Rumeli – Balkanlar

Özel Sayısı

Mart – Haziran 2015

 • Sayı

  66-70
 • Cilt Adedi

  5
 • Sayfa

  6.312
 • Makale

  479

Konu Başlıkları

 • GENEL DEĞERLENDİRME
 • BALKAN TARİHİ VE BALKANLARDA OSMANLI ÖNCESİ TÜRK
 • VARLIĞI – İlkçağ, Ortaçağ
 • OSMANLI’NIN BALKAN FÜTUHATI VE İSKÂNI – Akıncılar, Alperenler, Dervişler, Balkanlarda Osmanlı Hâkimiyeti, Hoşgörü ve İstimâlet Siyaseti, İskân Siyaseti
 • BALKANLARDA SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞMELER – Nüfus Yapısı, Sosyal Yapı, Ekonomik Yapı
 • BALKANLARDA OSMANLI YÖNETİMİ – Genel İdarî Yapı, Vilâyet Sistemi
 • OSMANLI DÖNEMİ BALKAN ŞEHİRLERİ – Genel Bakış, Edirne, Selanik, Üsküp, Manastır, Kırcaali,

Bu araştırma, bugüne kadar Türkiye’de ve dünyada yapılmış en geniş muhtevalı Balkan çalışmasıdır. Bu eserde 53 adedi yurt dışından ve çeşitli Balkan ülkelerinden olmak üzere toplam 429 akademisyen ve bilim adamı 479 yazı hazırladılar. Bu yazılardan, 384’ü daha önce yayınlanmamış orijinal araştırma yazılarıdır. Yazıların tamamına yakın kısmı akademik ölçülerde hazırlanmış ve başta arşiv kaynakları olmak üzere birincil kaynaklardan faydalanılmıştır.

İçindekiler

1. Cilt

Balkan Acısı: Yüreğimizin Sızısı / Recep Tayyip Erdoğan [s.27]
GENEL DEĞERLENDİRME
Balkanlar / Mevlüt Çavuşoğlu [s.31]
Rumeli / Halil İnalcık [s.33]
Etnik Kimlik ve Ulus Devletlerin Oluşumu / Kemal H. Karpat [s.41]
Balkanlar ve Osmanlı Mirası / İlber Ortaylı [s.62]
Sınır, Sınır Bölgesi ve Çekirdek Olarak Osmanlı Balkanları / Peter Mentzel [s.66]
Türk Dünyası’nda Balkanlardan Hatıralar / Sabahattin Zaim [s.74]
BALKAN TARİHİ VE BALKANLARDA OSMANLI ÖNCESİ TÜRK VARLIĞI
İlkçağ
Ön Asya Dünyasında İlk Türkler: Kimmerler ve İskitler / M. Taner Tarhan [s.85]
Ana Hatlarıyla Antik Trakya’da Yaşam ve Trak Halkları / Sema Sandalcı [s.102]
İskitlerin Kimliği / İlhami Durmuş [s.116]
Sarmatlar / İlhami Durmuş [s.126]
Avrupa Hunları / Şerif Baştav [s.141]
Bulgarlar ve Oğuzlar / Istvan Zimonyi [s.187]
Hırvat ve Sırp Göçlerinde Ogur İlgisi / Osman Karatay [s.201]
Slovenya’da Avar İzleri / Yusuf Hamzaoğlu [s.211]
Türkler, Slavlar ve Bulgarların Kökeni / Plamen S. Tzvetkov [s.218]
Avrupa Kıtasında Kurulan İlk Türk Devletleri (IV-VII. yy) / İsmail Mangaltepe [s.227]
Tarihsel Süreç İçinde Balkanlarda Türk Varlığı / Didem Ekinci [s.237]
Geçmişten Günümüze Balkan Türkleri: Genel Değerlendirme / Erhan Türbedar [s.250]
Güneydoğu Avrupa’da (Balkanlar) Türk İzleri / Özcan Pehlivanoğlu [s.261]
Ortaçağ
Erken Orta Çağ Döneminde Balkanlarda Türk Varlığı / Öner Tolan [s.273]
Balkanlar’da Peçenekler / Muallâ Uydu Yücel [s.301]
IX. Yüzyılda Hazarlar, Peçenekler ve Macarlar / Bálint Zoltan Takács [s.317]
I. Aleksios Comnenos Devri Bizans Dış Politikasında Balkanlardaki Türkler / Hülya Yiğit [s.328]
Kuman/Kıpçaklar / Mustafa Safran [s.339]
11. ve 13. Yüzyıllarda Balkanlarda Kuman Savaşçıları / Asım Korkmaz [s.349]
Büyük Bulgar ve Tuna Bulgar Devletleri / Ali Ahmetbeyoğlu [s.361]
Tuna Bulgar Devleti (679-1018) / Ayşe Kayapınar [s.376]
Kumanlar ve İkinci Bulgar Devleti (1187-1370) / Ayşe Kayapınar [s.390]
İdil (Volga) Bulgar Hanlığı’nda İslâmiyet / Nesimi Yazıcı [s.402]
Sekeller Kimdir? / İsmail Doğan [s.421]
Haçlı Birliklerinin Rumeli’den Geçişi Sırasında Yaşanan Olaylar / Sayime Durmaz [s.424]
Moğolların Merkezi Avrupa Seferleri / Neslihan Durak [s.440]
Balkanlarda Türklerin Menkus Talihleri – 1364 İlk Haçlı Seferinden 1912 Son Haçlı Seferine Kadar Balkanlar / Süleyman Kocabaş [s.449]
Osmanlı Fetihleri Öncesinde Balkanlarda Türk Varlığı / Yusuf Ayönü [s.473]
OSMANLI’NIN BALKAN FÜTUHATI VE İSKÂNI
Osmanlı Döneminde Balkanlar Tarihi Üzerine Yeni Araştırmalar / Halil İnalcık [s.485]
Akıncılar, Alperenler, Dervişler
Osmanlı İmparatorluğu’nda Kolonizatör Türk Dervişleri / Ömer Lütfi Barkan [s.491]
Gazi Dervişler ve Balkanlar / Mehmet Demirci [s.519]
Balkanlarda İslâm’ın ve Türk İskânının İlk Temsilcisi: Sarı Saltık / Ahmet Yaşar Ocak [s.526]
Erken Osmanlı Döneminde (1299-1453) Akıncılar ve Akıncı Beyleri / H. Çetin Arslan [s.535]
Erken Osmanlı’nın Fetih ve Yerleşim Sisteminde Akıncı Beylerin Stratejik Önemi / H. Çetin Arslan [s.545]
Akıncılık Teşkilâtı ve Ünlü Akıncı Ailelerinin Balkan Tarihine Katkıları / Ayşegül Kılıç [s.553]
Vakıf Belgelerinde Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi Aileleri: Malkoçoğulları ve Mihallüler ve / Vedat Turgut [s.566]
Evlâd-ı Fâtihân / Ekrem Buğra Ekinci [s.590]
Balkanlarda Osmanlı Hâkimiyeti
Osmanlı Devleti’nin Balkanları Fethederek Yeni Bir Düzen Kurması / Yusuf Oğuzoğlu [s.592]
Osmanlılar’ın Rumeli’ye Geçişi ve Trakya-Meriç Havzasının Fethi / Sıddık Çalık [s.606]
Erken On Beşinci Yüzyılda Balkanlarda Osmanlı Hâkimiyetinin Yerleşmesinde Derbentlerin Rolü / Uğur Altuğ [s.614]
Bulgaristan’da Osmanlı Hâkimiyetinin Kurulması / Ayşe Kayapınar [s.619]
Yunanistan’da Osmanlı Hâkimiyetinin Kurulması (1361-1461) / Levent Kayapınar [s.636]
Güney Arnavutlukta Osmanlı Hâkimiyeti / Bilgehan Pamuk [s.647]
XV. Yüzyılda Osmanlı Devleti-Arnavutluk İlişkileri / Bilgehan Pamuk [s.659]
Osmanlı Hâkimiyetinin Tuna Nehrinin Kuzeyinde Yayılışı: XIV. ve XVI. Yüzyıllarda Eflak ve Boğdan / Viorel Panaite [s.668]
Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Bulgaristan / Ferit Artkın [s.684]
Ege Adalarında Osmanlı Hâkimiyeti / Yasemin Demircan [s.694]
Girit Savaşları ve Birleşik Hıristiyan Orduları / Nuri Adıyeke [s.706]
Girit’in İslamizasyonu / Nuri Adıyeke [s.715]
XVI-XVII. Yüzyıllarda Akdeniz’de Osmanlı Hâkimiyeti / Ersin Gülsoy [s.722]
Hoşgörü ve İstimâlet Siyaseti
Bir Osmanlı Yönetim Biçimi Olarak İstimâlet Siyaseti ve Rumelideki Etkileri / Ömer İşbilir – Mesut Aydıner [s.735]
Osmanlı Hoşgörüsünün Balkanlar’daki Yansımaları: Bosna-Hersek Örneği / Fahamaddin Başar [s.758]
İskân Siyaseti
Osmanlı Devleti’nde Balkanlarda İskân Siyaseti / Hasan Moğol [s.768]
Anadolu’dan Makedonya’ya Yönelen ve Yerleşenler, Yörükler / Selda Adiller [s.782]
Osmanlı Devleti’nin Rumeli’de Fetih ve İskân Siyaseti / Halime Doğru [s.790]
Balkanlar’da Osmanlı Hâkimiyeti ve İskân Siyaseti / Mehmet İnbaşı [s.805]
Rumeli’ye Yapılan İskânlar Neticesinde Kurulan Yeni Yerleşim Yerleri (1432-1481) / Hava Selçuk [s.820]
Türklerin Bulgaristan’a ve Balkanlar’a Yerleşmesi / Hüseyin Memişoğlu [s.831]
Osmanlı Devleti’nin XV-XVI. Asırlarda Rumeli’deki İskân Siyaseti: Çirmen Sancağı/Meriç Havzası / Sıddık Çalık [s.861]
BALKANLARDA SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞMELER
Nüfus Yapısı
Osmanlı Yadigârı Balkanlar’ın Nüfus Yapısı / Ramazan Özey [s.929]
Balkan Yarımadası’nın Beşerî Coğrafya Özellikleri ve Türk ve/veya Müslüman Nüfus Varlığı / Ali Yiğit [s.943]
Balkan Ülkelerinin Genel Demografik Yapısı / Halil Kurt [s.972]
Balkan Ülkelerinde Nüfusun Etnik, Dil ve Dini Yapısı / Halil Kurt [s.979]
19. Yüzyılın Sonunda ve 20. Yüzyılın Başında Nüfus Bilgilerinin Yunanlılar, Bulgarlar ve Ermeniler Tarafından Çarpıtılması / Musa Şaşmaz [s.1003]
Sosyal Yapı
Balkanlarda Birlikte Yaşama Modeline Makedonya Şehirlerinden Örneklemeler / Arzu Tozduman Terzi [s.1010]
Fetih Sonrası Resmo’da Mülkiyetin El Değiştirmesi Hakkında Gözlemler / M. Ali Demirbaş [s.1016]
1882 Şarkî Rumeli Sıhhiye İdaresi Kanununa Göre Bölgede Çalışan Sağlık Personeli / Ahmet Uyanıker [s.1024]
Balkan Savaşı’nda Bir Şehrin Teslimi ve Şehirde Sağlık Hizmeti Veren Bir Kurum: Selanik Hilâl-ı Ahmer Hastanesi / Mehmet Doğan [s.1031]
Tanzimat’tan Sonra Balkan Coğrafyasında Kadın Suçları ve Kadın Mahkûmlar / Ayşe Özdemir Kızılkan [s.1038]
Balkan Dilleri ve Türkçe İlişkisinde Kadın Varlığına Feminist Bir Bakış / Nazmiye Demiroğlu [s.1053]
Ekonomik Yapı
Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki Sektörel İktisat Politikaları Uygulamaları / Hasan Moğol [s.1063]
Evliya Çelebi’ye Göre Ankâ Bezirgân, Ankâ Mellehân: 17. Yüzyılda Anadolu ve Rumeli Şehirlerinde Büyük Tüccarlar ve Armatörler / Mehmet Ali Ünal [s.1081]
Aşağı Meriç Havzası’nda Kırsal Ekonomiye İlişkin Tespit ve Değerlendirmeler (937-1530 tarihli Muhâsebe-i Vilâyet-i Rûm-İli Defterine Göre) / Ümit Koç [s.1097]
Osmanlı Kültürel Çeşitliliğinin Ekonomiye Yansımaları: Yeniçağ Kadı Sicillerine Göre Sofya İktisadî Hayatında Müslim-Gayrimüslim Birlikteliği / Zafer Karademir [s.1108]
XVII. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Devleti’nin Sağ Kanat Seferlerinde Yol ve Köprü İnşa ve Bakımlarına Rumeli’nin Katkısı / Mustafa Nuri Türkmen [s.1123]
XVII. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Devleti’nin Rumeli Sağ Kanat Seferlerinde Nakil Vasıtalarının Temini ve Buna Rumeli Halkının Katkısı / Mustafa Nuri Türkmen [s.1127]
Rumeli Demiryolları / Vahdettin Engin [s.1136]
XIX. Yüzyılda Edirne’den İstanbul İçin Buğday Mubayaası (Mîrî ve Râyic Fiyat Uygulamaları) / M. Esat Sarıcaoğlu [s.1148]
Batı Balkan Ülkelerinde Ekonomik İyileşme ve Gelişme İçin Çatışma Sonrası Sorunlar ve Münasebetler / Mehmed Ganic-Adnan Pajevic-Haris Hojkuric [s.1157]
Batı Balkan Ülkeleri Yenilenebilir Enerji Piyasasının Yatırım Fırsatları Açısından Değerlendirilmesi / Ali Cüneyt Çetin [s.1169]
BALKANLARDA OSMANLI YÖNETİMİ
Genel İdarî Yapı
Kuruluşundan 18. Yüzyılın Sonuna Kadar Rumili Eyaletinin İdarî Taksimatı / Orhan Kılıç [s.1185]
Arşiv Belgelerine Göre Rumeli’de Osmanlı Yönetim Anlayışı / Önder Bayır [s.1196]
Osmanlı Devleti’nin XVI. Yüzyılda Rumeli’de Kurduğu İdarî Düzen: Prizren Sancağı / Hanife Alaca [s.1204]
Haraçgüzarların Statüleri: XV. ve XVII. Yüzyıllarda Eflak Boğdan ve Transilvanyalılar Üzerine Bir Çalışma / Viorel Panaite [s.1210]
1528/29 Tarihli Osmanlı Voynuk Kütüğüne Göre XVI. Yüzyıl Rumeli Voynuk Teşkilâtı ve Istabl-ı Âmire’deki Voynuk Hizmetinin Yapısı / Krastyo Yordanov [s.1221]
“Rabiâ’dan İnebahtı’ya” Rumeli Kadılık Rütbeleri / Yasemin Beyazıt [s.1228]
XVIII. Yüzyılın İlk Yarısında Sarıprut Plankası’nın Yeniden İnşâsı ve Mübaşir Mehmed Ağa / Ahmet Köç [s.1237]
Balkanların Kapısı Ege Adaları’nda Osmanlı İdaresi (1830-1923) / Ali Fuat Örenç [s.1248]
Osmanlı Sistemi İçinde Girit Adası’nın Genel Çerçeveden Farklılıkları, Bu Farklılıkların Gerekçeleri ve Algılanış Biçimleri / A. Nükhet Adıyeke – Nuri Adıyeke [s.1292]
Sicil Defterlerine Göre Osmanlı Bürokrasisinde Selanikli Yahudiler / Sezai Balcı [s.1298]
Vilâyet Sistemi
Tuna Vilâyeti’nde Nüfus ve Demografi (1864-1877) / Aşkın Koyuncu [s.1309]
Doğu Rumeli Vilâyeti / Mahir Aydın [s.1355]

