Türk Dili

Özel Sayısı

Ocak – Haziran 2018

 • Sayı

  99-101
 • Cilt Adedi

  3
 • Sayfa

  2.082
 • Makale

  260

Konu Başlıkları

 • Türkçenin Yaşı
 • Eski Türkçeden Orta Türkçeye
 • Dil ve Folklor
 • Türkçenin Yapı Bilgisi
 • Türkçenin Anlam ve Kavram Alanları: Atasözleri-Deyimler
 • Türkçenin Söz Varlığı
 • Türkçenin Ağızları
 • Türkoloji Araştırmaları
 • Şair ve Yazarların Eserlerinde Türkçe
 • Küreselleşme ve Kitle İletişim Araçlarında Türkçe
 • Dil İlişkileri-Çeviri ve Aktarma Problemleri
 • Türkçe Öğretimi – Bilim Dili Olarak Türkçe
 • Terim Meseleleri
 • Ortak İletişim Dili Türkçe
 • Ortak Alfabe ve Dil
 • Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan’da Latin Alfabesine Geçiş
 • Dil Politikaları ve Türkçe

Bir topluluğu millet haline getiren ortak unsurların başında dil gelmektedir. Türk milleti de sahip olduğu dil sayesinde binlerce yıldır varlığını korumuş, insanlığa, medeniyete katkılar yapmıştır.

 

Türkiye-Türk dünyası ilişkilerinde Türk dili önemli bir görev üstlenmekte olup bu sahadaki gelişmelerde anahtar görevi görmektedir. Bu itibarla ortaya konulacak Türk dili araştırmalarında öncelik; yapılması gereken çalışmaların planlanması, bunların belirli dönemler içinde gözden geçirilmesi olmalıdır. Bu bakış açısı Türk dili araştırmalarının geleceğini belirsizlikten kurtaracaktır. Bu doğrultuda yapılacak faaliyetler Türk dilinin korunup yaşatılmasında, yayılmasında ve diğer dillerle rekabetinde ona birçok avantajı sağlayacaktır.

 

Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi’nin yayınladığı Türk Dili Özel Sayısında yer alan yazıların çoğunu, esas itibarıyla 13-16 Kasım 2017 tarihinde YTSAM tarafından Ankara’da düzenlenen ‘Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı’nda sunulan bildirilerin gözden geçirilerek makaleye dönüştürülmüş biçimleri oluşturmaktadır. 40 farklı ülkeden 320 konuşmacının katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Kurultay bildirilerin de yer aldığı Türk Dili Özel Sayısı; 3 cilt, 2.082 sayfa ve 260 bilimsel makaleden meydana gelmektedir.

