Ermeni Meselesi

Özel Sayısı

Eylül – Aralık 2014

 • Sayı

  60-64
 • Cilt Adedi

  5
 • Sayfa

  4.000
 • Makale

  249

Konu Başlıkları

 • Genel Değerlendirme
 • Tarih Boyunca Türkler ve Ermeniler
 • Osmanlı Döneminde Birlikte Yaşayış
 • Türk-Ermeni Kültür İlişkileri
 • Ermeni Sorununun Ortaya Çıkışında Yabancı Devletlerin Rolü
 • Ermeni Meselesinde Ermeni Kilisesi’nin ve Misyonerlik Faaliyetlerinin Rolü
 • Ermeni Terör Örgütlerinin Faaliyetleri
 • Anadolu’da Ermeni İsyanları
 • Anadolu’da Ermeni Mezalimi, Katliamı ve Soykırımı
 • Kafkasya’da (Azerbaycan’da) Ermeni Mezalimi, Katliamı Ve Soykırım
 • Ermenilerin Zorunlu Göçü ve Soykırım İftirası
 • Ermenistan Cumhuriyeti’nin Kurulması
 • Ermeni Diasporası ve 2015 Yılı Hazırlıkları
 • Türkiye’nin 2015 Yılı Politikası Ne Olmalı?
 • Çeşitlemeler

Ermeni Meselesini bütün yönleriyle ortaya koyan eserimiz ile bu alandaki büyük bir eksiklik giderilmiştir. Dönemin müşahedelerini aktaran birkaç sözlü tarih denemesi haricinde, yayınlanan bütün makaleler birincil kaynaklara ve arşiv belgelerine dayanmaktadır.

 

Başta Osmanlı Arşivi olmak üzere Amerikan Millî Arşivi (NARA), İngiliz Arşivi, Fransız Arşivi, Alman Arşivi, Rus Arşivi ve Azerbaycan Arşivi, araştırmalarımıza kaynaklık etmiştir. Araştırma esnasında millî arşivlerimiz seferber edilmiş; Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Cumhuriyet Arşivi, TBMM zabıtları, o tarihteki gazeteler incelenmiştir.

