İlk Dönem Türkçe İslâmî Eserler Özel Sayısı

Ocak – Nisan 2019

 • Sayı

  105-106
 • Cilt Adedi

  2
 • Sayfa

  1.150
 • Makale

  113

Türkoloji Avrupa ve Rusya’da iki asırlık bir geçmişe sahip olsa da ülkemizdeki tarihi 100 yıl önceye gider. 20. yüzyılın başlarında Osmanlı Devletinde Dünya Türkoloji’siyle irtibatlı birkaç kişiden biri olan Necip Asım Bey, başlangıçta Harbiye Mektebinde Fransızca öğretmeni olarak görev yapan bir subaydır. 19. Yüzyılın sonu ve 20 yüzyılın başlarında Türk tarihi ve dili alanında ortaya koyduğu eserlerle Türkiye Türkoloji’sinin temellerini atmıştır. İlk dönem Türkçe İslami eserlerimizden biri olan Atebetü’l Hakayık’ı ilk defa bilim dünyasına 1906 yılında Necip Asım Bey tanıtır. Macaristan’da yayınlanan Kleti Szemle Dergisindeki tanıtım yazısının ardından Necip Asım Bey 1918 yılında Hibetü’l Hakayık adıyla eserin ilk bilimsel neşrini gerçekleştirir. Atebetü’l Hakayık’ın bu neşrinin 100. yılı anısına UNESCO tarafından 2018 yılı “Atebetü’l Hakâyık Yılı” olarak ilan edilmiştir. Bu münasebetle Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi Ankara’da 28-30 Haziran 2018 tarihlerinde “Atebetü’l Hakâyık ve İlk Dönem Türkçe İslamî Eserler Sempozyumu” adlı uluslar- arası bir organizasyon düzenlemiştir.

 

11-14. yüzyıllar arasında yazılan ve Türk milletini ortak fikirler, düşünceler, inançlar etrafında birleştiren bu eserlerin dil, tarih, edebiyat, eğitim, felsefe, ilahiyat gibi farklı alanların yöntemleriyle değerlendirildiği sempozyumda sunulan bildirilerin büyük çoğunluğu dergimizin 105 ve 106. sayılarında yer almaktadır.

İçindekiler

1. Cilt

İlk Dönem Türkçe İslami Eserler ve Atebetü’l-Hakayık / Tuncer Gülensoy [s.7]

 

Karahanlı Sahası Metinlerinde “İnsanlık” Kavramı / Özen Yaylagül Üstünel [s.11]

 

Millî Eğitim Bakanlığı Müfredatlarında ve Ders Kitaplarında ‘İlk Dönem Türkçe İslâmî Eserler’ / Serdar Arhan – Halit Karatay [s.16]

 

Orta Çağ Türk Edebi Dilleri: Kutadgu Bilig’den Nevai’ye / Kamil Veli Nerimanoğlu [s.40]

 

Erken Orta Çağ Türkçe Yazılı Kaynaklarda Yer Alan Öz Türkçe Arketip Kavramlar / Şakir İbrayev [s.48]

 

Karahanlı Devri İlk Dil ve Edebiyat Ürünlerinde Mukaddime Geleneğinin Oluşmasına Yönelik Bir İnceleme / Zehra Sağ [s.51]

 

İlk Dönem Türkçe Çeviri Eserler Hakkında -Bir Analiz Denemesi- / Ahmet N. Özdal [s.60]

 

Karahanlı Döneminde Yazılan İlk Türkçe İslamî Eserlerde Farsça Kelimelerin Kullanım Özellikleri / Zubaida Shadkam [s.66]

 

Bilgi Bilge Yaşam ve Sürdürebilirlilik Sözcükleri Üzerine / Mukadder Güneri [s.75]

 

Kazakistan’da İlk Dönem Türkçe İslamî Eserler Üzerine Yapılan Çalışmalara Dair / Osman Kabadayı [s.80]

