Sunuş ve Önsöz

Sunuş

Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun 700. yıldönümünde YENİ TÜRKİYE olarak böylesine dev bir esere imza atmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. “Osmanlı Projesi”, Türkiye’nin en büyük fikir projesi ve bugüne kadar Osmanlı Tarihi üzerinde hazırlanmış en büyük araştırma oldu. Türkiye’nin ve dünyanın en önemli Osmanlı uzmanlarının yer aldığı çalışmamızda, önce Osmanlı tarihi konusunda önde gelen bilim adamlarından oluşan bir Yayın Kurulu teşkil edildi. Yayın Kurulu’nun tespit ettiği konu başlıklarına göre araştırma yazılarının siparişleri verildi. Bunun için dünyanın 56 ülkesinden 497 ve Türkiye’den 1536 olmak üzere 2033 bilim adamı ve uzmanla temas kuruldu. Türkiye dışındaki bilim adamlarından 221, Türkiye’deki bilim adamlarından 968 olmak üzere toplam 1189 bilimsel yazı Yayın Kurulu’na intikal etti. Bu yazılardan 138’i Türkiye dışından ve 672’si Türkiye’den toplam 810 bilimsel makale eserimizde yer aldı. Yayınlanmayan yazıların büyük çoğunluğu da aslında bilimsel nitelikte idi; ancak tekrarlardan kaçınma, şekil şartlarına uymayış gibi gerekçeler yazıların yayınlanmamasında etkili oldu.
Yayınlanan yazıların tamamı da orijinal olup, daha önce herhangi bir dilde yayınlanmamış yazılardır. Bunların büyük çoğunluğu arşiv kaynaklarından yararlanılarak hazırlanmıştır, Bu araştırmalar yapılırken başta Başbakanlık Osmanlı Arşivi olmak üzere 33 ülkenin arşivlerinden faydalanılmıştır.

 

 

 

Eserimiz, 12 cilt ve toplam 9.244 sayfadan meydana gelmektedir, l, ve 2. ciltler Siyaset, 3- cilt İktisat, 4. ve 5. ciltler Toplum, 6. cilt Teşkilât (idarî teşkilât, hukuk sistemi, askeri teşkilât), 7. cilt Düşünce, 8. cilt Bilim, 9-, 10. ve 11. ciltler Kültür ve Sanat, 12. cilt Hanedan (biyografi ve bibliyografya) başlıklarını taşımaktadır. “Osmanlı”, bir ansiklopedi, kronolojik bir klasik siyasî tarih çalışması veya birkaç bilim adamının yazdığı bir tarih kitabı değildir. Osmanlı hakkında siyasî, iktisadî, sosyal, kültürel, bilimsel ve felsefî açıdan ilk defa bu derece kapsamlı bir çalışma yapılmıştır. Kısaca, Amerikalı bir bilim adamının ifadesi ile bu, “bir milletin kendi tarihi hakkında yapabileceği en büyük araştırma projesidir.

 

 

 

XIII. Yüzyılın sonlarına doğru tarih sahnesine giren Osmanlı Beyliği’nin aradan bir asır geçmeden bir cihan devleti, bir imparatorluk haline gelmesinin ardındaki esrar halen tartışılmaktadır. İnsanımız bu mucizevî oluşun sırrını, Osmanlı’nın temelindeki manevî harç ile izah etmekte, Şeyh Edebalı’nın tefsir ettiği Osman Gazi’nin meşhur rüyasındaki Çınar efsanesine inanmaktadır. Hangi görüş tarzı doğru olursa olsun, “cihangirâne bir aşiretten” cihan devletine ulaşmada sadece kılıcın rol oynamadığı, Osmanlı’nın “tehafüt tutkusu”na, fütuhat ve gazâvar anlayışına, sağlam bir ekonominin, yerleşik, şehirli ve dengeli bir toplum yapısının, köklü bir eğitim, bilim, kültür ve sanat dokusunun destek olduğu, artık bütün ilmî çevrelerin kabul ettiği gerçeklerdir. “Osmanlı Cihan Hâkimiyeti Mefkuresi”, cihanşümuldur, emperyaldir fakat asla emperyalist değildir. Osmanlı Devleti, hâkimiyeti ve nüfuzu altına aldığı ülkeleri ve milletleri sömürmemiş; aksine “âbâd eylemiş” ve şenlendirmiştir. “Devler-i Alîyye”, hâkimiyet sahası, medeniyeti, ihtişamı, teşkilâtlanması ve sosyal yapısı bakımından çok kültürlü ve çok milletli bir imparatorluktur. Bize göre, imparatorluk teriminin menfî anlamlarından kaçınmak için Osmanlı’yı bu muhteşem sıfattan mahrum etmek doğru değildir.