İçindekiler

1. Cilt

Dilimiz Medeniyetimizin Kilididir / Recep Tayyip Erdoğan [s.21]
Dilde, Fikirde, İşte Birlik / Mevlüt Çavuşoğlu [s.23]
Türkçe Türkçe’dir… / Numan Kurtulmuş [s.25]
En Eski, En Zengin ve En Âhenkli Dil: Türkçe / Hasan Celâl Güzel [s.27]
Türkçenin Yaşı – Eski Türkçeden Orta Türkçeye
Türkçenin Yaşı / Osman Fikri Sertkaya [s.31]
Eski Yazıtına Okuma Önerisi / E. Ayşe Çöloğlu [s.38]
Eski Türkçede İlk Hecede Yuvarlak Ünlüler Meselesi: Çok Zamanlı ve Karşılaştırmalı Değerlendirme / Mustafa Levent Yener [s.45]
Eski Uygur Harfi ile Yazılmış Metin/ 57 / Karjaubay Sartkoja [s.]
Eski Uygarcada Anlamca Çokluk ve Topluluk Bildiren Sözcüklerin Kullanım Özellikleri / Engin Çetin [s.66]
Kaşgarlı Mahmut’un ‘Divanu Lûgat-it Türk’ Sözlüğünün Tipolojik Özellikleri/ 72 / Gülzara Cumakunova [s.]
Kaşgarlı Mahmut’un ‘Divanu Lûgat-it Türk’ Eserinin Özbekistan’da İncelenmesi Üzerine/ 79 / Barçın Şükürova [s.]
Kutadgu Bilig’de Eylemler Vasıta Açısından Tümlenirken Kullanılan Dışa Dönük Görevli Dil Öğeleri / Osman Mert [s.84]
Kutadgu Bilig Dizindeki Bir Kelime Hakkında VII: edle- Fiili Üzerine Bazı Düşünceler / Erdem Uçar [s.94]
Türkçe İlk Kur’ân Tercümesi Üzerine Açıklamalı BirBibliyografya Denemesi / Yaşar Şimşek [s.104]
13. Yüzyıl Türkçesi Yeni Türkçe midir? / Mesut Şen [s.126]
Anadolu Sahasında Türkçenin Edebi Dil Olma Süreci / Ömer Çiftçi [s.133]
14. Yüzyıla Ait Horezm Türkçesi ile Yazılmış Bir MetinParçası ve Dil Özellikleri Üzerine / Hülya Uzuntaş [s.141]
XV. Yüzyılda Batı Türkleri ile Doğu Türkleri Arasındaİletişim / Ayşegül Sertkaya [s.148]
Dil ve Folklor
Türkiye Sahası Âşık Edebiyatında ‘Ayak’ Terimleri, Sorunlar ve Öneriler / Bayram Durbilmez [s.155]
Türkmen Halısından Dile Yansıyanlar Üzerine Notlar / Youssef Azemoun [s.166]
Türkiye ve Kore’de Ad Verme Gelenekleri Üzerine Bir Çalışma / Juyeong Jang [s.174]
Kazak Geleneğinde Evlenme Âdeti ve ‘Dîvanu Lugât-it Türk’ten Örnekler / Miras Kosıbayev [s.179]
Lübnan Türkmen Türkülerinde İnsan / Özgür Kasım Aydemir [s.185]
İran’da Yaşayan Kaşkay Türklerinin Eski Gelenek Görenekleri / Arsalan Moradi Kashkooli [s.204]
Türk Dünyasının Ortak Dili Yanışları (Nakışlar) / Mustafa Karataş [s.216]
Türkçenin Yapı Bilgisi
Türk Lehçelerinde Hendiadyoinlerin Tarihî Gelişimi Üzerine / Ahmet Nahmedeov [s.229]
Seyahatnâme’de Yer Alan Mahallî Morfolojik Unsurlar Üzerine / Erkan Hirik [s.240]
Gelecek Zaman Bildirimlerinin Derin YapıdakiÇözümlemesi / Seçil Hirik [s.249]
Türkmen Dilinin Fonksiyonel Kelime Türetmesi / Maral Taganova [s.261]
Özbek Türkçesindeki -ÅK/-YÅK Enklitiği Üzerine / Bahar Sağır [s.267]
Özbekçe Dilinde İsimler Kullanma ile İlgili Özgün Özellikler / Shohida Shahobiddinova [s.277]
Edebî Nogay Türkçesinin Müşterek ve Farklı EkleriÜzerine / Dilek Ergönenç Akbaba [s.280]
Başkurt Türkçesinde Kuşma Kılımlar (Birleşik/KarmaşıkFiiler) / Dursun Ünüvar [s.293]
Günümüzde Türk Dili İncelemeleri: Kazak ve Türkiye Türkçesinde Durum Ekleri / Gulbarshin Syzdykova [s.302]
Kazak ve Kırgız Türkçelerinin İsim ve Fiil Çekimleri Bakımından Karşılaştırılması / Kürşat Efe [s.310]
Kazak Türkçesi ve Japoncada -p al- / =-te morau Art Fiillerinin Konuşucu Odaklı Yarar Bildirime İşlevi Üzerine / Zeynep Gençer [s.329]
Hakas Türkçesindeki Eş Sesli Kelimelerin Sınıflandırılması Üzerine / Z. E. Kaskarakova [s.337]
Türkçenin Anlam ve Kavram Alanları: Atasözleri – Deyimler
XV-XVI. Yüzyıllarındaki Türk Kelimelerinin Semantiği / Zulhumar Holmanova [s.340]
Türk Mahkemelerinin Tercüme ile İlgili Evraklarında (Resmi Yazılarında) Yer Alan ‘Türkmenistan’ ve ‘Türkmence’ Kavramları Üzerine / Berdi Sarıyev [s.347]
Özbek ve Türk Atasözlerinin Mukayeseli Tahlili / Sabohat Bozorova [s.356]
Türk, Özbek ve İngliz Dillerindeki Atasözlerinin Kimi Özellikleri / Nilufar Sadullaeva [s.359]
Lehçe Anlam Eşdeğerleri ile Karşılaştırıldığında Türk Atasözlerinde Barınan Bilgi ve Bilgelik/Akıllılık Kavramlarının Dilsel Tasviri / Kamila Barbara Stanek [s.361]
Türk ve Hint Atasözleri Arasındaki Etkileşimler / Hassan Nazar [s.375]