 

İlk İslamî Eserlerde Tuvalet Kavramı / Emrah Bozok [s.89]

 

Arnavutça Sözlüklerindeki İslam Terminolojisinin Özellikleri (Sorunlar ve İhtiyaçlar) / Lindita Xhanari (Latifi) [s.96]

 

Kutadgu Bilig’de Geçen Benzetme Edatları ve sanı ‘gibi’ Edatı / Ferruh Ağca [s.102]

 

Dışa Dönük Görevli Dil Ögelerinden /+KA/ Morfeminin Kutadgu Bilig’deki İşlevleri Üzerine / Osman Mert – Bahattin Şimşek [s.112]

 

Kutadgu Bilig Üzerinden Türkçede Mekân ve Belirtme Eklerinin İlişkisi: Çuvaşça Örneği / Hakan Özdemir [s.122]

 

Dil Planlaması Bağlamında Yûsuf Has Hacib ve Kutadgu Bilig / Şahru Pilten Ufuk [s.131]

 

Kutadgu Bilig’deki Hayvan Adları ve Türklerde Hayvan Sembolizmi / Mustafa Levent Yener [s.139]

 

Morfolojik Tekrarlı Yapılar ve Kutadgu Bilig’deki İşlevsel Görünümü / Erkan Hirik [s.180]

 

Kutadgu Bilig’de Toprak (Yer) Kavramı / Yavuz Köktan – Elif Küçüker [s.197]

 

Kutadgu Bilig ve Sülûkü’l-Mülûk Zaviyesinden ‘Bey-Sultan’ Değerlendirmesi / Meryem Doygun [s.207]

 

Kutadgu Bilig’de Yme: Anlambilimsel İşlevleri ile Sözdizimsel Kullanımları / Gülşah Topuz [s.215]

 

Kutadgu Bilig’de Konuşma Eğitimi / Nurşat Biçer – Yakup Alan [s.224]

 

Kutadgu Bilig’deki Eğitsel Düşüncelerin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi / Onur Er [s.233]

 

Kutadgu Bilig’de Yer Alan Geleneksel Eğitim Anlayışı: Usta-Çırak İlişkisi Bağlamında Bir Okuma / Z. Uğur Yıkan [s.239]

 

Kutadgu Bilig’in Modern Eğitimde Kullanılabilecek Evrensel Değerler Açısından İncelenmesi / Yusuf Söylemez [s.245]

 

Kutadgu Bilig’i Değer Eğitimi Üzerinden Okumak ve Bunun Türkçe Eğitimi Bağlamında Yöntemsel Karşılığı / Hacer Tekercioğlu [s.261]

 

Kutadgu Bilig ve Atebetü’l- Hakâyık’ın Tasvir Fiiller Açısından Değerlendirilmesi / Fatih Kirişçioğlu [s.267]

 

Kutadgu Bilig ve Atebetü’l-Hakâyık’taki Tevhidlerle Bu Tevhidlerin Etkileri Üzerine Bir İnceleme / Mehmet Temizkan [s.275]

 

Atebetü’l-Hakâyık ve Kutadgu Bilig’e Göre XI. Yüzyılda Türk Toplum Hayatında Görülen Bozulmalar / Galip Güner [s.282]

 

Kutadgu Bilig’de Satır Altına Not Düşülen Kelimelerin Atebetü’l Hakâyık’taki Görünümleri / Gökhan Ölker [s.290]

 

Atebetü’l Hakâyık ve Kutadgu Bilig’deki Tema Ortaklıkları: Bilgi ve Dil Kavramları / Gönül Erdem Nas [s.301]

 

Karahanlı Türkçesi Bağlamında Kutadgu Bilig ve Atebetül Hakâyık’ta Sosyal-Siyasi Leksik Birimler / Gatibe Vagıfkızı Guliyeva [s.309]

 