İçindekiler

1. Cilt

GENEL DEĞERLENDİRME
Ermeni Meselesinin Genel Değerlendirmesi / Hasan Celâl Güzel [s.19]
Türkler ve Ermeniler / Nejat Göyünç [s.25]
Türk-Ermeni İlişkilerinin Bir Analizi, Türk-Ermeni İlişkilerinde Unutulmaması Gereken Tarihî Gerçekler / Mehmet Saray [s.74]
Asırların Dostluğundan İhanete Ermeniler / Yaşar Akbıyık [s.83]
Ermeni Sorununun Özet Tarihi / Ömer Faruk An [s.90]
‘Ermeni Meselesi’ Yapay Sorunu ve Ermeni İşgali Gerçekliği / Kâmil Veli Nerimanoğlu [s.102]
Esat Uras ve Ölümsüz Eseri, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi / Yunus Zeyrek [s.142]
TARİH BOYUNCA TÜRKLER VE ERMENİLER
Antik Devirde Ermeniler
Ermeni Boyları ve Pseudo-Ermeni Haylar (Milattan Önce Türk-Ermeni İlişkileri) / Feridun Celilov [s.155]
‘Ermeniler Kimdir?’ Sorusu Hakkında Mitolojik Bir Değerlendirme / Mehmet Yılmaz [s.174]
M.Ö. VI.-IV. Yüzyıllar Arasında Pers-Armenia İlişkileri ve Armenia Orantid Hanedanlığı / Muzaffer Demir [s.191]
XV.-XVI. Yüzyıllarda Çukur Saad Bölgesinde Ermeni Feodal Zümresinin Varlığı Konusundaki İddialar ve Tarihi Gerçekler / Vüsal Bakışov [s.201]
Moses Khorenatsi ve Ermenilerin Milletleşme Sürecinde Mitolojik Derinlik / İlhami Tekin Cinemre [s.212]
Selçuklular ve Ermeniler
Kilikya Ermeni Krallığının Doğuşu ve Çöküşü / Kevork Kalloshyan [s.223]
Julyanist Kristoloji’ye Karşı VIII. Yüzyılda Ermeni ve Ortodoks Süryani Kiliselerinin Reaksiyonları / Zafer Duygu [s.231]
Ermeni-Haçlı İlişkileri / Kerra Altuğ [s.242]
Tuğrul Bey Dönemi Selçuklu-Bizans Ekseninde Ermeniler / Ergin Ayan [s.247]
1018-1071 Yılları Arasında Selçuklu-Bizans İlişkileri ve Ermeniler / Ahmet Toksoy [s.264]
Malazgirt Zaferiyle Kilikya Ermeni Prensliklerine Açılan Yol / Ali İpek [s.279]
Türk-Ermeni İlişkilerinin Tarihî Serencamına Dair / Mehmet Ersan [s.293]
Akdamar Adasında Müslüman Müttefiki Bir Ermeni Prensi Theodoros Rştuni (640-656) / Ali İpek [s.298]
XII. Yüzyıl Ortalarında Ani’de Siyasî İki İsyan; Ermeni Papazları / Derya Coşkun [s.306]
Osmanlılar ve Ermeniler
İslâm’da İnsan Haklarıyla İlgili Belgeler ve Gayrimüslim Unsurların Hakları Üzerine Kısa Bir Bakış / Ali Şafak [s.313]
Mukayeseli Hukuk Açısından Azınlık Haklarına Bir Bakış ve Ermeni Katolik Patrikliği ile İlgili Bir Fermanın Değerlendirilmesi / Ali Şafak [s.326]
Osmanlı Millet Sistemine Dair Tartışmalar ve Siyasal Bir Uzlaşma Modeli Olarak Osmanlı Millet Sistemi / Nuri Adıyeke [s.345]
Türk-Ermeni Kader Birliğinin Kuruluşu, Bozuluşunun Sebep ve Sonuçları / Süleyman Kocabaş [s.358]
OSMANLI DÖNEMİNDE BİRLİKTE YAŞAYIŞ
Sosyal Kültürel ve Ekonomik Hayat
Osmanlı Devletinde Ermenilerin Sosyo-Ekonomik Yapısından Kentsel Kesitler / Zelkif Polat [s.387]
Anadolu’da Türkler ve Ermeniler-Kayseri Örneği / Mustafa Keskin [s.405]
19. Yüzyılda Ordu Kazasında Ermeni Nüfusu ve Göçler / İlhan Ekinci [s.427]
XIX. Yüzyıl Ortalarında Tokat’ta Katolik Ermeniler: Demografi-Ekonomi / Necati Çavdar [s.449]
Afyonkarahisar Ermenileri Üzerine Bir Deneme / Yusuf İlgar [s.470]
Tanzimat Döneminde, Sinop’a Tâbi Köylerdeki Ermenilerin Sosyal ve Ekonomik Yapıları / Selim Özcan [s.491]
Balıkesir Ermenileri; Hoşgörüden Ayrılığa / İsmail Hakkı Mercan [s.510]
Osmanlı İdaresinde Kıbrıs’ta Ermeni Toplumu ve Faaliyetleri / Ali Efdal Özkul [s.523]
I. Dünya Savaşı Öncesi Şam Sancağı’nda Mukîm Olan Ermeniler / Şerife Eroğlu Memiş [s.565]
Ben de Bir Osmanlı Vatandaşıyım: Osmanlı Ermenisi Keyfurek’in Kâğıt Fabrikası Açma Teşebbüsü / Jülide Akyüz Orat [s.577]
Sivaslı Ermenilere Dair / Ahmet Turan Alkan [s.588]
Ermeni Meselesi Hakkında Duyduklarım ve Gördüklerim / Süleyman Kocabaş [s.594]
Bir Ermeni Köyü: Çalkara / Refik Arıkan [s.598]
Sadakat Yemininin Bozulması ve Ermenilerle Birlikte Yaşamak: Ankara Pala Sokak Örneği / Musa Şahin [s.607]
Hadisat Gazetesi ve Ermeni Meselesi / Resul Değirmenci [s.617]
Yakın Çağ’da Anadolu’da Ermeni Mezarlıkları ve Ermeni Meselesine Etkileri / Naci Şahin [s.656]
Tanzimat’ın İlanından Sonra Ermenilerin İhtidası ve İrtidadı Tartışması
Osmanlı Devleti’nde Tanzimatın İlânından Sonra Ermenilerin İhtidası ve İrtidadı / Zübeyde Güneş Yağcı [s.670]
Arşiv Belgelerine Göre Hekimhan Ermenilerinin Zorla Müslümanlaştırılma İddiaları ve Gerçekler / Osman Kılıç [s.682]
Osmanlı’da Ermeni Devlet Adamları
Osmanlı Hâriciyesi’nin Ermeni Elçi ve Maslahatgüzarları / Musa Kılıç [s.687]
I. Dünya Savaşı Öncesi Osmanlı İmparatorluğu Devlet Kademelerinde Halep Ermenilerinin Etkinliği / Şerife Eroğlu Memiş [s.697]
Osmanlı Devlet Kademesinde Görev Yapan Ermeniler / Mehmet T. Serdar [s.722]
TÜRK-ERMENİ KÜLTÜR İLİŞKİLERİ
Türk-Ermeni Kültür İlişkileri / Nejat Göyünç [s.731]
Ukrayna Ermenileri veya Ermenileşen Kıpçaklar / Erdoğan Altınkaynak [s.743]
Gregoryan Kıpçak Türkçesi mi, Ermeni Kıpçakçası mı? / Bilgehan Atsız Gökdağ-Yaşar Şimşek [s.756]
Kitab-ı Dede Korkut’un Dilinde Ermeni Sözleri Meselesi / Kâmil Veli Nerimanoğlu-Feridun Celilov [s.768]
Ermeni Asıllı Türk Dilcileri ve Bunların Çalışmalarına Genel Bir Bakış / Yaşar Şimşek [s.774]
Çıldırlı Âşık Şenlik’ten Yansıyan Türk-Ermeni İlişkileri / Mahmut Sarıkaya [s.790]
Mevlevihâne, Hamparsum, Kilise ve Neyzenlere Dair / Fatma Âdile Başer [s.801]
Osmanlı Ermenileri ve Mûsıkî İlişkilerimiz / Mehmet Kınık [s.820]
Kültürel Perspektiften Ermeniler: Türkiye Ermenileri Etnisitesi / Meral Şengüler [s.827]
Osmanlı Tıbaat ve Matbuat Hayatında (1567-1908) Ermeniler / Ali Birinci [s.835]
10. Yüzyılda Kars ve Ermeni Dinî Mimarisi / Güner Sağır [s.857]

