Kafkaslar

Özel Sayısı

Temmuz – Aralık 2015

 • Sayı

  71-81
 • Cilt Adedi

  11
 • Sayfa

  8.328
 • Makale

  700

Konu Başlıkları

 • Genel Değerlendirme
 • Kafkasya Tarihi
 • Osmanlı ve Kafkasya
 • Doğu Anadolu ve Kafkasya
 • Kafkasya’da Rus Emperyalizmi
 • Kırım ve Kafkas Göçleri
 • Güney Kafkasya
 • Azerbaycan Cumhuriyeti
 • Karabağ ve Azerbaycan’da Ermenilerin Yaptıkları Katliamlar
 • Gürcistan Cumhuriyeti
 • Gürcistan Türkleri
 • Ermenistan Cumhuriyeti
 • Kuzey Kafkasya
 • Dağıstan Özerk Cumhuriyeti
 • Çeçenistan Özerk Cumhuriyeti
 • İnguşetya Özerk Cumhuriyeti
 • Kuzey Osetya Cumhuriyeti
 • Kabartay-Balkar, Karaçay-Çerkes ve Adige Cumhuriyeti
 • Çerkesler
 • Kuzey Kafkasya Türkleri
 • Kafkasya’ya Uzanan Türk Diyarı: Kırım
 • Kafkasya’nın Yakın Komşusu İran Türkleri

Eserimiz, Kafkasya coğrafyasını ve coğrafyada hüküm sürmüş Türk-İslâm medeniyetini tarihî perspektif içinde inceleyip, siyasî, kültürel, ekonomik ve stratejik açıdan bugünkü mevcut durumu da analiz eden uluslararası bir araştırma eseri ve aynı zamanda başvuru kaynağı niteliğindedir. Kafkaslar özel sayımızda tam 700 araştırma ve inceleme yazısı, 292’si yurt dışından olmak üzere toplam 742 bilim adamı ve uzman tarafından hazırlanmıştır. Bu yazıların büyük çoğunluğu arşiv kaynaklarına dayalı orijinal bilimsel çalışmalardan meydana gelmektedir. Bir uluslararası araştırma mahiyetinde olan bu eserimizde, başta Türkiye ve Azerbaycan olmak üzere, ABD, Rusya, Almanya, Japonya, Fransa, Kanada, Bulgaristan, Moldova, Litvanya, İran, Gürcistan, Ermenistan, Abhazya, Astrahan, Dağıstan, Çeçenistan, İnguşetya, Adige, Karaçay-Çerkes, Kabartay-Balkar ve Osetya’dan akademisyenlerin yazıları yer almaktadır.

İçindekiler

1. Cilt

KAFKASLAR: GENEL DEĞERLENDİRME
Kafkasya: Canımızdan Bir Parça / Recep Tayyip Erdoğan [s.39]
Güney Kafkasya / Mevlüt Çavuşoğlu [s.41]
Kafkaslara Genel Bakış
Etnik ve Siyasî Sorunlar Denkleminde Kafkasya / Ufuk Tavkul [s.43]
Kafkaslar: Mekân ve Nüfus / M. Murat Yüceşahin [s.56]
Kafkaslar (Tarihsel, Kültürel, Etno Sosyal, Politik Araştırma) / Kâmil Veli Nerimanoğlu [s.70]
Linguistik ve Genetik Yapı Etrafında Şekillenen Kafkasya’da Etnik Topluluklar ve Kafkasyalı Kimliği / Ufuk Tavkul [s.93]
Kafkasya’nın Türkiye İçin Önemi / Mehmet Saray [s.107]
1990 Sonrası Dönemde Kafkasya ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Devletin Yeniden Yapılandırılması / Fulya Akyıldız [s.112]
Kafkasya ve Türklük
Kafkasya, Türklük ve Türkiye / Bilgehan Atsız Gökdağ [s.132]
Kafkaslarda Müslüman Türklerin Bıçak Sırtında Var Olma Mücadelesi ve Stratejileri / Özcan Yeniçeri [s.142]
Kafkas Dillerinde Türkçe Kelimeler / Ufuk Tavkul [s.168]
Ortak Halk Kültürü Kodları İtibariyle Kafkasya (Kırım-Kuzey ve Güney Kafkasya) Anadolu / Yaşar Kalafat [s.176]
2. Dünya Savaşı Sırasında ‘Dilde, Fikirde ve İş’te Birlik’ Düşüncesinin Kafkas Federasyonu ve Türk Birliği Kurulması Çalışmalarına Etkileri / Mithat Atabay [s.183]
Tarihî Süreçte Kafkasya-Anadolu Türk Sanatı İlişkileri / Hamza Gündoğdu [s.193]
Kafkaslardaki Türk Dili ve Kültürünün Etkisi; Yumuşak Güç ve Kamu Diplomasisi Açısında Bölgedeki Siyasî Projeksiyonlar / Ayhan Nuri Yılmaz – Gökmen Kılıçoğlu [s.212]
Türk Diline Hizmet Eden Kafkasyalılar / Sedat Maden [s.242]
Çarlık Rusyası’nda Yaşayan Türklerin Tek Gazete ile Temsil Edildiği Yirmi Yılda (1883-1903) ve Sonraki Beş Yılda (1903-1908) Kafkasya / Nazım Muradov [s.271]
Türkiye’de Konuşulan Kafkas Kökenli Dilere Yönelik MEB Politikaları ve Geliştirilen Öğretim Programları / Serdar Arhan [s.289]
Kafkasya Üniversiteler Birliği (KUNİB) / Ramazan Korkmaz [s.315]
Türkiye’de Kafkasya ile İlgili Yapılan Dil ve Kültür Konulu Çalışmalar Üzerinde Bir Değerlendirme / Mehmet Furkan Çelik [s.319]
Kafkasya’nın Jeopolitiği
Kafkasya Bölgesi Su Kaynakları / Yakup Basmacı [s.326]
Kafkasya: Buluşmalara ve Ayrılıklara Kavşak Olan Bölge / Birsen Karaca [s.340]
Kafkasya: Ekonomik ve Politik Değişimlerin Bir Analizi / Bülent Açma – Kübra Yenişen [s.348]
Kafkasya’nın Değişen Jeopolitiği: Sovyetler Birliği’nin Çöküşü ile Kafkasya’da Jeopolitiğin Yeniden Doğuşu / Mehmet Seyfettin Erol – Elşan İzzetgil [s.363]
Kafkasya Jeopolitiğinin Bölge Politikalarına Etkisi / Halil Erdemir [s.378]
NATO’nun Kafkaslar Politikası / Sertif Demir [s.395]
Kafkasya Çatışmalarında Çözüm Teknikleri, Pozitif Barış Çabaları ve Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları / Sezai Özçelik [s.410]
Hazar Havzası’nın Çözülemeyen Hukukî Statü Sorunu / Evren Kemer [s.416]
Kafkasya’nın Değişen Jeopolitiği: Yeni Güç Dengesinin Kafkasya’nın İstikrar ve Güvenliğine Etkileri / Uğur Yasin Asal [s.426]
Türk Dünyası’na Komşu Kafkaslarda Çevre Sorunları ve Hasarı / Figen Erkoç – Mustafa Keten [s.436]
Kafkasya’dan Sosyo-Kültürel Çizgiler
Kafkas Dilleri ve Avrasya Dünyasında Yeri / Batyrbiy Bersirov [s.444]
‘Kafkas Evi’ni Kurmanın Folklordan Geçen Yolu / Muhtar Kazımoğlu [s.450]
XIX. Yüzyılın Sonları XX. Yüzyılın Başlarında Kafkasya Nüfusunun Konfesyonel Yapısı / Kerim Şükürov [s.456]
İda Pfaiffer’in Kafkasya Seyahati / Giorgi Sosiashvili [s.462]
Köle Kaynağı Bakımından Kafkasya’nın Önemi / Zübeyde Güneş Yağcı [s.467]
Kafkasya ile Türkiye Arasında Kültür Bağı Olarak Mevlid Geleneği / Seyfettin Erşahin [s.483]
Kafkaslıların Beslenme Alışkanlıkları ve Bunun Yaşam Sürelerine Yansıması / Meral Aksoy [s.498]
Türkiye’nin Kafkas Politikası
Anahatlarıyla Türklerin Kafkasya Politikaları / Enis Şahin [s.506]
XIX. ve XX. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Kafkasya Politikaları / İbrahim Yılmazçelik [s.515]
Millî Mücadele’de Türkiye’nin Kafkas Politikası ve Mustafa Suphi / Bayram Bayraktar [s.549]
Millî Mücadele Dönemi Kafkas Cumhuriyetleri ile İlişkiler / Sadık Erdaş – Nilgün Erdaş [s.569]
Türk Dış Politikasının Bölgeselleşme Yönetimi ve Kafkasya Algılaması / Tuğrul Veli [s.583]
Türkiye’nin Kafkasya Siyasetinde Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Önemi / Güner Özkan [s.588]
AK Parti Dönemi Türkiye’nin Kafkasya Politikası / Nurhan Aydın – Bahar Şentürk [s.598]
Rusya, Türkiye ve Kafkaslar
Karadeniz’de Rusya ve Türkiye / Alla Alekseevna Yazkova [s.609]
Karadeniz Enerji Jeopolitiğinin Rus Bölge Politikasına Etkisi / Halil Erdemir [s.616]
Rusya Federasyonu’nun Güney Kafkasya Politikası / Yelda Demirağ [s.627]
Rusya’nın Güney Kafkasya Politikası ve Türkiye’nin Bölge Stratejisi / Sabir Askeroğlu [s.643]
I. Petro’nun Islahatları / Seyfeddin Buntürk [s.651]
Çarlık Rusyası Döneminde Kafkasya Üzerine Araştırmalar Yayımlayan Bir Dergi: Sbornik Materialov dlya Opisaniya Mestnostey i Plemyon Kavkaza / Serdar Karaca [s.660]
Üçüncü Dünya Devrimlerinin Önderi ve Mazlum Ulusların Kuramcısı Sultan Galiyev / Demirhan Fahri Erdem [s.669]
Rusya-Türkiye İlişkileri Çerçevesinde Rus Devlet Duması’nda XX. Yüzyıl Başlarında Müslüman Grupların Faaliyetleri / Diljara Usmanova [s.682]
Türk Sovyet İlişkilerinde Makû Problemi (1920-1921) / İbrahim Ethem Atnur [s.687]
Kafkaslar Bağlamında Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türk-Rus İlişkileri / Muzaffer Ercan Yılmaz [s.698]
Rusya’nın Suriye Müdahalesi’nin Gerekçesi: Kuzey Kafkasya’da Irak Şam İslâm Devleti (IŞİD-DAEŞ) ve Kafkasya Emirliği Tehdidi / Salih Yılmaz [s.706]
ABD, İngiltere, Almanya, Ukrayna ve Kafkasya
ABD’nin Kafkasya Politikası ve Türkiye / Hatem Cabbarlı [s.725]
Bolşevik İhtilali’nden Sonra Kafkasya’da Alman Nüfuzu / Güler Yarcı [s.741]
Bakü Petrol Savaşı’nda Kayzer Almanyası: Sömürge-Direniş Tarihi / İ. V. Turitsin [s.758]
Kafkasya ve Türkistan’da İngiliz-Rus Mücadelesi (1856-1869) / Yılmaz Karadeniz [s.770]
‘Ukrayna’nın Kurtuluşu Birliği’nin Birinci Dünya Savaşı Sırasında Osmanlı İmparatorluğundaki Faaliyetleri / Hakan Kırımlı [s.782]
Ukrayna’daki Azerbaycan Diyasporası / Hatıra Kahramanova [s.801]
Avrasya ve Kafkaslar
Değişen Türk Dış Politikasının Avrasya’ya Yansımaları (2003-2013) / Bekir Günay [s.806]
Rusya’nın Yeni Entegrasyon Anlayışında ‘Avrasya Birliği’: Türk Dünyası’na Olası Etkileri ve Öneriler / Aidarbek Amirbek – Almasbek Anuarbekuly [s.819]
Rusya’nın Avrasya Siyaseti, Terör ve Kafkaslar- ‘Aşil’in Topuğu’ / Ufuk Süslü [s.831]
Avrasyacılık Düşüncesinde Diller ve Dilbilim / Bilgehan Atsız Gökdağ [s.847]
Avrasyacılık Akımının Türk Dünyası’ndaki Yeri / Erel Tellal [s.861]