‘Divânü Lügâti’t-Türk’ Sözlüğünde Kullanılan Doğa Kültüyle İlgili Türk Antroponimleri / Güzeliye Haziyeva Demirbaş [s.314]

 

Dîvânu Lugâti’t Türk’teki Hapax Kelimelere Behcetü’l-Hadâyık’tan Tanıklar / Cihan Doğan [s.320]

 

Dîvânu Lügâti’t-Türk’ün Söz Varlığının Altay Türkçesindeki Görünümü Üzerine / Abdullah Elcan [s.328]

 

Dîvânu Lugâti’t-Türk’te Kıpçakça Kaydıyla Verilen Kelimelerin Çağdaş Kazakçadaki Durumu Üzerine / Marlen Adilov [s.338]

 

Divanu Lugati’t-Türk’te +sI- Eki / Eyüp Tugay Bahar [s.347]

 

Divânu Lügati’t-Türk ve Saha (Yakut) Türkçesinde Aile ve Akrabalık Adları / Bekir Yavuz Pekacar [s.354]

 

Dîvânu Lügâti’t-Türk’teki Manzum Parçalarda Yer Alan Eğitici Değerler / Harun Şahin [s.365]

 

İlk Kuran Çevirilerinin Dili Üzerine Bir Karşılaştırma / Mustafa Argunşah [s.386]

 

Karışık Dilli Bir Kur’an Çevirisi ve Tefsiri / Nuri Yüce [s.399]

 

Yükünç Sözü Üzerine / Nevzat Özkan [s.407]

 

Tarihsel Türk Dili Alanlarında ugra- Fiili / Esin Ağca [s.418]

 

Türklerin İslamiyetten Önce Yaptıkları Dinî Tercümeler ve Bu Tercümelerdeki Dinî Terimlerin Kur’an-ı Kerim Tercümelerinde Kullanılması / Naznaz Tawfek [s.425]

 

Orta Asya Kur’an Tefsiri’nin Metin Yayını ve Sözvarlığı Üzerine / Akartürk Karahan [s.430]

 

Karahanlı Dönemi Kur’an Tercümelerinde Dinî Anlamlar Kazanan Kelimelerde Görülen Semantik Değişim / Mustafa Cengiz [s.437]

 

Dîvân-ı Hikmet’te Gariplik ve Garipler / Abdullah Eren [s.452]

 

Fakrnâme Eserine Göre Hoca Ahmed Yesevî’nin Tasavvufi Görüşleri / Fuzuli Bayat [s.460]

 

Dîvân-ı Hikmet’in Yeni Bir Nüshası Üzerine / Zhamila Arzybaeva [s.471]

 

Yesevi, Nevaî ve Besmele / Burabiye Recebova [s.481]

2. Cilt

Atebetü’l-Hakâyık’ın Hollanda Nüshası (Aybetü’l-Hakâyık) / Serkan Çakmak [s.7]

 

Atebetü’l-Hakayık ve İlk Dönem Türkçe İslami Eserler Sempozyumu 28-30 Haziran 2018, Ankara – Türki’ye Atebetü’l Hakâyık’ın Kostantiniyye Nüshası / Ayşegül Sertkaya [s.16]

 

Necib Asım ve Atebetü’l-Hakâyık (Hibetü’l-Hakayık) Çalışmaları / Bilgehan Atsız Gökdağ – Esra Özder [s.23]

 

Atebetü’l-Hakâyık Metninin Yeni Filolojik-Lengüistik Yöntemlerle İncelenmesi Üzerine / Mehman Musaoğlu [s.33]

 

Edip Ahmed Yügneki’nin Yaşadığı Bölgeye Ait Yeni Bilgiler / Gaybullah Babayar [s.40]

 

Çin ve Doğu Türkistan’daki Atebetü’l-Hakâyık Çalışmaları Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi / Talip Doğan – Adilcan Eruygur [s.58]