İsmailov Türk Dillerindeki Deyimlerde ‘Beyaz’ ve ‘Siyah’ Kavramlarının İdeoetnik İşaretleri / Gulom Mirzayevich [s.381]
Çağdaş Türkçe’de Din Unsurlarını İçeren Deyim ve Atasözleri / İrina Pokrovska [s.385]
P. A. Oyuuskiy’in ‘Annem Cebceikey’in Mezarında’ Şiirinin Semiyotik kavramlar Açısından İncelenmesi / M. Fatih Kirişçioğlu [s.390]
Türkolojideki Aspektolojik Araştırmaların Bugünü ve Geleceği / Maira Zholshayeva [s.396]
Ali Şir Nevai’nin ‘Lisanü’t-Tayr’ Destanında Metinlerarası İlişkiler / Mahfuzahon Homidova [s.402]
Azerbaycan Türkçesi Atasözlerinde Ontolojik Metaforlara Bir Bakış / Gökçen Bilgin Aksoy [s.405]
‘Kitâb-ı Oğuznâme Türkî ve Tatarca Darb-ı Mesel’de Yer Alan Atasözlerin Günümüze Yansıması / Atiye Nazlı [s.418]
Karşılaştırmalı Dilbilim Bakış Açısıyla Türkçede OL-Fiili / Yu Kuribayashi [s.433]
Türkiye Türkçesinde Ölmek Sözcüğünün Biçim Kavram ve Anlam Alanı / Nesrin Bayraktar [s.438]
Türkçenin Söz Varlığı
Türk Dünyasının Ortak Söz Varlığı Üzerine / Gürer Gülsevin [s.444]
Türk Dünyası Özel Söz Varlığına Dayalı Sözlük Çalışmaları Üzerine / Mustafa Samet Kumanlı [s.451]
Eski Türkçede /a/ Sesi ile Başlayan Özelinde Eski Türkçe Söz Varlığının Türkiye Türkçesi Ağızlarında Görünümü / Abdullah Mert [s.460]
Tarihî Metinler Üzerine Yapılan Çalışmalarda Bağlamlı Sözlük ve İşlevsel Dizinin Önemi: Türk Dili Üzerine Yapılmış Bazı Çalışmalardan Örneklerle / Ahmet Turan Doğan [s.470]
Tarihî Söz Varlığımızın Geleceğe Taşınmasında Türkülerin Yerine Dair Örnekler / Serkan Şen [s.481]
Ortak Türkçeye Giden Yol: Azerbaycan ve Türkiye Türkçesinde Söz Varlığı Bakımından Karşılıklı Etkileşim / Ebülfez Amanoğlu [s.493]
İran Türklerinde ‘Héyder Baba’ya Selam’ın Etkisiyle Yazılan Şiirlerdeki Ortaklıklara Dair / Talip Doğan [s.497]
Azerbaycan Sözlükçülüğü ve Sözlükleri / Bilgehan Atsız Gökdağ [s.516]
Yabancılar İçin ‘Türk Dilinin Temel Sözlüğü’nün Yapısı ve İçeriği / Larisa Alimpieva – Aleksandr Tsoi [s.538]
Sözlük Bilimi Açısından Mecaz Kavramı / Gülden Sağol Yüksekkaya [s.542]
Kazak Türkçesindeki Alıntı Kelimelerin Kazakçalaşması / Marlen Adilov [s.549]
Türk Dünyasının Çağdaş Adbilim Alanı / Zhazira Agabekova [s.555]
Kazak Toponomilerinin Tarihi Özellikleri / Gülbanu Kossymova [s.561]
Saha (Yakut) Türkçesindeki Yer Adları / Bekir Yavuz Pekacar [s.569]
Tatar-Başkurt Kişi Adlarında Renkler / Murat Özşahin [s.583]
Türk Kökenli Bosna Hersek Soyadları / Dzenana Brackovic [s.588]
Tematik Bir Sözlük Çalışması: Bartın Ağzında Bitki Adlandırmaları / Gönül Erdem Nas [s.592]
Eski ve Çağdaş Türk Lehçelerinde Kardeş Sevgisini, Merhameti İfade Eden Bir Organ Adı Bağır-Ciğer / Zhazira Otyzbay [s.597]
Güneş Dil Etimolojileri / M. Emin Yıldızlı – Çetin Pekacar [s.603]
Türkçenin Ağızları
Diyalektoloji Çalışmalarının Türk Dil Birliğine Katkıları Üzerine / Ali Akar [s.610]
Çağdaş Uygarcanın Tehlikedeki Lopnor Ağzı / Rebiguli Ajimaimaiti [s.615]
Dede Korkut Kitabındaki Sözcüklerin Türkiye Türkçesi Ağızlarındaki Dağılımı Üzerine Bir Deneme / Nursel Dinler [s.620]
Kırşehir ve Yöresi Ağızlarında Kullanılan Kelimelerin En Eski Türkçe Kaynakları / Murat Koçak [s.636]
Sinop ve Yöresi Ağızlarında Kıpçak Türkçesi Dil Unsurları / Ergün Acar [s.648]
Türkoloji Araştırmaları
Türkiye’de Türk Lehçeleriyle İlgili Ağız Araştırmalarının Önemi / Mustafa Uğurlu [s.653]
Azerbaycan’da Türkolojinin Kısa Tarihi / Ramiz Asker [s.661]
Moğolistan’da Türkiye Türkçesi Üzerine Yapılan Çalışmalar / Ariyajav Batchuluun [s.672]
A. N. Kononov’un Gramerciliği ve Türkolog Hikmet Cevdetzâde / Ezgi Sırtı [s.683]
Azeri Doğubilimci ve Ruslar İçin 1904’te Aşkabat’ta Bastırdığı Türkmence Ders Kitabı / Murtatgeldi Söyegov [s.690]
Özbek Dilinde Yayınlanan ‘Modern Türk Şiiri’ Kitabı Üzerine / Dilafruz Kalandarova [s.693]
XX. Yüzyılın Başlarında Özbek Ceditçilerinin Dil ve Alfabe ile İlgili Çalışmaları / Marufjon Yuldashev [s.696]
Türkçe ve Onun Makamı: Türkoloji Araştırmaları Bizi Birleştirmeye Hizmet Etmeli / Nasimhan Rahmanov [s.700]
Azerbaycan Türkçesinde Birleşik İsimler / Tuna Beşen Delice [s.703]
İbrani Harfli Türkçe Bir Cönk / Tülay Çulha [s.721]