2. Cilt

KAFKASYA TARİHİ
Arkeolojik Dönemler
Tarihî ve Etnik Yapısıyla Kafkasya / Ufuk Tavkul [s.7]
Arkeoloji Ortak Paydasında Doğu Anadolu ve Güney Kafkasya Kültür Bölgeleri / Mehmet Işıklı – Ayhan Yardımcıel [s.37]
Güney Kafkasya’da Kurgan Kültürü (Yığma Taş Mezarlar) / Ayhan Yardımcıel [s.42]
Antik Çağın Sonunda Doğu Roma’nın Güney Kafkasya (Transkafkasya) Politikası / Hatice P. Erdemir [s.47]
Transkafkasya Arkeolojisi Kapsamında Ardahan / Sami Patacı [s.56]
2014 ve 2015 Yılları Kars-Iğdır İl ve İlçeleri Yüzey Araştırmaları Işığında Güney Kafkasya Orta ve Son Tunç Çağı’na İlişkin Veriler / Akın Bingöl – Ayhan Yardımcıel [s.91]
Kafkasya’da Eski Türkler
Ön ve Orta Asya, Kafkasya, Karadeniz’in Kuzeyi, İdil-Ural ve Batı Sibirya’daki Eski Türkler / Mir Fatih Zekiyev [s.97]
Kafkaslar ve Çevresinde İlk Türkler / İlhami Durmuş [s.108]
Kimmerler ve Sakalar / İlhami Durmuş [s.121]
İskitler / Abdülhaluk M. Çay – İlhami Durmuş [s.133]
İskitler: İlkçağ’da Orta Asya Steplerinden Balkanlara ve Ortadoğu’ya Yayılan Halk / Kâmil Levent Zoroğlu [s.161]
İslamiyet’ten Önce Kafkasya’da Türkler / Zekiye Tunç [s.167]
Siraklar / İlhami Durmuş [s.181]
Kafkasya’da Hunlar / Umut Üren [s.190]
463-700 Sonrasında Var Olan Kuzey Kafkasya Hun Beyliği, Güney Kafkasya ve İran’da Hunlar / Yusuf Gedikli [s.199]
Kafkaslarda Göktürk ve Hazarlar / Osman Karatay [s.214]
Belge, Destan ve Rivayetlere Göre Alp Er Tonga / İlhami Durmuş [s.224]
Selçuklular ve Kafkasya
Büyük Selçuklular ve Kafkasya / Mustafa Alican [s.237]
Büyük Selçuklu Sultanlarının Kafkasya’ya Yönelik Siyasî, Ekonomik ve Dinî Politikalarının Esasları / Yaşar Bedirhan [s.244]
Büyük Selçuklu Sultanı Alp Arslan’ın Kafkasya Politikası / Savaş Eğilmez [s.265]
Büyük Selçuklu Devleti’nde Mihver Bir Şahsiyet: Nizamû’l-Mülk / Ali Ertuğrul [s.276]
Kafkasya Türkiye Selçukluları İçin Ne İfade Eder? / Mehmet Ersan [s.292]
XII. Yüzyılda Anadolu Selçuklu Sultanlarının Kafkasya ve Kafkas Elleriyle Münasebetleri / Yaşar Bedirhan [s.296]
Merâga Atabegleri Aksungurlular (1116-1209) / Hüseyin Kayhan [s.314]
Selçuklular Devrinde Azerbaycanlı Mimarlar / Hüseyin Kayhan [s.323]
Moğollar ve Kafkasya
Moğollar Kafkasya’ya İlk Kez Ne Zaman Geldi? / Hasan Oktay [s.331]
Moğolların Kafkasya İstilası ve Yakındoğu Üzerindeki Tesirleri / Muammer Gül [s.337]
Moğol Hâkimiyeti Döneminde Kuzeybatı Kafkasya (XIII-XIV. Yüzyıllar / Aleksandr Şaydatoviç Kadırbayev [s.349]
Moğollar Devrinde Azerbaycan’ın Şeki Bölgesi / Şirinbey Aliyev [s.358]
Kafkasya’da Moğol Kökenli Bir Halk: Kalmuklar / Oktay Berber [s.363]
Altın Orda, Timurlular ve Kafkasya
Altın-Orda Hanlığı / Mustafa Kafalı [s.378]
‘Altın Ordu’ / Uli Schamiloğlu [s.397]
Altın Orda’nın Rusya’ya Etkileri / İlyas Kemaloğlu (Kamalov) [s.420]
Altınordu Hanlığı’nın Resmî Yazışma Geleneği / A. Melek Özyetgin [s.430]
Celâyirîlerin Hâkimiyeti Döneminde Derbent Şehri / Sevinç Rahimova [s.446]
Timurlular / İsmail Aka [s.451]
Karakoyunlular, Akkoyunlular, Safevîler ve Kafkasya
Karakoyunlular: Tarih Sahnesine Çıkışları ve Kökenleri / İlhan Erdem – Mustafa Uyar [s.473]
Karakoyunlular ve Batı Azerbaycan / Süleyman Memmedov [s.484]
Akkoyunlular: Akkoyunluların Tarih Sahnesine Çıkışları / İlhan Erdem – Mustafa Uyar [s.489]
Akkoyunlular: Aşiret, Beylik ve Devlet (1403-1502) / İlhan Erdem – Kâzım Paydaş [s.501]
Akkoyunlularda Devlet Teşkilâtı / Kâzım Paydaş [s.527]
Ak-Koyunlular’ın Kafkaslarda Gürcülere Karşı Gerçekleştirdikleri Seferler / Kâzım Paydaş [s.539]
Türk Hâkimiyet Tecrübesine XV. Yüzyıldan Bir Örnek: Akkoyunlu Hâkimiyet Anlayışı ve Yönetim Yapısı / Seyfettin Erşahin [s.548]
Akkoyunlu Devri Mimarisi / Hamza Gündoğdu [s.565]
Karakoyunlu, Akkoyunlu ve Safevî Devletlerindeki Mülkî ve Askerî Teşkilâta Bakış / Oktay Efendiyev [s.578]
Karakoyunlu ve Akkoyunlu Türkmenlerin Edebî Faaliyetleri / Muhsin Macit [s.587]
Safevîler Dönemine Ait Farsça Metinlerde Türkçe Askerî Terimler / Ziver Hüseynli [s.595]
Şah İsmail’in Eserleri ve Şairliği Üzerine / Muhsin Macit [s.603]
Azerbaycan Hanlıkları ve Atabegleri
Azerbaycan’da Müstakil Hanlıklar Devrine Umumî Bir Bakış / Mehmet Ali Çakmak [s.611]
Güney Kafkasya’da Hâkimiyetin Siyasî Kurumlarından Biri Olarak Azerbaycan Hanlıkları / Elmira Memmedova [s.621]
Baku Hanlığı / Merziye İskenderova [s.631]
Beylerbeylikten Hanlığa: Gence-Karabağ / Hüsamettin Memmedov [s.649]
Karabağ Hanları: Soyun Kökeni ve Karabağ Hanlığının Kuruluşu / Eldar Elhanoğlu İsmailov [s.658]
İrevan (Revan) Türk Hanlığı ve Osmanlı Devleti ile İlişkileri / Saide Hacieva [s.665]
Şeki Hanlığı ve Osmanlı İmparatorluğu ile İlişkileri / Rakif Hüseynoğlu İbadov [s.677]
Guba Hanlığı / Tofiq Teyyuboğlu Mustafazade [s.689]
Talış (Lenkeran) Hanlığı / İrade Memmedova [s.705]
Tebriz Hanlığı / Aynur Emenova [s.720]
Maki Hanlığı / Ruhengiz A. Sultanova [s.733]
Urmiye Hanlığı / Gövher N. Memmedova [s.747]
Azerbaycan Atabegleri İldenizliler (1141-1225) / Hüseyin Kayhan [s.769]
Azerbaycan Atabegleri İldenizliler Devleti’nde Dinî Hayat / Hüseyin Kayhan [s.788]
Azerbaycan Atabegleri İldenizlilerin Paraları / Hüseyin Kayhan [s.793]

3. Cilt

OSMANLI VE KAFKASYA
19. Yüzyıla Kadar Osmanlı ve Kafkasya
Kafkasya ve Osmanlı Devleti (XVI-XX Yüzyıllar) / Mustafa Budak [s.7]
Osmanlı Devleti ve Türk Hanlıkları Siyasî Münasebetleri / Nahide Şimşir [s.30]
XV. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun Şirvanşahlar Devleti ile İlişkileri / Şahin Fazıl Farzali [s.43]
Osmanlı Devleti’nin İdarî Taksimatı ve Eyalet Tevcihatı (16.-18. Yüzyıllar) / Seyfeddin Buntürk [s.49]
XVI. Yüzyılda Kafkasya’da Osmanlı İmparatorluğu’nun Kendi ‘Şark Meselesi’nin Askerî Boyutu / Okan Güven [s.59]
Özbek Hanlıkları Bağlamında Osmanlı’nın Astrahan Seferi ve Kuzey Hac Güzergâhı / Gülay Karadağ Çınar [s.71]
Doğu Kafkasya’da Safevî Yayılmasına Karşı Osmanlı-Avar Hanlığı İlişkisi (1570) / Ş. M. Hapizov [s.86]
Osmanlı Ordusunun Kuzey Kafkasya Harekâtı ve Battal Paşa Olayı / Abdullah Temizkan [s.90]
Kafkasya’nın Türk Hanlıkları ve Vilayetleri, K. German’ın Tasvirinde (1770-1773’lü Yıllar) / İrade Memmedova [s.99]
XVIII. Yüzyılda Kafkasya / Mehmet Ali Çakmak [s.109]
19. Yüzyılda Osmanlı ve Kafkasya
Kafkaslar ve Rusya’nın XIX. Yüzyıldaki Kafkas Politikası / Ahmet Toksoy [s.119]
Kafkasya’da Osmanlı-Rus Mücadelesi ve Osmanlı Devleti’nin Kafkasya’dan Çıkışı (1774-1830) / Rıza Karagöz [s.126]
1821 Yunan İsyanı ile Başlayan 1829 Edirne Andlaşması ile Son Bulan Süreçte Kafkasya / Ahmet Akmaz [s.135]
Osmanlı Devleti’nde Çerkes Köleliğinin Yasaklanması / Zafer Gölen [s.158]
Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Osmanlı ve Kafkasya
Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Osmanlı Devleti’nin Azerbaycan Politikası / Musa Qasımlı [s.169]
I. Dünya Savaşı’nda İran Avşarları ve Türkiye (1914-1917) / Sadık Sarısaman [s.186]
I. Dünya Savaşı Başlarında Kafkasya ve Çevresine İlişkin Stratejik Yaklaşım ve Faaliyetler / Vahdet Keleşyılmaz [s.203]
Teşkilât-ı Mahsusa, Yusuf Akçura ve 1916 Lozan Milliyetler Konferansı / Vahdet Keleşyılmaz [s.210]
Brest-Litovsk Barış Konferansı’nda Osmanlı Devleti’nin Kafkasya Politikası / Vasif Qafarov [s.215]
Dr. Fuat Sabit Bey’in Bolşeviklerle İlişki Kurmak İçin Görevlendirilmesi ve Kafkasya Raporu / Ufuk Erdem [s.228]
Kafkas Cephesi’nde Mondros Mütarekesinin Tatbikatı / Selçuk Ural [s.239]
Kafkas Cephesinde Esir Düşen ‘Sibiryalı Mustafa’nın Esaret Hikâyesi / Sinan Kahyaoğlu [s.264]
Kafkasya’da İttihat ve Terakki Fırkası
I. Dünya Savaşı’nda Kafkas İhtilâl Cemiyetleri’nin Kuruluşu ve Faaliyetleri / Yücel Yiğit [s.269]
Kafkas İttihad Terakki Fırkası ve Programı / İbrahim Ethem Atnur [s.283]
Kafkasya’da İttihat ve Terakki’den Bir Reformist: ‘Enver Paşa’ ve Kafkasya Faaliyetleri / Olcay Özkaya Duman [s.300]
Basmacı Harekatı ve Enver Paşa / Osman Mayatepek – Mert Tezcanliol [s.323]
I. Dünya Savaşı’nda Kafkas Cephesi Keşmekeşliği ve Millî Hedefsiz Millet Meydana Getirme Gayretkeşliği / Bülent Atalay [s.344]
Türkiye Maverâ-yı Kafkasya’da
Cihan Harbi’nin Son Yılında Türkiye Maverâ-yı Kafkasya’da / Enis Şahin [s.352]
Anadolu’da ‘Demokratik’ Cumhuriyet Fikrinin Oluşumu: Cenubi Garbî Kafkas Cumhuriyeti / Adem Çaylak – Atıl Cem Çiçek [s.374]
Cenûb-i Garbî Kafkas Hükümeti (17/18 Ocak 1919 – 12 Nisan 1919) / Hasan Demirci [s.386]
Çarlık Rusyası’ndan Bolşevik Rusya’ya Geçişte Kuzey Kafkasya’daki Gelişmeler Işığında Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti’nin İlanı ve Akıbeti (1917-1920) / Sebahattin Şimşir [s.404]
Kafkasya’da Son Türk Zaferleri / Mesut Erşan [s.417]
Osmanlı Birliklerinin Aras Vadisi’nden Çekilmesi ve Aras-Türk Hükümetinin Oluşumu (Ekim-Aralık 1918) / İbrahim Ethem Atnur [s.425]
Devlet-i Âliyye’nin Kafkaslı İki Paşası: Ahmed Fevzi ve Yusuf İzzed / Enver Konukçu [s.435]
Kars Konferansı Sürecinde Türkiye ve Sovyet Rusya’nın Karşılıklı Endişeleri / Ömer Erden [s.443]
Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşuna Millî Marşlardan Bakmak: Kafkas Marşlarında Vatan ve Millî Kimlik Analizi (Çöküşten Yeniden Doğuş Sürecine) / Adem Sağır [s.452]
Nüfus Esas Defterleri, Vefeyata Mahsus Vukuat Defter ve 1934 Yılı Nüfus Tarama Cetvel Kayıtlarına Göre Torbalı ve Bayındır İlçelerinden Kafkas Cephesinde Askerde Kalanlar / Necat Çetin [s.478]
DOĞU ANADOLU VE KAFKASYA
Doğu Anadolu’da Türk Hâkimiyeti
Doğu Anadolu’da Türk Hâkimiyeti / Ahmet Toksoy [s.491]
Harezmşahlar ve Doğu Anadolu / Hasan Geyikoğlu [s.501]
Çoruh Vadisi Kilise Bezemelerinin Türk Sanatı Çevresi ile Etkileşimi Üzerine / Haldun Özkan [s.513]
Kars ve Yakın Çevresinde Bulunan Ortaçağ Keramiklerinin Değerlendirilmesi / Cem Tüysüz [s.529]
Doğu Anadolu Türk Devletleri
Doğu Anadolu Türk Devletleri / İlhan Erdem [s.536]
Van Gölü Havzası’ndaki Tarihî Mezarlıklar ve Mezar Taşları / Abdüsselâm Uluçam [s.594]
Ahlat Mezar Taşları / Beyhan Karamağralı [s.604]
Bitlis/Ahlat’taki Türk Devri Yapıları / Celil Arslan [s.617]
Danişmendlilerde Kültür ve Sanat / Sefer Solmaz [s.634]
Saltuklu Mimarisi / Haldun Özkan [s.646]
19. Yüzyılda Doğu Anadolu ve Rusya
I. Dünya Savaşı Öncesinde Rusya’nın Doğu Anadolu Politikası / Nasrullah Uzman [s.659]
Osmanlı Doğu Sınırında Aşiretlerin Sınır Göçleri ve Eşkiyalık Faaliyetleri / Jülide Akyüz Orat – Sibel Orhangazi [s.672]
Doğu Anadolu’da İlk Rus İşgalleri: 1828-1829 Osmanlı Rus Savaşı / Uğur Akbulut [s.687]
Rusların 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşında Doğu Anadolu’yu İşgali ve Bunun İngiltere’nin Hindistan Yolu Politikasına Etkisi / Uğur Akbulut [s.703]
Berlin Kongresi’nin Gölgesi Altında Osmanlı Türkiyesi ile Çarlık Rusyası Arasında Yapılan Doğu Anadolu ve Kafkasya’yı Etkileyen Yeniköy Antlaşması ve 1914 Bitlis Ayaklanması / Bayram Bayraktar [s.721]
Zarif Mustafa Paşa’nın Erzurum Valiliği ve Anadolu Ordusu Müşirliğine Atanması / Hasan Şahin [s.730]
Kafkas Cephesi’nin Karadeniz’den Takviyesine İlk Darbe: Rus Filosu Tarafından Zonguldak Bombardımanı ve Askerî Nakliye Gemilerinin Batırılması Hadisesi / Cemal Güven – Mustafa Zenginbaş [s.745]
Sarıkamış Harekâtı
XIX. Yüzyılda Sarıkamış Çevresinin Sosyal ve Ekonomik Durumuna Genel Bir Bakış / Oktay Kızılkaya [s.755]
Kafkas Cephesinde Rus Ruleti: Sarıkamış Harekâtı / Tuncay Öğün [s.765]
Sarıkamış Harekâtı’nda Türk ve Rus Kayıpları / Süleyman Tekir [s.795]
Turan Yolu’nda Bir Serap: Çoruh Vadisi Harekâtının ve Ardahan Baskınının Osmanlı Basınındaki Yansımaları / Tuncay Öğün [s.806]
Amerikan Basınında Sarıkamış Muharebesi / Cemal Güven – Mustafa Zenginbaş [s.821]
Köprülü Şerif İlden ve Eseri ‘Sarıkamış’ / Ali Birinci [s.837]