 

 

 

Osmanlı Cihan Devleti, Roma İmparatorluğu’ndan sonra dünyanın en uzun ömürlü, hanedan olarak en uzun süre yaşayan, üç kıtada en büyük toprak parçasında hüküm süren ve nüfuz sahibi olan bir imparatorluktur. Coğrafya profesörü Ramazan Özey hocamızın araştırmalarına göre; kuruluşunda 5.631 km olan Osmanlı Devleti’nin yüzölçümü, etki alanları ile birlikte Fatih döneminde 2.214.000 km , Yavuz döneminde 6.557.000 km (8 yıllık saltanat döneminde üç kat arttırmıştır), Kanunî döneminde 14.983.000 km” ve en geniş sınırlara ulaştığı nokta olan XVII. yy. sonlarında ise 24 milyon km’ yi buluyordu. 1913 Yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun yüzölçümü, 18O.OOO km si “Avrupa-i Osmaniye’de, 1.800.000 km’si “Asya-i Osmaniye’de, 3.000.000 km’ si “Afrika-i Osmaniye’de olmak üzere toplam 4.980.000 km yi buluyordu. Osmanlı İmparatorluğu’nun hâkimiyeti akındaki topraklarda bugün 45 ülke, nüfuzu ve etkisi altındaki topraklarda ise 31 ülke bulunmaktadır. Daha da çarpıcı göstergelerle ifade edilirse, bugün Osmanlı’nın hâkimiyeti ve etkisi altındaki coğrafyada 76 ülke ve devlet bulunmakta, bunların yüzölçümleri toplamının dünya geneline oranı %37,8, burada yaşayan nüfusun dünya nüfusuna oranı ise %40,1 olmaktadır.

 

 

 

Prof. Dr. Bernard Lewis, “Osmanlı’nın, hâkimiyeti akındaki her dinden ve her milletten insanlar için tartışmasız bir mutluluk devri olduğunu” kaydetmiştir. Gerçekten de Osmanlı Millet Sistemi, her dinden ve her milletten insanların büyük bir hoşgörü anlayışı ile beraberce yaşadıkları bîr huzur medeniyetini ifade eder. (h m an h, her kültür ve medeniyet ile ilgilenmiş, güzel ve değerli gördüklerini benimsemiş ve bu güzellikleri Orta Asya’dan, anayurttan taşıdığı kültür potasında İslâmın ölçüsüyle tartarak ve eriterek yeni, orijinal, zengin bir medeniyet inşa etmiştir.

 

 

 

Osmanlı Türk’tür. Osmanlı İmparatorluğu, çağdaşı Avrupalı devletler ve yazarlar tarafından “Türk İmparator tuğu”, “Türk Devleti’ ve “Türkiye” olarak görülmüştür. Osmanoğulları da kendilerini Türk olarak kabul ermiş, Türkçe İmparatorluğun her döneminde Devletin resmî dili olarak kullanılmıştır. Bazı yazarların, literatürdeki “etrak-i bî-idrak” gibi âsi ve göçebe Türkmenleri ve özellikle Çel alî isyanlarına karışanları kasteden ifadeleri örnek göstererek Osmanlı’yı Türklüğün dışında gösterme gayretleri doğru değildir.

 

 

 

Osmanlı İslâm’dır. Osmanlı medeniyeti bir islâm medeniyetidir. İslâm tefekkürünün, biliminin, kültür ve sanatının şahikasına ulaştığı bîr zirve medeniyettir. Ancak, Osmanlı her dinî inanca karşı saygılı ve müsamahalı olmuş, din ve vicdan hürriyeti bakımından çağının ötesine geçmiş bir “Güneş Ülkesi”dir.

 

 

 

İşte böyle bir devletin ve medeniyetin en tabiî ve meşru varisi Türkiye Cumhuriyetedir. Vatandaşı olmakla övündüğümüz Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Toplumu, Osmanlı’nın en Önemli miraslarıdır. Cumhuriyetimizin yönetim şekli elbette Osmanlı’dan farklıdır. Türkiye Cumhuriyeti yepyeni bir Devlettir ve siyasî bakımdan Osmanlı’nın devamı değildir. Ancak tarihin devamlılığı çerçevesinde, Osmanlı’nın sosyal, ekonomik ve kültürel mirasını devraldığımız, ideolojik peşin hükümlerden sıyrılarak kabul etmemiz gereken bir gerçektir.