2. Cilt

Şair ve Yazarların Eserlerinde Türkçe
Safahat Konuşma Dili Özellikleri / Mustafa Özkan [s.7]
Hüseyin Rahmi’nin Dilinde Söz Varlığı, Biçim Bilgisi ve Söz Dizimine Dair Kimi Tespitler / Çiğdem Usta [s.33]
Cemil Süleyman’ın Hikayelerinde Türkçe’nin Kullanımı / Hacer Tekercioğlu [s.40]
Cengiz Aytmatov’un Birinci Mugalim Adlı Eserinde Kırgız Kültürüne Ait Özolgular / Cüneyt Akın [s.45]
Azerbaycanlı Şair Memmed İsmayıl’ın ‘İz’ Romanının Söz Varlığı Üzerine / Ayfer Aytaç [s.49]
‘Karakuş Yıldızının Sırrı’ Hikayesinde Dil Felsefesi / Gulnoz Sattarova [s.71]
Muhammed Rizâbey Hâkisar Eserlerinin Türkoloji’deki Önemi / Masudkhon İsmailov-Abrarhan Akbarov [s.73]
Küreselleşme ve Kitle İletişim Araçlarında Türkçe
Türkçe’nin Üstün Özellikleri ve Var Olma Savaşı / Nuri Yüce [s.76]
Dilimizi Kaybediyoruz / Selçuk Özdağ [s.82]
Küreselleşme, Kültürlerarasılık ve Türkçe / Ertuğrul Aydın [s.86]
Dünya Dili Türkçeye Sinema ve Film Desteğinin Tarihi Değeri / Turan Akkoyun [s.90]
Bilişim Alanında, Uluslararası Arenada Türk Kimliği ve Türkçe ile Var Olabilmenin Önündeki Engeller, Nedenleri ve Çözüm Önerileri Üzerine Düşünceler / Duygu Şahin [s.103]
Dilde Yerelleştirme Çabaları ve İletişim Güçlüğü / Ali Güler [s.107]
İran’da Türkçe Basın-Yayın Faaliyetleri / Enver Uzun [s.111]
Sosyal Medya ve Kosova Türkleri Tarafından Kitle İletişim Aracı Olarak Kullanımı / Mediha Yarımhoroz [s.120]
Hayır, Türk Dil Kuralları Yıpratılamaz! / Mehmet Metin Karaörs [s.127]
Küreselleşme, Türk Dünyası ve Türkçe / Mukadder Güneri [s.132]
Küreselleşme ve Gagauz Türkçesinin Geleceği / Mustafa Argunşah [s.140]
Dil İlişkileri-Çeviri ve Aktarma Problemleri
Dünya Dillerinde Ortak Kökler Sorunu / Baba Muharremli [s.147]
Kültürel Dil Bilimi ve Sotsiopragmatik Araştırmaların Çözümleme Sürecinde Türki Dillerin Yeri / Leyla Raupova [s.154]
Ortaçağ Farsça-Türkçe Tercüme Faaliyetleri Bağlamında Dil İlişkileri / Möhsün Nağısoylu [s.157]
Jammu-Keşmir Bölgesinde Türk Kültürü ve Türkçenin İzleri / Berna Karagözoğlu [s.166]
Türkçenin Başka Dillerle Olan İlişkisi: Türkçenin Arapçaya Verdikleri / Zeki Kaymaz [s.183]
Türkçe İkilemelerde Arapçanın İzleri / Sawsan Abu Hannoud [s.192]
smanlı Vasıtasıyla Arnavutçaya Geçen Arapça ve Farsça Kökenli Kelimeler / Osman Yıldız [s.200]
Türkçe Alıntı Unsurların (Kök/Kökenlerin) Arnavutça Bileşik Sıfatlar ve Türemiş Sıfatların Yapısına Etkisi / Spartak Kadiu [s.209]
Türkçe ve Arnavutçada Bağlaçlar ve ‘ki’ Bağlama Edatı ile Bileşik Cümle Yapıları Üzerine / Xhemile Abdiu [s.215]
Geçmişten Bugüne Türkçenin Sırpça Üzerine Sözcüksel Etkisi / Marija Dindic [s.224]
Boşnakçada Bulunan Türkçe Alıntı Sözcüklerde Dil ve Ticaret İlişkisi / Ali Mehmet Gürsel [s.228]
Skalyiç’e Göre Boşnakçada Yer Alan Türkçeden Türetilmiş Sözcükler / Fatma Sibel Bayraktar [s.240]
Türkçe ve Macarca: Kardeşlik mi, Arkadaşlık mı? / Osman Karatay [s.252]
Türkçe ile Rusçanın Dil İlişkileri ve Rusçada Türkçe Alıntılar Üzerine Bir Değerlendirme / Nergiz Hüseyn [s.257]
Türkçeden Rusçaya Geçen Kelimelerin Fono-MorfoSemantik Başkalaşması / Mariana Budu [s.267]
Türkçe Edebi Eserlerin Rusça’ya Çeviri Sorunları Üzerine / Mariana Bukulova [s.283]
Kayıp Bir Dünya İfadesi: Türkçeden Ukraynacaya Geçmiş Kelimeler / Oles Kulçınskıy [s.288]
Japon ve Uygur Dillerindeki Bazı Ortak Noktalar / Kutluk Higashitotsu [s.293]
Türkçenin Batı Moğol Diliyle Olan İlişkisi Üzerine / Gerelmaa Namsrai [s.300]
Çeviri Dili ve Türk Kültürünün Moğolistan’da Yayılımı / Azzaya Badam [s.304]
Lehçeler Arası Aktarma Meselesi Üzerine / Ayabek Bayniyazov [s.310]
Lehçeler Arası Simultane Aktarmada Ortaya Çıkan Sorunlar / Ainur Mayemerova [s.316]
Türkçe ve Kırgızcadaki Ortak Kelimeler ile Deyimler Hakkında / Taalaybek Abdiyev [s.322]
Ortak iletişim Dili ve Türkçeden Özbekçeye Çevirinin Bazı Meseleleri / Tahir Kahhar [s.328]
Çağdaş Azerbaycan Dilinde İngilizceden Alıntılar: Sorunlar ve Çözümler / Gatibe Çingiz Kızı Mahmudova [s.334]
Türkiye Türkçesinden Azerbaycan Türkçesine Çeviri veya Aktarma : Ne Kadar Gerekli? / Kemale Elekberova [s.340]
İki Dillilik Bağlamında Suriyeliler Üzerinde Türkçenin Etkisi / Nurşat Biçer – Yakup Alan [s.346]
Türkiye’de Kürtçe-Türkçe Konuşan İki Dilli Çocukların Türkçe Kazanımları / Orhan Varol – Jochen Rehbein [s.353]