4. Cilt

KAFKASYA’DA RUS EMPERYALİZMİ
Rusya’nın Kafkaslarda Yayılma Siyaseti
Nikolay İl’minskiy: Orta Volga Müslüman ve Türk Halkları Üzerindeki Siyaseti / Agnés Nilüfer Kefeli [s.7]
Rusya’nın Kafkasya’da Yayılma Siyaseti / Mustafa Budak [s.18]
Rusya’nın Kafkasya’ya İnişi ve Yaptığı Faaliyetler (16-18. Yüzyıllar Arası) / Rıza Karagöz [s.55]
Rus İhtilâlleri ve Türk Halkları – Sovyetler Birliği’nin Yayılma Siyaseti (1905-1991) / Timur Kocaoğlu [s.63]
Rus İmparatorluğu’nun Avrupa Yakasında Yaşayan Türklerin Demografik Dağılımı ve Çarlık Rusyası’nın Türklere Yönelik Politikaları / Seyit Sertçelik [s.88]
Kuzey Kafkasya Bölgesi’nde Rus Milliyetçiliği ve Etkileri / Merve Suna Özel [s.107]
Sovyetler Birliği’nin Milliyetler Politikası ve Kafkasya / Ali İhsan Aksamaz [s.117]
Çarlık Rusyası’nın Kafkasya Politikasının Kuzey Azerbaycan’ın Karabağ Bölgesinin Eğitim Sistemine Etkisi / Rena Bahişova [s.126]
Kafkasya’da İslâm, Tasavvuf ve Tarikatlar
Türk Dünyasını Müslümanlaştıran Manevî Dinamik: Tasavvuf ve Tarikatlar / Osman Türer [s.138]
19. Yüzyıla Kadar Kafkasya’nın Dinî Tarihine Genel Bir Bakış / Yusuf Yıldız [s.147]
Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Rusya’nın Azerbaycan’da Türkçülük ve İslâmcılıkla Mücadelesi / Musa Qasımlı [s.165]
Kafkasya Müslümanları ve Kafkasya’da İslâmî Hareketler / Yusuf Altan Altunok [s.184]
Rus İmparatorluğu’nun Batı Kafkasya’da İslâm Politikası / Naima Nefiyasheva [s.190]
Eski Devir Rus Edebiyatında Türkler ve İslâm / Asif Hacılı [s.207]
Kafkasya’nın İslâmlaşması’nda Altınordu-Memlûk İlişkilerinin ve Sûfîlerin Rolü / Mustafa Özsaray [s.223]
Sovyetler Birliği’nde Dine Bakış ve ‘Allahsız’ Dergisi / Vefa Kurban-Oktay Çanaklı [s.237]
Kafkasya Bağımsızlık Mücadelesi ve Müridizm Hareketi
Kafkasya’nın Bağımsızlık Mücadelesi ve Sûfîler / Mehmet Necmeddin Bardakçı [s.246]
İmam Şeyh Mansur’un Liderliğinde Kafkasya’da Millî Birlik Hareketi ve Rus İstilasına Karşı İlk Bağımsızlık Savaşı / Yılmaz Nevruz [s.259]
Kafkasya Müridizm Hareketi’nin Önderi İmam Mansur / Ahmet Akmaz [s.290]
Kafkas İstiklâl Mücadelesinde İslâmın ve Müridlik Hareketinin Rolü, Kafkasya’da Tarikat Faaliyetlerinin Kısa Tarihçesi / Yılmaz Nevruz [s.310]
Kuzey Kafkasya’da Müridizm Hareketi / Mehdi Nüzhet Çetinbaş [s.348]
Rusya’nın Kafkasya’yı İşgali ve Direniş Hareketleri
Rusya’nın Kafkasya’yı İşgali ve Kafkasya’da Direniş Hareketleri / Ufuk Tavkul [s.357]
Kafkasya’nın Rus İmparatorluğu Tarafından İşgali / Seyfeddin Buntürk [s.375]
Kafkasya’da Rus İstilası ve Direniş Hareketleri / Kezban Acar [s.385]
19. Yüzyılın Başlarında Rusya’nın Güney Kafkasya’ya Askerî Saldırısı / Nermine Emirbeyova [s.392]
Çarlık Dönemi’nden Günümüze Rusya ve Kuzey Kafkasya: Siyasî Davranış, Tehditler, Algılar / Didem Ekinci Sarıer [s.405]
Kuzey Azerbaycan’da Çarlık Rusyası’nın Göç Ettirme Politikası ve 1830’lu Yıllarda Demografik Durum / Hacı Nuroğlu Hesenov [s.414]
SSCB’nin Millî Siyaseti ve Sovyet Hâkimiyeti Döneminde ‘Dağlık Karabağ’ Meselesi / Aydın Mirzezade [s.418]
Kuzey Kafkasya Tarihinde Anahatları ile Kafkas-Rus Mücadelesi / Ali Barut [s.427]
Tarihten Günümüze Kafkaslarda Rus Emperyalizminin Kanlı İzleri… / Mehmet Koçak [s.435]
Rusya’nın Kolonyalist Politikası
V. Zubov’un Azerbaycan’a 1796’daki Saldırısı ve Neticeleri / Göher Memmedova [s.461]
Kuzey Batı Azerbaycan’da Rusya Müstemlekeciliğine Karşı Mücadele / İrade Aliyeva [s.468]
Rus İmparatorluğu’nun XI. Yüzyılda İzlediği Sömürgecilik Siyasetine Karşı Kafkasya Halklarının Mücadelesinde Azerbaycan Ilısu Sultanlığı’nın Rolü / Elvira Latifova [s.485]
Rus Çarlığının XVIII.-XIX. Yüzyıllarda Kuzey Kafkasya’da Çeçen ve İnguşlara Karşı Uyguladığı Politika Üzerine / Visan G. H. Tankiev [s.493]
Folklorun Klasik Şekilleri ve Çerkes Diasporasında Çağdaş Sosyokültürel Söyleminde Kafkasya Savaşı / Madina M. Paştova [s.504]
19. Yüzyıl Kafkasya Direnişinde Polonyalılar / Cem Kumuk [s.510]
KIRIM VE KAFKAS GÖÇLERİ
Kırım Göçleri
Kırım’dan Türkiye’ye Kırım Tatar Göçleri / Hakan Kırımlı [s.523]
Kırım ve Kafkasya’dan Osmanlı İmparatorluğuna Göçler / Safarov Rafik Firuzoğlu [s.530]
Rusya’nın Kırım’ı İlhak Sonrası Kırım’dan Göçler / Timuçin Mercanoğlu [s.542]
Kafkasya ve Kırım Halkları Sürgününün Sebebi Olarak İptal Edilen Savaş / Vladimir Polyakov [s.548]
Kırım ve Kafkasya Göçmenlerinin İskânında Meclis-i Tanzimat’ın Faaliyetleri / M. Yasin Taşkesenlioğlu [s.554]
Kafkas Göçleri
Kafkasya’dan Anadolu’ya Göçler / Yusuf Oğuzoğlu [s.569]
Kafkas Halklarının Mücadeleleri ve Göçleri / Cahit Aslan [s.579]
Ciddî Bir Zihinsel Zarar Örneği Olarak 21 Mayıs 1864 Çerkes Sürgünü / Gökhan Bolat [s.605]
Kafkasya’dan Anadolu’ya Göçler (1856-1914) / Hakan Asan [s.621]
Osmanlı Devleti’ne Yapılan 1864 Kafkas Göçü / Sedat Kanat [s.632]
Rus Arşiv Belgelerine Göre Kafkas Göçü ve Sonrası Gelişmeler (1860-1865) / Ömer Karataş [s.646]
21 Mayıs Çerkes Soykırım ve Sürgünü / Temel Taş [s.657]
Kuzey Batı Çerkeslerinin (Adigelerin) Osmanlı İmparatorluğu’na Göçü / Svetlana Kudaeva [s.659]
Adıge Folklorunda Sibirya Sürgünleri Ağıtı / Raye B. Unarokova – A. Alievna Khatueva [s.665]
Kafkas Göçmenlerinin İskânı
Kafkas Göçmenleri’nin Anadolu’da İskânları ve Osmanlı Devleti’nin Göçmenlere Yönelik Sosyal ve Ekonomik Politikaları / İsmail Yaşayanlar [s.670]
1864 Büyük Çerkez Sürgünü: Osmanlı İmparatorluğu’nun Göçmen Kafilelere Yönelik Sosyal ve Ekonomik Politikaları / Erdoğan Koç [s.680]
19. Yüzyılda Çerkes ve Nogay Göçmenlerin Anadolu’da İskânı Çabaları / Galip Çağ [s.693]
XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Kafkasya’dan Osmanlı Memleketine Gelen Göçmenlerin Yaşadıkları Zorluklar / Mehmet Demirtaş [s.700]
Trabzon ve Samsun Limanlarına Gelen Kafkasya Muhacirlerinin Durumları ve Alınan Tedbirler / Ayşe Pul [s.719]
Çerkeslerin Uzunyayla’da İskânı-Kaynar Mahallesi Örneği / Fethi Güngör [s.735]
Kafkasya’dan Düzce Havalisine Gelen Muhacirlerin İskânı ve Kafkas Muhacirleri ile Yerli Halkın İlişkileri / İbrahim Bozbıyık [s.741]
Kafkasya’dan Anadolu’ya Çerkes Göçü ve Doğu-Güneydoğu Anadolu’ya İskânları / İhsan Satış [s.751]
Guvaz (Ğuaze) Gazetesi’ne Göre Kafkasya ve Buralardan Yapılan Göçler Üzerine Bir Değerlendirme (1911) / Neslihan Altuncuoğlu [s.762]
Çerkes Tehcirinin Medyaya Yankısı: Takvim-i Vekayi Gazetesi / Margarita Dobreva [s.779]
Anadolu’ya İnguş ve Oset Göçleri
XIX. Yüzyılda Türkiye’ye İnguş Yerleşimi / Marem Belanovna Dolgieva [s.789]
XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında İnguşların Türkiye’ye Göçü / Zareta Rashidovna Dzumatova [s.798]
Osmanlı İmparatorluğu’nda Osetler-Göçmenler / İslambek Temurkanoviç Merzoyev [s.803]