 

 

 

Yeni bin yılın eşiğinde Cumhuriyetimizi geliştirerek, demokrasi boyutunu zenginleştirerek Osmanlı’nın da ilerisinde bir noktaya ulaşmayı ümit ve temenni ediyoruz.

 

 

 

Bu eserin hazırlanmasında en büyük emek sahibi, projenin fikir babası, bilimsel ayrıntılardan tashihine kadar her safhayı bizzat yürüten Hasan Celâl Güzel’e şükranlarımız sonsuzdur. Bu eser hep O’nun eseri olarak anılacaktır.

 

 

 

Bilim editörlerimiz Doç. Dr. Kemal Çiçek’e ve Cem Oğuz’a teşekkür borçluyuz, özellikle Doç. Dr. Kemal Çiçek, projenin başından sonuna kadar her türlü fedakârlığı ve gayreti göstermiş, tek tek bütün yazıları okuyarak bilimsel raportörlüğünü gerçekleştirmiştir. Cem Oğuz ve Cemre Güzel, dünyanın dört bir yanı ile temas kurmuş, yurt dışı v tercüme koordinasyonunu icra etmişlerdir.

 

 

 

Yayın Kurulu Başkanımız ve dünyanın bir numaralı Osmanlı Tarihçisi, hepimizin hocası Prof. Dr. Halil İnalcık’a hem bu görevi, hem de çok değerli orijinal araştırması için şükranlarımızı sunuyoruz. Yayın Kurulu Üyelerimiz; bize Kurum ve şahıs olarak her türlü desteği sağlayan Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halacoğlu’na, ekibiyle beraber biz! hiç yalnız bırakmayan IRC1CA Başkanı Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu’na, defalarca mütevazi büromuzda günlerini, saatlerini harcayarak yazılan tek tek inceleyen nezaket timsali hocamız Prof. Dr. Nejat Göyünç’e, en büyük destekçimiz olan sevgili hocamız Prof. Dr. Ercüment Kuran’a, her zamanki mütevazi edasıyla yükümüzün büyük kısmım yüklenen ve bibliyografya çalışması ile eserimize değer katan çalışkan hocamız Prof. Dr. Bahaeddin Yediyiyıldız’a, gece gündüz bilgisine ve yardımına başvurduğumuz Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya, sahasındaki yazıları büyük bir vukuf ve titizlikle inceleyen Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak’a, çok değerli hocamız Prof. Dr. Mübahat Kütükoğlu’na, Prof. Dr. Stanford Shaw’a ve Prof. Dr. Jakop Landau’ya en derin şükranlarımızı sunuyoruz.

 

 

 

Projenin gerçekleştirilmesinde Türkiye’nin ve dünyanın en Önde gelen bilim adamları bize yardımcı oldular. Müşavirliğimizi üstlenen değerli hocalarımıza teşekkür borçluyuz. Bunlar arasında yer alan ve birer yayın kurulu üyesi gibi faaliyet gösteren başta Doç. Dr. Ali Birinci olmak üzere, proje hazırlık safhasında çalışmalara katılan Prof. Dr. Burhan Erdem’e, Kültür ve Sanat ciltlerinin hazırlanmasında en büyük katkıya sahip olan Prof. Dr. Mustafa İsen’e ve Prof. Dr. Hakkı Acun’a, her zaman yanımızda bulduğumuz Prof. Dr. Rüçhan Arık’a ve Prof. Dr. Oluş Arık’a, Düşünce cildimize büyük destekte bulunan Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay’a, bizzat büromuzu teşrif ederek yardımlarını esirgemeyen Prof. Dr. Yavuz Ercan’a, Prof. Dr. Günsel Renda’ya, Prof. Dr. Esin Kahya’ya, Doç. Dr. Yusuf Oğuzoğlu’na, Dr. Zeynep Ertuğ’a, Dr. Kıymet. Giray’a, Dr. Kate Fleet’e, Dr. Kaori Komatsu’ya ve Dr. Ayşe Judy Upton-Ward’a; ayrıca çalışmalarımızda yardımlarını esirgemeyen Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu’na, Prof. Dr. Murat Çizakça’ya, Prof. Dr. Gönül Cantay’a, Prof. Dr. Örçün Barışta’ya ve Prof. Dr. Bekir Karlığa’ya şükranlarımızı sunuyoruz. Çoğunluğu akademisyen olan değerli mütercimlerimizin güzel tercümelerine, redaktörler Yılmaz Çolak ve Ertan Aydın’ın üstün gayretlerine müteşekkiriz.

