı Mirza Bala Mehmetzade (Kutluk) / Sibel Demirci [p.260]
XX. Yüzyılın Başlangıcında Bakü’de Bir İstanbullu Türk: Ahmed Kemal Akünal / Zemina Ziyayeva [p.269]
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 100. Yılında Mücadele Adamı Abdulvahap Yurtsever / Selçuk Önal [p.278]
Çağdaş Azarbaycan Musiqisi: Yeni Konseptlar Sorağinda (Çağdaş Azerbaycan Musikisi ve Yeni Anlayışlar Arayışı) / Zümrüd Axundova-Dadaşzada [p.289]
Hacıbeyov’un Arşın Mal Alan Müzikal Komedisinin İngilizce Çevirisiyle Temsilinin Değerlendirilmesi / Ceylan Yıldırım [p.297]
Ethos Teorisi Kapsamında Türk Müziği ve Azeri Müziğindeki Bazı Makamların Karşılaştırılması / Ayna İsababayeva Apaydın-Zafer Kurtaslan [p.311]
Türkiye ve Azerbaycan’daki Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumların Programlarının Karşılaştırılması / Hazan Kurtaslan-Zafer Kurtaslan-Ayna İsababayeva-Bahar Aydın [p.315]
Türkiye’deki Müzik Eğitimi ve Sanat Kurumlarının Günümüzdeki Durumuna Yönelik Azerbaycanlı Müzik Eğitimcilerinin ve Sanatçılarının Görüşleri / Ayhan Helvacı-Erol Demirbatur-Hazan Kurtaslan-Zafer Kurtaslan [p.321]
Atatürk Dönemi Türkiye-Azerbaycan İlişkileri (1919-1938) / Nurhan Aydın-Elif Ergün [p.328]
Azerbaycan-Türkiye İlişkilerinde Türk Birliği Fikrinin Önemi / Nisa Mammadova [p.337]
Azarbaycan-Türkiya Strateji Tarafdaşliğin Perspektivlari (Azerbaycan-Türkiye Stratejik Ortaklığının Görünümü) / Almaz dliyeva [p.348]
Azerbaycan’da Enerji Sektörünün Yapısal Sorunları: Ekonomi Politik Bir Analiz / Shamsi Rzali-Mehmet Dikkaya [p.353]
Millî Eğitim Bakanlığı Türkçe ve Türk Dili Edebiyatı Öğretim Programları ile Ders Kitaplarında “Azeri Edebiyatı” / Serdar Arhan [p.371]
Ortaokul Ders Kitaplarındaki Metinlerin Değer İletileri Bakımından İncelenmesi: Kazakistan Örneği / Abdullah Arslan [p.397]
Türkiye’nin Kore Savaşı’na Katılmasının Akşam Gazetesi’ndeki Yansımaları / Nurhan Aydın-Zafer Işık [p.411]
Azerbaycan’ın Büyük Matem Gününün Azerbaycan Yurt Bilgisi Mecmuası’na Yansımaları / Mithat Atabay [p.424]
Azerbaycan ve Diğer Türk Topluluklarının Yayın Organlarında Türkiye Cumhuriyeti’nin 10. Yılı Kutlamaları / Mithat Atabay [p.431]


About Us | Ottoman Project
Turkish-History | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search

Copyright © 2020 Yeni Turkiye