5. Cilt

GÜNEY KAFKASYA: GENEL DEĞERLENDİRME
Güney Kafkasya’da Demografik Yapı ve Türklük Araştırmaları
Güney Kafkasya’da Değişen Demografik Yapının Siyasî Coğrafya’ya Etkileri / Halil Kurt [s.7]
19. Yüzyılın 80-90’lı Yıllarında Güney Kafkasya’nın Demografik Haritası / İrade Memmedova [s.16]
Güney Kafkasya ve Ortadoğu Türklüğünün Dil ve Edebiyatları Üzerine Türkiye’de Yapılan Araştırmalar / Bilgehan Atsız Gökdağ – Talip Doğan [s.22]
Güney Azerbaycan’da Türk Lehçeleri / Büyük Resuloğlu [s.46]
Güney Kafkasya Cumhuriyetleri’nin Dış Politikası
Güney Kafkasya Cumhuriyetlerinin Dış Politikası / Kamer Kasım [s.52]
Avrupa Birliği’nin Genişleme Sürecinde Güney Kafkasya Ülkeleri ile Olan İlişkileri / Toğrul İsmayıl – Cavid Gocalı [s.63]
Avrupa Birliği’nin Güney Kafkasya’daki Varlığı ve Çıkmazları / Seven Erdoğan [s.68]
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilâtı’nın Başarısızlığında Güney Kafkasya Bölgesindeki Çatışmaların Rolü / Ersan Bocutoğlu [s.76]
Güney Kafkasya’da Silahlanma Yarışı / Elnur İsmayılov [s.87]
Güney Kafkasya’da Stratejik Durum
Çok Kutuplu Dünyada Güney Kafkasya’nın Büyük ve Küçük Boyutu / Aleksandr Rusetski [s.97]
Yeni Küresel Mücadelede Güney Kafkasya / Araz Aslanlı [s.112]
Doğu ile Batı Arasında Stratejik Bir Bağ Olarak Güney Kafkasya ve Buna Dair Perspektifler / Ferhad Memmedov [s.127]
Hazar Enerjisinin Güney Kafkasya’daki Siyasî Gelişmelere Etkileri / Bekir Günay [s.134]
Güney Kafkasya’nın Su Politiği / Dursun Yıldız [s.139]
AZERBAYCAN CUMHURİYETİ
Azerbaycan Cumhuriyeti / Musa Qasımlı [s.157]
Haydar Aliyev: Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Kurucusu
Azerbaycan’da Sovyet Sonrası Bağımsızlık Süreci / Fikret Elma [s.190]
Haydar Aliyev Dönemi Azerbaycan Ekonomisi / İrfan Kalaycı [s.202]
Azerbaycan Biliminin Dünya Arenasındaki İmajının Güçlenmesinde Haydar Aliyev’in Rolü / Cemile Memmedova [s.212]
Türkiye ve Azerbaycan Arasındaki İşbirliğinin Güçlendirilmesinde Haydar Aliyev’in Rolü / Sona A. Gurbanova [s.220]
Azerbaycan Tarihinden Levhalar
Azerbaycan ve Ön Asya Türk Nüfusunun Yerliliği Problemi Üzerine / Alekper Alekperov [s.225]
Azerbaycan Albaniyası Hakkında / Aysel Kerimova [s.238]
Azerbaycan Türkmenleri Tarihi / Ali Sinan Bilgili [s.245]
Azerbaycan Üzerinden Anadolu’ya İlk Türk Akınları / Ali İpek [s.269]
Çarlık Yönetiminde Azerbaycan / Okan Yeşilot [s.273]
Gülistan Antlaşması Arefesinde Azerbaycan Halkının Sömürgeciliğe Karşı Mücadelesi / Vidadi Umutlu [s.278]
Kafkasya-Azerbaycan Tarihinde Bir Dönüm Noktası: 1827-1828 Rus- İran Harbi / Kenan Ziya Taş [s.286]
1920-1930 Yıllarında Sovyet Hâkimiyetinde Azerbaycan Siyaseti / Feride Eliyeva [s.292]
XX. Asrın Birinci Yarısında SSCB’nin Siyaseti Neticesinde Azerbaycanlıların Orta Asya’da İskânı / Raise Caferova [s.301]
Azerbaycan Tarih Yazıcılığında Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nin Önemi / Mustafa Budak [s.313]
Kafkas İslâm Ordusu
Birinci Dünya Savaşı Sonlarında Osmanlı Ordusu’nun Bakü Zaferi / Cemil Hesenli [s.323]
Azerbaycan-Türkiye İlişkileri: Kafkas İslam Ordusu / Ülviyye Aydın [s.352]
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Azerbaycan ve Dağıstan’a Askerî ve Siyasî Yardımı / Nâsır Yüceer [s.367]
Osmanlı Basınında Kafkas İslam Ordusunun Bakü’yü Zaptı (15 Eylül 1918) / Zafer Atar [s.401]
Yeni Belgeler Tanıklığında Kafkas İslam Ordusu’nun Oluşumu ve Bakü’nün Kurtuluşu / Mahir Garibov [s.409]
1918’de Azerbaycan’da Bağımsızlığın Tesisinde Türkiye’nin Rolü / Nigar Maxwel [s.419]
Azerbaycan’da Millî Ordunun Kurulması Sürecinde Osmanlı Devleti’nin Rolü / Reşad Qasimov [s.426]
Azerbaycan Halk Cumhuriyeti
Azerbaycan Halk Cumhuriyeti (1918-1920) / Mehman A. Damirli [s.435]
Mehmet Emin Resulzade’nin Hatıraları Işığında Azerbaycan Cumhuriyeti’nin İstiklâl ve İşgali (1918-1920) / Sebahattin Şimşir [s.447]
Azerbaycan ve Sovyet Tarihçiliğinde 28 Nisan İşgali / Vagif Abişov [s.466]
1920 Yılı Nisan İşgalinden Sonra Azerbaycan’ın Toprak Bütünlüğü Meselesi / Rafig İsmayılov [s.473]
‘Bir Kere Yükselen Bayrak Bir Daha İnmez’ Düsturunun Sahibi Mehmet Emin Resulzade / Sebahattin Şimşir [s.478]
Sürgündeki Hükûmet Azerbaycan Millî Merkezi / Sebahattin Şimşir [s.483]
Bakû Doğu Halkları Kongresi / Halit Dündar Akarca [s.487]
Kafkasya’da Batı Mandacılığı Meselesi: Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin Çıkarları ve Yaklaşımı / İsmail Musa [s.495]
Azerbaycan Devletçiliğinin Oluşumu ve Türkiye Etkeni / Kamran İsmayılov [s.502]
Azerbaycan’da Millî Kimlik
Azerbaycan’ın Türkleşmesi ve Azerî Türkçesinin Teşekkülü / Cevat Hey’et [s.509]
Azerbaycan’da Millî Kimlik İnşasında Sosyo-Ekonomik Etkenler ve Millet Olgusunun Fikrî Temelleri (19. Yüzyılın Sonu-20. Yüzyılın Başı) / Ali Asker [s.516]
Azerbaycan’da Ulus İnşasının Onay Aşaması (1918-1920) ve Önemi Üzerine Bazı Tespitler / Ali Asker [s.536]
XVIII-XIX. Yüzyıl Rus Kaynaklarında ‘Azerbaycan’, ‘Azerbaycanlı’ ve ‘Azerbaycan Toplumu’ Kavramları / Rizvan Huseynov [s.547]
Azerbaycan Millî Çıkarlar ve Onun Ülke Görüntüsü Üzerine Etkileri / Şapi Yagizarov [s.551]
Azerbaycan’da Devletin Yapısı ve Millî Güvenlik
Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasasına Göre Devlet Organlarının Yapısı ve İşleyişi / Ali Asker [s.558]
Azerbaycan’da Başkanlık Sistemi / Haluk Alkan [s.569]
Modern Azerbaycan Devletinin Göç Politikası: Kurumlaşması, Millî Deneyim ve Yeni Yönler / Feteli Abdullayev [s.575]
Azerbaycan’ın Ulusal Güvenlik Sorunları / Hatem Cabbarlı [s.594]
Azerbaycan-Türkiye Askerî İşbirliğinin Bölgesel Güvenlikte Oynadığı Rol / Aygün Asgerzade [s.626]
Azerbaycan’da Modernleşme
İdeolojik Fenomen ve Bağımsız Azerbaycan’ın Dönüşüm Sürecinde Yeni İdeolojik Ortamın Oluşması / Dilgem İsmayilov [s.631]
Dönüşüm Sürecinde Azerbaycan / Dilgem İsmayilov [s.644]
Azerbaycan’ın Modernleşme Modelinin Siyasî, Ekonomik ve Sosyal Özellikleri / Hülya Mammadli [s.653]
Azerbaycan’ın Stratejik Sorunları ve Enerji Siyaseti Hakkında Bazı Tespitler
Azerbaycan’ın Enerji Siyaseti (1994-2014) / Solmaz Gözelova [s.657]
Azerbaycan’ın Enerji Stratejisi ve Türkiye / Toğrul İsmayıl [s.663]
Azerbaycan Petrol Sanayisinin Gelişmesinde Harici Sermayenin Rolüne ve Sovyet Tarihçiliğindeki Yerine Dair / Rugiye Talıbova [s.678]
‘Hazar Türk Denizidir’ / Kâmil Veli Nerimanoğlu [s.684]
Hazar Denizi’nin Uluslararası Hukukta Tartışmalı Statüsü ve Türkiye Açısından Önemi / Zeynep Deniz Altınsoy [s.698]
Hazar Denizi’nin Paylaşılması: Sorunun Çözüm Yolları (XX. Yüzyıl Sonu-XXI. Yüzyıl Başları) / E. G. Vartanyan [s.706]