2. Cilt

ERMENİ SORUNUNUN ORTAYA ÇIKIŞINDA YABANCI DEVLETLERİN ROLÜ
Ermeni Sorununun Ortaya Çıkışında ve Devamında Yabancı Devletlerin Rolü / Feridun Eser [s.905]
Rusya’nın Rolü
Rus İşgali ve Ermeni Mezaliminin Erzurum’un Sosyal ve Kültürel Hayatına Etkileri / Murat Küçükuğurlu [s.917]
Rusya İmparatorluğu’nun Kafkasya’da Ermenileri İskân Politikası ve Türklerin Göçü / Mustafa Tanrıverdi [s.939]
Türkistan Dergisine Göre: Rusya ve Ermeni Meselesi / Ercan Çelebi Yaş [s.946]
İngiltere ve Rusya’nın Yedeğinde Kurulan ‘Hibrit’ Ermeni Devletinin Uzun Hikâyesi / Ahmet Ali Aslan [s.954]
Kars Vilayetinin Rus İdare Döneminde Etnik ve Dinî Yapısı (1877-1917) / Levent Küçük [s.975]
İngiltere’nin Rolü
Rusya-İngiltere ve Ermeni Meselesi / Timuçin Kodaman [s.988]
Berlin Kongresi Sürecinde İngiltere ve Ermeni Sorunu / Tolga Başak [s.996]
İngiliz Propagandası, Wellington Evi ve Türkler / Justin McCarthy [s.1015]
Millî Mücadele Döneminde İngiliz Yüksek Komiserliği’nin Ermenilerin Yeniden İskânı, Ermeni Kadınları ve Çocukları Meselesindeki Rolü / İsmigül Çetin [s.1033]
Fransa’nın Rolü
Tarihten Günümüze Rusya ve Fransa’nın Türk Dünyasına Karşı Ermeni Hainliği / Elnur İsmayılov [s.1044]
Gizli Belgelerde Fransa’nın Ermeni Politikası / Gürbüz Evren [s.1054]
Fransızlara Ait Kongo Vapurunun Osmanlı Devletindeki Faaliyetleri ve Ermeniler / Durmuş Akalın [s.1061]
Amerika’nın Rolü
Amerika’nın Ermenistan Projesi / Fatma Acun [s.1075]
Ermeni Propagandası Çatısı Altında (1895-1896) Ermeni Olaylarına Genel Bakış ve Amerikan Kızılhaç Heyeti’nin Faaliyetleri / Meral Kuzgun [s.1087]
ABD Yüksek Komiseri Amiral Mark Lambert Bristol’un 1919 Yılı Haziran Ayında Ermenistan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Vekili Alexander Hatisyan ile Yaptığı Görüşme / İsmail Köse [s.1115]
1874 Tarihli Tabiiyet Anlaşması ve Tabiiyet Sorunu / Ahmet Akter [s.1129]
Arşiv Belgeleri Işığında Anadolu’dan ABD’ye Ermeni Göçü (Elazığ-Harput İli Örneği) / Erdal Açıkses-Ebru Güher [s.1138]
Dr. Fuad (Umay) Bey’in Amerika Ziyareti ve Ermeniler / Makbule Sarıkaya [s.1148]
Almanya’nın Rolü
Almanya’nın Osmanlı Ermenilerine Yönelik Siyaseti (1888-1918) / H. Bayram Soy [s.1163]
Almanya’nın Ermenilere Yönelik İzlediği Politikaların Doğu Sorunu Kapsamında Analizi / Barış Özdal [s.1184]
Vilayat-ı Şarkiye Islahatı
‘Ermeni Sorunu’ (1877-1896) Üzerine İlk Tartışmalar: Güçlü Yönleri, Zayıf Yönleri, Eksikleri ve İleriye Taşıyacak Fikirler / Brad Denis [s.1197]
Birinci Dünya Savaşı Arefesinde Vilayat-ı Şarkiye Islahatında Rusya’nın Tutumu ve Ermenilerin Beklentileri / Mustafa Bostancı [s.1214]
1890’ların ‘Ermeni Çözüm Süreci’ / Esat Arslan [s.1227]
Türk Yurdu Neşriyatı Özelinde Ermeni Cemaati ve Islahat Meselesi (1912-1914) / Erdem Karaca [s.1234]
Batı Basınında Ermeni Olayları
Avrupa Karikatürlerinin Tasvirlerine Göre Ermeni Meselesi ve Olayları / Necmettin Alkan [s.1263]
Fransız Basını ve Türk-Ermeni Meselesi (1908-1923) / Hicabettin Sarı [s.1277]
