Ermeni Meselesi

Özel Sayısı

Ocak – Nisan 2001
 • Sayı

  37-38
 • Cilt Adedi

  2
 • Sayfa

  1189
 • Makale

  103

İçindekiler

1. Cilt

YazarMakaleSayfa
GENEL DEĞERLENDİRME
Ermeni Sorununa Genel Bir Bakış
Ömer İZGİ Tarihî Gerçeklerle Bağdaşmayan Ermeni İddiaları11
Abdulhaluk Mehmet ÇAY Ermeni Meselesi Üzerine Bazı Notlar15
M. İstemihan TALAY Ermeni Sorunu Üzerine Düşünceler23
M. Necati ÇETİNKAYA Tarihten Günümüze Ermeniler ve Ermeni Sorunu26
Sadık TURAL Ermeni Meselesi Yok, Türk Düşmanlığı Var33
Yavuz ERCAN Ermeniler ve Ermeni Sorunu36
M. Cemil ÖZGÜL Osmanlı Devleti'nde Ermeniler 53
Ahmet Turan ALKAN Sebuh Usta'ya Mektup61
Ermeni Sorunu Üzerine Yorumlar ve Öneriler
Ayvaz GÖKDEMİR Ermeni Meselesine Dâir 64
Meral AKŞENER Ermeni Sorunu 79
Ali DOĞAN Millet-i Sadıka'nın İhaneti82
Sadık TURAL Bir Kavganın Anatomisi yahut Haklı Bir Milletin Çaresizliği84
Ercüment KURAN Başlangıcından Günümüze Ermeni-Türk İlişkileri / Röportaj93
Bahaeddin YEDİYILDIZ Ermeni Araştırmalarına Dâir Bir Hikâye99
SİYASAL DEĞERLENDİRME
Son Gelişmeler ve Çözüm Yolları
Sami SELÇUK Fransa Cumhurbaşkanına Mektup ve Fransa Cumhurbaşkanının Cevabı107
Nevzat YALÇINTAŞ Ermeni Meselesinde Son Gelişmeler114
Zeki ERTUGAY Ermeni Meselesi ve Fransa'nın Tavrı120
Hüseyin ÇELİK Tarihte Yaşanmış Acıları Deşmek!125
Yılmaz KARAKOYUNLU Ermeni Soykırımı Siyasal Olarak Tartışmalıdır 129
Tayyibe GÜLEK Sözde Ermeni Soykırım Tasarısıyla İlgili Görüş ve İzlenimler131
Esat ARSLAN Fransa Ulusal Meclisi'nde "Ermeni Soykırım Yasası"nın Kabul Edilmesinden Sonraki Yeni Değerlendirmeler135
Esat ARSLAN Ermeni Sorununda Akılcı, Tarafsız ve Plânlı Görüş Açıları144
Kâzım BERZEG Milletlerarası Hukuka Göre Ermenistan'ın Toprak ve Tazminat Talep Hakkı Yoktur167
Gürbüz EVREN Fransız Ulusal Meclisi'nde Ermeni Soykırımı İddiaları ve Çözüm Önerileri171
Hasan Celâl GÜZEL Ermeni Sorununun Çözümü İçin Bazı Teklifler180
Uluslararası ilişkiler ve Stratejik Analizler
Bülent AKARCALI Ermeni Soykırım İddiaları Üzerine Düşünceler187
Mustafa GÜL Türk-Ermeni İlişkileri193
Bayram KODAMAN Ermeni Meselesi (Tarihi ve Siyasi Bir Değerlendirme)200
Necati GÜLTEPE Ermeni Meselesi ile İlgili (Rus, İngiliz, Fransız) Dış Tertipler213
