Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Page
: 944
Article : 83
Size : 2 x 11,2 x 8 inch
ISBN : 975-6782-47-1
Binding : Hardcover
Lang. : Turkish
  
   
14. OSMANLI

B. Osmanlı Toplum Yapısından KesitlerC. Yenileşme Döneminde Gündelik Hayattan ÇizgilerD. Osmanlı Toplumunda Yabancı Okullar ve Misyonerlik FaaliyetleriYenileşme Döneminde Osmanlı EkonomisiA. Ticaret ve SanayiB. Maliye PolitikasıC. Para-Banka PolitikasıD. Ulaşım ve HaberleşmeOsmanlı Yenileşme Döneminde DüşünceA. Modernleşme ve Batılılaşma DüşüncesiB. Tanzimat DüşüncesiC. Meşrutî İdare ve MüdahalelerD. II. Meşrutiyet Dönemi'nde Düşünce AkımlarıE. Türk MilliyetçiliğiOsmanlı Yenileşme Döneminde BilimA. Fen Bilimleri ve Yenilikler
 Osmanlı
 The Great Ottoman Turkish Civilisation
 Genel Türk Tarihi
 The Turks

   
 

Introduction Foreword Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

B. Osmanlı Toplum Yapısından Kesitler
Kentsel Alana Kadının Katılımı: XVII. Yüzyıl İstanbulu'nda Kadın Vakıfları / Prof. Dr. Fariba Zarinebaf - Shahr [p.15-24]
Osmanlı İmparatorluğu'nda Kadınların Sosyo-Ekonomik Statüsü: XIX. Yüzyılın Başlarında Yafa Kadınlarının Durumu / Prof. Dr. Aryeh Shmuelevitz [p.25-27]
XVIII. Yüzyılda Aile: Sinop Örneği / Doç. Dr. İbrahim Güler [p.28-40]
Son Dönem Osmanlı Toplumunda Çocuk (1850-1900) / Dr. Cüneyd Okay [p.41-56]
Eytam İdaresi ve Sandıklar (1851-1926) / Yrd. Doç. Dr. Mehmet Çanlı [p.57-73]
XVIII. Yüzyılda Köylüler: Sinop Örneği / Doç. Dr. İbrahim Güler [p.74-81]
Cizye'den Vatandaşlığa: Osmanlı Gayrimüslimlerinin Askerlik Serüveni / Doç. Dr. Ufuk Gülsoy [p.82-93]
Yenileşme Döneminde Mevlevîler ve Siyâset (XIX. Yüzyıl) / Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük [p.94-110]
Osmanlı Devleti'nde Marjinal Bir Hareket: Bahaîlik / Süleyman Özkaya [p.111-122]
Yenileşme Çağında Boşnaklar / Dr. Zafer Gölen [p.123-132]
C. Yenileşme Döneminde Gündelik Hayattan Çizgiler
Milli Kıyafet: Müslüman Osmanlı Kadını ve Kıyafetinin Milliyeti / Doç. Dr. Nicole van Os [p.133-145]
Hattat Şeyh Hamdullah ve Sultan II. Mahmud'un Ok Menzilleri / M. Atıf Kahraman [p.146-152]
Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Sosyal Yaşam / İlbeyi Özer [p.153-161]
Mütareke Dönemi İstanbulu'nda Sosyal Yaşam ve Sorunlar / Yrd. Doç. Dr. Mehmet Temel [p.162-168]
Osmanlı Devleti'nin Son Döneminde Fuhuş ve Frengi İle Mücadele / Yrd. Doç. Dr. Mehmet Temel [p.169-172]
D. Osmanlı Toplumunda Yabancı Okullar ve Misyonerlik Faaliyetleri
Misyonerlik ve Osmanlı Devleti'nin Son Döneminde Kurulan Yabancı Sosyal ve Kültürel Müesseseler / Prof. Dr. Adnan Şişman [p.173-180]
Osmanlı İmparatorluğu'nda Yabancı Okullar / Yrd. Doç. Dr. İlknur Haydaroğlu [p.181-188]
Amerika Birleşik Devletleri'nin Misyonerleri ve Osmanlı Devleti / Doç. Dr. H. Tahsin Fendoğlu [p.189-196]
Başlangıçtan Günümüze Türk-Alman Eğitim İlişkileri / Doç. Dr. Kemal Turan [p.197-203]
Yetmişbirinci Bölüm
Yenileşme Döneminde Osmanlı Ekonomisi
Yenileşme Dönemi Osmanlı Ekonomisi / Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu [p.207-240]
Küreselleşme Çağında Osmanlı Ekonomisi (1820-1914) / Prof. Dr. Şevket Pamuk [p.241-252]
A. Ticaret ve Sanayi
