Türk Eğitimi

Özel Sayısı

Mayıs – Ağustos 2014

 • Sayı

  58-59
 • Cilt Adedi

  2
 • Sayfa

  1.680
 • Makale

  193

Konu Başlıkları

 • Genel Değ erlendirme
 • Millî Eğitimin Temel Hedefleri, Felsefesi ve Değerler Eğitimi
 • Eğitim Sistemi ve Sorunları
 • Yükseköğretim
 • Eğitim Reformu ve Geleceğe Yönelik Eğilimler
 • Eğitimin Aslî Unsuru Öğretmen
 • Eğitim Programları
 • Öğrenme Problemleri̇, Özel Eği̇ti̇m ve Ki̇şi̇sel Geli̇şi̇m Tarihi ve Çeşitlemeler
 • Çeşi̇tlemeler
 • Millî Eğitim Bakanlığı Faaliyet Raporu

Türk Eğitim sisteminin tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde ele alındığı bu iki ciltlik “Türk Eğitimi” Özel Sayısı ile yıllar sonra “Millî Eğitim Şûrası”, 200’den fazla devlet adamı, siyaset adamı, eğitim idarecisi, bilim adamı ve uzmanın birbirinden değerli 193 yazısıyla “Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi” çatısı altında toplanmıştır.

İçindekiler

1. Cilt

Birinci cildin içindekiler
Yeni Türkiye Eğitimle İnşa Edilecek / Başbakan Recep Tayyip Erdoğan [s.13]
Okul Bizim Neyimiz Olur? / Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı [s.16]
Türk Eğitim Sisteminde Değişim ve Dönüşüm / Millî Eğitim Bakan Yardımcı Orhan Atalay [s.18]
GENEL DEĞERLENDİRME
Siyasî Bakış
Yeni Türkiye, Yeni Eğitim / Hüseyin Çelik [s.33]
Fatih Projesi / Nimet Baş [s.42]
Geleceğin Eğitimi / Köksal Toptan [s.51]
Eğitim ve Yüksek Öğretim Üzerine Düşünceler / Mehmet Sağlam [s.57]
Eğitim Sistemindeki Dönüşüm: Yeni Düzenlemeler / M. Naci Bostancı [s.60]
Yeni Türkiye Yolunda Yeni Eğitim / Selçuk Özdağ [s.63]
Dünden Bugüne Yüksek Öğretim / Tülay Bakır [s.66]
Geleceğimiz İçin Eğitim / İsrafil Kışla [s.76]
Eğitimde Gelişmeler ve Öncelikler Hakkında Birkaç Not / Nebi Bozkurt [s.80]
Yeni Bir Üniversite Anlayışına Doğru / Muzaffer Çakar [s.87]
Eğitimde Fırsatları Arttırma, Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi / Sevim Savaşer [s.89]
AB Sürecinde Türkiye’de Kültür ve Eğitim Alanında Çalışmalar / Suat Önal [s.93]
Türkiye’nin Millî Eğitim Sistemi ve Sorunları / Nur Serter [s.97]
Ulusal Eğitimde Öğretmen Yetiştirme ve İstihdam, Sorunlar ve Çözüm Önerileri / Namık Havutçu [s.110]
Millî Eğitim Belleği / Metin Lütfi Baydar [s.114]
Millî ve Gayri Millî Arasındaki Eğitim Sistemi ve Türkiye / Özcan Yeniçeri [s.116]
‘Eğitim Siyaset Üstü Görülmelidir’ / Ahmet Duran Bulut [s.132]
Uzman Bakışı
Demokratikleşme ve Eğitim Politikalarının İlişkisinin Türkiye Serüveni / Yusuf Tekin [s.135]
Türk Eğitim Sistemine Genel Bir Bakış: Sorunlar ve Öneriler / M. Emin Zararsız [s.143]
Türk Millî Eğitimine Genel Bir Bakış / Cumaali Demirtaş [s.179]
MİLLÎ EĞİTİMİN TEMEL HEDEFLERİ, FELSEFESİ VE DEĞERLER EĞİTİMİ
Temel Hedefler
Türk Millî Eğitiminin Temel Hedefleri / Hasan Celâl Güzel [s.187]
Millî Eğitimimiz Bir Kimlik Kazandırabiliyor mu? / Alâaddin Korkmaz [s.193]
Eğitimde Millî Hedefler / M. Mehdi Ergüzel [s.196]
Eğitimi Yeniden Yapılandırmak Üzere Bir Politika Önerisi / Alpaslan Durmuş [s.208]
Yüz Yıllık Hikâye: Nasıl Bir Eğitim / İhsan Sezal [s.219]
Eğitimin Felsefesi
Eğitimimizin Felsefî Temelleri / Süleyman Hayri Bolay [s.223]
Memler ve Eğitimdeki Yeri / Ziya Selçuk [s.236]