6. Cilt

Azerbaycan’ın Dış Politikası Hakkında Birkaç Not
Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Parlamentosu’nun 9 Şubat 1920 Tarihli ‘Genel Af ’ Kanununun Politik ve Hukuki Açıdan Önemine İlişkin Değerlendirme / Rahib Ekberov [s.5]
Avrupa Komşuluk Politikası Bağlamında Azerbaycan-AB İlişkileri / Pınar Yürür [s.10]
Bölgesel Politikalar Açısından Azerbaycan-Beyaz Rusya İlişkileri ve Yeni Açılımlar / Reksane Ceferova [s.24]
Türkiye ile Azerbaycan İlişkileri
25 Yıllık Bağımsızlık Döneminde Türkiye ile Azerbaycan Münasebetleri / Solmaz Gözelova [s.28]
Kafkasya’nın Geleceğinde Türkiye-Azerbaycan İlişkileri / Mustafa Budak [s.34]
Azerbaycan-Türkiye Ekonomik İlişkileri Üzerine Bir Analiz / Adalet Muradov-Elşen Bağırzade [s.39]
Hazar Petrolü ve Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Stratejik İşbirliğinin Temel Yönleri / Cebi Bahramov [s.53]
Rusya-Türkiye İlişkilerinde Enerji Faktörü ve Azerbaycan / Nazim Caferov [s.57]
Türk Basınında Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Petrol Politikası / A. H. Caferli [s.62]
Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Eğitim Sahasında İlişkiler / Vüsale Ellezova [s.69]
Elçibey Dönemi Türkiye Azerbaycan İlişkileri (7 Haziran 1992-Haziran, Ağustos 1993) / Selçuk Duman [s.74]
Elçibey Döneminde Azerbaycan-Türkiye İlişkileri: Kaçırılan Fırsatlar ve Hayal Kırıklıkları / Serdar Yılmaz [s.86]
Mustafa Kemal Paşa’nın, Millî Mücadele Döneminde Azerbaycanlı Aydınlarla Kurduğu Siyasal İlişkiler ve Sonuçları (İbrahim Abilov, Hüseynzâdez Ali Bey, Neriman Nerimanov, Mehmet Emin Resulzâde, Ahmet Ağaoğlu) / İhsan Tayhani [s.96]
Türkiye’deki Azerbaycan Muhaceret Matbuatı / Yılmaz Özkaya [s.119]
Nüfus, Eğitim Bilim Üzerine
18. ve 19. Yüzyılın Başlarında Azerbaycan’ın Nüfus Yapısı / İrade Memmedova [s.129]
Azerbaycan’da Yeni Tip Okulların Kurulmasında Eğitimcilerin Rolü / Ellada Gerayzade [s.158]
Azerbaycan Millî İlimler Akademisi’nin Teşkili (XX. Yüzyılın Birinci Yarısı) / Tamilla Kerimova [s.165]
Azerbaycan Oryantilizminin Oluşması ve Gelişmesi (1920- 1960) / Surhalizade Askerova [s.175]
Büyük Azerbaycan Türk Bilgini Nasreddin Tûsî / Ağababa Rzayev [s.180]
Azerbaycan-Türkiye Edebiyat İlişkileri Tarihi: Ortak Değerler, Problemler ve Vazifeler / Zâkire Aliyeva [s.191]
Düşünce ve Millî Kültür
Azerbaycan’ın Devlet Dili Siyaseti / Kâmil Veli Nerimanoğlu [s.201]
Bağımsız Azerbaycan ve Devlet Dili Terimi Üzerine / Alâeddin Mehmedoğlu [s.212]
Ahmet Ağaoğlu’nun Çağdaş Bir Türk Kültürü Oluşturma Gayretine Örnekler / Zeki Çevik [s.219]
XIX. Asrın Sonu-XX. Asrın Başlarında Anenevî Müslüman Cemiyetinin Modernleşmesinde Azerbaycan’ın Millî Aydın Elitinin Rolü / İrade Bağırova [s.227]
Bir Fikir Adamı Olarak Azerbaycan’ın İstiklal Mücadelesi Önderi Elçibey / Kâmil Veli Nerimanoğlu [s.236]
Azerbaycan Romantizmi ile Bağlı Mehmet Cafer’in Araştırmaları / İlhame Rüstemova [s.244]
Sosyal Nitelikli Konuların Tasavvufî Yorumu: Nesimî Örneği / Seadet Şıhıyeva [s.249]
Hüseyin Cavid’in Eserlerinde İslam Ezoterizmi / Cavide Memmedova [s.258]
Ali Bey Hüseyinzade ve Türk Osmanlı Kültür Sistemi / Kâmil Veli Nerimanoğlu [s.264]
Azerbaycan Muhaceretinin Türkiye’deki Faaliyeti (1920-1931) / Aygün Attar [s.268]
XX. Yüzyılın Başlarında Bakü’de Türkiye ile İlgili Eserlerin Tercümesi ve Yayınlanması / Vilayet Cafer [s.284]
Azerbaycan Türkçesi
Azerbaycan Türkçesi / Gülşen Seyhan Alışık [s.293]
Azerbaycan Türkçesinin Tarihi ve Dil Özellikleri / Şehrebanı Allahverdiyeva [s.317]
Bağımsızlık Yıllarında Azerbaycan Edebî Metninin Leksik ve Gramatikal Özellikleri / Natavan Hacıyeva [s.326]
Azerbaycan Türkçesinde -miş/-mamiş Zarf-Fiil Eki ve Bu Ekin Anadolu Ağızlarında Yansımaları / Onur Balci [s.337]
Rekabet Düşüncesine Mukabil Zenginlik Yaklaşımı: Fuzulî ve Nevâî’de Dil Anlayışı ve Çok Dillilik / Ali Kafkasyalı [s.344]
Azerbaycan ve Türkiye Dışı Türk Dünyasının İlk Türkçe Gazetesi Ekinci’nin Fikrî Yönü / Fahri Sakal [s.349]
Azerbaycan Türk Edebiyatı
Azerbaycan Divan Edebiyatı / Ahmet Pirverdioğlu [s.359]
Fuzuli’nin Farsça Divanı’nın Uslûbî Özellikleri / Şafak Alibeyli [s.374]
Modern Azerbaycan Edebiyatı / Salih Okumuş [s.379]
Modern Güney Azerbaycan Edebiyatı / Salih Okumuş [s.396]
Çağdaş Azerbaycan Edebiyatı / Ali Erol [s.413]
Dede Korkut Destanı ve Millî-Manevî Değerlerimiz / Roza Eyvazova [s.426]
Sovyet Devri Azerbaycan Edebiyatında Millî Temalar / Yusuf Gedikli [s.433]
Dede Korkut’a Yeniden Bakmak: Kemal Abdulla’nın Eksik El Yazması / Orhan Söylemez [s.444]
Dede Korkut Destanları’nda Ortak Kültür Unsuru Olarak Yaşatılan Coğrafya / Üçler Bulduk [s.452]
Azerbaycan Şiirinden Sesler
Kafkaslardan Yükselen Bir Ses: Bahtiyar Vahapzade / Erdal Karaman [s.457]
Bahtiyar Vahapzade’nin Şiirlerinde Sonbahar / Lale Gasımova [s.469]
Gurbeti Vatan Eden Şair: Elmas Yıldırım / Salih Okumuş [s.474]
Baku’dan Tebriz’e Yol Açan Şair: Memmed Araz / Salih Okumuş [s.491]
Alman Edebiyatında Doğu ve Klasik Azerbaycan Şiirinin İzleri / Hanım Zairova [s.513]
Azerbaycan Folkloründen ve Sanatından Sayfalar
Azerbaycan Folklorşinaslık Tarihine Bir Bakış / Muhtar Kazımoğlu-İmanov [s.522]
Azerbaycan’da ‘Meyhana’ / Süleyman Şenel [s.535]
Mirza Fethali Ahundov’un Komedilerindeki Tiplerin Toplum Üzerinde Etkisi / Elif Kolikpınar [s.550]
XI-XVII. Yüzyıllarda Azerbaycan’da Abidevî Yapıların Özellikleri / Rayihe B. Amenzade [s.559]
Abşeron Tarihi Sit Alanlarında Camilerin Plan ve Kompozisyon Özellikleri / Rahibe Aliyeva [s.570]
Azerbaycan’ın Kazakistan ve Orta Asya Cumhuriyetleri ile İlişkilerinin Gelişmesinde Kinonun Rolü (XX. Asrın 60. Yılları) / Ezizağa Elekberov [s.580]
Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti
Nahçıvan / İbrahim Ethem Atnur [s.594]
Nahçıvan’ın Kadim Tarihinden / Toğrul Halilov [s.605]
Nahçıvan Hanlığı / A. Nuru Alekperoğlu – A. Farida Aliyoldaşkızı [s.612]
Nahçıvan Diyarının İdare Sistemi (XIX. Asır Başları) / Sahibe Budagova [s.621]
XX. Yüzyılın Başlarında Nahçıvan’ın Kayıp Toprakları / Hacı Fahreddin Seferli [s.625]
Ermenilerin Azerbaycan’a Yönelik Toprak İddiaları ve Kanlı Cinayetleri / İsmayıl Hacıyev [s.630]
Ermenilerin Nahçıvan İddiaları: Hayal ve Gerçekler / İsmayıl Hacıyev [s.640]
Nahçıvan’da Ermeni İşgaline Karşı Mücadelenin Şiirsel Anlatımı / Ebülfez Amanoğlu (Guliyev) [s.655]
Nahçıvan’da Türk Mimarisi / Turgay Yazar [s.660]
Nahçıvan’da Taştan Yapılmış Koç ve Koyun Heykelleri / Hacı Fahreddin Seferli [s.673]
Elinçay Hanegânı (Tekkesi) / Hacı Fahreddin Seferli [s.680]
Nahçıvan’da Halıcılık / Hacı Fahreddin Seferli [s.684]
Alarlar
Alarların Kökeni Hakkında / Tofik Azizov [s.691]

7. Cilt

KARABAĞ VE AZERBAYCAN’DA ERMENİLERİN YAPTIKLARI KATLİAMLAR
Ermenilerin Azerbaycan Topraklarına Yerleştirilmesi ve İlk Soykırımlar
Ermenilerin Azerbaycan Topraklarına Yerleştirilmesi ve Sonuçları (1828- 1987) / Musa Qasımlı [s.7]
Tarihî Kökenleri, Gelişim Seyri ve Barış İnsiyatifleri Bağlamında Ermenistan’ın Azerbaycan’a Yönelik İşgal Politikaları (1987-2010) / Musa Qasımlı [s.26]
XVIII. Asırda Çarlık Rusyası’nın Azerbaycan Topraklarında Ermeni Devleti Kurma Politikası / Güntekin Necefli [s.50]
Ermenilerin 1905-1906 Yıllarında Güney Kafkasya’da Yaptıkları Katliamlar / Nazim Mustafa [s.77]
Ermenilerin Azerî Türklerine Karşı Terör ve Katliamları (XX. Yüzyıl Başları) / Sani Tofigoğlu Hacıyev [s.84]
Ermeni Silahlılarının Azerbaycan’ın Alman Nüfusuna Karşı Vahşetleri (1904-1918) / İkram Ağasiyev [s.100]
Azerbaycan’ın İşgal Altındaki Topraklarında Ermeni Vahşeti / Günay Haydarli [s.113]
Ermenilerin Bakü, Şamahı ve Zengezur Katliamları
1905 Yılında Bakü’de Kanlı Katliam: Sebep ve Sonuçları / Sevinç Ramizkızı Bağırova [s.121]
1917-1920 Yıllarında Azerbaycan Halkı Soykırımı / Yagub Mahmudov [s.133]
Bakü Katliamı Gerçeği (31 Mart-1 Nisan 1918) / Elçin Neciyev [s.150]
A. F. Novatski’nin Raporlarına Göre Ermenilerin Şamahı ve Çevresinde Türklere Yaptığı Mezalim / Nebahat Arslan [s.164]
Ermenilerin Erivan, Göyce, Zengezur Bölgelerinde Azerbaycan Türklerine Karşı Yürüttükleri Etnik Temizlik ve Soykırım Politikası (1918-1920) / Esed Kurbanlı [s.173]
1918-1920 Yıllarında Zengezur Kazasında Müslümanlara Karşı Ermeni Cinayetleri / Kamran İsmayılov [s.178]
Azerbaycan’ın Zengezur Bölgesinin Ermenistan Tarafından İşgali / İlgar Nifteliyev [s.197]
Azerbaycan Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi ve Hocalı Katliamı
Kafkasya’da Genel Durum ve Dağlık Karabağ Sorununun Tarihçesi / Kemal Çiçek [s.206]
Hocalı Katliamı ve Sonrası / Orhan Kavuncu [s.212]
Hocalı Katliamı ve Büyük Ermenistan Hayali / Ata Atun [s.223]
Ermenilerin Dağlık Karabağ’ı Azerbaycan’dan Koparma Faaliyetleri / Gaffar Çakmaklı Mehdiyev [s.230]
Ermeni-Azeri Çatışmasının İnsanî Yüzü / Reha Yılmaz [s.242]
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Hocalı Soykırımı Sonrası Yapılan Değerlendirmeler / Selçuk Duman [s.255]
Karabağ Sorunu Üzerine Tespit ve Öneriler
Güncel Gelişmeler Işığında Karabağ Sorunu Üzerine Tespit ve Öneriler / Aygün Attar [s.265]
Karabağ’da Çözümsüzlüğün Çözümü: Savaş mı Barış mı? / Nesrin Sarıahmetoğlu [s.270]
Ermenistan-Azerbaycan (Dağlık) Karabağ Sorunu ve Türkiye’nin Tavrı / Kasım Hacıyev [s.276]
Karabağ Meselesi ve Uluslararası Boyutu / Hakkı Büyükbaş [s.286]
Dağlık Karabağ Sorunu’nun Türkiye Azerbaycan İlişkilerine Etkisi / Giray Saynur Derman [s.295]
İki Kardeş Devletin Ortak Sorunu: Karabağ ve Ermeni Meselesi / Mustafa Gökçe [s.310]
Dağlık Karabağ’ın Statüsü: Dünyadaki Modeller / Erhan Şahinoğlu [s.321]
Self-Determinasyon, Kosova’nın Bağımsızlığı ve Dağlık Karabağ / Mürteza Hasanoğlu-Asim Memmedov [s.334]
Dağlık Karabağ Çatışması Analizi ve Barış Süreci / Sezai Özçelik [s.346]
Dağlık Karabağ Çekişmesinde Barışı Koruma Yöntemi: Silahlanma Altında Caydırıcılık Kuramı / Sergei Minasyan [s.355]
Rusya’nın Dağlık Karabağ Çatışmasına Yönelik Dış Politikasının Analizi / Murat Güneylioğlu [s.362]
Dağlık Karabağ Sorununa Coğrafî Bir Bakış Açısı / Aynur Musayeva – Mutlu Yılmaz [s.378]
Ermenistan-Azerbaycan, Dağlık Karabağ Sorunu’nun Rusya Tarihçiliğinde Yansıması / Halime Kazımova [s.387]
GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ
Gürcistan’da Kimlik, Ulus-Devlet İnşası ve Anayasal Gelişim
Kutsallık ve Kimlik: Gürcü Olay İncelemesi / Mariam Chkartishvili [s.401]
Gürcistan’ın Ulus-Devlet İnşasında Kafkas Topluluklarının Önemi / Keisuke Wakizaka [s.410]
Gürcistan’ın XX. Yüzyıl Boyunca Anayasal Gelişimi ve Siyasal Yapılara Etkisi / Mehmet Bülent Uludağ [s.428]
Gürcistan Tarihi Hakkında
Büyük Selçuklu-Gürcü İlişkileri / Nebi Gümüş [s.437]
Selçuklu-Gürcistan Münasebetleri / İsmail Hakkı Mercan [s.449]
Çarlık Rusya Yönetimine Kadar Gürcü Tarihi / Zeynep Topal Serdar [s.457]
19. Yüzyılın İlk Yarısında Gürcistan’da Politik ve Ekonomik Durum / Hayri Çapraz [s.467]
Gürcistan’ın Dış Politikası ve Stratejik Sorunları
21. Yüzyıl Başında Kafkasya’da Gürcistanlaştırma ve Ermenistanlaştırma Politikalarından Kalanlar / Alaeddin Yalçınkaya [s.473]
Soğuk Savaş Sonrası Gürcistan: Jeopolitiği ve Etnisite Sorunları / Şenol Kantarcı [s.481]
Gürcistan’ın AB ve NATO Hayali / Şahin Keskin [s.495]
Gürcistan’ın Değişen Ulusal Güvenlik Konseptine Kısa Bir Bakış / Toğrul İsmayıl [s.508]
Gürcistan: Avrupa mı? Asya mı? / Thomas V. Gamkrelidze [s.511]
Güzel Sanatlar Bakımından Batı ile Doğu Arasında Gürcistan / Nino Silagadze [s.514]
Gürcistan – Rusya İlişkileri
Rusya ve Uluslararası Hukukun Suistimali / Cenap Çakmak [s.520]
II. Irakli’nin Rusya ile İlişkileri / Sinem Özyücel [s.534]
Georgivesk Antlaşması Bağlamında Gürcistan-Rusya İlişkileri (1783) / Özgür Türker [s.546]
Rusya-Gürcistan İlişkilerinin Sorunları / Tamar Kiknadze [s.556]
Türkiye-Gürcistan İlişkileri
Türkiye-Gürcistan / Yelda Demirağ [s.560]
Türk-Gürcistan Kültürel İlişkilerinde Tarih ve Kimliğin Pürüzlü Noktaları: Tao-Klarjeti’de Mirasın Muhafazası / David Kitai [s.567]
XV-XVIII. Yüzyıllar Arası Türk (Osmanlı)-Gürcistan İlişkileri Hakkındaki Osmanlı Belgeleri / Tsisana Abduladze [s.577]
Gürcistan’da Sovyet Sonrası Ekonomik Dönüşüm ve Türkiye ile İlişkilerin Ekonomi Politiği / Mehmet Dikkaya – Onur Demirci [s.588]
XX. Yüzyılın Başlarında Türk-Gürcü İlişkileri / Zeynep Topal Serdar [s.613]
Acaristan Özerk Cumhuriyeti ve Acaralar
Gürcistan’da Kimlik Politikaları Kapsamında Müslüman Azınlıklar (Acaralılar, Borçalı Türkleri, Ahıska Türkleri) / Huriye Yıldırım [s.633]
Tarihten Günümüze Acaralılar / Huriye Yıldırım [s.646]
Abhazya Özerk Cumhuriyeti ve Abhazlar
Abhazya Cumhuriyeti’nin Yakın Geçmişine Genel Bir Bakış / Muhittin Ünal [s.650]
Antik Dünya Sisteminde Abhazya / Alik Gabelia [s.678]
Abhazya’da Yapılan Arkeolojik Araştırmaların Tarihçesi / Gül Ece Erdelovna Trapş [s.689]
XV.-XIX. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti Himâyesinde Abhazya Prensliği / Sadık Müfit Bilge [s.694]
Abhazya’da Osmanlı İzleri ve Osmanlıca Mezar Taşları (Sohumkale Hakkında) / Mahinur Tuna Papapha [s.708]
Sohumkale Tarihi (XV-XVIII. Yüzyıllarda) / Arkadi İvanoviç Capua – V. A. Nyushkov [s.713]
Abhaz Dili-Abhazca / Viyaçeslav A. Çirikba [s.722]
Abhaz Etnonimi ve XIX. Yüzyılda Abhaz İskânı / Timur A. Achugba [s.738]
Abhazya Nart Destanları / Zurab Cotobic Capua [s.749]
Güney Osetya Özerk Cumhuriyeti
Kafkasya’da Etnik Çatışmalar / Şenol Kantarcı [s.774]
Tarihsel Süreç İçerisinde Gürcistan’ın Abhazya ve Güney Osetya ile Olan Anlaşmazlıkları / Aynur Musayeva – Mutlu Yılmaz [s.804]