Değerli Millî Mücadele Sürecinde Avustralya Basınında Ermeniler (1919-1922) / Esra Sarıkoyuncu [s.1281]
ERMENİ MESELESİNDE ERMENİ KİLİSESİ’NİN VE MİSYONERLİK FAALİYETLERİNİN ROLÜ
Ermeni Kilisesinin Rolü
Hıristiyan Birliği Projeleri ve Ermeniler (XVII. ve XVIII. Yüzyıllar) / Selim Hilmi Özkan [s.1313]
Ermeni Meselesi ve Ermeni Kilisesi Üzerine Düşünceler / Abdurrahman Küçük [s.1320]
Protestanlık Faaliyetleri Çerçevesinde ‘Ermeni Meselesi’ne Genel Bir Bakış / Mehmet Alparslan Küçük [s.1353]
Ermeni Kilise ve Kurumlarının XIX. Yüzyılda Fizikî Genişleme Çabaları ve Osmanlı Devletine Yansımaları / Meral Şahin [s.1373]
Rus Arşiv Belgeleri Işığında Kafkasya’nın Ermeni Ruhbanlarının Osmanlı İmparatorluğundaki İsyanlara Desteği (18890-1896) / Ziyad Amrahov [s.1387]
Kürt Hristiyanlaştırılmasında Ermeni Rolü / Murat Gökhan Dalyan [s.1393]
Ermeni İsyanlarının Ortaya Çıkışında Patrikhane ve Patriklerin Rolü / Ömer Karayumak [s.1402]
Misyonerlik Faaliyetlerinin Ermeni Meselesine Etkisi
Osmanlı Devleti’nde Ermeni Eğitim Kurumları ve Faaliyetleri / Necmettin Tozlu [s.1416]
XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Amerikan Misyonerlerinin Ermeni Okullarına Yönelik Faaliyetleri / Remzi Kılıç [s.1433]
Anadolu’da Misyonerlik ve Yabancı Misyon Faaliyetlerinin Ermeni Meselesine Etkileri: Sivas Vilayeti Örneği / Adnan Mahiroğulları [s.1444]
Amerikan Misyoner Okullarının Ermeni Ayrılıkçı Hareketindeki Etkileri Üzerine Bir İnceleme / Emine Dingeç [s.1467]
Anadolu’da Ermeni Milliyetçiliğinin Ortaya Çıkmasında Amerikan Misyonerlerinin Rolü / Celal Öney [s.1477]
Amerikan Board’un Osmanlı Ermenileri Üzerine Etkisi (1820-1870): Kocaeli Örneği / Resül Narin [s.1503]
Amerikan Misyonerlerinin Anadolu Topraklarındaki Sağlık Faaliyetleri ve Ermeniler / Ercan Haytoğlu [s.1519]
ERMENİ TERÖR ÖRGÜTLERİNİN FAALİYETLERİ
Ermeni Terörizminin Temel Özellikleri: Retrospektif Analiz / Ramiz Sevdimaliyev [s.1537]
İstanbul’da Ermeni Terörü
Ermeni Terörünün 19. Yüzyılda İstanbul’daki Son Hamlesi: 1897 Olayları ve Düşündürdükleri / Kemalettin Kuzucu [s.1564]
Osmanlı-Rus Savaşı’ndan Abdülhamid Suikastı’na Ermeni-Bulgar İşbirliği ve Terörü / İbrahim Kâmil [s.1587]
24 Nisan 1915’te Ne Oldu? / Yusuf Sarınay [s.1618]
Ermeni Terör Örgütleri ve Faaliyetleri
Ermeni Örgütlenme Faaliyetleri / Ali Haydar Savranlı [s.1631]
İki Bolşevik Ermeni Aydınının Gözüyle Taşnaklar / Mehmet Perinçek [s.1656]
Stephan Şaumyan’ın Taşnaksutyun ve Ermeni Milliyetçiliğine Bakışı / Nesrin Sarıahmetoğlu [s.1662]
Çarlık Askerî İstihbarat Raporlarında Dünya Savaşının Arefesinde Ermeniler / Mehmet Perinçek [s.1679]
Günümüz Ermeni Diaspora Edebiyatına Yansımalarıyla Birinci Dünya Savaşı ve Ermeniler / Doğanay Eryılmaz [s.1686]
Ermeni Terör Örgütlerinin Türkiye’deki Terör Örgütleriyle İlişkileri / Mehmet Bicik [s.1699]
Ermeni Terör Örgütleri ve ASALA / Mehmet Mert Çam [s.1720]
ASALA Terörü / Ali Haydar Savranlı [s.1737]
ASALA ve ‘Talat’ın Çocukları’ / Mehmet Perinçek [s.1761]
Ermeni Terörünün ve Ermeni Propagandasının Dönüşümü / Hazel Çağan [s.1767]