2. Cilt

OSMANLI DÖNEMİ BALKAN ŞEHİRLERİ
Genel Bakış
Şehir, Osmanlı Şehri ve Balkan Şehri / Oğuz Kaan Bayrakdar [s.1389]
Osmanlı’nın Rumeli’deki Yedi Müstesna Güzeli / Rıdvan Canım [s.1398]
Âşık Çelebi’nin Meşâ’irü’ş-şu’arâsında Balkan Şehirleri / Mehmet Nuri Çınarcı [s.1430]
Edirne
Osmanlı Medeniyetinde Muhteşem Bir Payitaht ve Bir Kültür Şehri Olarak Edirne / Rıdvan Canım [s.1436]
18. Yüzyılın İlk Yarısında Çekim Merkezi Edirne / Gülser Oğuz [s.1460]
Raif Necdet (Kestelli)’nin Ufûl Adlı Eserinde Balkan Savaşı’nda Edirne’nin Sosyal Yapısı ve Osmanlı İmparatorluğu’nun Çöküşü ile İlgili Tespitleri / Eren Akçiçek [s.1468]
Selanik
16. Yüzyılda Selanik’in Sosyo-ekonomik Gelişim Dinamikleri / Neslihan Ünal [s.1474]
1903-1904 Yılları Nüfus Sayımına Göre Selanik Nüfus Tablosu Analizi / Musa Şaşmaz [s.1491]
Üsküp
Üsküp Şehri’nin İdarî Yapısı, Mahalleleri ve Nüfusu (XVII. Yüzyıl) / Eyüp Kul [s.1504]
XIX. Yüzyılda Üsküp Şehri ve Nüfus Yapısı / Mehmet İnbaşı [s.1513]
Manastır
Manastır Şehrinde Yaşayan Türklerin Sosyo-Kültürel Yapıları / Selçuk Duman [s.1512]
18. Yüzyıl Ortalarında Manastır Şehrinde Sosyal ve Ekonomik Hayat / Mehmet Günay – Mustafa Akbel [s.1530]
Manastır Vilayet Gazetesi Gözüyle Manastır (1907-1908) / Yüksel Nizamoğlu [s.1542]
Kırcaali
Kırcaali’nin Kuruluşu, Nüfus Yapısı ve Tarihi / Emin Çarıkçı [s.1559]
Kırcaali / Tevfik Ziyaeddin Akbulut [s.1569]
XIX. Yüzyılda Balkanlarda Osmanlı Devleti ve Kırcaali / Durmuş Akalın [s.1572]
Rusçuk
Tuna’nın İncisi: Rusçuk / Mehmet Topal [s.1588]
XV. Yüzyılda Rusçuk’ta Demografik ve Sosyo-Ekonomik Yapı / Meryem Kaçan Erdoğan [s.1604]
Rusçuk’ta Asayiş Meselesi (1550-1700) / Kamil Çolak [s.1619]
Belgrad
XVIII. Yüzyıl Osmanlı-Avusturya Antlaşmalarında Belgrad ile İlgili Hükümler / Uğur Kurtaran [s.1638]
Drama
19. Yüzyılda Osmanlı Sol Kolunda Bir Şehir: Drama / İsmail Arslan [s.1652]
İşkodra
Maarif Salnamelerinde İşkodra Vilayetine Ait Veriler / Ünal Taşkın [s.1665]
Köstendil
XIX. Yüzyılda Osmanlı İdaresi Altında Balkanlar ve Köstendil / Durmuş Akalın [s.1674]
Vidin
Tuna Gazetesi’ne Göre 1865-1877 Yılları Arasında Vidin (Vidin’den Mektuplar) / Hava Selçuk [s.1695]
İbrail
Türkülerde Kalmış Bir Balkan Hatırası: “Şehr-i İbrail” ve Türküleri / Ali Duymaz [s.1712]
Kazâlar
Kalkandelen Kazâsı (1455-1569) / Mehmet İnbaşı [s.1719]
564 Numaralı Şer’iye Siciline Göre Karaferye Kazâsı / Şenay Öztürk Yılmaz [s.1735]
Sarı Saltuk Baba’nın Diyârı: XVIII. Yüzyılın Ortalarında Babadağ Kazâsı / İbrahim Etem Çakır [s.1747]
Rumeli’de Bir Kazâ: Tekfurdağı 1845 / Ayla Efe [s.1759]
OSMANLI DÖNEMİ’NDE RUMELİ’DE DİN, TASAVVUF VE VAKIF ESERLERİ
Rumeli’de Din ve Tasavvuf
Balkan Şehirlerinin Osmanlı ve Tasavvuf Paradigması / Metin İzeti [s.1767]
XVI. Yüzyılın İlk Yarısında Rumeli Coğrafyasında Tekke-Zaviyelerin Dağılımı / Ahmet Yiğit [s.1775]
Balkanlarda Hilâfetin Dinî-Siyasî Nüfuzu ve 1884 (1302) Tarihli Şeyhülislamlık Talimatnamesi / İlhami Yurdakul [s.1784]
Balkanlarda Mevleviliğin Yayılması ve Kurulan Mevlevihaneler / Serdar Ösen [s.1799]
Balkanlar’da Mevlevilik / H. Mustafa Eravcı [s.1815]
Bosna-Hersek’te Tasavvuf / Cazim Hadzimejlic [s.1825]
Saraybosna’da Bir Anadolu Ereni: “Akhisar’lı Ayvaz Dede” / Kefayettin Öz [s.1834]
Kosova Arnavutlarında Mevlit Geleneği / İsa Sülçevsi [s.1845]
Osmanlı Sonrası Bulgaristan Topluluğunun Dinî Hayatı / H. Mehmet Günay [s.1850]
Rumeli’de Osmanlı Vakıf Eserleri
Arşiv Belgelerine Göre Rumeli’deki Osmanlı Vakıfları / Önder Bayır [s.1863]
Balkan Ülkelerinde Osmanlı Eserleri Üzerine İstatistikî Durum / Mehmet Zeki İbrahimgil [s.1875]
Kosova’daki Türk Eserleri / Mehmet Zeki İbrahimgil [s.1906]
Sofya’da Günümüze Ulaşan Osmanlı Mimarî Eserleri / Gülberk Bilecik [s.1916]
Bir Balkan Şehri Olan Ohri’de XVII-XVIII. Yüzyıl Vakıf-Sosyal Hayat İlişkisine Dair Birkaç Örnek / Mevlüt Dede [s.1927]
Rusçuk’ta Osmanlı Kültür Varlıkları: Dinî ve Hayrî Kurumlardan Bazıları / Meral Bayrak Ferlibaş [s.1933]
Bulgaristan’ın Kırcaali Bölgesi’ndeki Türk Yapıları / Ayhan Çetin [s.1946]
Evliyâ Çelebi’den Günümüze Peçuy’da Türk Mimârî Eserleri / Mehmet Emin Yılmaz [s.1950]
Padişah İçin Hazırlık: 1067-1068 (1956-58) Yıllarında Edirne Sarayı’nda Onarımlar ve Yeni Mekânlar / Murat Kocaaslan – H. Ahmet Arslantürk [s.1962]
Sultan II. Mustafa Saltanatında Edirne Sarayı: 1696-1698 Harem Tamirâtları / Murat Kocaaslan – H. Ahmet Arslantürk [s.1974]
Düşmanlarımıza Bâ’is-i Helecân Vermek: Edirne Yeni Saray’ı Tamir Etmek / Murat Kocaaslan [s.2004]
Üsküp Burmalı Cami Tamir Projesi ve İnşaat Keşif Defteri / Reyhan Şahin Allahverdi [s.2016]
Makedonya Radanya Köyü Mahmut Ağa Camii ve Restorasyon Çalışmaları / Naciye Altaş [s.2024]
BALKANLARDA KÜLTÜR, SANAT, TÜRKÇE VE EDEBİYAT
Balkanlarda Kültür ve Sanat
Osmanlı Kültürünün Eflak ve Boğdan’ın Yaşamına Etkisi / Zeynep Sözen [s.2035]
Bosna Hersek’teki Kültür, Bilim ve Eğitim Üzerindeki Osmanlı Etkisi / Cazim Hadzimejlic [s.2045]
Bulgaristan’da Türk Halk Kültürü / İbrahim Tatarlı [s.2051]
Kosova Türklerinin Ölüm Öncesi İnanma ve Uygulamaları / Gonca Kuzay Demir [s.2062]
Balkan Türk Masallarında, Şamancıl Sağaltım Yöntemleri / Kadriye Türkan [s.2069]
Burek, Nein, Danke! (Börek mi, Hayır Teşekkürler!) Göçmen Bir Yemeğin Hikâyesi ve Milliyetçi Bir Konuşma / Jernej Mlekuz [s.2077]
Balkanlar’daki Türk Dizilerinin Derin Etkisi / Nedim Emin [s.2096]
Balkanlarda Geleneksel Müzik, Türler, Çalgılar, Müzikal-Kültürel Etkileşim, Etnik Kod ve Anlamlar Üzerine / Sibel Paşaoğlu [s.2099]
Makedonya’da Bektâşi Mûsikîsi / Abas Jahjai [s.2137]
Geleneksel Boşnak Müziğinde Türk Halk Türküleri / Nezihe Şentürk – Naka Niksiç [s.2143]
Anadolu ve Balkan Coğrafyasında Çoban Türküleri / F. Gülay Mirzaoğlu [s.2150]
Balkanların Osmanlıya Ait Sessiz Yelkenlileri / Mustafa Gürbüz Beydiz [s.2166]
Balkan Türkçesi
Balkanlarda Türkçenin Genel Görünümü / Bilgehan Atsız Gökdağ [s.2178]
Rumeli Türkçesi Çerçevesinde Türk ve Balkan Dillerinin Etkileşimi / Gürer Gülsevin [s.2191]
Asırlar İçinde Balkanların Barış ve İstikrar Dili “Türkçe” / Abidin Karasu [s.2201]
Balkanlarda Türkçe: Balkan Türk Ağızlarının Söz Dizimi (Makedonya ve Kosova Türk Ağızları Örneği) / Ahmet Günşen [s.2215]
Balkan Mânilerinin Dili / Fahrünnisa Bilecik [s.2234]
Avrupa’nın Güney Doğusunda Yaşayan Türkler ve Dilleri / Suzan D. Canhasi – Esin Hüdaverdi [s.2250]
Makedonya ve Civar Bölgelerde Balkan Türkçesi / Victor A. Friedman [s.2255]
Diyalektolojik Bir İnceleme: Romanya Tatarcası (Romanya Tatar Ağızları) / Mehmet Turgut Berbercan [s.2267]
Edith Durham’ın “High Albania” Adlı Eserinde Türk Dil ve Kültürü / Meral Demiryürek [s.2278]
Gagavuz Türkçesi / Nevzat Özkan [s.2287]
Batı Balkanlarda Türkolojinin Durumu / Nebahat Sülçevsi [s.2302]
Kuzey Yunanistan’da Değiştirilen Türkçe Yer Adları Üzerine / Eraslan Candan [s.2309]
Balkan Halklarında Streotipler, Mitler, Kimlikler ve Diller Arasındaki İlişki / Mustafa İbrahimi [s.2316]
Manisa ve Balkanlar (Manisa’da Yerleşik Balkan Göçmenleri Örneklemi Üzerinden Oğuz Türklerinin Türkçesinin Balkan Yapılanmalarına Dair Tespitler) / Senem Akyol [s.2323]
Balkanlarda Edebiyat
Ömer Seyfettin’in Anlatılarında Ontolojik Güven ve Bellek Alanı Olarak Balkan Coğrafyası ve Vatan / Mitat Durmuş [s.2358]
Bayerische Staatsbibliothek Türkçe Yazmalarının Balkanlı Kâtipleri / Muhittin Eliaçık [s.2368]
Hayrabolulu Hasîb ve Eserlerinden Örnekler / Ramazan Ekinci [s.2373]
Bulgaristan’da Türk Dili ve Edebiyatı / Nevzat Özkan [s.2386]
Bulgaristan Türk Edebiyatına Bir Bakış / Hayriye S. Yenisoy [s.2396]
Balkanlardan Aykırı Bir Örnek: Bogdan Filov / Hüseyin Mevsim [s.2405]
Bulgaristan Türkleri Edebiyatında Nadiye Ahmet ve Çocuk Hikâyeleri Üzerine Bir İnceleme / Atıf Akgün [s.2409]
Osmanlı Döneminde Bulgaristan’da Kütüphaneler / Ahmet Altay [s.2423]
Şu’arâ Tezkirlerine Göre Prizrenli Şairler / Vicdan Özdingiş [s.2429]
Kosova Türklerinin Çocuklarına Fısıldadıkları Büyülü Sözler: Ninniler / Gonca Kuzay Demir [s.2442]
Vardar Yenicesi Şairlerinin Coğrafya Tasavvurları ve Balkanlar / Erdem Can Öztürk [s.2453]
Vardarlı Abdülhâdî’nin Hz. Ali’ye Ait Yüz Söz Üzerine Şerhi / Âdem Ceyhan [s.2461]
Makedonya’da Anlatılan Nasrattin Hoca ve İtar Peyo Fıkraları Üzerine / Satı Kumartaşlıoğlu [s.2482]
Manastır (Bitola) Kenti Halk Şarkılarında İlginç Bir Kişilik: “Papaz Nikola” / Filiz Mehmetoğlu [s.2492]
Bosna-Hersek’te Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi’nde Üç Nadir El Yazma Kitap / Cazim Hadzimejlic [s.2498]
Bosnalı Sâbit ve Manisalı Birrî’nin Prut Savaşı Kasideleri Üstüne / Râsih Erkul [s.2503]
Gagauz Edebiyatı / Hülya Argunşah [s.2510]
Çocuk Edebiyatı Türü Olarak Ninniler ve Balkanlar Çocuk Edebiyatında Ninni Örnekleri / Raşit Koç [s.2529]
Türk-İslam Kültüründe Kesikbaş Destanı ve Balkanlardaki Yansımaları / Ali Kozan – Mehmet Yusüf Çelik [s.2536]