Ercüment KURAN Ermeni Meselesinin Milletlerarası Boyutu235
Temucin F. ERTAN Ayastefanos'tan Lozan'a Siyasal Antlaşmalarda Ermeni Sorunu245
Refet YİNANÇ 1965'ten Günümüze Ermeni Sorunu267
Ümit ÖZDAĞ Sözde Ermeni Soykırımı Tasarısı Üzerine / Röportaj270
Nuri YAVUZ Sözde Ermeni Soykırımının Gerçek Sebepleri275
Bayram KODAMAN Abdülhamid ve Paul Terziyan281
Turgay UZUN Ermeni Sorununa İlişkin Politik Bir Değerlendirme287
TEHCİR VE ERMENİ PROPAGANDASI
Soykırım İddiaları
Nejat GÖYÜNÇ Ermeni Tehciri ve Soykırım İddiaları293
Enver KONUKÇU Ermenistan Kararnâmesi302
Ahmet ARDA Ermeni Sorunu Hakkında Bir Değerlendirme305
Osman KARATAY Soykırım, Toplumsal Hafıza ve Tarihsel Görecelileştirme308
Aytunç ALTINDAL Ermeni Terörü ve Soykırım Kavramı316
Yücel AKTAR Enver ve Cemal Paşalarla Osmanlı Valileri İmzalı Belgeler Soykırım Tezlerini Çürütüyor319
Selami KILIÇ Bazı Alman Çevrelerindeki "Soykırım" İddialarına Eleştirisel Bir Yaklaşım330
Yücel AKTAR Ermeni Mezalimine ve Soykırım İddialarına İlişkin Kavram Kargaşası335
El Cezire TV'de Ermeni Soykırımı İddiaları340
Tehcir Uygulaması
Ahmed AKGÜNDÜZErmeni Katliamı mı? Ermeni Tehciri mi?356
Cemalettin TAŞKIRAN Türk-Ermeni İlişkileri, Tehcir Olayı ve Sözde "Soykırım"363
Recep KARAKAYA Ermeni Tehciri373
Muammer DEMİREL Ermeni Tehciri ve Alınan Tedbirler385
Hasan BABACAN Ermeni Tehciri Hakkında Bir Değerlendirme406
İbrahim Ethem ATNUR Tehcir Edilen Ermenilerin İskânı, Mal ve Mülklerinin İadesi420
Günay ÇAĞLAR Tehcir Edilen Ermenilerin Eski Yerlerine İadeleri ve Karşılaşılan Problemler435
Ahmet HALAÇOĞLU Türk-Ermeni İlişkilerinin Genel Değerlendirmesi ve Ermeni Şikayetleri Hakkında Bir Belge448
Ermeni Propagandası
Agâh Oktay GÜNER Türkiye'nin Jeopolitiği ve Ermeni Propagandası 458
Justin MCCARTHY I. Dünya Savaşı'nda İngiliz Propagandası ve Bryce Raporu474
Ercüment KURAN Amiral Bristol Raporu ve ABD'de Türk Aleyhtarı Ermeni Propagandasının Tarihçesi484
Bayram KODAMAN Üç Ermeni Şarkısı ve Ermenilerin Türklere Bakışı495
Kemal ÇİÇEK İnternette Ermeni Sorunu502
Şenol KANTARCI Ermeni Sorunu: "Ezilmiş Millet" Kimliğiyle Meselenin Psikolojik Boyutu 509
Yüzbaşı C. B. NORMAN- Yavuz ERCAN Ermenilerin Maskesi Düşüyor / Kitap523