8. Cilt

GÜRCİSTAN TÜRKLERİ
Gürcistan’da İslâmiyet ve Türkler
Gürcistan’da İslâm Kültür ve Medeniyetinin Yayılışı / Ali İpek [s.7]
Gürcistan’da İslâm: Tarihi ve Bugünü / Zaza Tsurtsumia [s.24]
Uluslararası Sözleşmelerde Güney Kafkasya’nın İki Muhtariyeti: Nahçıvan ve Acaristan / Elman Ceferli [s.34]
Gürcistan Türklerine Dair ‘Türk-İslâm’ Konsepti / Rahim Cavadbeyli [s.42]
Sovyet Sonrası Gürcistan’daki Ulusal Kimliğin Oluşmasında Türk- İslâm İmajı / Keisuke Wakizaka [s.57]
Gürcistan’daki Türkler ve Türk Eserleri / Cengiz Alyılmaz [s.72]
Orta Çağ Gürcü Kaynaklarında Türkler / Yunis Nesibli [s.85]
Gürcistan Kıpçakları / Guili Alasania [s.96]
Atabeg Şemsedin İldeniz’in Kafkaslarda Gürcülerle Olan Münasebetleri / Kâzım Paydaş [s.103]
Tiflis Eyaleti’nin Azerbaycanlıları (1846-XX. Yüzyıl Başları) / İrade Aliyeva [s.109]
Gürcistan’da Âşık Şiiri Geleneği / Şureddin Memmedli [s.116]
Gürcistan’daki Osmanlı ve Sonrasına Ait Taşınmaz Kültür Varlıkları / Osman Aytekin [s.138]
Gürcistan’da Türkoloji Bibliyografisi / Gülnara Gocaeva Memmedova [s.146]
Sosyolinguistik Bakışla Türkiye Gürcüleri / Müberra Seydi Ertek [s.158]
Borçalı Türkleri
Kafkasya Topluluklarından Karapapak/Terekeme Türkleri Kimdir? / Salih Yılmaz [s.164]
Borçalı Karapapaklarının /Terekemelerinin Tarihine Dair / Semra Alyılmaz [s.179]
Başkeçit (Dmanisi) Bölgesi Tarihine Dair / Kerem H. Memmedov [s.183]
Günümüz Gürcistanı’nda Türk Yerleşimleri / Gülnara Gocaeva Memmedova – Şureddin Memmedli [s.190]
Borçalı’daki Türk Nüfusunun Gürcistan’a Entegrasyonunun Günümüzdeki Durumu / Keisuke Wakizaka [s.198]
Urumlar
Gürcistan’da Bir Türk Boyu Urumlar / Osman Albayrak [s.212]
Ahıska Türkleri
Ahıska Türklerinin Dünü, Bugünü ve Yarını / Ayşegül Aydıngün [s.223]
Ahıska (Mesket) Türkleri: İki Kere Sürgün Edilen Halk / Arif Yunusov [s.233]
Ahıska ve Ahıska Türkleri / Yunus Zeyrek [s.244]
Atabek Yurdu / İkram Çınar [s.260]
Osmanlı Devleti’nin Kafkasya Siyasetinde Ahıska’nın Yeri ve Önemi / Fadime Tosik Dinç [s.271]
I. Dünya Savaşı’ndan Sonra Ahıska ve Civarında Türk Teşkilâtlanması (Ekim 1918-Nisan 1919) / Mustafa Sarı [s.309]
Osmanlı Nüfus Defterleri Işığında Anadolu’ya Gelen Muhacir Ahıskalılar / Levent Küçük [s.324]
Kazakistan’da Ahıska Türkleri: Kültürel Kimliğin Korunması / Hanzade Güzeloğlu [s.337]
Dil-Tarih-Kültür Etkileşimi Bağlamında Ahıska Türklerinin Ağzı / Minara Aliyeva [s.350]
Türkiye Cumhuriyeti Sınırları İçerisinde Ahıska Ağzı / Serpil Ersöz [s.360]
Ahıska Türkleri’nde Ölümle İlgili İnanışlar / Gülben Mat [s.366]
Stalin’in Gürcistan’dan Sürdüğü Ahıskalılar ve Hemşinlilerden Sürgün Hatıraları / Ülkü Önal [s.372]
Ahıska Türklerinin Uluslararası Konumu ve Sorunları
Geçmişten Günümüze Kafkaslarda Ahıska Gerçeği / Rüstem Mürseloğlu [s.385]
Ahıska’nın Kısa Tarihi / Seyfeddin Buntürk [s.397]
Ahıska Sorununun Gelişim Süreci, Uluslararası Boyut Kazanması / Elşan İzzetgil [s.406]
Ahıska Türkleri ve Anavatana Dönme Sorunu / Minara Aliyeva [s.417]
Ahıskalı Türklerin Uluslararası Alandaki Konumu ve Karşı Karşıya Oldukları Sorunlar Hakkında Bir Değerlendirme / İlyas Doğan [s.428]
Gürcistan’da Etnik Kimlik ve Güvenlik Algısı Bağlamında Ahıskalı Türkler / Fatma Çoban [s.433]
ERMENİSTAN CUMHURİYETİ
Ermenistan Cumhuriyeti’nin Kurulması
Batı Azerbaycan: Etno-Politik Değişiklikler ve Ermenistan’ın Kurulması (1801-1921) / Rafik Firuzoğlu Safarov [s.441]
Güney Kafkasya’da Ermeni Nüfusu (19. Yüzyıl) / Hayri Çapraz [s.450]
Güney Kafkasya’da Kayıp Başkent Erazga Vork / Cem Tüysüz – Ayhan Yardımcıel [s.461]
Kafkasya’da Ermeni Zorbalığı ve Büyük Ermenistan Hayali
Kafkasya’da Ermeni Zorbalığı / Ebubekir Sofuoğlu – Emin Yadigar [s.466]
Ermenistan’ın Kafkaslara Egemen Olma Ütopyası / Nurhan Aydın [s.474]
‘Soykırım’ Bahane, Talepler ‘Şahane’ / Hacali Necefoğlu [s.483]
Rusya-Ermenistan İlişkileri
Osmanlı Devleti’nde Ermeni Reformları ve Rusya’nın Tutumu (1912-1914) / Natalia Chernichenkina [s.489]
I. Dünya Savaşı’nda Doğu Anadolu’daki Ermeni İsyanlarına Dair Ortaya Çıkan Arşiv Notları / Hacı Hasanov [s.501]
Ermenistan’ın Güvenlik İkilemi ve Rusya’nın Ermenistan Üzerindeki Etkisi / Elşan İzzetgil [s.506]
Ermenistan’daki Rus Askerî Üsleri: Bölgesel Güvenliğe Tehdit / Elnur İsmayılov [s.518]
Türk-Ermeni İlişkilerinin Tarihi
Ermeni Boyları ve Pseudo-Ermeni Haylar (Milattan Önce Türk-Ermeni İlişkileri) / Firidun Ağasıoğlu Celilov [s.523]
Tarihte Türk-Ermeni Temasları Sonucunda Ortaya Çıkmış Bir Halk: Ermeni Kıpçakları veya Gregoryen Kıpçaklar / Gökçe Yükselen Abdurrezak Peler [s.542]
Kafkasya’dan Doğu Avrupa’ya Türk-Ermeni İlişkileri / Abdulkadir Öztürk [s.557]
Atatürk ve Ermeni Meselesi / Halil Bal [s.563]
Kafkasya’da Türk-Ermeni Mücadelesi (1920-1921) / Hasan Demirci [s.568]
Türkiye ve Ermenistan’ın Dış Politika İlişkileri
Türkiye-Ermenistan İlişkileri / Yelda Demirağ [s.584]
Türkiye’nin Güney Kafkasya Politikası ve Ermenistan ile İlişkileri / Coşkun Topal [s.592]
Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi / Giray Saynur Derman [s.602]
Güney Kafkasya’nın Kadim Kavşağı, Dündün Bugüne Türkiye-Ermenistan Sınır Kapısı / Sezai Yazıcı [s.638]
Türkiye-Ermenistan İlişkilerinde Dönüm Noktası: Diyalog Tesisinde Zürih Protokolleri / Arda Özkan [s.652]
Eski Bir Türk Yurdu Revan ve Ermenilerin Türklere Uyguladıkları Etnik Temizlik ve Soykırım
1590 Tarihinde Revân’ın Sosyal ve Ekonomik Yapısı / Hasan Babacan [s.662]
İrevan Hanlığı’nın Çarlık Rusyası Tarafından İşgalinde Ermeni Âmili / Güntekin Necefli [s.680]
Osmanlı Kaynaklarına Göre XVI-XVIII. Yüzyıllarda İrevan Şehrinin Tarihinden / Ferah Hüseyn [s.690]
Rus İşgali Öncesi Revan Bölgesindeki Siyasî Gelişmeler / Oktay Kızılkaya [s.696]
Rus İstilasından Sovyet Ermenistanı’na Erivan (Revan) Vilayeti’nin Demografik Yapısı (1827-1922) / Yavuz Aslan [s.705]
İrevan (Revan) Vilayetindeki Demografik Değişiklikler Üzerine / Hacar Y. Verdiyeva [s.716]
Ermenistan’da Türk Eserleri / Hasan Oktay [s.724]