3. Cilt

BALKANLARDAN KOPUŞ VE SİYASÎ GELİŞMELER
Osmanlı’nın Balkanlardan Çözülmesi
İstanbul’un Habsburglu Diplomatları (1628-1644) ve Osmanlı İmparatorluğu ile Avusturya Hanedanı Arasında Elçi Teatisi / Ilena Cazan [s.2573]
Zülfikar Paşa’nın Avrupa Macerası ve Şehadeti (1688-1696) / Mustafa Güler [s.2589]
Viyana Savaşı’ndan Sonra Sırbistan (1683-1699) / Tatjana Katıc [s.2598]
18. Yüzyılda Balkan Diplomasisinin Üç Cephesi: Osmanlı-Avusturya-Rusya / Türkan Polatçı – Hilal Çiftçi [s.2608]
Sanayi Devrimi’nin Osmanlı Devleti’nin Balkan Topraklarında Yaşayan Halklar Üzerinde Etki ve Sonuçları / Hüseyin Emiroğlu – M. Faruk Çakır [s.2618]
Fransız Devrimi’nin Osmanlı Devleti’nin Balkan Topraklarında Yaşayan Halklar Üzerinde Etkisi ve Sonuçları / Hüseyin Emiroğlu [s.2637]
19 ve 20. Yüzyıl Dönemecinde Balkanlar’ın Uluslararasılaştırılması ya da Büyük Güçler, Kongreler ve Osmanlı İmparatorluğu / Bayram Bayrakdar [s.2658]
Şark Meselesi’nin Gölgesinde Düzen ve Değişim: XIX. Yüzyılda Balkanlar / Cihan Özgün [s.2666]
Uluslararası Nehir Hukuku’nun Tuna’da Uygulanması (Tuna Komisyonu) / İlhan Ekinci [s.2689]
Osmanlı İmparatorluğu ve Birinci Balkan İttifakı (1866-1868) Askerî Güç Meselesi / Danko Leovac [s.2703]
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı Sonrası Makedonya Üzerindeki Hâkimiyet Mücadelesi / Turhan Ada [s.2713]
93 Harbinde Çarlık Rusyası Görevlilerinin Günlükleri / Hayri Çapraz [s.2721]
93 Harbi Sırasında Türk-Yunan Sınırındaki Askerî Durum Üzerine Bir İngiliz Subayın Raporu / Bülent Akyay [s.2729]
1897 Osmanlı-Yunan Harbi ve Yunanistan’ın Makedonya Politikası / M. Murat Hatipoğlu [s.2743]
Osmanlı-Bulgaristan İlişkileri (1878-1908) / A. Gül Tokay [s.2752]
Balkanlar ve Rusya
XVII. ve XVIII. Asırlarda Çarlık Rusyası’nın Balkan Siyaseti / Hasan Demiroğlu [s.2763]
Osmanlı Eflak ve Boğdan’ında Rus Nüfuzunun Kurulması / Feyzullah Uyanık [s.2780]
1739 Belgrad Anlaşması’nda Sınır Belirleme Çalışmaları ve Rus Esirlerin Serbest Bırakılması / Tahir Sevinç [s.2792]
Fransız İhtilali Sonrası Çarlık Rusyası’nın Balkan Siyaseti / Hasan Demiroğlu [s.2807]
Yunan İsyanı’nda Çarlık Rusyası’nın Ortodoks Birliği Siyaseti / Hasan Demiroğlu [s.2818]
Balkanlarda İsyanlar ve Ulusçuluk
Balkan Yarımadasında Ulus-Devlet İnşası Sürecinin Yol Açtığı İttifaklar ve Sonuçları / Hüseyin Emiroğlu [s.2825]
19. Yüzyıl Milliyetçilik Çıkmazında Rumlar / Serap Toprak [s.2841]
Mora İsyanı ve Yunanistan’ın Bağımsızlığı (1821-1829) / Hamiyet Sezer [s.2865]
1821 Mora İsyanı ve Dramalı Mahmut Paşa / Songül Ulutaş [s.2873]
Osmanlı Arşivleri Işığında Rum İsyanı Sırasında Avrupa Devletlerinin Tutumu / Meral Bayrak [s.2890]
Girit Adasını Osmanlı İdaresinde Ayırma Çabaları: Yunan İsyanını Takip Eden Dönemdeki Gelişmeler (1821-1869) / Zekeriya Türkmen [s.2908]
Makedonya 1903 / Abdülhamit Kırmızı [s.2922]
XIX. Yüzyıl Sonunda Makedonya Sorunu ve Makedonya’da Kurulan Örgütler / Meltem Begüm Saatçi [s.2929]
İşkodra İsyanı / Ahmet Eyicil [s.2941]
Osmanlı Sancağı’nın Manastır Konsolosu Filippo Bernardi Tarafından İndirtilmesi Hadisesi -1911 / Mehmet Beşirli [s.2994]
Karadağ’da Osmanlı Hâkimiyetine Dair / Abidin Temizer [s.3006]
Ulus-Devletten Avrupa ile Bütünleşmeye Romanya ve Bulgaristan’ın Siyasal Dönüşümleri / Mehmet Bülent Uludağ – Soner Karagül [s.3016]
Balkanlarda Kilise Kavgaları, Patrikhane ve Misyonerler
Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Balkan İttifaklarının Önce Kiliseler ve Çeteler Arasında Başlaması / Hale Şıvgın [s.3033]
Balkanlarda Mezhep Kavgaları ve Kiliselerin Nüfuz Mücadelesi / Salih İnci [s.3040]
I. Balkan Harbi’nin Malûm Müsebbibi Kiliseler ve Mektepler Meselesine Dair Farklı Bir Mütalaa / Bülent Atalay [s.3052]
XX. Yüzyıl Başlarında Balkanlar’da Fener Patrikhanesi ile Diğer Ortodokslar (Sırp, Ulah ve Arnavut) Arasındaki Kilise Mücadeleleri / Necla Atalay [s.3062]
Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’nin Siyasî Faaliyetleri / Bülent Atalay [s.3072]
Heybeliada Ruhban Okulu Mezunları ve Balkanlardaki Etkileri / Salih İnci [s.3088]
16. Yüzyıl Maliye Ahkâm Defterlerinde Gayr-ı Müslimler ve Rumeli’nde Bir Patriklik (Ohri Patrikliği) / Rıfat Günalan [s.3099]
Avrupa Türkiyesi Misyonunda Amerikan Protestan Misyonerlerinin Teşkilâtlanması ve Eğitim Faaliyetleri / Gülbadi Alan [s.3108]
I. ve II. Meşrutiyet
Balkanları Bir Araya Getiren İlk Demokratik Kurum: Osmanlı Meclis-i Mebusanı ve Balkanlı Temsilcileri / Fevzi Demir [s.3131]
I. Meşrutiyet Meclisi’ne Balkanlardan Seçilen Mebuslar ve Faaliyetleri Hakkında Bir Değerlendirme / Ahmet Oğuz [s.3136]
Rus Diplomatik Yazışmalarında II. Meşrutiyet’in İlanı Arifesinde Rumeli ve Hürriyet’in İlanı / Şahin Doğan [s.3144]
Balkanlarda Özgürlük Ateşi: II. Meşrutiyet’in İlanı / Satılmış Gökbayır [s.3167]
II. Meşrutiyet Dönemi’nde Subayların Siyasette İşgaline Engel Olmak İçin Yapılan Uygulama Hakkında Bir Değerlendirme / Bayram Bayrakdar [s.3172]
31 Mart Hadisesi ve Balkanlar / Bülent Özdemir – Esin Özgül [s.3180]
II. Meşrutiyet Döneminde Osmanlı Devleti’nin Arnavutlara Yönelik Politikaları Üzerine Bazı Tespitler / Cezmi Eraslan [s.3201]
Balkanlarda Komitacılık, Jöntürkler ve İttihatçılar
Balkanlarda Komitecilik ve İttihat Terakki Cemiyeti / H. Ömer Budak [s.3208]
Balkanlarda Komitacılık, Çetecilik ve Siyasî Af (1908-1913) / Mehmet Çanlı [s.3218]
İttihat ve Terakki’nin Gelişiminde Osmanlı Balkanları’nın Rolü: “İhtilal Makedonya’da Başlar” / Ercan Uyanık [s.3220]
Tanzimat Bürokratlarının Rumeli’de Eşkıyalıkla İmtihanı / Ahmet Yüksel [s.3228]
Arnavutlar ve Jöntürkler Devrimi / Gazmend Shpuza [s.3260]
Ohri’den Mecideye’ye Doktor İbrahim Temo / Mevlüt Yaprak [s.3270]
Balkanların Yetiştirdiği Bir Komitacı: Dramalı Rıza Bey’in Balkan ve I. Dünya Savaşı Yıllarındaki Hizmetleri / Osman Akandere [s.3274]
Rumeli’li Bir Jöntürk: Manastırlı Behâe’d-Dîn Bey ve Eyyâm-ı Girîzân Adlı Eserleri / Emin Onuş [s.3285]
Balkanlarda Sona Doğru
Rumeli’ye Veda Ederken Sultan Reşad’ın Kosova’yı Ziyareti / Mevlüt Çelebi [s.3291]
Ege Adaları Meselesi ve Ege Adalarının Türk Hâkimiyetinden Çıkışı / Necdet Hayta [s.3299]
Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlara Veda Ederken Denizlerdeki Son Başarısı: İmroz Deniz Savaşı / Mithat Atabay [s.3308]
Alman Dışişleri Arşiv Kaynaklarında Büyük Savaş Öncesi Balkanlarda Yahudi Faaliyetleri / Halil Erdemir [s.3314]
Balkanlarda İngiliz Propagandası: Bulgaristan Örneği / Esra S. Değerli [s.3328]
BALKAN SAVAŞLARI
Genel Değerlendirme
Balkan Savaşı Öncesinde Savaş ve Toplum: “Müzaheret Mitingleri” / Kemal Yakut [s.3341]
Bir Balkan Komitesinin I. Balkan Savaşı’ndan Önceki Provokasyonu: Koçana Pazarı’na Bombalı Saldırı / İhsan Burak Birecikli [s.3354]
Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı Öncesi Balkanlarda Yaşamış Olduğu Siyasal Süreç / Hikmet Öksüz [s.3382]
Türk Millî Bilincinin “İlkah Devresi”: Balkan Savaşları / Murat Kılıç [s.3394]
“Acıklı, Yağmurlu” Balkan Felaketi: İçtimaî Bir Nazariye / Turan Akkoyun [s.3405]
Balkan Savaşları’nda Osmanlı’nın Siyasal Durumu: İktidar Muhalefet İlişkisi / Oğuz Kaan [s.3414]
Balkan Savaşları’nda Balkan ve Anadolu Kadını / Gülnihan Ölmez Kıyıcı [s.3428]
I. ve II. Balkan Savaşları
Balkan Savaşları (1912-1913) / Ahmet Halaçoğlu [s.3435]
Fotoğraflarla I. Balkan Savaşı / Tarık Özçelik [s.3450]
Cemal Paşa’nın Birinci Balkan Savaşları ile İlgili Önemli Tespitleri / Nevzat Artuç [s.3474]
Ömer Seyfettin’in Balkan Savaşı Günlüğü / Rıza Filizok [s.3482]
İngiliz Savaş Muhabiri Ellis Ashmead Bartlett’in I. Balkan Harbi’ne Dair Değerlendirmesi / İsmet Türkmen [s.3488]
Edirne Müdafii Mehmed Şükrü Paşa / Serdar Sakin [s.3494]
Balkan Savaşları’nda Edirne / Sercan İhsan Ürkmez [s.3504]
Edirne’nin Düşüşü ve Kamuoyundaki Yankıları / Ömer Obuz [s.3519]
Bir Bulgar Gazetecinin Gözünden I. Balkan Savaşı’nda Kırkkilise (Kırklareli) Muharebeleri / V. Türkan Doğruöz [s.3528]
Balkan Harbi’nde Selanik Cephesi ve Hasan Tahsin Paşa / Mustafa Balcı [s.3540]
Balkan Harbinde Yanya (1912-1913) / Pakize Yönter Sağun [s.3549]
II. Balkan Savaşı ve Kuşçubaşı Eşref / Yücel Yiğit [s.3567]
Balkan Savaşlarının Sonuçları
Sebep ve Sonuçları ile Balkan Harbi / Cemalettin Taşkıran [s.3584]
Balkan Savaşı’nda Askerî Başarısızlıkların Genel Bir Değerlendirmesi / Suat Zeyrek [s.3594]
Balkan Savaşı’nın Sorumlularını Cezalandırma Girişimi: Divân-ı Âli / Suat Zeyrek [s.3602]
Balkan Harbi Nedeniyle Ahmet Muhtar ve Kamil Paşa Hükümetleri Hakkında Açılan Meclis Soruşturması / Ahmet Ali Gazel [s.3619]
Savaşa Katılan Komutanların Kaleminden Balkan Bozgununun Sebepleri / Ş. Adnan Şenel [s.3660]
Balkan Savaşı Hatıraları ve Balkan Şehitleri
Balkan Harbi Hakkında Müşir Tatar Osman Paşa’nın İmzasız ve Uzaktan Bir Raporu / Ali Birinci [s.3669]
Anılara Göre Balkan Savaşları Döneminde Osmanlı Devleti’nde Oluşan Çöküntünün Kimi Görünümleri / Ali Ulvi Özdemir [s.3704]
Fatih Kerimi’nin Balkan Savaşı İzlenimleri / Fazıl Gökçek [s.3730]
Dr. Rıfat Osman, Rakım Ertür ve Dağdevirenzade Mustafa, Şevket Bey’in Hatıralarında Balkan Savaşı / Nilifer Gökçe – Mevlut Yaprak [s.3737]
Balkan Harbinde Şehit Olan Yozgatlılar / Naci Şahin [s.3746]
Balkan Savaşında Şehit Olan Afyonkarahisarlılar / Naci Şahin [s.3760]
Tosyavizade Dr. Rıfat Osman Bey’in Anılarından Balkan Savaşı’nın Sonunda Bulgarların Edirne’ye Girişlerinde İlk Şehit Düşenler / Nilifer Gökçe [s.3772]