Roman Adlarının Çevirisinde Görülen Kargaşa / Saim Sakaoğlu [s.367]
Türkçe Öğretimi
Küreselleşme Döneminde Ortaokul ve Liselerde Edebiyat Dersinin Öğrencilere Kazandırdığı Yetenekler / Piralı Aliyev [s.373]
Türk Kültürünün Öğrenilmesi ve Konuşma Becerisinin Geliştirilmesinde Masalın Önemi / Nazym Shuinshina [s.382]
İlköğretim Okulları İçin Türkçe Öğretmeni Yetiştiren Kurumlar ve Dünya Eğitim-Öğretim Standartları İçindeki Yerimiz / Abdurrahman Güzel [s.389]
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi / Munira Akilova [s.395]
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Çevrim İçi Sözlükler / Gülnaz Yagafarova [s.397]
Yabancı Öğrencilere Türk Kökenli Dilleri Öğretme Sistemi / Karlygahs Nurymova Ubaidullakyzy [s.401]
Geçmişten Bugüne Kırgızistan’daki Üniversitelerde Türkiye Türkçesinin Yabancı Dil Olarak Okutulması / Chinara Sasykulova [s.408]
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi: Konuşma Becerisi / Rinat Yagafarov [s.411]
Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocuklarının Türkçe ile İmtihanı: Tahakküm Stratejileri ve Sosyolojik Açmazlar / Ali Esgin [s.414]
Türk Dünyası Ortak Kültür Değerlerinin Tespit Edilmesi Açısından Kırgız Destanlarında Rüya Motifi ve Türkçe Öğretiminde Kullanımının Değerlendirilmesi / Sema Başar [s.430]
Türk Soylu Halklara Türkiye Türkçesi Öğretiminde Ortak Söz Varlığı ve Gramer Yapılarının Önemi / Tuğba Poçan [s.440]
Dil Bilgisi Öğretimi Açısından 2017 Yılı Türkçe Dersi Öğretim Programına Bakış / Mediha Mangır [s.449]
Beşinci Sınıf Türkçe Ders Kitabının Türkçe Ders Öğretim Programı’ndaki Temel Becerilere Uygunluğu Açısından İncelenmesi / Mehmet Kurudayıoğlu – Taşkın Soysal [s.458]
Türk Dili ve Edebiyatı Alan Eğitimi Konusunda İstihdam Yaklaşımlı Bazı Tespit ve Öneriler / A. Mevhibe Coşar [s.470]
Öğretmen Adaylarının Sosyal Medyada Kullanılan Türkçenin Sorunlarına Yönelik Algılar ve Çözüm Önerileri / Elif Aktaş – Bora Bayram [s.476]
Ortaöğretimde Kullanılan Bir 11. Sınıf Ders Kitabındaki Yazım ve Noktalama Yanlışları Üzerine / Aslıhan Şahin [s.487]
Vural Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Müziğin Önemi / Feyzan Göher [s.492]
Öğretmen Adaylarının Dil Becerilerine İlişkin Durumlarının Değerlendirilmesi / Bilge Bağcı Ayrancı – Salim Pilav [s.501]
Türkçe Öğretiminde Kelime Sıklığı Sözlükleri ve Bu Sözlüklerden Hareketle Temel Kelimelerin Tasnifi / Gökhan Ölker [s.518]
Türkçe Ediniminde Sözcüklerin Çıkardığı Güçlükler / Selma Elyıldırım [s.524]
Londra Enfield Belediyesi’nin ‘Key Stage 2 Scheme of Work For Turkish’ Adlı Türkçe Öğretim Programı üzerine Bir Değerlendirme / Uğur Yıkan [s.531]
Türkiye Türkçesinin Asya Ülkelerinde Öğretimi / Necati Demir [s.540]
Ufuk Türkçenin Hindistan’da Lingua Franca Olarak Kullanılması / Şahru Pilten [s.559]
Cezayir Alger 2 Üniversitesi Türkoloji Bölümü Öğrencilerinin Türkçeye/Türkolojiye Bakışları565 / Mustafa Şenel – Ayşe Nur Yaylacı [s.]
Influence and Presence of the Turkish Language in the Algerian Speaking / Fella Moussaoui – El. Kachai [s.586]
İran’da Türkçe Öğretimi’nde M. R. Şükrgüzar’ın ‘Kapsamlı Türkçe Dil Bilgisi’ Kitabının İncelenmesi / Muammer Nurlu – Fahimeh Shirazi [s.590]
Gürcü Öğrencilere Türkçe Fiil Çatısının Öğretimi ile İlgili Güçlükler / Ketevan Lortkipanidze [s.597]
Designing Turkish Language Teachings Syllabus Study Case: The Academy of Economic Studies, Bucharest, Romania / Nilghiun İsmail [s.601]
Bosna Hersek’te Türkçe Eğitimi ve Yaşanan Güçlükler / Edina Solak [s.608]
Ukrayna’da Türk Dili Öğretim Programı / Muammer Nurlu – İnesa Sofiienko [s.612]
Ukrayna’da Türk Dili Araştırmalarının Durumu ve Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Tarihçesi / Kateryna Teleshun [s.631]
Kazakistan’da Etnik Grup Dillerini Öğretme Meseleleri / Şolpan Sagatova [s.636]
Türk Kültürünün Sürekliliği: Ortak Türk Dünyası Eğitiminde Paremiyolojinin Rolü / S. K. Kasymova [s.641]
Kazakistan’da Türk Dilinin Öğretimiyle İlgili Meseleler / Rysgul Abilkhamitkyzy [s.645]
Tataristan’da Türk Dilini Öğretmede Edebi Tercümeleri Kullanma İmkanları / Flera Sayfulina [s.651]
Uygur Eğitim Tarihi Üzerine / Ahmet Karaman [s.655]