3. Cilt

Ermenilerin Yurt Dışındaki Terör Faaliyetleri
Osmanlı Devleti’nin Amerika’ya Göç Eden Ermenilerin Faaliyetlerini Takip Çabası / Ahmet Akter [s.1791]
Osmanlı Devleti’nden Gürcistan’a Ermeni Göçü ve Tiflis’te Ermeni Faaliyetleri (1878-1915) / Selim Hilmi Özkan [s.1800]
Ermeni Komitacılığının Romanya Boyutu (1886-1916) / Mithat Aydın [s.1809]
Şehit Diplomatlarımız (1973-1985): Türk Basınına Yansıyan Aksamı Üzerine Değerlendirmeler / Ercan Çelebi [s.1821]
ANADOLU’DA ERMENİ İSYANLARI
Ermeni Komitelerinin Çıkardıkları İsyanlar
İmtiyaz Talebinden İstiklâl Hayaline / Abdullah Saydam [s.1865]
Ermeni Komitelerinin Anadolu’da Çıkardıkları İsyanlar / Ergün Öz Akçora-Mehmet Kaya [s.1887]
Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Zeytun Ermenilerinin Eşkiyalık Faaliyetleri (1780-1850) / İlyas Gökhan [s.1958]
Hamparsum Boyacıyan veya ‘Haçinli Murat’ın Tarihî Yol Hikâyesidir / Cezmi Yurtsever [s.1969]
1895 Antakya-Süveydiye (Musa Dağı) Olayları / Ahmet Geçer [s.1984]
Ermeni İsyanları Karşısında Bölge Ahalisi ve Diyarbakır Ahalisinin Tavrı / Muhittin Eliaçık [s.1997]
Belgeler Işığında İkinci Sason İsyanı / Mehmet T. Serdar [s.2005]
Doğu Sorunu Kapsamında Adana Ermeni Olayları / Süleyman Hatipoğlu [s.2022]
1909 Adana Ermeni İsyanı ile İlgili Tanin Gazetesi’nde Yayınlanan İki Vesika Hakkında Hüseyin Cahid’in Değerlendirmesi / Haydar Çoruh [s.2039]
1890-1901 Ermeni Olayları ve Halil Rifat Paşa / Nurettin Birol [s.2067]
Dalyan Birinci Dünya Savaşı’na Giden Yolda Ermeni-Nasturi İlişkisi / Murat Gökhan [s.2109]
Birinci Dünya Savaşı Sırasında Develi’de Meydana Gelen Ermeni Olayları / Mehmet Süme [s.2118]
Millî Mücadele’de Ermeni Saldırılarına Karşı (Develi) Kayseri Direnişi / Metin Ayışığı [s.2131]
Attila Orbók ve Ermeniler / Yücel Namal [s.2146]
Vilâyât-ı Sitte / Mehmet T. Serdar [s.2153]
Van Olayları
Van’daki Ermeni İsyanı Özelinde Osmanlı Arşivleri ve Ermeniler / Justin McCarthy [s.2176]
Alman Kaynaklarına Göre Van’daki Ermeni Olayları (1915) / Zafer Atar [s.2196]
1915’te Van’da Ne Oldu? / Hüseyin Çelik [s.2205]
Tehcir Öncesinde Doğu Anadolu’da Ermeni Katliamı (Kasım 1914-Mayıs 1915) / Mustafa Budak [s.2217]
ANADOLU’DA ERMENİ MEZALİMİ, KATLİAMI VE SOYKIRIMI
Türkiye’deki Toplu Mezarlar
Doğu Anadolu Toplu Mezar Kazılarına Bir Bakış / Cevat Başaran [s.2227]
Ermeni İddialarına Yeni Cevaplar: Türkiye’deki Toplu Mezarlar / Azmi Süslü [s.2230]
Bitlis’te Bulunan Toplu Mezarlar / Mehmet T. Serdar [s.2247]
Anadolu’da Ermeni Mezaliminden Örnekler
Ermeni Mezaliminden Ürperten Belgeler / Hüseyin Kanyılmaz [s.2256]
Vehip Paşa ve Ermenilerin Yaptığı Katliamlar / Yüksel Nizamoğlu [s.2276]
Tarihî Belgeler ve Tanıkların Işığında Ardahan’da Ermeni Mezalimi: ‘Yanık Cami’ Örneği / Levent Küçük [s.2285]
Bitlis ve Muş’ta Ermeni Mezalimi (1913-1919) / Yılmaz Karadeniz [s.2299]
I. Dünya Savaşı Sırasında Rusya’nın Himayesinde Ermeni Mezalimine İki Örnek: Tercan ve Terme / Cemal Sezer [s.2324]
Kâğızman’da Ermeni Mezalimi (1918-1920) / Yılmaz Karadeniz-Hidayet Kara [s.2336]
Albayrak Gazetesi’nde Ermeni Olayları (1919-1921) / Hakan Temiztürk-Salih Seyhan [s.2349]
Tanıkların Diliyle Ermeni Mezalimi: Bir Sözlü Tarih Denemesi / Gürsoy Solmaz [s.2365]
İkinci Kuşak Anılarında Erzurum ve Civarında Ermeni Zulmü / Gürsoy Solmaz [s.2429]
Uca Dağların Başında!.. / Nurfettin Kahraman [s.2458]
KAFKASYA’DA (AZERBAYCAN’DA) ERMENİ MEZALİMİ, KATLİAMI VE SOYKIRIM
Azerbaycan’da Ermeni Mezaliminden Örnekler
Ermeni Terörünün Azerbaycan Yüzü / Reha Yılmaz [s.2467]
Ermenilerin 1905-1906 Yıllarında Güney Kafkasya’da Yaptıkları Katliamlar / Nazım Mustafa [s.2477]
1915-1918 Yıllarında Ermenilerin Kafkasya’da Gerçekleştirdikleri Türk-Müslüman Katliamları / Anar İskenderli [s.2484]
A.F. Novatski’nin Raporlarına Göre Ermenilerin Şamahı ve Çevresinde Türklere Yaptığı Mezalim / Nebahat Arslan [s.2497]
1918 Senesinde Azerbaycan’ın Kentlerinde Azerbaycanlı Soykırımı / Zahide Alizade [s.2506]
Ermenilerin Yaptıkları Mart 1918 Bakü Soykırımı ve Dağıstan Müslümanlarının Azerbaycan’a Yardımı / Sevinç Aliyeva [s.2515]
Bakü’de ‘1918 Mart Soykırımı’ –Ermenilerin Azerbaycanlılara Karşı Toprak İddialarının Yeni Bir Boyutu / Solmaz Rüstemova Tohidi [s.2522]
1918 Senesinin Mart Ayında Ermenilerin Bakü’de Yapmış Oldukları Soykırım Cinayetleri / Vasif Gafarov [s.2539]
Tarihî Gerçekler veya Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Müslüman Mülteciliği Sorunu / Hacer Verdiyeva [s.2553]
Ermeni Esaretinde Kalan Anıtlarımız / Hacı Fahrettin Seferli [s.2566]
Rus ve Ermeni Tehdidine Karşı Kuzey Azerbaycan’da Kurulan İlk Türk Siyasî Teşekküller / Beşir Mustafayev [s.2575]