4. Cilt

BALKANLARDA SOYKIRIM, MEZÂLİM, GÖÇLER VE MÜBADELE
Balkanlarda Soykırım, Katliam ve Mezâlim
Bulgar Mezâlimi / Ahmet Halaçoğlu [s.3805]
Carnegie Vakfı Uluslararası Komisyon Raporu’na Göre Balkan Savaşları / İsmet Türkmen [s.3815]
Balkan Savaşları’nda Bulgaristan Yönetiminin Türk Nüfusa Yönelik Uyguladığı Politikalar / Zeki Çevik [s.3829]
J. E. Blunt’ın İngiltere Hükümeti İçin “Rumeli’nin Ruslar Tarafından İşgalinin Etkileri Üzerine” Hazırladığı Gizli Raporda Zikredilen Katliama Maruz Kalmış Bazı Türk Köyleri / Eftal Irkıçatal [s.3845]
Sürgün ve Soykırımla Kaybedilen Vatan, Balkanlar / Süheyl Çobanoğlu [s.3858]
Balkan Türklerine Yapılan Bulgar Zulmünün Ömer Seyfettin’in “Beyaz Lale” Hikâyesine Yansıması / Rıza Bağcı [s.3871]
Balkan Coğrafyasında Göçler, Ölümler ve Travmalar / Merve Suna Özel [s.3879]
Balkan Savaşlarında Bulgaristan’da Yaşayan Türklere Yapılan Mezalim / Demet Yener [s.3892]
Bulgaristan Türklerine Uygulanan Asimilasyon ve 1989 Göçü / Nevin Türker Yıldız [s.3900]
Bosna Savaşı’nın ve Soykırımı’nın Anatomisi, “Podrinje Projesi” / Ufuk Süslü [s.3908]
Rumeli Göçleri ve Göçmenleri
1687’den Günümüze Rumeli’den Türk Göçlerinin Genel Değerlendirmesi / H. Yıldırım Ağanoğlu [s.3917]
Osmanlıların Rumeli’ye Geçişi ve İlk Fetihler / İbrahim Sezgin [s.3948]
İlk Yunanistan Muhacirlerinin Sorunları (1829-1844) / Ali Fuat Örenç [s.3954]
Türklerin Unutmak İstediği Büyük Acılar: Rumeli’den Bursa’ya Göçler / Raif Kaplanoğlu [s.3978]
Bosna-Hersek’ten Osmanlı Topraklarına Göçler ve İlk Göçmenler (1879-1908) / Tufan Gündüz [s.4044]
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı Nedeniyle Osmanlı Memleketine Gelen Balkan Göçmenleri / Mehmet Demirtaş [s.4055]
Cumhuriyet Döneminde Balkan Ülkelerinden Ankara’ya Yapılan Göçler / Yusuf Sarınay [s.4061]
1923-60 Arası Bulgaristan’dan Türk Göçleri ve Göçmenlerin Türkiye’de Karşılaştıkları Problemler / Kadir Şeker [s.4077]
Türk-Bulgar İlişkileri Çerçevesinde Türkiye’nin Bulgaristan’da Yaşanan Gelişmelere ve Bulgaristan Türklerine Yönelik Politikası (1823-1950) / Zehra Arslan [s.4085]
Bulgaristan’daki Müslüman Türk Azınlığa Baskılar ve Göç (1934-1939) / Bülent Yıldırım [s.4095]
Ankara-Bükreş-Sofya ve Londra Hattında Bulgaristan ve Romanya’dan Soydaş Göçü (1935-1936) / Ufuk Erdem [s.4103]
Romanya Büyükelçisi Hamdullah Suphi Tanrıöver’in Raporları ile 30-40 Yılları Arasında Romanya’da Yaşayan Türklerin Karşılaştığı Sorunlar ve Türkiye’ye Göçleri / Kadir Şeker [s.4109]
Torbalı Nüfus Esas Defter Kayıtlarında Rumeli-Balkan Göçleri [R(umi). 1321-1338-M(iladi). 1905-1922)] / Necat Çetin [s.4119]
1950-1990 Yılları Arasında Arnavutların Türkiye’ye Göçü / Zeqir Kadriu [s.4146]
Bulgaristan Türklerinin İkinci Dünya Savaşı Ardından Anadolu’ya Göçleri / Sabit Dokuyan [s.4154]
Bulgaristan Türklerinin Kadirli’ye İskânı (1951) / Erdem Çanak [s.4163]
Bulgaristan Türklerinin Son Büyük Göç Dalgasının Etki ve Yansımaları / Abdullah Soykan – Emin Atasoy [s.4172]
1989 Göçü ve Türkiye’nin İzlediği Politika / N. Aslı Şirin Öner [s.4186]
Göçmen/Vatandaş Konularında Değişen Algılar (1989 Bulgaristan Göçmenleri Örneği) / Sevim Hacıoğlu [s.4195]
Mübadele
Son On Beş Yılda Nüfus Mübadelesi Üstüne Yunan Tarihyazımının Üretimi / Evangelia Balta [s.4202]
Erken Cumhuriyet Döneminde Muhacir İskân Faaliyetlerinin Hukukî Zemini / Ferhat Berber [s.4212]
Yunanistan’dan Ahali Mübadelesi Suretiyle Gelen Mübadiller İçin Açılan Misafirhaneler: Mahiyet ve Faaliyetleri Bakımından Bir Değerlendirme / Ercan Çelebi [s.4220]
Yunanistan’dan Gelen Mübadillere Sunulan Sağlık Hizmetleri: Hilâl-i Ahmer İmdat Sıhhî Heyetleri ve Faaliyetleri / Ercan Çelebi [s.4226]
Türk-Rum Nüfus Mübadelesi ve Muğla Örneği / Bayram Akça [s.4231]
Mübadele: Türkiye ve Yunanistan Arasında Nüfus Değişimi ve İstanbul Basınına Yansıması / Cahide Zengin Atabay [s.4245]
Cumhuriyet Döneminde Yaşanan Mübadele Hareketleri Bağlamında Kobakizade İsmail Hakkı Bey’in “Bir Mübadilin Hatıraları” İsimli Kitabı / Muzaffer Çandır [s.4255]
990 Sonrası Türk Romanında Türk-Yunan Mübadelesi / Harun Doğruyol [s.4262]
“Hasret” Romanında Ayrılık Olgusu / Can Bağcı [s.4288]
2510 Sayılı İskân Kanunun Çerçevesinde Romanya ve Bulgaristan’dan İntepe (Erenköy)’e İskân Edilen Göçler / Mithat Atabay [s.4294]
Torbalı Nüfus Esas Defter Kayıtlarında Rumeli-Balkan (Mübadile, Romanya-Bulgaristan) Göç Kayıtları (1927-1940) / Necat Çetin [s.4299]
BALKAN ÜLKELERİ BÖLGELER VE HALKLAR
Bulgaristan
Bulgar Millî Bilincinin Doğuşunu ve Gelişmesini Besleyen İç Faktörler / Arzu Taşcan [s.4349]
Erken Dönem Bulgar Milliyetçiliği / Vedat Gürbüz [s.4368]
Bulgaristan Kralı I. Ferdinand’ın İstanbul Seyahati (1910) / Yasemin Avcı [s.4385]
1913’de İstanbul’da İmzalanan Bulgar-Türk Antlaşması ve Bulgaristan’da Türk-Müslüman Nüfusun Hakları / Cengiz Hakov [s.4394]
Prenslik ve Krallık Dönemlerinde Bulgaristan Türklerinin Hakları (1878-1944) / Erhan Vatansever [s.4399]
