Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Page
: 360
Article : 35
Size : 0,8 x 7,8 x 11 inch
ISBN : 1300-4174
Binding : 350 gr. glossy
Price : 80 TL
Lang. : Turkish
  
   
Temmuz Ağustos 2019 - sayı 108

Azerbaycan Özel Sayısı- II

Azerbaycan’ın bağımsızlığının 100. yılı anısına Yeni Türkiye dergisinin 107 ve 108. sayıları “Azerbaycan Dosyası” olarak yayınlanmıştır. Bu sayılarımızda Azerbaycan-Türkiye ilişkileri başta olmak üzere dil, edebiyat, tarih, eğitim, musiki, folklor, siyaset ve Güney Azerbaycan vb. gibi alanlarda konunun uzmanları tarafından yazılan 77 makale yer almaktadır. Yazıların bir kısmı; 22-24 Kasım 2018 tarihlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Hacettepe Üniversitesi, Bakü Avrasya Üniversitesi ve Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi ortaklığıyla düzenlenen “Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Bağımsızlığının 100. Yılı Anısına Uluslararası Azerbaycan-Türkiye Dil ve Kültür İlişkileri Sempozyumu”nda sunulan bildirilerin gözden geçirilerek makaleye dönüştürülmüş biçimidir.


Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

içindekiler / [p.]
Tasavvuf (Sufizm), Şeyh Safiyeddin ve Azerbaycan’ın Devletçiliği / Dilaver Azimli [p.7]
Orta Osrlar Azarbaycan Tarixina Dair Xarici Tarixşünaslığa Tanqidi Bir Baxış (Ortaçağ Azerbaycan Tarihine Dair Yabancı Tarihçilerin Çalışmalarına Eleştirel Bir Bakış) / Bayram Quliyev [p.14]
İldenizliler Döneminde (1146-1175) Gence / Gürsoy Solmaz [p.30]
Azarbaycan Teymur’un Yürüşlari Orafasinda va Dövründa (Fasih Xavafi’nin “Mücmali Fasihi” Osari Üzra) (Fasih Havafi’nin Mücmeli Fesihi adlı Eserinde Timur’un Seferleri öncesi ve zamanında Azerbaycan) / Ülviyya İbrahimova [p.37]
Bangü Bada’dan Görün an Tarix / Mirza Talıbov [p.50]
“Silsiletün-Nesebi Safeviye” Eseri Azerbaycan Tarihinin Kaynağı Kibi (Azerbaycan Tarihinin Kaynağı Olarak ‘Silsiletün-Nesebi Safeviye’) / Zabil Bayramlı [p.97]
Azarbaycan Safavi Dövlatinin Böyük Moskva Knyazlığı ila Münasibatlari -XVI-XVII Yüzillar- (xVl-XVII Yüzyılda Azerbaycan Safevi Devletinin Büyük Moskova Kinezliği ile ilişkileri / Tofiq Nacafli [p.106]
Beynalxalq Tranzit Ticaratin Osas Yolları Uğrunda Osmanlı- Safavi Mübarizasi (Uluslararası Transit Ticaretin Esas Yolları Üzerine Osmanlı-Safevi Mücadelesi) / Şahla Mammadli [p.123]
Azarbaycan Safavi Dövlatinin Qarbi Avropa Dövlatlari ila Ticarat Olaqalari -XVI Osrin Sonu - XVII Osrin Ovvallari- (XVI Yüzyılın Sonu-XVII Yüzyılın Başlarında Azerbaycan Safevi Devletinin Batı Avrupa Devletleriyle Ticari İlişkileri) / Almas Cavadova [p.127]
Azerbaycan Hanlıkları ve Osmanlı Devleti Arasındaki İlişiklerde Gürcü Kralı II. İrakli’nin Rolü / Sinem Özyücel [p.133]
Safavi Dövlatinin Tarkibinda Darbandin Siyasi Hayatı -XXIII Osrin Ovvallarinda- (XVIII. Yüzyılın Başlarında Safevi Devletinin Oluşumunda Derbent’in Siyasi Yeri) / Metanet Behremova [p.140]
Safavilarin Son Dönamlari va Şah Sultan Hüseyn / Zahra İslamova [p.150]
Nadir Şah Afşar’ın Osmanlı Devleti ile İlişkilerde Tesis Ettiği Kardeşlik Hukuku / Hüseyn Ferah [p.157]