3. Cilt

Bilim Dili Olarak Türkçe – Terim Meseleleri
Ortak Türk Dili ve Ortak Terminoloji / Sayalı Sadıgova [s.7]
Türkçenin Ortak Konuşma Dili ve Dünya Dili Olma Sorumlulukları (Bilim Dili Olarak Türkçenin Gücü) / Elçin İbrahimov [s.11]
Türk Dilleri Terimlerin Ortaklık Sorunları / Zharkynbike Suleimenova [s.17]
Türk Dillerine Ortak Dil Bilimiyle İlgili Terimler / Karlygash Sarekenova [s.22]
Türk Dillerindeki Termonolojik Sistemi Ortaklaştırma Meselesi: Lengüistik Terimler / Magripa Yeskeyeva [s.26]
Türk Dilllerinde Hukuk Terminolojisinin Teşekkülü ve Çağdaş Durumu / Gatibe Vagifkızı [s.30]
Türk Terminolojisi: Kitle İletişim Araçlarında Yabancı Sözcükleri Ortaklaştırma / Gulsara Kozhakhmetova [s.37]
Türk Edebiyatında Terim Sorunu ‘Senaryo-Roman’ Örneği / Abdullah Şengül [s.41]
Endüstri Mühendisliği Alanlarında Türkçe’nin Yanlış Kullanımı ve Öneriler / Hatice Gökçen Akkoyun [s.46]
Çalgı Biliminde Ortak Terminoloji: Türkiye ve Azerbaycan’daki Telli Çalgı Adlarının Terimleşmesinde Öne Çıkan Dil Yapıları ve Faktörler / Orhan Baldane [s.58]
Ortak Dil Bağlamında Terim Birliği Açısından Türkiye Türkçesi-Özbek Türkçesi Gramer Terimleri Üzerine Bir Karşılaştırma / Feridun Tekin [s.64]
Ortak Terim Bağlamında Kazak Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Diplomatik Terimleri Üzerine Bir Karşılaştırma / Gulzhanat Begimova [s.69]
Kazakistan’da Bağımsızlık Döneminde Yürütülen Terminoloji Çalışmaları, Terimleri Kazakçalaştırma ve Yeni Terimler Oluşturma Süreci Üzerine / Elmira Kaljanova [s.74]
10 Ciltli ‘Başkurt Dilinin Akademik Sözlüğü’nde Türkçe Kelimeler ve Ortak Türk Terminolojisinin Oluşturulması Sorunları / F. G. Hisamitdinova [s.84]
Bugünkü Kırım’da Türkiye Türkçesinin Öğrenimi ve Kullanımı / Lilya Memetova [s.87]
Hakas Dili Sosyo-Politik Terminolojisinin Gelişiminin Ana Aşamaları (Ulusal Gazetenin Materyallerine Dayanarak) / Mariya D. Çertikova [s.90]
Ortak İletişim Dili Türkçe
Türk Dünyasında Modernizm ve Dil Gelişmesi / Mustafa Öner [s.94]
Batı Grubu Türk Yazı Dillerinin Bugünkü Durumu / Ayşe İlker [s.103]
Türkçe Günümüz ‘Lingua Franca’sı İngilizceye Türk Coğrafyasında ‘Lingua Turca’ olarak yeni bir seçenek oluşturabilir mi? / Adnan Mahiroğulları [s.112]
Türk Lehçelerinin Kafkasya’da Franca Olma Sebepleri Üzerine Düşünceler / Gökçe Yükselen Peler [s.122]
Türk Dünyasında Ortak Dil, Ortak İletişim Dili, Ortak Alfabe Tasarıları: Karşılaşılan Sorunlar, Çözümleri Üzerine Düşünceler / Timur Kocaoğlu [s.129]
Politik Entegrasyon İçin Ön Koşul Olarak Tek Dil ve Tek Literatür Coğrafyası / Salide Şemmed Kızı Şerifova [s.142]
Avrasya’nın Ortak Dilleri: Türkçe-Rusça-Çince Üçgeni Bağlamında Ortak İletişim Dilinin Sosyo-Lenguistik ve Sosyo-Politik Problemleri Üzerine / Kamil Veli Nerimanoğlu [s.148]
Türkiye’nin Ana Yörüngesi Bağlamında Türk Dünyasında Dil Birliği / Ertuğrul Yaman [s.153]
Türk Topluluklarının Ortak Dil Alanının Oluşturulması / R. A. Doszhan [s.156]
Ortatürk Dili Vasıtası ile Türkçenin kullanımını Yoğunlaştırmak / Bahtiyor Karimov [s.160]
Ortak Türkçe: Dün, Bugün, Yarın / Kamil Veli Nerimanoğlu [s.164]
A. N. Samoyloviç’in Bakış Açısından Ortak Türkçenin Tarihi Gelişimi / Naile Hacızade [s.173]
Ortak Dil Türkçe / Nurala Göktürk [s.179]
Yeni Gelişmeler Işığında Türk Dünyasına Yeniden Bakmak / Nevzat Özkan [s.183]
Yeni Dünyada Ortak Dil Türkçe / Ümit Hunutlu [s.191]