4. Cilt

Revan’da Ermeni Soykırımı
Günümüz Ermenistan Coğrafyasında Türk Nüfusun Tarihî Süreçteki Durumu / Oktay Kızılkaya [s.2599]
Rus İstilasından Sovyet Ermenistanı’na Erivan (Revan) Vilayetinin Demokrafik Yapısı / Yavuz Aslan [s.2610]
Rusya İmparatorluğunun Dış Politikası ve XIX. Yüzyıl Başlarında İrevan Hanlığı’nda Etnodemografik Durumun Değişmesi / Nigar Gözelova [s.2621]
1918-1920 Yıllarında Ermenilerin Erivan Bölgesinde Azerbaycan Türklerine Karşı Yaptıkları Soykırım ve Azerbaycanla İlgili İddiaları / İlgar Vahitoğlu Nifteliyev [s.2627]
Revan’dan Erivan’a Bir Şehrin Kimliği / Erol Kürkçüoğlu [s.2640]
Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Ermeniler Tarafından Azerbaycan’ın Erivan, Zengezur ve Karabağ Eyaletlerinde Müslüman Nüfusunun Soykırımı / Solmaz Rüstemova Tohidi [s.2653]
İrevan’da Ermenilerin Türklere Yaptıkları Soykırımdan Bir Belge / Tohid Melikzade [s.2667]
XVII. Asırda Revan ve Çevresinde Bir Fransız Gezgin: Jean Chardin / Enver Konukçu [s.2672]
Ermenistan’da Yaşayan Müslümanlara Yapılan Mezalim (1988-1994) / Beşir Mustafayev [s.2677]
Dağlık Karabağ Sorunu ve Hocalı Katliamı
İki Kardeş Devletin Ortak Sorunu: Karabağ ve Ermeni Meselesi / Mustafa Gökçe [s.2687]
Dağlık Karabağ Probleminin Tarihî ve Siyasî Nedenleri / Osman Özkul-Hüseyin Vermez [s.2698]
20. Yüzyılın Başlarında ve Sonlarında Güney Kafkasya’da Ermeni Sorunu: Karabağ Sorunu Örneği / Araz Aslanlı [s.2712]
Uluslararası Hukuktaki Suç Kategorileri Açısından Hocalı Olayları / Tuğrul Veli [s.2736]
Hocalı’da Yaşananlar / Arslantürk Akyıldız [s.2742]
Ermenistan’ın Ulus-Devlet İnşası ve Meşruiyetinde, Ermeni Meselesi ve Karabağ Sorununun Rolü / Keisuke Wakizaka [s.2750]
İran Basını ve Bilimsel Literatüründe Dağlık Karabağ Sorunu / Sübhan Elekber oğlu Talıblı [s.2762]
ERMENİLERİN ZORUNLU GÖÇÜ VE SOYKIRIM İFTİRASI
Ermenilerin Zorunlu Göçü
I. Dünya Savaşında Ermeniler: Bir Zorunlu Göç Hikâyesi / Kemal Çiçek [s.2773]
Ermeni Tehciri ve Osmanlı Millî Güvenliği: Askerî Bir Gereklilik mi Yoksa Soykırım İçin Bir Bahane mi? / Edward J. Erickson [s.2797]
Ermeni Meselesine Yaklaşım Hatalarımız; Tehcir ve Soykırım Kavramları Işığında 1915 Tarihli Kararname / Ahmet Akgündüz [s.2804]
1915 Sevk ve İskân Kanunu ve Cemal Paşa / Nevzat Artuç [s.2817]
Tehcir ve Almanya / Mesut Erşan [s.2831]
Birinci Dünya Savaşı’nın 100. Yılında Ermeni Sorunu, Tehcir ve Pontus Sorununa Genel Bakış / Salih Yılmaz [s.2837]
Arşiv Belgelerine Göre Ermeni Sevkinin Uygulanışı / Önder Bayır [s.2855]
Ermeni Tehciri ve Olaylarına İlişkin Vehib Paşa’nın Raporu / Necdet Bilgi [s.2896]
Ermeni ‘Muhacir’lere Osmanlı Devleti’nin Tutumu Üzerine / Volkan Marttin [s.2921]
Çorum’da Ermeniler ve Ermeni Tehciri / Ömer Turan [s.2933]
Kayseri’de Tehcir, İhtida ve İskân / Hava Selçuk-Aziz Altı [s.2949]
1915 Ermeni Tehcirinde Kullanılan Güzergâhlar / Mustafa Celalettin Hocaoğlu [s.2957]
