Eğitim Özel Sayısı

Ocak – Şubat 1996
 • Sayı

  7
 • Cilt Adedi

  1
 • Sayfa

  582
 • Makale

  84

İçindekiler

1. Cilt

YazarMakaleSayfa
Eğitim Reformu, Eğitimde Yeni Arayışlar
Turhan TAYAN Millî Eğitimde Reform7
Yusuf EKİNCİ Eğitim Reformu İçin İlk Adım11
Uygur TAZEBAY 2000'li Yılların Başında Eğitim Anlayışı17
Muhsin HESAPÇIOĞLU Bilgi Toplumunda Eğitim ve Okulun Geleceğine İlişkin Düşünceler21
Vehbi ÇELİK Örgütsel Değişme ve Geleceğin Okulu29
Zühal CAFOĞLU Değişen Eğitim Sistemindeki Değişmezlik39
Özcan DEMİREL Eğitimde Yeni Arayışlar47
Reha Oğuz TÜRKKAN 21. Yüzyıla Göre Eğitim53
İhsan SEZAL - Semra ERKAN Küreselleşme, Gümrük Birliği ve Eğitimde Yeniden Yapılanma Süreci63
İsmail BİRCAN XXI. Yüzyıl Öğretmeni58
Ayhan PALA Eğitim Reformuna Doğru66
M. Mehdi ERGÜZEL Şûrâ'dan Şûrâ'ya Eğitimde Arayışlar, Yönelişler...69
Feridun MERTER Eğitim Reformlarımız ve Sosyal Değişme80
Vicdan ERKIR Bir Projenin Defteri Neden Dürüldü?!86
Eğitim Sistemi
Nevzat AYAZ Türk Millî Eğitim Sistemi, Sorunlar, Çözüm Önerileri90
Ramazan ÇETİNDAĞLI 2000'li Yıllara Girerken96
Meral AKSU Nasıl Bir İnsan? Nasıl Bir Öğretmen?101
Veli KILIÇ Millî Eğitimde Sistem Arayışları106
Ömer OKUTAN Eğitimimizde Sınıf ve Ders Geçme Düzenlemesi111
Ziya BURSALIOĞLU Eğitimde Mükemmellik Muamması117
İrfan ERDOĞAN Eğitim Sisteminin Yerelleşmesi120
Ali BALCI Etkili Okul ve Türkiye'de Uygulanabilirliği126
İlhami FINDIKÇI Öğreten Okuldan Öğrenen Okula140
Atilla ÖZMEN Üniversiteye Giriş143
Haluk YAVUZER Ana - Baba Eğitim Modeli: Ana - Baba Okulu145
İnci SAN Yaratıcılığı Geliştiren Bir Yöntem ve Yaratıcı Bireyi Yetiştiren Bir Disiplin: Eğitsel Yaratıcı Drama148
Eğitim Politikaları, Eğitim Sorunları
Köksal TOPTAN Türk Millî Eğitimi ve Geleceği161
Avni AKYOL Millî Egemenliğin 75'nci, Cumhuriyetimizin 72'nci Yıldönümünde Millî Eğitim Açısından Sosyal ve Siyasal Durumumuz169
Metin EMİROĞLU Türk Millî Eğitiminde Sorunlar ve Tedbirler183
M. Vehbi DİNÇERLER Eğitimde Beşli İlke188
Necdet UĞUR Köy Enstitülerinden Kent Enstitülerine190
Orhan OĞUZ 21. Yüzyıla Girerken Türk Eğitimi Üzerine Görüşler193
Reşat GENÇ Millî Eğitimimiz Üzerine Bazı Düşünceler196
Ahmet ERDOĞAN Etkili ve Verimli Bir Millî Eğitim İçin Hareket Çerçevesi102
Haluk YAVUZER Millî Eğitimimizin Bugünü ve Yarını206
İlhan AKAR Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikalarının Temel Özellikleri211
Metin ERİŞ Millî Eğitimimizin Düşündürdükleri219
Veysel GANİ Eğitim Sistemimiz ve Yeni Yaklaşımlar226
Eğitimde Özelleşme, Eğitim Ekonomisi ve Finansmanı
Necdet ÖZKAYA Tarihin Süzgecinde Özel Öğretim230
Ahmet Aydın BOLAK Paralı Okulların Türk Eğitim Sistemi İçindeki Yeri ve Önemi253
İrfan ERDOĞAN Vakıflar ve Eğitim-Öğretim247
M. Burhan ERDEM Yüksek Öğretimde Finansman Sorunu259
Öner KABASAKAL Yüksek Öğretimin Finansman Aracı Olarak Öğrenim Ücreti263
İsmail KÖKSAL Eğitim Nasıl Bir Mal (Hizmet) dır?270
Fehamettin AKINGÜÇ - İlhami FINDIKÇI Türk Eğitim Sistemi İçinde Özel Okulculuğun Yeri ve Bilgi Çağı Eğitim Kurumları İçin Bazı Öneriler273
Temel Eğitim, Meslekî - Teknik Eğitim, Din Eğitimi
Talat UĞUR Okul Öncesi Eğitim, İlköğretim ve Genel Ortaöğretimde Mevcut Durumun Değerlendirilmesi ve Öneriler282
Bener CORDAN Türkiye'de Meslekî ve Teknik Eğitimde Yeniden Yapılanma287