Türk Dünyasında Bir İletişim Dili Olarak Ortak Türkçe Nasıl Kurulabilir? / Kuanyshbek Kenzhalin [s.203]
Ceditçilik Türk Aydınlanması ve Dil / Turgay Uzun – Gülsine Uzun [s.207]
Gaspıralı’nın Dili / Bilgehan Atsız Gökdağ – Yasemin Yılmaz [s.214]
Gaspıralı’dan Sovyet Dönemine Türk Dünyasında Ortak Edebî Dil Cereyanı / Yavuz Akpınar [s.225]
İsmail Gaspıralı’nın Kaleminden ‘Ortak Edebi Türk Dili’ / Zelfira Şükürciyeva [s.238]
İsmail Gaspıralı ve Ortak Türk Dili Problemi / Vagif Sultanlı [s.241]
Prof. Dr. Bekir Çobanzade’nin Ortak Türk Dili Projesi / Pervin Eyvazov [s.248]
Ortak Türkçe Problemlerinin Çözümlemesinde Ali Bey Hüseynzade’nin Kuramsal ve Uygulamalı Faaliyetleri / Lale Bayramova [s.257]
Ortaq Türkçe: Ömer Faiq Yaradıcılığında Ana Dili Meselesi / Seadet İlyar Qızı Vahabova [s.262]
Türkiye ve Azerbaycan: Karşılaştırmalı Türkçe / Aynura Seferova [s.267]
Ortak Türkçe Meselesi Azerbaycan Basınında / Aynure Niyaz Qızı Paşayeva [s.272]
Kitle İletişim Araçlarının Ortak Dile Etkisi Azerbaycan Örneği / Burcu Yanıklar [s.279]
Azerbaycan ve Türkiye Türkçeleri Paralelliğinde Ortak İletişimden Ortak Türkçeye Geçit / Gızılgül Abdullayeva [s.288]
Türk-Dilli Halklara Türkiye Türkçesi’nin Ortak Dil Olarak Öğretimi: Önemi ve Gereği / Amir Khalilzadeh [s.294]
Kayıpov Dünya Dili Olma Yolunda Türk Dili / Sulayman Turduyeviç [s.299]
Türkiye Türkçesinin Tarihi ve Diğer Türk Lehçeleri ile Yakınlığı / Halis Benzer [s.303]
Türk Dünyasında Bütünleşmenin Gerekliliği / Ahmet Yavuz Gürler [s.310]
Ortak Alfabe ve Dil-Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan’da Latin Alfabesine Geçiş
Ortak Alfabe ve Ortak Yazı Dili Problemi Üzerine Görüşler / Fikret Türkmen [s.316]
Türk Dünyasında Ortak Dil Yaratma Süreçleri / Ahmet Buran [s.325]
Alfabeler Arası İmla Geçişleri ve Yeni Türk İmlası / Ahmet Karadoğan [s.336]
Türk Dünyasının Entegrasyonu: Türk Dili Konuşan Ülkelerin Latin Yazısı Temelindeki Yeni Alfabe Birliği Sorunu / Gulgaisha Sagidolda [s.340]
Ortak Türk Alfabesi Problemleri / Firudin Ağasıoğlu [s.345]
Avrasya Merkezli Ortak Türkçe Dil-Kullanım Modellemesi / Mehman Musaoğlu [s.348]
Türk Dünyasında Karışık Dillilik ve Ortak Dil / Özkan Öztekten [s.357]
Türk Dillerinin Alfabe Serüveni, Düzenden Karmaşaya / Rysbek Alimov [s.365]
Türk Dünyasının Ortak Dil Sorunu ve Kazakistan’daki Alfabe Meselesi / Aidyn Zhalmyrza [s.371]
Nursultan Nazarbayev’in ‘Geleceğe Doğru: Manevi Uyanış’ Bildirisinde ‘Milli Kimlik ve Yeni Alfabe / Orhan Söylemez [s.377]
Ulusal Değerler: Tarih ve Kader / Akmaral Gosmanovna Ibrayeva [s.385]
Millî Meseleler Üzerinden Kazakların Yeni Alfabesi Latin Harfleriyle İlgili Bazı Düşünceler / Canagül Sametova [s.389]
Kazakistan’ın Yeni Lâtin Alfabesine Geçiş Süreci Üzerine Bir Değerlendirme / Osman Kabadayı [s.394]
Kazakistan’daki Latin ve Kiril Alfabe İkilemi / N. Amirjanova [s.407]
Ölçünlü Kazakça İçin Kabul Edilen Kazak Latin Alfabesi ve Yazımı Üzerine Düşünceler / Murat Certioğlu [s.412]
Latin Alfabesine Geçmek Ortak Amaçlara Ulaştırır / A.B. Salkynbay [s.421]
Özbekistan’da Alfabe ve İmla Reformları / Muyassar Saparniyazova [s.426]
Türkiye ve Azerbaycan Türkçelerinin Ortak Elifba ve İmla Çabalarında Karşılıklı Faydalanma İmkanlarına Dair / Kamil Beşirov [s.429]
Uygur Türklerinde Yazı Kültürünün Dünü, Bugünü ve Geleceği / Alimcan İnayet [s.432]