Bulgaristan Türklerinin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapısı / Hüseyin Memişoğlu [s.4410]
Asimilasyon, Göç ve Demokratik Dönem Azınlık Sorunları Bağlamında Bulgaristan Türkleri / Kader Özlem [s.4423]
Bulgaristan’da Demokrasi Döneminde Türkçe Öğretimi Meselesi / Muammer Nurlu – Mehmet Emre Çelik [s.4431]
Bulgaristan’da Türkçe Eğitimin Serencamı / Bayram Çolakoğlu [s.4439]
Türk Harf İnkılâbı’nın Bulgaristan Türklerine Yansıması / Hüseyin Memişoğlu [s.4445]
Bulgaristan’da Türk Muallimler Birliği Cemiyeti’nin Kuruluşu, Amacı ve Çalışmaları (1906-1934) / Hüseyin Memişoğlu [s.4469]
Türkiye-Bulgaristan İlişkileri / Buket Ünal [s.4502]
Yunanistan
Türkiye ile Yunanistan Arasında Lozan’dan Arta Kalan Sorunlar ve Çözümleri / Mithat Atabay [s.4517]
Yunanistan’ın Ermeni Politikası ve Atina Hınçak Komitesi / Güler Yarcı [s.4523]
Rum Çetelerinin Türklere Karşı Faaliyetleri (1912-1922) / Azmi Yıldırım [s.4546]
İzmir’in Yunanlılar Tarafından İşgali (15 Mayıs 1919) / Mustafa Turan [s.4559]
Unutulan Soykırım: Batı Anadolu’da Yunan Mezalimi / Metin Ayışığı [s.4570]
Yunan Mezaliminin Uluslararası Alanda Tescili / Selçuk Ural [s.4588]
Türk-Yunan İlişkilerinde Düşmanlıktan Dostluğa Karşılıklı İlk Ziyaretler / Ömer Erden [s.4603]
Türk-Yunan İlişkilerindeki Sorunlarda Yunanistan’ın Üçüncü Ülkeler ve Örgütler Stratejisi / Alaeddin Yalçınkaya [s.4621]
Yunanistan’ın Türkiye’ye Yönelik Terör Faaliyetlerine Desteği Hakkında Bir Çalışma / Galip Alçıtepe [s.4630]
Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Rusya-Yunanistan İlişkileri / Fatma Çoban [s.4638]
Batı Trakya
Batı Trakya Türkleri / Mehmet Müezzinoğlu [s.4646]
Garbî Trakya Hükümet-i Muvakkatesi/Batı Trakya Geçici Hükümetinin Kurulması ve Sona Ermesi / Burcu Çalıkuşu Aykanat [s.4650]
Gümülcine’nin İdarî Yapısı ve Nüfusu (1831-1900) / Emine Gümüşsoy [s.4665]
Batı Trakya’dan Türkiye’ye Göç (1923-1950) / Hikmet Öksüz [s.4678]
Dünden Bugüne Batı Trakya Meselesi / Metin Ayışığı [s.4694]
Batı Trakya Türkleri / Zerrin Balkan [s.4719]
“Bölgeler Avrupası” Kavramı Açısından Batı Trakya / Fatih Demir [s.4742]
Yunanistan’da Müslüman Türk Azınlığın Sorunları, Türk-Yunan Dengesi ve Çözüm Yolları / Turgay Cin [s.4753]
Balkanlarda Azınlıklar ve Siyasal Katılım Hakkı: Batı Trakya (Yunanistan) Örneği / Ali Hüseyinoğlu [s.4777]
Kıbrıs Barış Harekâtı’nın Batı Trakya Türkleri Üzerine Etkileri / Nurettin Gülmez – Melih Akdeniz [s.4787]
Makedonya
Kimlikleşme ve Kültürel Kimlik Oluşumunda Makedonya / Esat Arslan [s.4794]
Ulus Devletler, Komitacılık ve Büyük Devletler Üçgeninde Makedonya / Özlem Şahin [s.4807]
Makedonya Türkleri / Necati Çayırlı [s.4821]
Balkanlarda Ulusal Kimliğin Yeniden Tanımlanması ve Küreselleşme, Makedonya ve Makedon Rumenlerinin Kimlik İnşası-Rumen Bakış Açısı / Sorin Mitulescu [s.4835]
Kolektif Güvenlik, Önleyici Barış Gücü Konuşlandırma ve Makedonya Çatışması Analizi / Sezai Özçelik [s.4844]
Balkanlar’da Soğuk Savaş Sonrasının Devlet Modeli Makedonya Örneği / Gözde Kılıç Yaşin [s.4853]
Makedonya’da Yayınlanan İlkokul Tarih Kitaplarında Türkler / Sevin Arslan [s.4862]
Makedonya’da İstikrar, Balkanlar ve Avrupa’da İstikrar / Gönül Tezcan [s.4871]
Evlâd-ı Fâtihan Diyarı Balkanlar / Hüseyin Bürge [s.4882]
Arnavutluk
XVIII. Yüzyılda İki Sicilya Krallığı’nın Arnavutluk Konsolosluğu / Mehmet Demiryürek [s.4884]
Avusturya-Macaristan Krallığı ve İtalya’nın Arnavut Sorunu Hakkındaki Duruşu (Ekim-Kasım 1912) / Fehari Ramadani [s.4897]
“Kartalın Oğlu” – Berlin Kongresi (1878)’nden Londra Konferansı (1913)’na kadar Arnavut Milliyetçiliğinin Gelişimi / Rafet Kuş [s.4905]
Osmanlı Devleti’nin İşkodra Vilayeti’ndeki Eğitim Politikası (1876-1908) / Mustafa Gençoğlu [s.4919]
İkinci Dünya Savaşından Sonra Arnavutluk-SSCB İlişkileri ve Sosyalist Arnavutluk’un Dış Politikası / Rafet Kuş [s.4928]
Arnavutluk’ta Komünizm ve Enver Hoca / Ali Özkan [s.4941]
1990-2013 Yılları Arasında Arnavutluk’ta Siyasal Hayat / Tayfun Atmaca [s.4964]
Krasniqi Bir İngiliz Şairin Gözünden Bir Balkan Ülkesi / Seniha Gülderen [s.4982]
İtalya’nın Balkan Paktı’na Bakışı ve Arnavutluk ile İlişkileri (1930-1934) / Ercan Haytoğlu [s.4988]
Kosova
Osmanlı Sonrası Kosova Türklerinin Temel Sorunları / Ergin Jable – Cevdet Şanlı [s.4999]
Kosova Türklerinin Dil(sizliği) ve Hak(sızlık)ları / Ergin Jable [s.5008]
Balkanlarda Sırp ve Arnavut Milliyetçiliği Arasında Kosova Türkleri / Didem Ekinci [s.5013]
Kosova: Bir Etnik Sorunun Anatomisi / Mehmet Öcal [s.5023]
Osmanlı Devleti’nin Kosova’da Kan Davalarını Önleme Çalışmaları (1878-1912) / Adem Ölmez [s.5036]
Kosova’nın Statüsü Sorunu ve Çözüm Olasılıkları / Hüseyin Emiroğlu [s.5045]
Soğuk Savaş Sonrası NATO Askerî Müdahaleleri ve Türkiye’nin Rolü: Kosova Krizi ve Müdahale Süreci / Alptekin Molla [s.5059]
Kosova Meselesi ve Çin’in Tutumu / Fatma Çoban [s.5076]
Kosova İlköğretiminde Türkçe Dersi Öğretim Programlarında Gelişmeler ve Değişmeler / Suzan Canhasi – Serdan Kervan [s.5082]