Osmanlı Esnafı (1750-1850) / Doç. Dr. Ömer Demirel [p.253-263]
Osmanlı-Rus Ticareti (1853-1917) / Dr. Sergei M. Ivanov [p.264-269]
Osmanlı-Abd Arasındaki Ticarî İlişkiler / Doç. Dr. H. Tahsin Fendoğlu [p.270-282]
Osmanlı Liman Şehirlerinde Yabancı Tüccar ve Levantenler / Doç. Dr. Şerife Yorulmaz [p.283-292]
Türkçe Kıbrıs Basınında Milli İktisat-Milli Burjuvazi Yaratma Çabaları / Yrd. Doç. Dr. Sabri Yetkin [p.293-304]
Reji Uygulamalarına Bir Tepki: Tütün Kaçakçılığı / Mehmet Akpınar [p.305-312]
Beykoz Camları / Prof. Dr. Önder Küçükerman [p.313-327]
İzmir'de Şekerleme Sanayii (XIX-XX. Yüzyıllar) / Prof. Dr. Serap Yılmaz [p.328-335]
XIX. Yüzyıl Başlarında Batı Anadolu Halılarının Değişim Süreci / Yrd. Doç. Dr. Elvan Anmaç [p.336-339]
B. Maliye Politikası
Osmanlı Maliyesinde Bir İç Borçlanma Örneği Olarak Esham Uygulaması / Yrd. Doç. Dr. Veli Aydın [p.340-350]
İstanbul'da Emlak ve Akar Vergisi Uygulaması: "Dersaadet Vergisi" / Dr. Şevket Kâmil Akar [p.351-358]
1855 Bütçe Nizamnamesi ve Uygulanması / Yrd. Doç. Dr. Selda Kılıç [p.359-363]
Tuna Vilâyeti'ndeki (Köstendil Kazası) Ağalık Topraklarının Tabi Tutuldukları Vergiler / Prof. Dr. Slavka Draganova [p.364-370]
Duyun-I Umumiye İdaresi / Yrd. Doç. Dr. Erdoğan Keskinkılıç [p.371-380]
I. Dünya Savaşı ve Kapitülasyonların Kaldırılmasının Sonuçları / Dr. Mehmet Emin Elmacı [p.381-390]
C. Para-Banka Politikası
Osmanlı Dönemi Türk Finans Sisteminde Sorunlar ve Gelişmeler / Latif Daşdemir [p.391-406]
II. Mahmud Devri Para Politikaları / Yrd. Doç. Dr. Mehmet Esat Sarıcaoğlu [p.407-415]
Bağımlılık ve Gelişme Arasında Bir Kurum: Osmanlı Bankası / Prof. Dr. Edhem Eldem [p.416-435]
Sigortanın Osmanlı Hukukuna Girişi / Doç. Dr. Mustafa Avcı [p.436-445]
D. Ulaşım ve Haberleşme
Osmanlılarda Haberleşme ve Menzil Teşkilâtı'na Genel Bir Bakış / Yrd. Doç. Dr. M. Hüdai Şentürk [p.446-461]
Osmanlı Devleti'nin Demiryolu Siyaseti / Doç. Dr. Vahdettin Engin [p.462-469]
Hicaz Demiryolu / Prof. Dr. Murat Özyüksel [p.470-480]
Trabzon-Erzurum-Tebriz Yolu (XIX. Yüzyılda Sosyal ve Ekonomik Bakımdan Bir İnceleme) / Yrd. Doç. Dr. Selahattin Tozlu [p.481-492]
Boğaziçi'nde Deniz Ulaşımı ve Şirket-İ Hayriye / Uğur Göktaş [p.493-500]
Mütareke Döneminde Osmanlı Haberleşme Kurumu / Dr. Tanju Demir [p.501-512]
Yetmişikinci Bölüm
Osmanlı Yenileşme Döneminde Düşünce
Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türk Düşünce Tarihi / Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay [p.515-566]
A. Modernleşme ve Batılılaşma Düşüncesi
Yenileşmeden Cumhuriyet'e Osmanlı İktisat Düşüncesi / Prof. Dr. Ahmed Güner Sayar [p.567-571]
XIX. Yüzyıl Osmanlı Reformlarını Nasıl İncelemeliyiz?: Mevcut Literatür ve Bakış Açıları Üzerine Bazı Düşünceler / Yrd. Doç. Dr. Bülent Özdemir [p.572-580]
Türk Siyasî Hayatında Klasik / Geleneksel Sistemden Modern Sisteme Geçiş Çabaları / Doç. Dr. Davut Dursun [p.581-492]
Osmanlı Devleti'nde Batılılaşma Hareketleri / Dr. Metin Eriş [p.593-605]
Modernleşmeye Giden Yolda Bazı Fikirler / Yrd. Doç. Dr. Celâl Pekdoğan [p.606-613]
Osmanlı Sanayileşmesi Hakkında Düşünceler / Prof. Dr. Beşir Atalay [p.614-630]
Osmanlı Modernleşmesinde Sorunlar / Dr. Ebubekir Sofuoğlu [p.631-640]