9. Cilt

KUZEY KAFKASYA: GENEL DEĞERLENDİRME
Kuzey Kafkas Cumhuriyetlerine Genel Bakış
Kuzey Kafkas Cumhuriyetlerine Genel Bakış / Cahit Aslan – Cihan Candemir [s.7]
Kuzey Kafkasya Dağlı Halklarının Yaşam Alanlarında Yeni Yerel İktidarların Oluşturulması / Alexander A. Semenov [s.17]
Kuzey Kafkasya Dağlılarının XIX. Yüzyıl Sonu ve XX. Yüzyıl Başlarında Yönetim Yapısı: Esas Aşamaları, Özellikleri ve Zorlukları / M. S. Arsanukaeva [s.28]
Kuzey Kafkasya’daki Türk Topluluklarına Genel Bakış
Kuzey Kafkasya’daki Türk Toplulukları / Sami Nogay [s.34]
XVI-XX. Yüzyıllarda Kumuklar, Karaçay, Balkarlar ve Nogayca ile İlişkilerin Tarihi / Y. M. İdrisov [s.61]
Tolstoy’un ‘Hacı Murat’ında Kafkasya ve Dağlılar / Yücel Oğurlu [s.70]
Tolstoy’un Kısa Hikayelerinden ‘Kafkas Mahkûmu’ / Yücel Oğurlu [s.75]
Kuzey Kafkasya’da Stratejik Bazı Tespitler
Kuzey Kafkasya’daki Soykırım Dünyaca Tanınmalıdır / Sönmez Can [s.80]
Demiryolu İnşası ve Transkafkasya Bölgesinin Sosyo- Ekonomi Hayatına Etkisi / Almaz İsmailova Musayevna [s.89]
Kafkas Dillerinin Akrabalığı ve Kafkaslarda Bazı Sosyo-Kültürel Tespitler
Kuzey Kafkas Dillerinin Akrabalığının Leksikolojik Karşılaştırma Yoluyla İspatı / Yücel Oğurlu [s.97]
Kuzey Kafkas Dillerinde Kök Kelimelerden Üç Rakamın (1, 2 ve 10) Leksikolojik ve Semantik Açıdan Karşılaştırılması / Yücel Oğurlu [s.106]
Kuzey Kafkasya’da Ssosal-Ekonomik-Hukukî Yapının Kaynağı Olarak Xabze / Yunus Emre Özsaray [s.109]
Xabze’nin Felsefî Temelleri / Nahit Serbes [s.117]
Dağlı Kafkasya’da Dağlıların Kan Davası Meselesi / İoseb Alimbarashvili [s.128]
DAĞISTAN ÖZERK CUMHURİYETİ
Dağıstan Tarihi
Antik ‘kent’ Bashly Bir Efsane / İmperiyat Arslanbekovna Halipaeva [s.137]
Son Orta Çağ Derbent’in Tarihsel ve Siyasal Coğrafyası / Vagif Z. Piriyev [s.143]
Evliya Çelebi ve Âşık Mehmed’in Gözünden 16. ve 17. Yüzyıllarda Dağıstan’ın Siyasî ve Sosyo-Kültürel Yapısı / Reyhan Şahin Allahverdi [s.151]
Kurmaca ile Gerçek Arasında Evliya Çelebi’nin Dağıstan Sosyal / Kerim İlker Bulunur [s.165]
XVI. Yüzyılın İlk Yarısında Derbent / Metanet V. Behremova [s.175]
XIX. Yüzyılın İkinci Yarısı ve XX. Yüzyılın Başlarında Derbent’in Nüfusu ve Ekonomik Gelişimi / E. M. Dalgat [s.181]
Dağıstan’ın Kısa Tarihi / Gülreyhan Sutanrıkulu [s.185]
Dağıstan’da İslâmiyet, Ulema ve Mücahitler
İmam Şamil ve Hicretteki Dağıstan / Cafer Barlas [s.190]
İdris Al-İndirî (Auh Naibi) / İ. İ. Hanmurzayev [s.208]
Abd al-Rahman-Hacı el Sughuri-Nakşibendî Tarikatı’nın Tasavvuf İdelogu ve Şeyhi / Zainab Ahmeddibirovna Magomedimova [s.213]
XIX. Yüzyılın Kafkas Savaşında Nakşibendî Şeyhleri: Şeyh Hacı Taçava Örneği / İ. İ. Hanmurzayev [s.223]
1917’den Günümüze Dağıstan’da Din Eğitimi / Musa Kâzım Gülçür [s.233]
Dibir Kadı el, Hunzaki el Dağıstanî’nin Büyük Farsça-Arapça- Türkçe Sözlüğü (18. Yüzyıl) / Patimat M. Alibekova [s.260]
Dağıstan Muhaciri Nakşibendî Şeyhlerinden Mürşid-ı Kâmil Şeyh Şevafeddin Zeynel Abidin Hazretlerinin Bilinmeyen Yönleri / Cafer Barlas [s.265]
ÇEÇENİSTAN ÖZERK CUMHURİYETİ
Çeçen Millî Marşı / [s.286]
Rusya’nın Kafkasya ve Eski Sovyet Cumhuriyetleri Üzerindeki Planı / Cehar Dudayev [s.287]
Çeçenya’da İslâmiyet ve Sosyo-Politik Durum
Çeçenya’da İslâmın Sûfî Bileşeni / Mairbek Vatchagaev [s.289]
Şâmil’in İmametinde Çeçenya’nın Rolü / Mairbek Vatchagaev [s.295]
2003-2007 Yıllarında Çeçen Cumhuriyeti Sosyo-Politik Durum / A. D. Osmayev [s.301]
Pankisi Vadisi Sorununun Etnik ve Dinî Arka Planı / Seichi Kitagawa [s.322]
Çeçenlere Rusların Uyguladıkları Soykırım ve Çeçen Bağımsızlık Hareketleri
1944 Yılında Çeçenlerin Sürgünü-Çeçen Soykırımı / Mairbek Vatchagaev [s.334]
Dünden Bugüne Çeçenistan / Mustafa Budak [s.340]
Kuzey Kafkasya Çatışmaları: Çeçenistan ve Dağıstan Örnek Olayları / Sezai Özçelik [s.359]
Kafkas Coğrafyasında Çeçen Bağımsızlık Hareketleri / Ergün Öz Akçora [s.369]
Çeçen Sanatına Bir Örnek
Kafkasya’nın Bilinmeyen Yapıları: Çeçen Kule Mimarisi / Erol Yıldır [s.405]
İNGUŞETYA ÖZERK CUMHURİYETİ
Siyasî ve Sosyo-Ekonomik Meseleler
Kafkasya İnguşetya Haritası (XVIII. Yüzyıl) / M. M. Kartoev [s.443]
1905-1907 Devriminden Sonra İnguşetya’da Toprak Sorunu / Timur Husenovich Matiev [s.449]
İnguş Dünyası’nın Problemi: Neo-Stalinizm / Boris Muhammed – Greevich Harsiev [s.453]
Eğitim, Folklor ve Türkiye’deki İnguş Kahramanlar
Türkiye’deki İnguş Kahramanlar / Marem Ahmetovna Yalharoeva [s.460]
İnguşetya’nın Müslüman Eğitimcileri / Marem Dolgieyva – Boris Harsiyev [s.464]
İnguş Ailelerinde Çocukların Eğitim Yöntemleri ve Yetişme Aşamaları / Lemka Agiyeva Tuganova [s.470]
İnguşların Büyülü Masalında Nartlar / L. H. Tankiyeva [s.481]
İnguş Kahramanlık Destanlarında Etnografik Gerçekler / Muhammedbeşir A. Matiev [s.487]
KUZEY OSETYA CUMHURİYETİ
Tarihten Günümüze Osetler / Tekin Aycan Taşçı [s.497]
İnguş-Oset Çatışması Tarihinde Rusya’nın Rolü / Tekin Aycan Taşçı [s.507]
Ölüm Evleri / Jale Kuşhan [s.518]
Vladikavkaz Sünnî Camii / Zalina Kanukova – J.Puhatı [s.522]
Osetya Folklorunda Arabulucu Figür: Kız-Kuşun Görüntüsü / Diana V. Sokaeva [s.526]
KABARTAY-BALKAR, KARAÇAY-ÇERKES VE ADİGE CUMHURİYETİ
XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Kabartaylarda Alternatif Sosyal Düşünceler / V. H. Kazharov [s.531]
Sovyet Dönemi Kabardey Edebiyatında İslâm İmajı / Özlem Güngör [s.538]
Kabardeyce Dinî Şiirler / Özlem Güngör [s.572]
Adigey Sosyo-Ekonomik Hayatında Kadınların Yeri / Shalyaho Dariko Saferovna [s.576]
Adigelerin Ritüel Kültürleri Kapsamında Düğün Folklorü / Raye B. Unarokova – E. H. Khakunova [s.580]
Kültür Adamı Utij Boris ve Adige Yazım Dili Hakkındaki Düşünceleri / Özlem Güngör [s.586]
Ebu Shalyaho Çalışmalarında Adige Diasporası-Muhacir Edebiyat / Tamara Shovgenova [s.590]
ÇERKESLER
Kafkas Çerkeslerinin Tarihinden Sayfalar
Adıgelerin Rus İşgali Öncesinde Dış Dünya ile Münasebetleri ve Birlik Teşebbüsleri / Fethi Güngör [s.596]
‘Kafkas-Çerkesya Millî Meclisi’, ‘Çerkesya Hükûmeti’ (1861-1844) Kafkasya’nın Rusya İmparatorluğu Tarafından İşgali / Sefer E. Berzeg [s.609]
Çerkeslerin İslâmlaşma Tarihi Hakkında / Zarema A. Tseeva [s.620]
Şamil’in İmametliği ile Çerkeslerin Etkileşiminde Muhammed Emin ve Sefer Bey Zanoko Etkeni / Asker Paneş [s.620]
Kafkas Çerkeslerin Sosyo-Ekonomik Yapısı Hakkında Tespitler
XVII. Yüzyılda Çerkesya’nın Sosyo-Ekonomik Sistemi İçin Bir Anahtar: V. H. Kajarov’un ‘Adige Mülkü’ Eseri / Fatima Anatolevna Ozova [s.630]
XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Çerkesya’nın Etnik Yapısı / Zarema Adzinova [s.637]
XX. Yüzyılın Başında Batı Çerkesleri Arasında Eğitimin Geliştirilmesi İçin Cedid Kültürel Programının Etkisi / Azamet K. Bouzar [s.642]
Çerkeslerin Dilleri ve Sosyo-Kültürel Özelliklerine Dair
Adığe (Çerkes) Dili / Necdet Hatam [s.647]
Kuzey Kafkasya (Adige) Çerkeslerinin Ahlakî Deneyimleri / Ruslan Khanakhu [s.654]
Çerkes (Adige) Halk Kültürü: Durum Tespiti ve Öğrenme Perspektifi / R. B. Unarokova – M. M. Pasthova (Mizhaeva) [s.659]
Çerkes Konukevi: Evrensel ve Yerel Kültürel – Tarihsel Formların Araştırma Tecrübesi / Madina M. Pasthova [s.666]
Çerkeslerde Kozmogonik Mitler / Mihail M. Mijayev [s.677]
Adige Ninnilerinde İdeal Kahramanın Nesnelleştirilmesi / R. B. Unarokova – M. A. Şhabatseva [s.693]
Çerkeslerin İnce ve Dekoratif Geleneklerinin Arketipleri / Maryet Gissovna Kuek [s.697]