 

Türkistan’dan Türkiye’ye Kültürel Süreklilikte Atabetü’l-Hakayık / Turan Akkoyun [s.65]

 

‘Hibat-ül-Hakayik’ Destanı’nın Morfolojik Yapı Özellikleri / Raikhan Doszhan [s.78]

 

Atebetü’l-Hakâyık’taki Nazım Şekilleri ve Bazı Problemler / İbrahim Akyol [s.87]

 

Coğrafi Terimler Açısından Atebetü’l-Hakâyık ve ‘Yul’ Sözcüğü Üzerine / İbrahim Şahin [s.91]

 

Atebetü’l-Hakâyık’ta Bir Emir Eki / Vügar Sultanzade [s.98]

 

Atebetü’l-Hakâyık’ta Birleşik Eylemler / Nesrin Bayraktar [s.104]

 

Atebetü’l-Hakâyık’ta İkilemeler / Feridun Tekin – Samet Cantürk [s.113]

 

Atebetü’l-Hakâyık’ta Geçen ‘bişi’ Sözcüğü Üzerine / Alimcan İnayet [s.126]

 

İddiaya İddia: Atebetü’l- Hakayık’ta Metinlerarasılık / Mevhibe Coşar [s.130]

 

Atebetü’l-Hakâyık’taki Yönelmeli ve Ontolojik Metaforlar / Nurullah Şahin [s.136]

 

Atebetü’l-Hakâyık’ta Bağdaşıklık Unsurları / Muzaffer Uzun [s.154]

 

Atebetü’l-Hakâyık’ta A Enklitiği / Rıdvan Öztürk [s.165]

 

Bağlama Kuramı Çerçevesinde Atebetü’l-Hakâyık / Seçil Hirik [s.174]

 

Atebetü’l-Hakâyık’ta Algı Fiilleri / Hüseyin Yıldız [s.185]

 

Atebetü’l-Hakâyık’ta Alt Anlamlılık / Kürşat Efe [s.198]

 

Atebetü’l-Hakâyık’ın Söz Varlığı / Hakan Özdemir [s.210]

 

Atebetü’l-Hakâyık’ta Sıfatlar / Gülşah Azer Efe [s.255]

 

Atebetü’l-Hakayık’ta Türk – İslam Ahlakının Yansıması ve Gençlerin Bu Hususta Eğitilmesi / Pirali Aliyev [s.283]

 

Atebetü’l-Hakâyık’ta İdeal İnsan Tasavvuru / Salim Pilav [s.294]

 

Âyet ve Hadis Şerhi Bağlamında Atebetü’l-Hakâyık’ı Okumak / Mehmet Sait Çalka [s.303]

 

Atebetü’l-Hakâyık’ta Yüceltilen Değerler ve Nitelikleri / Koray Üstün [s.310]

 

Atebetü’l-Hakâyık’ın Eğitsel Değeri Üzerine Bir İnceleme / Kürşat Çağrı Bozkırlı [s.316]

 

Atabetü’l- Hakayık’ın Topluma Katkılarının Psikiyatrik Açıdan Değerlendirilmesi / Ayşe Zeynep Akkoyun [s.322]

 

Atebetü’l-Hakâyık ve Vagz-ı Azat’ta Bireyin Terbiyesi / Soner Sağlam [s.328]

 

‘Atabetü’l Hakayık’ / Gülbanu Kosımova [s.340]

 

Orta Türkçe Dönemi Üç Eserinde Arapça ve Farsça Etkisi (Atebetü’l-Hakâyık, Mu’înü’l-Mürîd, İrşâdü’l-Mülûk Ve’s-Selâtîn) / Abdulkadir Öztürk [s.345]

 

Kaşgarlı’nın Gözünden Eski Türkçede Geniş Zaman ve Atebetül-Hakayık’taki Durumu / Hicret Dilan Daşdemir [s.352]