‘Artin’ Cemal Bey’in Dâhiliye Nazırlığı Esnasında Ermeniler Lehine Yaptığı İcraatlar ve Verdiği Demeçler / Osman Akandere [s.2976]
Osmanlı Ordusunda Hizmet Eden Ermeni Asker ve Ailelerinin Sevk Edilmeyeceğine Dair Mukarrerat / Güzin Çaykıran [s.2990]
Cemal Paşa’nın Suriye’de Ermeni Muhacirlere Yardımları ve Ayn-Tura Yetimhanesi / Halil Özşavlı [s.2998]
Ermeniler, Tehcir ve 2015 / İlber Ortaylı [s.3007]
Soykırım İftirası
Ana Hatları ile Ermeni-Türk İlişkileri İncelemeleri / M. Hakan Yavuz [s.3010]
Çarpıtılan Tarih: Ermeni Soykırımı İddiaları / Yusuf Halaçoğlu [s.3024]
Yahudi Holokostu ile Ermeni Tehcirinin Mukayesesi / Yücel Güçlü [s.3035]
Soykırım İddialarına Karşı AB Adalet Divanı Kararlarının Önemi ve Tahlili / Alaaddin Yalçınkaya [s.3044]
Genovive: Hobbes ve Bir Ulusun Tabiî Yaşama Hakkı / Tal Buenos [s.3055]
Uluslararası Vahşet Suçlarına Dair Bir Paradigma Olarak İnsanlığa Karşı Suçlar / William A. Schabas [s.3073]
Enver ve Cemal Paşalarla Osmanlı Valileri, İmzalı Belgeler, Soykırım Tezlerini Çürütüyor / Yücel Aktar [s.3087]
Ermeni Mezalimine ve Soykırım İddialarına İlişkin Kavram Kargaşası / Yücel Aktar [s.3096]
Ermeni Mallarının Hukukî Durumu ve Emval-i Metrûke Komisyonları
Osmanlı Hukukundaki Düzenlemeler Çerçevesinde Yabancı Ülke Vatandaşlığına Geçen Ermenilerin Gayrimenkullerinin Hukukî Statüsü / Gül Akyılmaz [s.3101]
Ermenilerin Geride Bıraktıkları Mallar Hakkında Yapılan İlk Düzenlemeler ve Emval-i Metrûke Komisyonları / Hasan Güner [s.3144]
Milletlerarası Hukuk Muvacehesinde Ermenistan’ın veya Ermenilerin Muhayyel Toprak Talepleri / Kâzım Berzeg [s.3159]
ERMENİSTAN CUMHURİYETİ’NİN KURULMASI
Ermeni İddialarının Mitolojik ve Irkçı Boyutu
Rus ve Ermeni Kaynakları Işığında Ermeni İddialarının Mitolojik Boyutu / Emin Şıhaliyev [s.3167]
Ermeni Mono Etnik Milliyetçiliğinin Doğurduğu Öğretiler: Andranikizm ve Tseğakronizm / Gaffar Çakmaklı Mehdiyev [s.3180]
Birinci Dünya Savaşı Sonrasında Büyük Ermenistan’ın Kurulmasına Yönelik Hazırlanan Propaganda Yayınlarından Bir Örnek / Bestami S. Bilgiç [s.3199]
Ermenistan Cumhuriyeti’nin Sorunları
1917 Rus Devrimi’nden Sonra Güney Kafkasya’da Politik ve Askerî Gelişmeler ve Ermeni Devletinin Kurulması / Vasif Gafarov [s.3211]
Kars Anlaşması’nın Uygulanmasına Ermenistan’ın Tavrı / Yaşar Kop [s.3233]
Ermenistan Rusya İlişkileri: Giderek Artan Bağımlılık / Gülay Mutlu [s.3252]
Ermenistan Cumhuriyeti’nin Etnik Yapısı ve İzlediği Politika / Hatem Cabbarlı [s.3261]
Coğrafî Konum ve Bölgesel Sorunlar Kıskacında Ermenistan: Ekonomik Bakış / Bayram Güngör [s.3274]
Farklı Dış Politika Seçenekleri Bağlamında Ermenistan Dış Politikasının Değerlendirilmesi / Göktürk Tüysüzoğlu [s.3283]
Millî Mücadele Dönemi Türk-Ermeni İlişkilerinde Sovyet Faktörü / Ömer Erden [s.3301]
Azerbaycanlı Sürgününün (1988) Ermenistan’ın Toplumsal ve Ekonomik Yapısına Etkileri / Keisuke Wakizaka [s.3320]