2. Cilt

YazarMakaleSayfa
TARİHSEL DEĞERLENDİRME
Selçuklular ve Ermeniler
Ali SEVİM Selçuklu-Ermeni İlişkileri595
Mehmet ERSAN Selçuklular Döneminde Türk-Ermeni İlişkileri603
Osmanlılar ve Ermeniler
Ercüment KURAN Tarihte Türkler ve Ermeniler616
Enver KONUKÇU Osmanlılar ve Milleti Sâdıkadan Ermeniler621
İlber ORTAYLI Osmanlı Ermenileri 630
Nejat GÖYÜNÇ Osmanlı Devleti'nde Ermeniler Hakkında633
Bilâl ERYILMAZ Osmanlı Devleti'nde Ermeni Sorunu639
Osmanlılarda Azınlıkların Statüsü ve Hoşgörü
Ali ŞAFAK Mukayeseli Hukuk Açısından Azınlık Haklarına Bir Bakış ve Ermeni Katolik Patrikliği ile İlgili Bir Fermanın Değerlendirilmesi651
Gül AKYILMAZ Tanzimat'tan Önce ve Sonra Osmanlı Devleti'nde Gayrimüslimlerin Hukuki Statüsü671
Salahi SONYEL Hıristiyan Azınlıklar ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Son Dönemi687
Cevdet KÜÇÜK Osmanlı Devleti'nde Farklılıklara ve Hoşgörüye Kavramsal Bir Yaklaşım702
Nuri ÇEVİKEL 18. Yüzyıl Osmanlı Kıbrısı'nda Ermenilerin Durumuna Dair Bazı Tesbitler710
Besin ÖZCAN 1855 Bursa Depreminde Mağduriyetleri Giderilen Gayrimüslimlerin Şükran İfadeleri719
Davut KILIÇ Osmanlı Ermenileri Arasında Katolik Kilisesi'nin Kuruluş Faaliyetleri726
Ermenilerin Kışkırtılması, Ermeni Komiteleri, Ermeni İsyanları ve Terörü
Yusuf HALAÇOĞLU Ermeni Meselesiyle İlgili Birkaç Rus Kaynağı735
Azmi SÜSLÜ Atatürk ve Ermeniler742
Ergünöz AKÇORA Ermeni Sorunu ve Türklere Yaptıkları Katliamlarda Ermeni Komitelerinin Yeri747
Musa ŞAŞMAZ Ermeniler Hakkındaki Reformların Uygulanması (1895-1897)767
Erol KÜRKÇÜOĞLU 1918 Yılında Sovyet Rusya'nın Ermeni Politikası 774
Yaşar AKBIYIK Arşiv Belgeleri Işığında Zeytun Ermeni Meselesinin Halli777
Yaşar AKBIYIK Haçin Ermenileri794
Hasan OKTAY Taşnak Partisi Van Şubesinin 5. Kongresi 822
Hasan OKTAY Ermeni Komitacıların Katlettiği Van Valisi Ali Rıza Paşa ve Türküsü 832
Hasan OKTAY Van Belediye Reisi Kapamacıyan Efendinin Ermeni Taşnak Komitesi Tarafından Katline Dair 839
Davut KILIÇ İstanbul Ermeni Patrikhanesi'nin Bağımsızlık Hareketlerine Yönelişi (1850-1896)846
Erdal İLTER Ermeni Kilisesi ve Terör / Kitap854
Mehmetzâde Mirza BALA- Yavuz Ercan Ermeniler ve İran / Kitap894
Misyonerlik Faaliyetleri ve Eğitim
Necmettin TOZLU Osmanlı Devleti'nde Ermeni Eğitim Kurumları ve Faaliyetleri 920
Erdal AÇIKSES Osmanlı Devleti'ndeki Misyonerlik Faaliyetleri ile İlgili Bir Değerlendirme (İki Merkezden Örnekler) 935
Ayten SEZER Osmanlı Döneminde Misyonerlik Faaliyetleri 948
Ayten SEZER Ermeni Meselesi ve Misyonerler 961
Ermeni Dili ve Kültürü Üzerinde Etkiler
Günay KARAAĞAÇ Türk - Ermeni Dil İlişkileri 967
Fikret TÜRKMEN Türk - Halk Edebiyatının Ermeni Kültürüne Tesiri 974
ERMENİ MEZALİMİ
Gerçek Soykırım
Cevat BAŞARAN Doğu Anadolu Toplu Mezar Kazıları (Bulgu ve Belgelerle - Tarihî Gerçekler) 1001
Cemil KUTLU Ermenilerin Türk Savaş Esirlerine Yaptıkları Mezalim1013
Yavuz ASLAN Rus İstilasından Sovyet Ermenistanı'na Erivan (revan) Vilayeti'nin Demografik Yapısı (1827 - 1922)1017
Elnur AĞAOĞLU Ermenilerin Azerbaycan Topraklarını İşgali ve Azerbaycanlıların Soykırımı Günü 1029
Cezmi YURTSEVER Kan ve Gözyaşının Toprağa Karıştığı Belde1036
Hüseyin KANYILMAZ İslâm Ahalinin Duçar Oldukları Mezalim Hakkında Vesaike Müstenid Malûmat1040
M. Lütfi İKİZ Doktor Abdüsselam Paşa ve Ermeniler1048
Yaşayanların Dilinden Ermeni Zulmü
Gürsoy SOLMAZ Yaşayanların Dilinden Erzurum - Sarıkamış; Sarıkamış - Kars'ta Ermeni Zulmü (1918 - 1920)1050
BİBLİYOGRAFYA
Erdal İLTER Türk - Ermeni İlişkileri Bibliyografyası / Kitap1123

Tüm Sayılar

2020

Özel Yetenekliler – Tarım Politikaları – TBMM 100. Yılı

 

2019

Kültür Politikaları – Azerbeycan – İlk Dönem Türkçe İslami Eserler

 

2018

Hasan Celâl Güzel – Türk Dili

 

2017

İslam Dünyası – Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi – Misâk-ı Milli

 

2016

Bilim ve Teknoloji – Ortadoğu

 

2015

Kafkaslar – Rumeli ve Balkanlar – Çanakkale

 

2014

Ermeni Meselesi – Türk Eğitimi – Türk Musikisi – Yeni Türkiye

 

2013

Türkçe – Türk Dünyası – Yargı Reformu – Başkanlık Sistemi – Yeni Anayasa