10. Cilt

Türkiye’de Kafkas-Çerkes Yerleşimleri
Türkiye Adigeleri ve Sosyo-Kültürel Özellikleri / Tülay Sarar Kuzu [s.5]
Diyaspora Adigelerinin Basın Yayın Tarihçesi / Fethi Güngör [s.13]
Türkiye’de Çerkes Diasporasında Etno-Müzik Geleneği / Dijin Çurey Ali [s.22]
Çeraşe Tombot’un Penceresinden Düzce Adigelerine Bakış / Mira Khcemizova [s.37]
Uzunyayla Çerkeslerine Sosyolojik, Linguistik, Ekonomik ve Politik Yaklaşım / Hamit Yüksel [s.42]
Kayseri’ye (Aziziye-Pınarbaşı İskân Edilen Kafkas Göçmenleri ve 1927 Tarihli Nüfus İstatistiğine Göre Kayseri’de Çerkesler / Hava Selçuk [s.62]
Kayseri Pınarbaşı İlçesi’nde ‘Muhacirîn-i Çerakis’in İmar Faaliyetleri (Camiler) / Esra Gündoğan [s.68]
Kopuş-Birleşme Çizgisinde Kültürel Zenginlik ve Renklilik: Kafkasya- Afyonkarhisar / Turan Akkoyun [s.85]
Osmanlı Arşiv Vesikalarına Göre Kafkasya’dan Balıkesir ve Çevresine Göçen Nüfus / Nahide Şimşir [s.100]
Manisa Kazası’nda Kafkas Yerleşimleri / Ferhat Berber [s.117]
Kafkas Adıge Çerkeslerinin İskân Edildiği Bayındır Arıkbaşı ve Buruncuk Köylerindeki R. 1320 (1904 M) Yılı Son Osmanlı Nüfus Tahriri Kayıtları- Arıkbaşı Köyü İncelemesi / Necat Çetin [s.123]
Kafkas Sürgünü Sonrası Çerkeslerin İskân Edildiği Ödemiş Ertuğrul (İhsaniye) Köyü 1321 (1905) Yılı Son Osmanlı Nüfus Tahriri (Sayım-Yazım) / Necat Çetin – Melih Tınal [s.140]
Çerkes Memlûkler
Çerkes Memlukleri: Etno-Kültürel Özellikleri / Samir Hotko [s.147]
KUZEY KAFKASYA TÜRKLERİ
Dağıstan Türkleri
Kadim Türk Yurdu Derbend’in Rus İmparatorluğu Tarafından İşgalinden Sonraki Devirde Türk Ahalisinin Demografik Durumu (1806- 2015) / İkram Ağasiyev [s.157]
Dağıstan’da Millî Hareketler ve Türkler / Kemal Özden [s.167]
Dağıstan’ın Azerbaycan Türkleri / Sevinç Aliyeva [s.176]
Hasan Efendi Elgedari’nin ‘Âsari-Dağıstan’ Eserinde Dağıstan’ın, Türkiye, İran ve Rusya ile Münasebetlerine Dair / Şahin Ferzeliyev [s.182]
Dağıstan’da Eski Türk Yer Adları / Hasan M. Orazayev [s.190]
Kumuklar
Sovyet İdeolojisi ve Tarih Yazımında Kumukların Köken Meselesi / Kamil Aliyev [s.196]
Sovyet İktidarları ve Kumuk Türkleri / Kamil Aliyev [s.214]
XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısı – XX. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Kafkasya Üzerinden Yapılan Uluslararası Ticaretin Gelişiminde Kumuk Ovası’nın Önemi / Elmira Cahiyeva [s.221]
XVIII-XIX. Yüzyıllarda Kumukların Genel Sınırları / Elmira Cahiyeva [s.226]
Kumuklar / Aynur Gazanfer Kızı [s.231]
Kumuklar ve Kumuk Türkçesi / Kâmil Veli Nerimanoğlu [s.235]
Kumuklar ve Kumuk Türkçesi / Zeki Kaymaz [s.238]
XIX. Yüzyıl Sonundan XXI. Yüzyıl Başlarına Kadar Dağıstan Bölgesinin Etno-Linguistiğinde Kumuk Türk Dilinin Rolü / Magomed – Resul İbragimov – Hasan Orazayev [s.243]
Kumuk Türklerinin Dil ve Edebiyatı / Erol Öztürk [s.262]
Kafkasyalı Bir Türk Kavmi Olan Kumuklar’ın Türkçesi ve Edebiyatı / Sema Başar [s.268]
Kumuk Türkleri ve Kumuk Türkçesiyle Yazılmış Arap Harfli Bir Vaaz Kitabı: Gülbağça (Gül Bahçesi) / Hakan Akca [s.286]
XX. Yüzyılın Başlarında Dağıstan Tasavvufunun Türkçe Anıtları / Şamil Şıhaliyev [s.296]
Nogaylar
Nogay Türkleri / Sami Nogay [s.304]
Nogay Türklerine Genel Bir Bakış / Dilek Ergönenç Akbaba [s.313]
Yirminci Yüzyılın Başında Kafkasya’da Devletin Yeni Biçimlerinin Oluşmasında Nogayların Katkısı / Sevinç Aliyeva [s.320]
Rusya İmparatorluğu Astrahan Vilayetindeki Nogay-Karagaş Toplumunun Siyasî, Sosyal ve Etnokültürel Gelişimi (18. Yüzyıl Sonu-19. Yüzyıl İlk Yarısı) / Eldar İdrisov [s.333]
Nogay Türkleri / Nesrin Güllüdağ [s.343]
Nogaylar (Coğrafya, Tarih, Kültür ve Dil) / Ersin Teres [s.355]
Kafkasya’dan Anadolu’ya Nogaylar ve Nogayca / Ülkü Çelik Şavk [s.369]
Nogay Türkleri ve Edebiyatı / Nesrin Güllüdağ [s.377]
Nogay Türklerinin Gelenekleri Üzerine / Dilek Ergönenç Akbaba [s.391]
Kambar, Kambar Ata, Ilkışı Ata / İsa Suyunovich Kapayev [s.396]
Nogay Mitleri, Efsaneleri ve İnançları / İsa Suyunovich Kapayev [s.404]
Türkiye’de Yaşayan Nogay Türkleri / Hakan Benli [s.413]
Kumuk Publisistikasının Doğuşu ve Abusufyan Akeyev’in Yaratıcılığı / A. M. Sultanmuradov [s.431]
Kuzey Kafkasya (Stavropol) ve Astrahan Türkmenleri
Kuzey Kafkasya (Stavropol) Türkmenleri / Ali Duymaz [s.436]
Stavropol ve Astrahan Türkmenlerinin Dil ve Kültürleri Üzerine Notlar / Sema Aslan Demir [s.449]
Stavropol Türkmenlerinin Tarih, Kültür, Dil ve Edebiyatları Hakkında / Savaş Şahin [s.459]
Astrahan Eyaleti Müslümanlarında Sosyo-Politik Hareket ve Türkiye (1906-1913) / Marina İmaşyeva [s.472]
Karaçay-Malkar Türkleri
Tarihî ve Etnik Açıdan Karaçay-Malkar Türklerinin Kökeni / Ufuk Tavkul [s.484]
Karaçay-Balkar Türklerinin Kökeni / Adilhan Appa [s.497]
Rusya’nın Gölgesinde Üç Devir: Karaçay-Malkar Halkının Siyasî Kaderi / Ufuk Tavkul [s.522]
Rus ve Osmanlı İmparatorlukları Arasında Karaçay / Zarema Kipkeyeva [s.553]
Batı Gürcistan Dağlılarının (Svanların) Etnik Dünya Görüşlerinde Karaçay-Balkarlar / Rüstem Begeulov [s.562]
Karaçay-Malkar Mitolojisi ile Oğuznâme’deki Tanrısal Yargılamanın İki Aracı: ‘Sıncır Töre’ ve ‘Dîv Qayası’ / Mehmet Aça [s.576]
Kafkas Halklarının Sosyal ve Kültürel İlişkilerinde Folklorun Önemi / Hasan Halkoç [s.583]
Karaçay-Malkar Dili ve Edebiyatı / Ufuk Tavkul [s.589]
Sovyet Dönemi Karaçay-Malkar Edebiyatı / M. Said Arbatlı [s.605]
Karaçay-Malkar Nart Destanları / Ufuk Tavkul [s.616]
Karaçay-Malkar Türklerinde Nart Destanları / Adilhan Adiloğlu [s.629]
Kafkasya’da Demografinin Söyledikleri / Hayati Bice [s.346]
Karaçaylı Edibin Kazan’da Yazdığı Şiir / Hasan Halkoç [s.652]
Karaçay-Balkar Türklerinin Dili ve Kültürü / Vedat Balkan [s.672]

11. Cilt

Kafkasya’daki Kazaklar, Gagauzlar
Kuzey Kafkasya’nın Türk Halkı: Kazaklar / Güllü Yoloğlu (Memmedli) [s.5]
Kuzey Kafkasya Gagauzları’nın Millî Kimlikleri / Liubov Çimpoeş [s.12]
Avarlar
Arkeolojik Bir Araştırma: Avar Yerleşimleri / Raimar W. Kory [s.20]
Kafkasya ve Avarlar / Sevda A. Süleymanova [s.34]
Keçenin Tarihçesi Işığında Anadolu’dan Derlenmiş Çeçen ve Avar Keçe Sanatı Hakkında Bir İnceleme / Erol Yıldır [s.51]
Doğu Anadolu ve Karadeniz Türkleri, Çepniler, Lazlar
Batum’dan Orta Asya’ya Bir Sürgünün Hikâyesi: Kırgızistan Oş’ta Yaşayan Türklerin Kültürel Pratikleri / Adem Sağır [s.92]
Millî Mücadele’de Elviye-i Selâse / Üç Sancak Meselesi (Kars, Ardahan, Batum) / S. Esin Derinsu Dayı [s.119]
1925-1930 Yılları Arasında Kars Vilayeti / Ünal Taşkın [s.134]
1925-1930 Yılları Arasında Artvin Vilayetinin Genel Durumu / Ünal Taşkın [s.142]
Karadeniz Çepnileri / Zeynep Şimşek Umaç [s.150]
Bir Kafkas Kavmi Olarak Lazlar / Ali İhsan Aksamaz [s.157]
Lazlar / İsmail Avcı Bucaklişi [s.168]
KAFKASYA’YA UZANAN TÜRK DİYARI: KIRIM
Yeni Vesikalara Göre, Kırım Hanlığının Osmanlı Tâbiliğine Girmesi ve Ahidname Meselesi / Halil İnalcık [s.185]
Türklük ve Tatarlık: Osmanlı Devleti ve Kırım Hanlığı / Halil İnalcık [s.208]
Kırım’ın Siyasî Tarihi
Kırım Hanlığı / Yücel Öztürk [s.213]
Kafkasya’da Osmanlı-Rus Rekabetinin Fiilen Başlaması, Kırım Hanlığı ve 1569 Astrahan Seferi (Türk Ekvatoru’nun Doğuşu) / Süleyman Kocabaş [s.256]
Kırım’ın Ruslar Tarafından İşgali ve İlhakı / Osman Köse [s.267]
Anapa Kalesi / Cengiz Fedakâr [s.276]
Kırım Savaşı (1853-1856) / Besim Özcan [s.290]
Osmanlı İmparatorluğu ve Kırım Savaşı’nın Çıkış Nedeni: Kaynaklar ve Stratejiler / David M. Goldfrank [s.308]
Kırım Savaşı, Islahat Fermanı ve Paris Barış Antlaşması / Özcan Yeniçeri [s.325]
Kırım Türk-Tatarların Etnik ve Sosyo-Kültürel Yapısı, Millî Hareketleri ve Rusya Tarafından Sürgün Edilmeleri
Kırım Tatarları / İsmail Aydıngün [s.350]
Doğu Avrupa Türk Mirasının Son Kalesi: Kırım Hanlığı / Yücel Öztürk [s.362]
Çarlık Zamanında Kırım’da Türk Millî Hareketi / Valeri Vozgrin [s.380]
Bolşevik İhtilali’nden Sonra Kırım / Valeri Vozgrin [s.399]
Sovyetlerin Türk Halklarını Sürgün Etmesi / Walter Comins-Richmond [s.418]
Kırım Tatarları ve Anavatana Avdetleri / Suat Kınıklıoğlu [s.425]
Kırım’daki Diğer Türk Halkları, Kırımçaklar, Karaimler, Romanya Kırım Türkleri
Kırım’da Türk Halkları / Erdoğan Altınkaynak [s.432]
Yok Olmaya Yüz Tutmuş Bir Türk Topluluğu: Kırımçak Türkleri / Nesrin Güllüdağ [s.452]
Kırımçaklar / İsmail Doğan [s.461]
Karaim Türkleri / İsmail Doğan – İlgi Kıvrakdal [s.468]
Litvanya’daki Karaimler / Halina Kobeckaite [s.480]
Kırım-Romanya Kırım Tatar Topluluğu / Nilghiun İsmail [s.487]
KAFKASYA’NIN YAKIN KOMŞUSU İRAN TÜRKLERİ
İran Türklerinin Siyasî Tarihi Hakkında Tespitler ve İran Türk Dili
XX. Yüzyıl İran Özgürlük Hareketlerinde Türklerin Faaliyetleri / Aygün Attar [s.497]
İran Türkleri / Nabi Kobotarian [s.511]
Azerbaycan Hanlıklarının Rusya Tarafından İşgal Edilmesinde İran’ın İkili İlişkiler Siyaseti / Gabil Camalov [s.522]
İldenizliler Zamanında Azerbaycan’ın Ekonomik Yükselişini Kolaylaştıran Sebepler ve Tebriz Örneği / Hüseyin Kayhan [s.536]
Azerbaycan’ın Güney Hanlıkları (18. Yüzyıl) / Camal Mustafayev [s.545]
Rusya ve İran’ın 19. Yüzyılın İlk Yarısındaki Kafkasya Politikaları / İrade Memmedova [s.551]
19. Yüzyılın İkinci Yarısında İran Ticaretinde Osmanlı-Rus Rekabeti / Emrah Çetin [s.563]
Bağımsızlık Sonrası Azerbaycan-İran İlişkilerinde İşbirliği ve Çatışma Alanları / Hakan Boz [s.576]
İran Türk Dili ve Edebiyatının Öncelikli Meseleleri ve Hâl Çâreleri / Ali Kafkasyalı [s.595]
Kaşkay Türkleri
Kaşkay Türkleri / Dilek Ataizi – Farzaneh Doulatabadi [s.601]
İran’ın Unutulan Türkleri: Kaşkaylar / Hakan Boz [s.627]
Sungur Türkleri
İran’da Yaşayan Bir Türk Topluluğu: Sungurlar / Abdülkadir Atıcı [s.632]
ÇEŞİTLEMELER
Azerbaycan’ın Etnik Yapısı (2013) / Elnur Ağayev [s.643]
Azerbaycan – Ermenistan Münasebetlerinde Rusya’nın Ermenistan’a ‘Mısilsiz Hizmetleri’ ve Ermeni Tahribatları (Türksüz Ermenistan Hayallerinin Gerçekleşmesi Konusunda Tarihi Gerçekler) / Gülşen Behbud [s.662]

Tüm Sayılar

2020

Özel Yetenekliler – Tarım Politikaları – TBMM 100. Yılı

 

2019

Kültür Politikaları – Azerbeycan – İlk Dönem Türkçe İslami Eserler

 

2018

Hasan Celâl Güzel – Türk Dili

 

2017

İslam Dünyası – Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi – Misâk-ı Milli

 

2016

Bilim ve Teknoloji – Ortadoğu

 

2015

Kafkaslar – Rumeli ve Balkanlar – Çanakkale

 

2014

Ermeni Meselesi – Türk Eğitimi – Türk Musikisi – Yeni Türkiye

 

2013

Türkçe – Türk Dünyası – Yargı Reformu – Başkanlık Sistemi – Yeni Anayasa