Batılılaşma Sürecinde Fransa Etkisi / Dr. Halil Erdemir [p.641-646]
II. Mahmud Dönemi Yenileşme Çabaları / Yrd. Doç. Dr. Ejder Okumuş [p.647-655]
Namık Kemal'in İktisadî Görüşleri / Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman Siler [p.656-664]
Jön Türk Basını / Yrd. Doç. Dr. Muammer Göçmen [p.665-674]
Türk Basın Tarihinden Kesitler / Yrd. Doç. Dr. Necdet Ekinci [p.675-680]
B. Tanzimat Düşüncesi
Tanzimat Ne Zaman Başladı? / Doç. Dr. Mümtaz’er Türköne [p.681-687]
Gülhane Hatt-I Hümâyunu'nda Batının Etkisi / Ord. Prof. Dr. Enver Ziya Karal [p.688-697]
Bir Reform Hareketi Olarak Tanzimat: Hazırlanması, İlânı, Tepkiler ve Uygulanması / Dr. Coşkun Çakır [p.698-715]
Tanzimat Reformları ve Çelişkileri / Doç. Dr. Şükrü Karatepe [p.716-726]
Tanzimat Fermanı Sonrası Hukuki Düzenlemeler ve Hukuk Dualizmi / Doç. Dr. H. Tahsin Fendoğlu [p.727-738]
C. Meşrutî İdare ve Müdahaleler
1876 Anayasası Veya Monarşik Modernleşme Dönemi (1876-1908) / Doç. Dr. H. Tahsin Fendoğlu [p.739-750]
1908 Meclis-İ Mebusanı'nda Temel Haklar ve Hakimiyet-İ Milliye İle İlgili Bazı Tartışmalar / Prof. Dr. Ayfer Özçelik [p.751-764]
Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Ordu ve Siyaset İlişkileri / Doç. Dr. Ahmet Turan Alkan [p.765-781]
D. II. Meşrutiyet Dönemi'nde Düşünce Akımları
Üç Tarz-I Siyaset / Prof. Dr. Yusuf Akçura [p.782-789]
Osmanlı Islahatlarının Nihai İfadesi Olarak Üç Tarz-I Siyaset ve Türkiye Cumhuriyeti'ne Etkisi / Doç. Dr. Mevlüt Uyanık [p.790-800]
Türkiye'de "Narodnik" Milliyetçiliği ve Halkçılık (1908-1918) / Prof. Dr. Zafer Toprak [p.801-806]
Materyalizmin Girişi ve Tartışmaları (1839-1923) / Prof. Dr. Mehmet Akgün [p.807-818]
E. Türk Milliyetçiliği
İmparatorluktan Cumhuriyete Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu ve Gelişimi / Yrd. Doç. Dr. Yusuf Sarınay [p.819-834]
Türk Düşünce Tarihinde Ziya Gökalp'in Yeri / Prof. Dr. Yılmaz Özakpınar [p.835-850]
Toynbee ve Gökalp'te Medeniyet Değiştirme Sorunsalı ve Osmanlı Devleti'nin Çöküşüne Bakışlar / Dr. Mehmet Akif Kireççi [p.851-858]
XX. Yüzyılın Eşiğinde Dört Türk Aydını: Gaspıralı İsmail, Hüseyinzade Ali, Akçuraoğlu Yusuf, Ağaoğlu Ahmet / Prof. Dr. Bilge Ercilasun [p.859-868]
Halim Sâbit (Şibay) ve Türk Milliyetçiliğindeki Yeri (1883-1946) / Necmi Uyanık [p.869-877]
Yetmişüçüncü Bölüm
Osmanlı Yenileşme Döneminde Bilim
Yenileşme Döneminde Osmanlı Bilim ve Eğitimi / Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu - Doç. Dr. Salim Aydüz [p.881-896]
A. Fen Bilimleri ve Yenilikler
Modern Fiziğin Türkiye'ye Girişinde Başhoca İshak Efendi'nin Mecmua-İ Ulûm-İ Riyâziye Adı Çalışmasının Önemi / Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir [p.897-905]
Çağdaş Astronominin Türkiye'ye Girişi / Yrd. Doç. Dr. Yavuz Unat [p.906-914]
Osmanlı Denizlerinde Mesaha Çalışmaları / Şakir Batmaz [p.915-918]
İbrahim Müteferrika ve İlk Türk Matbaası / Prof. Dr. Mustafa Akbulut [p.919-926]
Osmanlı Matbaacılığı / Dr. Hidayet Nuhoğlu [p.927-932]
Osmanlı'da Fotoğrafçılık / Dr. Hidayet Nuhoğlu [p.933-943]


About Us | Project Turk
ottoman-history | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search

Copyright © 2020 Yeni Turkiye