S. İlhan SEZGİN Meslekî ve Teknik Eğitimde Niteliğin Yükseltilmesi293
Mustafa BALCI 2000'li Yıllarda Meslekî ve Teknik Eğitim Politikaları299
Mustafa DEMİREZEN Millî Eğitimde Yeniden Yapılanma, Meslekî Teknik Eğitim ve Yüksek Öğretime Geçişte Bir Model Önerisi303
Mümtaz'er TÜRKÖNE Siyasî Sorun Olarak: Din Eğitimi315
Yüksek Öğretim
Şaban KARATAŞ Bugünden Yarına Üniversiteler327
İhsan DOĞRAMACI Yüksek Öğretimin Gelişimi, Üniversite Yönetiminde Özerklik ve Demokrasi331
İsmail KARAMAN Eğitim ve Yüksek Öğrenim350
Hüseyin COŞKUN Yüksek Öğretim Sistemimizin Sorunları ve Çözüm Önerileri360
Sümer ŞAHİN Üniversitelerimizdeki Tıkanıklıkları Gidermek Hakkında Bazı Görüşler365
Mehmet SAĞLAM Konservatuarlarımız: Darülbedayi'den Üniversiteyi368
Öğretmen
Mustafa İSEN Öğretmen Yetiştirme371
Galip KARAGÖZOĞLU Eğitim Düzenimizde Öğretmen Yetiştirme Sorunu377
Ayşegül ATAMAN Öğretmen Yetiştiren Eğitim Fakültelerine Öğretim Elemanı Yetiştirilmesi ve Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi382
Hüseyin Hüsnü TEKIŞIK Öğretmen Okulunun Açılışının 146. Yılında: Türk Eğitim Sisteminde Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları390
Feridun MERTER Öğretmenlik Mesleğinin Geleceği ve Statüsü - Eğitim Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma396
Eğitim Teknolojisi
Aydın ÖZTÜRK Bilgi Teknolojileri ve Eğitim Sistemimizin Bugünkü Durumu413
Yılmaz BÜYÜKERŞEN Öncelikli Sorunumuz: Eğitim416
Felsefe, Sosyoloji
Süleyman Hayri BOLAY Eğitimimizin Felsefî Temelleri422
Necmettin TOZLU İnsan Yetiştirme Modelimiz, Geleceğimiz ve Eğitim Felsefemiz430
Âmiran Kurtkan BİLGİSEVEN Millî Eğitimde Başarıya Ulaşmanın En Önemli Şartları437
H. Nihat BİLGEN Çağdaş ve Demokratik Eğitim448
Kemal GÜÇLÜOL John Dewey'den Bugüne Millî Eğitimimiz453
M. Emin KÖKTAŞ Sosyolojik Açıdan Eğitim ve Kültür Aktarımı458
Tarih
İlber ORTAYLI Maarifin Son 150 Yıldaki Serencamı462
Cahid BALTACI Osmanlı Eğitim Sistemi467
Yahya AKYÜZ Türkiye'de Öğretmenliğin Temelleri Sağlam Atılmıştı...471
İsmet BİNARK Ma'Ârif Tarihimize Ait Bir Rapor477
Mustafa ERGÜN - Tayyip DUMAN 19. Yüzyılda Osmanlı Askeri Okullarının Ders Programları ve Ders Kitapları494
Dil
Oktay SİNANOĞLU Eğitim mi, Eritim mi?512
Zuhal BALPINAR Dilleri Var Bizim Dile Benzemez516
Dursun DAĞAŞAN Türk Dünyasında Dil Birliği Meselesi ve Türk Soylu Öğrencilerin Eğitimi520
Çeşitlemeler
Orhan TÜRKDOĞAN TÜSİAD'ın II. Eğitim Raporu Üzerine532
Ülkü BİLGEN Amerika Birleşik Devletlerinde Eğitim Hakkında Araştırma542
Aytuğ İZ'AT Beyinsiz Eğitim veya Eğitimsiz Beyin565
Alaaddin KAYA Zoraki Evlilik569
Akif ÇEVİK Osmanlı Topraklarında Fars Dili ve Edebiyatı573
D. Mehmet DOĞAN Tarihi Vefa Borcu: Türkmen - Türk Kolejleri571

Tüm Sayılar

2020

Özel Yetenekliler – Tarım Politikaları – TBMM 100. Yılı

 

2019

Kültür Politikaları – Azerbeycan – İlk Dönem Türkçe İslami Eserler

 

2018

Hasan Celâl Güzel – Türk Dili

 

2017

İslam Dünyası – Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi – Misâk-ı Milli

 

2016

Bilim ve Teknoloji – Ortadoğu

 

2015

Kafkaslar – Rumeli ve Balkanlar – Çanakkale

 

2014

Ermeni Meselesi – Türk Eğitimi – Türk Musikisi – Yeni Türkiye

 

2013

Türkçe – Türk Dünyası – Yargı Reformu – Başkanlık Sistemi – Yeni Anayasa