Azarbaycan Tarixi: Bölüşdürülmadan Müasir Dövradak -Bazi Metodoloji Problemlar va Onların Hallina Dair- (Bölünmeden Çağdaş Döneme Kadar Azerbaycan Tarihi: Bazı Metodolojik Sorunlar ve Onların Çözümüne Dair) / Karim Şükürov [p.163]
Canubi Qafqaza Yiyalanmak Uğrunda XIX 0srin İlk Sülsünda Getmiş Mübarizanin Tarixindan (Güney Kafkasya’ya Sahip Olma Uğruna 19. Yüzyılın İlk 30 yıllık Dönemindeki Mücadelenin Tarihinden) / Hacı Nuru Oğlu Hdsdnov-Cabir Hacı Oğlu Hdsdnov [p.167]
Şimali Azarbaycanin Qarabağ Bölgasinda Elmin İnkişafi -XIX- XX 0srin 0vvallari- (19. Yüzyıldan 20. Yüzyılın Başlarına Kadar Kuzey Azerbaycan’ın Karabağ Bölgesinde İlmin Yükselişi / Rdna Baxişova [p.174]
Rusiya Imperiyası Müvaqqati Hökumatinin Azarbaycanda Qaçqınlara Dair Siyasati -1917, Mart-Oktyabr- (Rusya İmparatorluğu Geçici Hükümetinin Azerbaycan’da Göçmenlere Dair Siyaseti) / Narmin Khanmemedov [p.192]
Kafkas İslam Ordusu’na İki Türk Polisi / Ali Dikici [p.198]
Azarbaycan Xalq Cümhuriyyati Dövründa İqtisadi İnkişaf Resursları va Onlardan İstifada İmkanları (Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Devrinde İktisadi Gelişim Kaynakları ve Onlardan Faydalanma İmkanları) / Namazova Natdvan Veysdl Qızı [p.209]
1921-ci İlda Rusiya-Türkiya Münasibatlarinda 0razi Masalasi (1921 yılında Rusya Türkiye İlişkilerinde Toprak Sorunu) / Sitard Mustafayeva [p.214]
Azarbaycan Xalq Cümhuriyyatinin Tahsil Siyasati (Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin Eğitim Siyaseti) / Solmaz Allahverdiyeva [p.222]
Yukarı Karabağ Meselesi Tarihi / Hicabettin Sarı [p.227]
İşgal Altındaki Türk Yurdu; Karabağ / İbrahim Yılmazçelik-Ali Gökçen Özdem [p.236]
Karabağ’da “Kültürel Soykırıma” Yönelik Tarihi ve Sosyolojik Bir Değerlendirme / İsmail Oğuz Başağa [p.253]
Türk Şiirinde Hocalı Soykırımı ve Ermeni Vandalizminin Eksi (Yansıması) / Merziyye Necefova [p.259]
N. Gün’ün “Xocalı Simfoniyası” Poemasında Xocalı Faciasinin 0ksi (N. Gün’ün “Xocalı Simfoniyası” Şiirine Hocalı Katliamının Yansıması) / Merziyye Necefova [p.264]
Hocalı ve Çevresinin İşgalinin Türk Dünyası Ulaşım Güvenliğine Etkisi / Selçuk Duman [p.269]
Zaman ve Mekan Birlikteliğinde Azerbaycan, Karabağ ve Hocalı / Turan Akkoyun [p.277]
Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Diğer Uluslararası Belgeler Işığında Hocalı Soykırımı / Zeynep Deniz Altınsoy [p.286]
İran Türkolojisinde Halk Bilimi Çalışmaları ve Genel Türkoloji İçerisindeki Yeri / Yaşar Kalafat [p.294]
Azarbaycan Xalq Cümhuriyyati İran’ın Siyasi-îdeoloji Baxışlarında (İran’ın Siyasi ve İdeolojik Penceresinden Azerbaycan Halk Cumhuriyeti) / Ümid Niayeş [p.307]
Sovyetler Birliği ve İran’ın Yumuşak Güç Geliştirme Gayretleri / Girayalp Karakuş [p.319]
İran’ın Yeniden Yapılandırılması Tartışılırken Güney Azerbaycan Türklerinin Federal Yönetim İstekleri / Selçuk Duman [p.327]
Jeopolitik Tartışmaların Odağındaki Güney Azerbaycan’ın Jeostratejik Olarak Değerlendirilmesi / Selçuk Duman [p.341]
Azerbaycan-Özbekistan Bilimsel İlişkileri Tarihinden (XX. Asrın 60’lı Yılları) / Ezizağa Elekberov [p.348]


About Us | Ottoman Project
Turkish-History | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search

Copyright © 2020 Yeni Turkiye