 

 

 

Projenin gerçekleşmesinde teknik koordinatörümüz Murat Ocak, insanüstü bir gayret göstermiştir. Gökçen Teknik’ten Ali Taştepe ve Ömer Faruk Taştepe’nin uykusuz gecen gecelerini ve emeklerini, genç bilim adamları musahhihlerimizin çırpınışlarını unutmamız mümkün değildir. Balkan Ciltevi’nin sahibi Muammer Bilgiç bir Osmanlı Efendisi edasıyla en güzel şekilde ciltlemeyi başarmıştır. Nihayet Semih Ofset’in sahibi Mustafa Çakır, hiç şüphe yok ki, bu projenin en büyük emektarları arasında baş sırada yer almaktadır. O’mın gayretleri olmasaydı bu proje tamamlanamazdı. Ayrıca projeyi birlikte yürüttüğümüz Türk Erdem Vakfı (TÜRKEV) yöneticilerine ve Vakıf Başkanı Mesut Yılmaz’a teşekkürlerimiz bakîdir.

 

 

 

“Osmanlı”dan sonra sıra dört ciltlik ve 3.500 sayfalık “Great Ottoman-Turkısh Civilızation’a geliyor. Çalışmalarını sürdürdüğümüz bu önemli eseri de inşallah kısa bir zamanda yayınlamayı ümit ediyoruz.

 

 

 

“Osmanlı “nın, Osmanlı araştırmalarına ve araştırmacılarına ışık tutmasını ve daha iyilerinin yapılmasına vesile olmasını diliyoruz.

 

 

 

Yeni Türkiye

Önsöz

(1. Cilt’ten)

 

 

Dünya tarihini bir bütün olarak analiz eden Batılı akademisyenler, büyük güçlerin ortaya çıkışını çeşitli tarihi dinamiklerin ışığında inceleyerek bir genellemeye varmak isterler. Bu genellemelerin başında, milletlerin askeri ve siyasi güçlerini ekonomik kaynakları ölçüsünde elde ettikleri gelir. Osmanlı Devleti için bu iddiayı değerlendirdiğimizde, küçük bir uç beyliğinin çok kısa bir süre içerisinde bir cihan imparatorluğuna dönüşmesinde sadece ekonomik çıkarların rol oynadığını söylemenin yeterli olmayacağı kanaatindeyiz.

Osmanlı Beyliği’nin yükselişinin altında yatan pek çok etkenden birisi de Doğu ile Batı arasında yer alan coğrafi alanda gazayı ilke edinerek hareket etmesidir. XIII. yüzyılın başlarından itibaren Türkistan ve Orta Doğu’da oluşan siyasi şartlar, geçim sıkıntısı ve yurt edinme endişesi sonucu Türk aşiret ve oymaklarının batıya göçü hızlanmıştır. Bu ortamı çok iyi değerlendirerek Bizans ve Balkanlar’da gazaya yönelen Osmanlı Beyliği, kısa zamanda geniş bir coğrafyaya hakim olmayı başarmıştır. Bizans’ın içerisinde bulunduğu karışıklıklar ve that kavgaları da Osman Bey ve oğullarının bu İmparatorluk ile ilişki kurmalarını ve bölgeyi tanımalarını kolaylaştırmıştır. Balkanlar’daki akıncılık faaliyetleriyle başlayan harekâtın fütuhat ve iskâna dönüşmesi ile Osmanlı Beyliği, henüz Yıldırım Beyazıd döneminde bir İmparatorluk haline gelmiştir. Daha da önemlisi, bu büyüme, sadece topraklar ve nüfuz alanı ile sınırlı kalmamış, Türk beylikleri ve Türkistan’dan gelen tecrübeli kadrolar, kısa sürede müesseseleşmiş bir devlet kurmayı başarmışlardır.