5. Cilt

Türk, Türkiye ve Ermeni Algısı
Türk ve Türkiye Algısı Bağlamında Ermenistan / Hasan Oktay [s.3343]
Ermeni Soykırımı İddiası Algısı; Sosyolojik Bir Yaklaşım / Recep Cengiz [s.3350]
Fen Fakültesi Tarih Bölümünden Mezun Formasyon Öğrencilerinin Bakış Açısından ‘Ermeni Meselesi’ / Kadir Ulusoy [s.3360]
Ermeni Tarih Ders Kitaplarında Türk İmgesi / Yıldız Deveci Bozkuş [s.3384]
Agonistik Politika Perspektifinde Türkiye’de Yaşayan Ermenilerin Eğitimsel Sorunlarının Analizi (Agos Gazetesi Üzerinden Nitel Bir Çalışma) / Gözde Yılmaz [s.3429]
ERMENİ DİASPORASI VE 2015 YILI HAZIRLIKLARI
Yeni Dünya Düzeni İçerisinde Ermeni Meselesinin Yeniden Canlandırılması Çalışmaları / Mithat Atabay [s.3459]
1970 Sonrası Ermeni Sorunu / Feridun Eser [s.3469]
Diaspora Kavramı ve Ermeni Diasporası / Özer Özocak [s.3483]
Ermeni Diasporası ve Lobi Faaliyetlerinin Etkinliğine Yeni Bir Bakış / Sedat Laçiner-Arzu Turgut [s.3494]
Ermenistan ve Diasporanın 2015 Yılı Stratejisi ve Türkiye / Mustafa Sıtkı Bilgin [s.3522]
Ermeni Lobilerinin Propaganda Amaçlı İletişim Etkinlikleri: 2015 Yılı Faaliyetlerinden Örnekler / Leyla Budak [s.3530]
Ermeni Diasporası ve Hedef Yılı: 2015 / Soner Karagül [s.3543]
Ermeni Diasporasının Yapısı ve Ortadoğu’daki Ermeni Diasporaları / Halil Özşavlı [s.3555]
1915 Olaylarının 100. Yılına Girerken Ermeni Kilisesi ve Ermeniler Üzerine Bir Değerlendirme / Davut Kılıç [s.3579]
TÜRKİYE’NİN 2015 YILI POLİTİKASI NE OLMALI?
Türkiye Ermeni İddialarını Çürütmek Amacıyla Nasıl Bir Strateji İzlemeli ve Bu Stratejiyi Uygulamak Amacıyla Nasıl Bir Yapılanmaya Gitmelidir? / Şükrü Elekdağ [s.3599]
2015’te Türkiye’nin Başına ‘Ermeni Tsunamisi’ Çökecekmiş! / Pulat Tacar [s.3618]
Ankara’nın Ermeni Sorunu Diplomasisi / Mim Kemal Öke [s.3703]
Ermeni Meselesi ve Türk Diplomasisi / Fahri Sakal [s.3708]
Sevk ve İskânın 100. Yılında Ermeni Sorunu ile Yüzleşmek / Haluk Selvi [s.3719]
‘Sözde Ermeni Soykırımı’ ve Türk-Ermeni Münakaşasının Çözüm Yolları Üzerine / Kâmil Veli Nerimanoğlu [s.3730]
Bağımsızlık Sonrası Türkiye-Ermenistan İlişkileri / Muhammet Örtlek [s.3774]
Türkiye-Ermenistan İlişkileri ve Dağlık Karabağ Sorunu / Aybars Görgülü [s.3797]
Geniş Karadeniz Havzasında Bir Bölgesel İşbirliği Modeli Olarak KEİB’in Değerlendirilmesi ve Türkiye-Ermenistan Sınır Kapısının Ekonomik Analizi / Ersan Bocutoğlu [s.3803]
Türkiye-Ermenistan Sınır Kapılarını Açmak veya Açmamak, Siyasî ve Ekonomik Bir Değerlendirme / Kerem Karabulut [s.3821]
Avrupa Birliği ve Ermeni Sorunu: Türkiye’nin Üyelik Süreci Bakımından Değerlendirme / Kamer Kasım [s.3832]
Avrupa Birliği, Türkiye-Ermenistan İlişkilerini Nasıl Okuyor?- İlerleme Raporları İtibariyle Genel Bir Analiz / Barış Özdal [s.3843]
Kimlik, Dış Politika ve Uzlaşma: İnşacı Kuram Çerçevesinde Ulusal Kimlikler ve İkili ilişkiler Üzerine Bir Değerlendirme / Ebru Çoban Öztürk [s.3853]
Ermenistan Diplomasisi ve Türkiye / Hasan Oktay [s.3865]
ÇEŞİTLEMELER
Agop ya da Acar İsmail: Kilis Merkeze Bağlı Acar Köyü’nde Bir Ermeni-Fransız Askeri / Hatice Palaz Erdemir [s.3873]
Binbaşı Noel’in Hava Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı Arşivlerindeki Gönderilerinde Kürt-Ermeni Münasebetleri / Cengiz Kartın [s.3883]
Türk Dostu Pierre Loti’nin Gözüyle Ermeni Meselesi / Kemal Kurak [s.3895]
Bir Başka Açıdan Ermeni Meselesi / Abdurrahman Dilipak [s.3907]
Kıyamete Kadar mı Savaşacağız? / Yunus Zeyrek [s.3918]
Üç Kişilik Bir Hikâye / Mahmut Sarıkaya [s.3930]
Konferans / Justin McCarthy [s.3954]

Tüm Sayılar

2020

Özel Yetenekliler – Tarım Politikaları – TBMM 100. Yılı

 

2019

Kültür Politikaları – Azerbeycan – İlk Dönem Türkçe İslami Eserler

 

2018

Hasan Celâl Güzel – Türk Dili

 

2017

İslam Dünyası – Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi – Misâk-ı Milli

 

2016

Bilim ve Teknoloji – Ortadoğu

 

2015

Kafkaslar – Rumeli ve Balkanlar – Çanakkale

 

2014

Ermeni Meselesi – Türk Eğitimi – Türk Musikisi – Yeni Türkiye

 

2013

Türkçe – Türk Dünyası – Yargı Reformu – Başkanlık Sistemi – Yeni Anayasa