 

Mi‘râc-nâme ve Üzerinde Yapılan Çalışmalar Hakkında / Osman Fikri Sertkaya [s.355]

 

Rabguzî’nin Kısasü’l Enbiyâ’sında Hz. Muhammed’in Yaşantısına Dair Hikmetler / Serkan Şen [s.360]

 

Rabguzi’nin Kısasü’l- Enbiya Eseri ve Azerbaycan Türkçesi ile Yazılmış Olan Kısasü’l- Enbiya’lar / Naile Hacızade [s.368]

 

Dîvânu Lugati’t-Türk’te Kaydedilen Ağaç ve Bitki Terimlerinin Anlatımı / Oles Kulchynskyy [s.374]

 

Kısas-ı Enbiya’da Kadının Toplumdaki Yeri ve Önemi / Kübra Çolak [s.379]

 

 1. Eckmann’ın Nehcü’l-Feradis’in Çevri Yazısındaki Tercihleri / Gülden Sağol Yüksekkaya [s.403]

Nehcü’l-Feradis’te ‘Emir Kipi’ ve ‘Emir Kipliği’ / Çiğdem Usta [s.415]

 

Hüsam Kâtip’in Cümcümenâmesi / Mustafa Toker – Muhsin Uygun [s.422]

 

Cümcüme Sultan Hikâyesinin Harezm Türkçesi Nüshaları Üzerine / Arzu Çiftoğlu Çabuk [s.429]

 

Tefsir-i Taberî’nin Harezm Türkçesi ile Yapılan Tercümesi: ‘Tefsirli Meşhed Nüshası’ / Saidbek Boltabayev [s.435]

 

Harezm Dönemi Eserlerinde Geçen ve Türkmen Türkçesinde Yaşayan Türkçe Kelimeler Üzerine / Savaş Şahin [s.443]

 

Kıpçakça Anıtlarda -p Fiil Çekimi Eki / Mustafa Öner [s.459]

 

Gülistân’ın Türkçeye İlk Tercümelerinin Dili Üzerine / Mustafa Uğurlu [s.466]

 

Memlûk Kıpçak Dönemi Eserlerinden ‘Kitâb al-İdrâk li-Lisân al-Atrâk’ Üzerine Araştırmalar / Ergali Esbosin [s.473]

 

Kitab Fi’l-Fıkh’da Bulunan Zamirlerin Kullanım Özellikleri / Yerzhan Kuanışbayev [s.482]

 

Kur’an-ı Kerim Bağlamında Ali’nin Kıssa-yı Yusuf Eseri / Ataemi Mirzayev [s.490]

 

VIII-XV. Yüzyıllarda Oğuzların Dili Türkçenin En Yeğnisi miydi? / Ahmet Turan Doğan [s.496]

 

Ali’nin Kıssa-i Yûsuf Eserinde Eski Oğuzcanın Dil Özellikleri / Elçin İbrahimov [s.506]

 

İslamiyet Sonrası Orta Asya’da Türkçe Tarih Yazıcılığı ve Tevârih-i Güzide-Nusret-Nâme / Harun Kaya [s.510]

 

Türkçeyi Zenginleştiren Kaynaklar Olarak 13.-14. Yüzyıllar Farsça-Türkçe Sözlükler / Möhsün Nağısoylu [s.522]

 

Yunus Emre’nin Batı ve Doğu Edebiyatlarındaki Yeri / Fikret Türkmen [s.530]

 

Yunus Emre Divanı, Karaman Nüshasının Söz Varlığı Üzerine Notlar / İdris Nebi Uysal [s.536]

 

Bülbülün Dîvânında Bülbül Olmak: Yûnus Emre Dîvânı’nda ‘Bülbül’ İmgesi / Aysun Çelik [s.545]

 

Yunus Emre’nin Dünyasında Bir Erginleme Aracı Olarak ‘Yolculuk’ / Cafer Özdemir [s.557]