5. Cilt

Sırbistan, Yugoslavya
Yugoslavya’nın Dağılma Sürecinde Trans-Atlantik Dış Politika Parametreleri (1990-1995) / Hüseyin Emiroğlu [s.5123]
Romanya ve Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı: Diplomatik Savaştan Kraliyet Bağlantısına (1919-1929) / Liliana Boscan Altın – Ömer Metin [s.5142]
Yugoslavya’nın Dağılması ve Türkiye’nin İzlediği Dış Politika / Mithat Atabay [s.5154]
Yugoslavya’da II. Dünya Savaşı’nda Ustaşa, Çetnik ve Partizan Mücadelesi / Demet Yener [s.5162]
Balkanlarda Umutları Yeşerten Hukukî Bir Mekanizma: Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi / Arda Özkan [s.5174]
Sancak
Osmanlı’dan Günümüze Sancak Bölgesi ve Boşnakları / Caner Sancaktar [s.5183]
Bağımsızlık, Özerklik, İkiye Bölünmüşlük Arasında Sancak:Geçmişten Günümüze Genel Bir Bakış / Didem Ekinci [s.5208]
Karadağ
Berlin Antlaşması Sonrası Karadağ ve Kosova Vilayeti Arasında Sınır Sorunları ve Hudud Tahdidi Çalışmaları / Hasan Babacan [s.5214]
Osmanlılar Döneminde Karadağ Coğrafyası ve Toplumsal Yapısı / İbrahim Yılmazçelik – Ali Gökçen Özden [s.5226]
Karadağ Cumhuriyeti’nin Bağımsızlık Süreci Kararlılığının Tarihsel Arkaplan Dinamikleri / Hüseyin Emiroğlu [s.5255]
XIX. Yüzyılda Karadağ’ın İdarî ve Sosyal Yapısı / Zafer Gölen [s.5273]
Karadağ’da İslâm Kültürel Kimliğinde Arap Harfinin Retoriği / Dragana Kujovic [s.5293]
Bosna-Hersek
Bosna Hersek’te Çok Kültürlü ve Etnik-kültürel Paradigmaların İncelenmesi / Muhiddin Mulalic [s.5299]
Çoklu Kimlikler ve Bosna: Bitmeyen Bir Savaşın Anatomisi / Rasim Özgür Dönmez – Burucu Albayrak Dönmez [s.5308]
Ahmet Cevdet Paşa’nın Hersek Teftişi / Hatice Akın Zorba [s.5321]
Boşnakların Çanakkale Meydan Muharebesine Katılımı / Refik Sadikoviç – Emina Sadikoviç [s.5333]
Batı Balkanlar’da Kırılgan Bir Fay Hattı: Republica Srpska ve Milorad Dodik’in Siyasal Retorigi / Murat Necip Arman [s.5337]
Bosna Hersek’te Yolsuzluk / Edita Dapo – Ognjen Ridic [s.5346]
Bosna Hersek’te Oydaşmacı Demokrasi ve Konsolidasyon Problemi / Adnan Seyaz [s.5352]
Hırvatistan
Osmanlı’nın Katolik Hududu: Hırvatistan / Osman Karatay [s.5364]
Dalmaçya’dan Atlantiğe Uzanan Çizgide Hırvatistan / Pınar Yürür [s.5372]
Hırvatistan-Slovenya Sınır Anlaşmazlığı ve Dış Politikaya Yansımaları: Piran Körfezi / Yiğit Anıl Güzelipek [s.5391]
Slovenya
Slovenya / Bilgehan Atsız Gökdağ [s.5396]
Avrupa’nın Diğer Taraflarındaki Sloven Göçmen Yazarlar / Janja Zitnik Serafin [s.5421]
Romanya
Karadeniz’in Kuzeyinden Balkanlara: Aktav Tatarlarının Rumeli’ye Yerleşmesi / Nagy Pienaru – Sergean Osman [s.5430]
Hamdullah Suphi Bey’in Romanya Büyükelçiliği Döneminde Romanya Türkleri ile İlgili Çalışmaları / Selçuk Duman [s.5445]
Romanya’da Türk Azınlık / Nuray Bozbora [s.5453]
Adakale: Geçmişteki Bir Türk Adası / Eugenia Popescu-Judetz [s.5463]
Adakale’de Son Osmanlı Yönetimi ve Adakale Halkına Yapılan Yardımlar / H. Yıldırım Ağanoğlu [s.5480]
20.Yüzyılın Başlarında Romanya Ekonomisindeki Yabancı Sermaye Yatırımları / Daniela Buşa [s.5503]
Gagavuzlar-Moldova
Moldova’nın Transdinyester Sorunu ve Gagavuz Özerk Bölgesi / Bilgehan Atsız Gökdağ [s.5512]
Gagauzlar / Mustafa Argunşah [s.5533]
Gagavuzlar / Harun Güngör [s.5547]
Gagauzlar / Dionis Tanasoğlu [s.5555]
Rusya-Avrupa Birliği Rekabetinde Transdinyester Sorunu / Erjada Progonati [s.5561]
Macaristan, Polonya
Macaristan’da Osmanlı-Habsburg Serhadı (1544-1699): Bir Mukayese / Gabor Agoston [s.5571]
Macar Mültecileri / György Csorba [s.5582]
Macar ve Polonyalı İhtilalcilerin Osmanlı Devleti’ne İlticası ve Diplomatik Kriz / Bayram Nazır [s.5593]
Birinci Dünya Savaşı’nda Galiçya / Volkan Marttin [s.5609]
Polonya’da Türk Unsurları / Öztürk Emiroğlu [s.5617]
Türk-Macar Münasebetleri Bağlamında Jeopolitik Bir Tez Olarak “Turancılık” / Erol Cihangir [s.5631]
Pomaklar
Kuman Peçenek Bakiyesi: Pomaklar / Ebubekir Sofuoğlu [s.5648]
Türk Kültür Coğrafyası Olarak Balkanlar ve Bir Balkan Topluluğu Olarak Pomakların Kimlik Algılamalarında Türklük İzleri / Ahmet Günşen [s.5657]
Balkanların Dağlı Türkleri: Pomaklar / Nazmi Avcı [s.5670]
Balkanlarda Unutulmuş Müslüman Bir Topluluk: Pomaklar / Cemile Şahin [s.5673]
Nerede-Nasıl: Pomaklar Üzerine / Büşranur Tarakcı [s.5684]
Torbeşler
Makedonya Türklüğünün Ayrılmaz Parçası: Torbeşler / Bilgehan Atsız Gökdağ [s.5689]
Çingeneler
Osmanlı Balkanı’nda Çingeneler / Emine Dingeç [s.5696]
Osmanlılar Zamanında Rumeli Eyâleti’nde Çingeneler / İsmail Altınöz [s.5702]
BALKANLARDA ULUSLARARASI İLİŞKİLER, BARIŞ, GÜVENLİK VE İSTİKRAR
AB ve Balkanlar
Balkanların Batı Sistemine Dahil Olması / İrfan Kaya Ülger [s.5709]
Balkan Ülkelerinin Avrupa Birliği’ne Ekonomik Entegrasyonu ve Türkiye ile Karşılaştırılması / T. Mesut Eren – Aziz Murat Hatipağaoğlu [s.5725]
Avrupa Birliği’ne Üyelik ile Kültürel Asimilasyon Paradoksu Arasında Balkanlar / Olcay Özkaya Duman – Haktan Birsel [s.5735]