Afganistan’da Türkmen Türkçesinin Varlığı Üzerine Genel Bir Değerlendirme / Savaş Şahin [s.438]
29 Harf Türkçeye Yetmiyor / Şener Mete [s.447]
Ortak Türkçenin Önemi ve Rusya’nın Ayrılıkçı Türk Dili Politikaları / Süleyman Kaan Yalçın [s.452]
Dil Politikaları ve Türkçe
II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Türk Öykücülüğünde Kimlik Kurucu Bir Unsur Olarak Türk Dili / Dinçer Atay [s.461]
Üstünel 1980 Sonrası Türk Dil Planlaması ve Dil Politikaları / Özen Yaylagül [s.471]
Kimlik-Dil İlişkisine Ontolojik Bir Yaklaşım Denemesi ve Türkçe / Mitat Durmuş [s.482]
Siyaset ve Toplum İlişkisini Yeniden İnşa Etme Sürecinde Dilin Kullanımı: Yeni Uygur Türkçesi Örneği / Fatih Bakırcı [s.488]
Afganistan Türkleri İçin Ali Şir Nevayi’nin Önemi / Rıdvan Öztürk [s.498]
İran’da Türk Dilinin Tarihi ve Lehçeleri / Pervane Memmedli [s.508]
İran’da Türkçenin Dünü Bugünü Geleceği / Tohid Melikzade [s.516]
Ortadoğu’nun Kızıl Elması ‘Türkmeneli’: Türkçenin Iraklaşma Süreci / Salih Uçak [s.520]
Ruslaştırma Projesinin Bir Uygulaması Yahut Yeni Türk YazıDilleri / Hikmet Koraş [s.532]
Sovyetler Birliği’nde Dil Politikası ve Bunun Türk Dilinin Konumuna ve Gelişmesine Etkisi (Azerbaycan Örneğinde) / Arzu Memmedova [s.547]
Dil Politikası ve Türkiye / Kürşat Öncül [s.556]
Kırgızistan Örneğinde Sovyetler Birliğinin Dil Politikalarının Sonuçları / Mehmet Aydın [s.561]
Günümüz Hakas Türkçesinin Kullanım Alanları Üzerine / A. S. Kızlasov [s.567]
Genel Türkçe İçinde Saha (Yakut) Türkçesinin Geleceği / Aikhal Gabyshev [s.571]
Januzakova Kazakistan’daki Dil Siyaseti ve Türkoloji Meseleleri / Kuralay Temirbekkızı [s.577]
Altay Cumhuriyetinin Dil Politikası / Nadejda Tıdıkova [s.579]
Tatar Türkçesinin Yayılma Alanları ve Rusya Federasyonu’nda Kullanımı Üzerine / Ercan Alkaya [s.584]
Litvanya’da İki Türk Boyu: Tatar ve Karay Türkleri / Emine Atmaca [s.595]
Polietnik Kültürlerin Arasında Ukrayna Gagauzları’nda Dil ve Kimliklerinin Korunması / Tudora Arnaut [s.606]
Balkanlar’da Türkçe / Lindita Xhanari [s.613]
Balkanların Batısında Yaşayan Türkler ve Dilleri / Suzan D. Canhasi [s.622]
Kıratlı Bulgaristan’da Türkçe Eğitim Sorunları / Nesrin Sipahi [s.628]
Bulgaristan Türkleri ve Türklük / Demet Yener [s.631]
Kosova’da Türkçe Eğitimde Öğrenci Sayısının Azalması ile Türkçenin Resmiyette Olmamasının Getirdiği Sorunlar / Ergin Jable – Cevdet Şanlı [s.640]
Kosova’da Diller Yasası ve Resmi Yazılarda ve Kamu Alanlarında Türkçe’nin kullanımı ve Türkçe’nin Kullanımında Var Olan Sorunlar / Fetnan Derviş [s.649]
Kosova Cumhuriyeti Resmî Dili Türkçenin Kullanımı ve Resmî Gazete Örneği / Alpay İğci [s.664]
Gora ve Goralılar Üzerinde Bazı Tespitler / Turgut Tok [s.675]
Gürcistan’da Türklük ve Karapapak-Terekeme Türkçesi / Bahadır Güneş [s.685]

Tüm Sayılar

2020

Özel Yetenekliler – Tarım Politikaları – TBMM 100. Yılı

 

2019

Kültür Politikaları – Azerbeycan – İlk Dönem Türkçe İslami Eserler

 

2018

Hasan Celâl Güzel – Türk Dili

 

2017

İslam Dünyası – Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi – Misâk-ı Milli

 

2016

Bilim ve Teknoloji – Ortadoğu

 

2015

Kafkaslar – Rumeli ve Balkanlar – Çanakkale

 

2014

Ermeni Meselesi – Türk Eğitimi – Türk Musikisi – Yeni Türkiye

 

2013

Türkçe – Türk Dünyası – Yargı Reformu – Başkanlık Sistemi – Yeni Anayasa