 

Risâletü’n-Nushiyye’deki Bazı Söyleyiş Özellikleri / Beyhan Kesik [s.569]

 

Risaletü’n Nushiyye’de Yer Alan Eğitsel Değerler / Yakup Alan – Nurşat Biçer [s.577]

 

Anadolu Türkçesinin İlk Yazılı Örneklerinden Manzum Dini Hikâyelere Bir Örnek: Hikâyet-i Habbal / Satı Kumartaşlıoğlu [s.583]

 

Muhammed Bin Mahmûd-ı Şirvânî’nin ‘İlyâsiyye’ İsimli Tıp Eserinin İncelenmesi / Nuray Demir Öztürk [s.598]

 

Hamzavî’nin İskendernâme’sinde Bir Nûh Kıssası / İsmail Avcı [s.626]

 

İzzeddin Hasanoğlu’nun “Siretin Nebi” Adlı Mesnevisi / Seyfettin Altaylı [s.650]

 

Atebetü’l-Hakâyık’ın Hollanda Nüshası (Aybetü’l-Hakâyık) / Serkan Çakmak [s.7]

 

Atebetü’l-Hakayık ve İlk Dönem Türkçe İslami Eserler Sempozyumu 28-30 Haziran 2018, Ankara – Türki’ye Atebetü’l Hakâyık’ın Kostantiniyye Nüshası / Ayşegül Sertkaya [s.16]

 

Necib Asım ve Atebetü’l-Hakâyık (Hibetü’l-Hakayık) Çalışmaları / Bilgehan Atsız Gökdağ – Esra Özder [s.23]

 

Atebetü’l-Hakâyık Metninin Yeni Filolojik-Lengüistik Yöntemlerle İncelenmesi Üzerine / Mehman Musaoğlu [s.33]

 

Edip Ahmed Yügneki’nin Yaşadığı Bölgeye Ait Yeni Bilgiler / Gaybullah Babayar [s.40]

 

Çin ve Doğu Türkistan’daki Atebetü’l-Hakâyık Çalışmaları Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi / Talip Doğan – Adilcan Eruygur [s.58]

 

Türkistan’dan Türkiye’ye Kültürel Süreklilikte Atabetü’l-Hakayık / Turan Akkoyun [s.65]

 

‘Hibat-ül-Hakayik’ Destanı’nın Morfolojik Yapı Özellikleri / Raikhan Doszhan [s.78]

 

Atebetü’l-Hakâyık’taki Nazım Şekilleri ve Bazı Problemler / İbrahim Akyol [s.87]

 

Coğrafi Terimler Açısından Atebetü’l-Hakâyık ve ‘Yul’ Sözcüğü Üzerine / İbrahim Şahin [s.91]

 

Atebetü’l-Hakâyık’ta Bir Emir Eki / Vügar Sultanzade [s.98]

 

Atebetü’l-Hakâyık’ta Birleşik Eylemler / Nesrin Bayraktar [s.104]

 

Atebetü’l-Hakâyık’ta İkilemeler / Feridun Tekin – Samet Cantürk [s.113]

 

Atebetü’l-Hakâyık’ta Geçen ‘bişi’ Sözcüğü Üzerine / Alimcan İnayet [s.126]

 

İddiaya İddia: Atebetü’l- Hakayık’ta Metinlerarasılık / Mevhibe Coşar [s.130]

 

Atebetü’l-Hakâyık’taki Yönelmeli ve Ontolojik Metaforlar / Nurullah Şahin [s.136]

 

Atebetü’l-Hakâyık’ta Bağdaşıklık Unsurları / Muzaffer Uzun [s.154]

 

Atebetü’l-Hakâyık’ta A Enklitiği / Rıdvan Öztürk [s.165]

 

Bağlama Kuramı Çerçevesinde Atebetü’l-Hakâyık / Seçil Hirik [s.174]