Bosna Hersek’in Avrupa Birliği’ne Entegrasyon Süreci: Eleştirel Bir Bakış / Hüsamettin İnaç [s.5743]
Öteki ile Bütünleşme Çabaları: Avrupa Birliği’nin Batı Balkanlara Yönelik İşbirliği Faaliyetleri / Arif Bağbaşlıoğlu [s.5749]
Türkiye’nin Balkan Politikası
Balkanlarda Yeni Dinamikler: Sorunların Çözüm Sürecinden Karşılıklı Bağımlılığa / Hüseyin Emiroğlu – Turgay Kayalak [s.5760]
Büyük Güçlerin Mücadele ve Rekabet Alanı Balkanlar Jeopolitiği’nin Önemi, Balkanlarda Etnik Milliyetçilik ve Türkiye’nin Dış Politikası Açısından Bir Analiz / Nadire Filiz İrge [s.5798]
Atatürk’ün Milletlerarası İşbirliği ve Kolektif Güvenlik Anlayışına Bir Örnek: Balkan Antantı (1934) / Serdar Sakin [s.5826]
Balkan Antantı: Balkanlar’da İttifak Arayışları ve Türkiye / Nurgün Koç [s.5844]
Balkan Paktı (Ankara 1953 ve Bled 1954 Antlaşmaları) / Serdar Sakin – Mustafa Salep [s.5857]
Türkiye Gözüyle Batı Dünyasına Bağlanma Yolu Olan Balkanlar / Yaşar Özüçetin [s.5889]
Türkiye-Yugoslavya İlişkilerinde Lozan Barış Anlaşması ve Etkileri / Galip Çağ [s.5897]
Bosna-Hersek’te Osmanlı İzleri ve Bosna-Hersek Türkiye Cumhuriyeti İlişkileri / Didem Ekinci [s.5902]
Soğuk Savaş Sonrası Dönemde ABD’nin ve Türkiye’nin Balkanlar Politikalarının Karşılaştırılması / Kader Özlem [s.5910]
Yeni Dönem Türk Dış Politikasında Balkan Jeopolitiği ve Çamerya Sorunu / Erjada Progonati [s.5927]
Türk Dış Politikasında Batı Balkanların Yeri ve Önemi / Muharrem Gürkaynak [s.5939]
Balkanların Türk Dış Politikasındaki Rolü / Hüseyin Kansu [s.5944]
Balkanlarda Barış, İstikrar ve Gelecek
Batı Balkanlarda İstikrarlı Barış ve Uzlaşma Süreci / Nazif Mandacı [s.5950]
Çatışma Bilimleri ve Çatışma Haritalaması Çerçevesinde Balkanlar / Sezai Özçelik [s.5966]
Balkanlarda Çatışma Kültüründen Barış İçinde Bir Arada Yaşama Kültürüne / Gülara Yenisey [s.5983]
Farklılıkların Esas ve Aynılıkların İstisna Olduğu Balkanlarda Birlikte Yaşama Modeli: Radikal Demokrasi / Gürbüz Özdemir [s.5987]
Batı Balkanların ve Din Odaklı Siyasal Partilerin Demokratikleştirilmesi / Miroljub Jevtic [s.6004]
Uluslararası İlişkilerde Politika Aracı Olarak Din: Balkanlar Örneği / Fatih Fuat Tuncer [s.6014]
Kısırdöngünün Kırılamadığı Balkanlar: Yeni Küresel Okumalar ve Bölgesel Dinamikler / Birgül Demirtaş [s.6036]
Geleceğin Balkanlarda Tahayyülü / Zuhal Mert Uzuner [s.6040]
2050 Yılına 38 Yıl Kala Balkanlar, Dünya ve Türkiye: Müzakere Yönetimi Yaklaşımı / Murat Yusuf Uçan [s.6050]
Balkanlarda Tersine Göç / Suat Güç [s.6059]
Balkanlarda Güvenlik
Balkanlar’da Güvenlik ve İstikrar Arayışları: Sorunlar Dönüşüyor / Mustafa Türkeş [s.6066]
Uluslararası Güvenliğin Değişen Sistematiği: Balkanlarda Güvenliğin Sağlanmasında Avrupa Birliği ve Türkiye’nin Rolü / Murat Yorulmaz [s.6076]
Bölgesel Silahların Kontrolü, Doğrulama ve Uygulamaya Yardım Merkezi’nin Balkanların Avrupa’ya Entegrasyon Sürecine Katkısı / İbrahim Arslan [s.6090]
Balkanlar’da Terörizm Tehdidi: Gerçek mi, Hayal mi? / Erhan Türbedar [s.6101]
ÇEŞİTLEMELER
“Yükselen Doğu ve Çöken Batı”: I. Dünya Savaşı ve Japon Faşizm İdeolojisi Olarak “Asyacılığın” Yükselişi / Tetsuya Sahara [s.6117]
Bosna ve Kosova Savaşlarında Özel Askeri Şirketler / Zekeriya Demir [s.6133]
Atatürk ve Balkanlar
Atatürk Devrinde Türkiye’nin Balkan Politikası / Ahmet Eyicil [s.6141]
Atatürk ve Balkan Barışı (1923-1938) / Necati Çayırlı [s.6156]
Mustafa Kemal Atatürk’ün Hocası Manastırlı Mehmet Tevfik Bilge Bey / İbrahim Ethem Atnur [s.6166]
Atatürk Dönemi Türk-Bulgar İlişkilerinin Siyasi, Sosyal ve Kültürel Boyutları / Bengül Salman Bolat [s.6175]
Mustafa Kemal Atatürk’ün İzlenimleri ile Sofya Günleri / Mahmut Bolat [s.6183]
Atamın Aşk Mektubu, Eleni Karinte’den Mustafa Kemâl’e… / Filiz Mehmetoğlu [s.6190]
Balkanlar ve Medya
Geç Dönem Osmanlı Türkiyesi ve Bulgar Basınında Balkan Federasyonu Fikri / Iordanka Bibina [s.6193]
“Osmanlı Telgraf Ajansı” Kayıtlarına Göre Balkanlardan Haberler / Ahmet Gündüz [s.6204]
George Nerkene Weldberg (Mehmet Zeki Bey)’in Müdafaa-i Milliye Gazetesi ve Balkanlar / Mehmet Ali Karaman [s.6239]
Latin Harflerine Geçiş Sürecinde Bulgaristan’daki Türk Basını’na Türkiye Cumhuriyeti’nin Yardımları / Bülent Yıldırım [s.6248]
Kosova’da Yayınlanan Türkçe Gazete ve Dergiler / Salih Okumuş [s.6254]
Balkan Savaşları Sürecinde Erciyes Gazetesi’nin Üstlendiği Rol / Haşim Erdoğan [s.6275]

Tüm Sayılar

2020

Özel Yetenekliler – Tarım Politikaları – TBMM 100. Yılı

 

2019

Kültür Politikaları – Azerbeycan – İlk Dönem Türkçe İslami Eserler

 

2018

Hasan Celâl Güzel – Türk Dili

 

2017

İslam Dünyası – Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi – Misâk-ı Milli

 

2016

Bilim ve Teknoloji – Ortadoğu

 

2015

Kafkaslar – Rumeli ve Balkanlar – Çanakkale

 

2014

Ermeni Meselesi – Türk Eğitimi – Türk Musikisi – Yeni Türkiye

 

2013

Türkçe – Türk Dünyası – Yargı Reformu – Başkanlık Sistemi – Yeni Anayasa