Bu cildin tasnifinde editörler tarafından üzerinde durulan ana nokta, Osmanlı hakimiyetindeki dönemleri ve devletin yaşadığı siyasi- iktisadi- mali dönüşümü yansıtmaktadır. Osmanlı Tarihi’ni geleneksel kalıplar içerisinde araştırarak yükselme ve çöküş arasında cereyan eden sunî bir tarihsel gelişmeyi inceleyen Türk tarihçiliğinin aksine, bizim amacımız, Avrupa ve İslam alemindeki hadiselere de paralel olarak, Osmanlı Devletinin farklılığını ortaya koymak ve bu farklılığın dünya tarihinin seyrindeki etkisini vurgulamaktır.

 

 

Bu eserin başlangıcını, bütün dünyada, Osmanlı tarihinin duayeni olarak kabul edilen Prof. Dr. Halil İnalcık’ın “Osmanlı Tarihine Toplu Bir Bakış” adlı makalesiyle yaptık. Halil İnalcık, Osmanlı Projesi için özel olarak hazırladığı bu yeni tarih değerlendirmesinde, özellikle klasik dönem hakkında yapılan tartışmaları ve en son araştırmalarını tafsilatlı bir şekilde ele aldı.

 

 

 

Daha sonra, kuruluş yılları hala tartışılan Osmanlı’nın doğuşu ve yükselişi etrafında şekillenen nazariyeleri ikinci bölümde ele aldık. “İmparatorluğun mimarları” olarak nitelendirdiğimiz Fatih ve Yavuz’un dönemini inceleyen yazıların yer aldığı üçüncü bölüm, devletten imparatorluğa geçiş mücadelesinin ve Osmanlı’nın, Batı’nın karşısına İslamî kimlikle çıkmasını hazırlayan olayları konu almaktadır.

 

 

 

Kanuni Sultan Süleyman döneminin incelendiği bölüm, Osmanlı İmparatorluğu’nun bir cihan devleti haline gelmesini hazırlayan faktörleri ele almaktadır. Diğer cihan hakimiyeti kurma iddiasında olan devletlerin tersine, Osmanlı’nın bir hukuk devleti olduğu ve yükselişini teşkilatlanmasına borçlu olduğu, bu bölümde özellikle vurgulanmaktadır.

 

 

 

İmparatorluğun XVII. Ve XVIII. yüzyılları, bugüne kadar üzerinde pek fazla araştırma yapılmamış dönemler olarak kalmış, bu yüzden bazı araştırmacılar tarafından “unutulmuş” veya “hakkı yenilmiş” yüzyıllar olarak nitelendirilmiştir. Bu nedenle eserimizde bu dönemlere özellikle önem verilmiştir. Bu anlamda XVII. yüzyıl İran ve Hapsburglar ile savaşlar açısından, XVIII. yüzyıl ise Osmanlı Devleti için kuzeyden gelen tehdidin değerlendirilmesi bakımından detaylı bir araştırma konusu olarak seçilmiştir. Bu bölümde, mevcut Osmanlı tarihleri arasında ilk kez döneme damgasını vuran Osmanlı- Rus- İran savaşları bu ülkelerin yazarlarının bakış açılarıyla da ele alınmıştır. XVIII. yüzyıl ve sonrasında Rusya ile ilişkiler, Osmanlı diplomasisini uğraştıran başlıca konulardan biri haline gelmiştir. Öte yandan, Rusya ile yaşanan çekişme, Osmanlı yöneticileri için yeni bir ilgi alanını da beraberinde getirmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nun Kafkasya ve Türkistan ile kurduğu temaslar ilk defa bu derece kapsamlı bir şekilde incelenmeye çalışılmıştır. Son olarak da Rusya ve Avusturya savaşlarının doğuşunda önemli bir rol oynadığı aşikar olan Osmanlı diplomasisi incelenmiş ve yeni dönemdeki rolü üzerinde durulmuştur.

 

 

 

Osmanlı Tarihi’nin önemli olaylara sahne olduğu XIX ve XX. yüzyıllar ise eserimizin ikinci cildinde ele alınmaktadır. Diğer taraftan bu iki cildin en önemli özelliği ise ilk defa Osmanlı siyasi tarihini Türk bilim adamlarından daha fazla sayıda Türkiye dışından bilim adamlarının tartışmasına açması ve her biri 750 sayfalık iki ciltlik büyük bir hacimle ortaya koymasıdır.

 

 

 

Bu vesile ile değerine işaret ettiğimiz Osmanlı siyasi tarihine dair bu ciltlerin tarihçilere ve tarih meraklılarına geniş ufuklar kazandıracağı ve benzeri araştırmalara zemin hazırlayacağı kanaatimizi ifadeyle Türk tarihçiliğine hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

 

 

 

Yeni Türkiye