 

Atebetü’l-Hakâyık’ta Algı Fiilleri / Hüseyin Yıldız [s.185]

 

Atebetü’l-Hakâyık’ta Alt Anlamlılık / Kürşat Efe [s.198]

 

Atebetü’l-Hakâyık’ın Söz Varlığı / Hakan Özdemir [s.210]

 

Atebetü’l-Hakâyık’ta Sıfatlar / Gülşah Azer Efe [s.255]

 

Atebetü’l-Hakayık’ta Türk – İslam Ahlakının Yansıması ve Gençlerin Bu Hususta Eğitilmesi / Pirali Aliyev [s.283]

 

Atebetü’l-Hakâyık’ta İdeal İnsan Tasavvuru / Salim Pilav [s.294]

 

Âyet ve Hadis Şerhi Bağlamında Atebetü’l-Hakâyık’ı Okumak / Mehmet Sait Çalka [s.303]

 

Atebetü’l-Hakâyık’ta Yüceltilen Değerler ve Nitelikleri / Koray Üstün [s.310]

 

Atebetü’l-Hakâyık’ın Eğitsel Değeri Üzerine Bir İnceleme / Kürşat Çağrı Bozkırlı [s.316]

 

Atabetü’l- Hakayık’ın Topluma Katkılarının Psikiyatrik Açıdan Değerlendirilmesi / Ayşe Zeynep Akkoyun [s.322]

 

Atebetü’l-Hakâyık ve Vagz-ı Azat’ta Bireyin Terbiyesi / Soner Sağlam [s.328]

 

‘Atabetü’l Hakayık’ / Gülbanu Kosımova [s.340]

 

Orta Türkçe Dönemi Üç Eserinde Arapça ve Farsça Etkisi (Atebetü’l-Hakâyık, Mu’înü’l-Mürîd, İrşâdü’l-Mülûk Ve’s-Selâtîn) / Abdulkadir Öztürk [s.345]

 

Kaşgarlı’nın Gözünden Eski Türkçede Geniş Zaman ve Atebetül-Hakayık’taki Durumu / Hicret Dilan Daşdemir [s.352]

 

Mi‘râc-nâme ve Üzerinde Yapılan Çalışmalar Hakkında / Osman Fikri Sertkaya [s.355]

 

Rabguzî’nin Kısasü’l Enbiyâ’sında Hz. Muhammed’in Yaşantısına Dair Hikmetler / Serkan Şen [s.360]

 

Rabguzi’nin Kısasü’l- Enbiya Eseri ve Azerbaycan Türkçesi ile Yazılmış Olan Kısasü’l- Enbiya’lar / Naile Hacızade [s.368]

 

Dîvânu Lugati’t-Türk’te Kaydedilen Ağaç ve Bitki Terimlerinin Anlatımı / Oles Kulchynskyy [s.374]

 

Kısas-ı Enbiya’da Kadının Toplumdaki Yeri ve Önemi / Kübra Çolak [s.379]

 

1.Eckmann’ın Nehcü’l-Feradis’in Çevri Yazısındaki Tercihleri / Gülden Sağol Yüksekkaya [s.403]

Nehcü’l-Feradis’te ‘Emir Kipi’ ve ‘Emir Kipliği’ / Çiğdem Usta [s.415]

 

Hüsam Kâtip’in Cümcümenâmesi / Mustafa Toker – Muhsin Uygun [s.422]

 

Cümcüme Sultan Hikâyesinin Harezm Türkçesi Nüshaları Üzerine / Arzu Çiftoğlu Çabuk [s.429]

 

Tefsir-i Taberî’nin Harezm Türkçesi ile Yapılan Tercümesi: ‘Tefsirli Meşhed Nüshası’ / Saidbek Boltabayev [s.435]

 

Harezm Dönemi Eserlerinde Geçen ve Türkmen Türkçesinde Yaşayan Türkçe Kelimeler Üzerine / Savaş Şahin [s.443]

 

Kıpçakça Anıtlarda -p Fiil Çekimi Eki / Mustafa Öner [s.459]

 

Gülistân’ın Türkçeye İlk Tercümelerinin Dili Üzerine / Mustafa Uğurlu [s.466]

 

Memlûk Kıpçak Dönemi Eserlerinden ‘Kitâb al-İdrâk li-Lisân al-Atrâk’ Üzerine Araştırmalar / Ergali Esbosin [s.473]

 

Kitab Fi’l-Fıkh’da Bulunan Zamirlerin Kullanım Özellikleri / Yerzhan Kuanışbayev [s.482]

 

Kur’an-ı Kerim Bağlamında Ali’nin Kıssa-yı Yusuf Eseri / Ataemi Mirzayev [s.490]

 

VIII-XV. Yüzyıllarda Oğuzların Dili Türkçenin En Yeğnisi miydi? / Ahmet Turan Doğan [s.496]

 

Ali’nin Kıssa-i Yûsuf Eserinde Eski Oğuzcanın Dil Özellikleri / Elçin İbrahimov [s.506]

 

İslamiyet Sonrası Orta Asya’da Türkçe Tarih Yazıcılığı ve Tevârih-i Güzide-Nusret-Nâme / Harun Kaya [s.510]

 

Türkçeyi Zenginleştiren Kaynaklar Olarak 13.-14. Yüzyıllar Farsça-Türkçe Sözlükler / Möhsün Nağısoylu [s.522]

 

Yunus Emre’nin Batı ve Doğu Edebiyatlarındaki Yeri / Fikret Türkmen [s.530]

 

Yunus Emre Divanı, Karaman Nüshasının Söz Varlığı Üzerine Notlar / İdris Nebi Uysal [s.536]

 

Bülbülün Dîvânında Bülbül Olmak: Yûnus Emre Dîvânı’nda ‘Bülbül’ İmgesi / Aysun Çelik [s.545]

 

Yunus Emre’nin Dünyasında Bir Erginleme Aracı Olarak ‘Yolculuk’ / Cafer Özdemir [s.557]

 

Risâletü’n-Nushiyye’deki Bazı Söyleyiş Özellikleri / Beyhan Kesik [s.569]

 

Risaletü’n Nushiyye’de Yer Alan Eğitsel Değerler / Yakup Alan – Nurşat Biçer [s.577]

 

Anadolu Türkçesinin İlk Yazılı Örneklerinden Manzum Dini Hikâyelere Bir Örnek: Hikâyet-i Habbal / Satı Kumartaşlıoğlu [s.583]

 

Muhammed Bin Mahmûd-ı Şirvânî’nin ‘İlyâsiyye’ İsimli Tıp Eserinin İncelenmesi / Nuray Demir Öztürk [s.598]

 

Hamzavî’nin İskendernâme’sinde Bir Nûh Kıssası / İsmail Avcı [s.626]

 

İzzeddin Hasanoğlu’nun “Siretin Nebi” Adlı Mesnevisi / Seyfettin Altaylı [s.650]

Tüm Sayılar

2020

Özel Yetenekliler – Tarım Politikaları – TBMM 100. Yılı

 

2019

Kültür Politikaları – Azerbeycan – İlk Dönem Türkçe İslami Eserler

 

2018

Hasan Celâl Güzel – Türk Dili

 

2017

İslam Dünyası – Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi – Misâk-ı Milli

 

2016

Bilim ve Teknoloji – Ortadoğu

 

2015

Kafkaslar – Rumeli ve Balkanlar – Çanakkale

 

2014

Ermeni Meselesi – Türk Eğitimi – Türk Musikisi – Yeni Türkiye

 

2013

Türkçe – Türk Dünyası – Yargı Reformu – Başkanlık Sistemi – Yeni Anayasa