Türkiye’de Medeniyet Sorunu, Eğitim ve Birlik / Hasan Ünder [s.239]
Ahlâki Açıdan Modern Okulun Açmazı: Eleştirel Bir Bakış / Selahattin Turan [s.246]
‘Maarif’i Anlamsızlaştırmak Yahut ‘Eğitim!’ / D. Mehmet Doğan [s.253]
Değerler Eğitimi
Türkiye’nin Geleceği İçin Önemli Bir Yatırım: Etik Değerler Eğitimi / Ayşen Bakioğlu [s.258]
Küreselleşen Değerlerin Eğitim Anlayışı Üzerine Etkisi / Ercan Tatlıdil-Esma Esgin Günder [s.262]
Değerler Eğitiminde Okul Kültürünün Rolü / Feridun Merter-Battal Göldağ [s.272]
Okulda ve Sınıfta Örtük Program Aracılığıyla Değerler Öğretimi / Feridun Merter [s.285]
Eğitim Kurumu Postmodern Yaklaşımla Ortak Değerleri Yeniden Üreterek Geliştirebilir mi? / Sadettin Elibol [s.296]
Özgün Bir Değerler Eğitimi Modeli: Karakter Okulu / Neriman G. Karatekin [s.300]
Bir Değerler Eğitimi Uygulaması Örnekliği: Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi / Mustafa Özşahin [s.306]
EĞİTİM SİSTEMİ VE SORUNLARI
Sistemin analizi ve Sorunlar
Ekonomide Başarı, Millî Eğitimde Sorunlar Devam Ediyor / Zeki Konukoğlu [s.315]
Millî Eğitimimizin Düşündürdükleri / Metin Eriş [s.317]
Eğitim Sistemimizdeki Değişiklikler ve Belirsizlikler / Güzver Yıldıran [s.326]
Eğitimin Temel Sorunları / Abbas Güçlü [s.337]
Eğitimin Sıcak Tartışmaları / Gülay Göktürk [s.342]
Eğitim Sorunlarımızı Çözerken Neden-Sonuç İlişkisi Kuruyor muyuz? / Sinan Olkun [s.350]
Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye Yönelik İlerleme Raporlarının Eğitim Başlığındaki Tespitler ile MEB 2010-2014 Stratejik Planı’nın Karşılaştırılması / Erdal Toprakçı-Gözde Yılmaz [s.355]
Hayatî Bir Sorun: Yabancı Dille Eğitim
Yabancı Dille Eğitimin Sakıncaları / Abdurrahman Güzel [s.371]
Eğitim, Dil ve Türkçe / Fatma Açık-Hatice Vargelen [s.378]
Bir Projenin Defteri Neden Dürüldü? / Vicdan Erkır [s.387]
Eğitimin Dili / Şerif Ali Bozkaplan [s.391]
Eğitim Sistemimiz, Yabancı Dide Eğitim ve Türkçe Eğitimi / Hüseyin Tuncer [s.399]
Dil, Türkçe Eğitimi, Yabancı Dille Eğitim / Erol Oğur [s.416]
Okul Öncesi Eğitim ve Aile Eğitimi
Türkiye’de Aile Eğitim / Diğdem M. Siyez [s.427]
Aile İçi İletişim ve Çocuğun Sosyal Beceri Gelişimi / Esra Ömeroğlu-Yunus Günindi [s.433]
Yetersizlikten Etkilenmiş Çocukların Ailelerinin Eğitimi / Yusuf Ziya Tavil [s.447]
Ana-Baba Okulu / Haluk Yavuzer [s.456]
Türkiye Cumhuriyeti’nde Okul Öncesi Eğitimin Tarihsel Gelişim Süreci / Fatma Alisinanoğlu [s.460]
Erken Çocukluk Eğitimine Genel Bir Bakış / Güler Küçükturan [s.465]
Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Toplum İlişkisinde Erken Çocukluk Eğitimi / Mustafa Buluş [s.470]
Sürdürülebilir Kalkınma Açısından Okulöncesi Eğitimin Önemi / Meral Taner Derman [s.480]
İlköğretim
İlköğretimin Bireylere Kazandırmak İstediği Ortak Beceriler Açısından Kritiği / Ali Rıza Erdem-Hüseyin Kıran [s.485]
Ortaöğretim
Ülkemizde Eğitimin İlk İki Kademesinde (4+4) Yaşanan Sorunların Öğretmen Görüşleri ve Raporlara Dayalı Olarak Değerlendirilmesi / Ahmet Kurnaz [s.496]
Meslekî-Teknik Eğitim ve Öğretim
Türkiye’de Meslekî ve Teknik Öğretmenin Gelişme Süreci / S. İlhan Sezgin [s.509]
Meslekî Eğitimin Kutup Yıldızı Arayışı / Yusuf Ekinci [s.518]
Türkiye Yeterlikler Çerçevesi Kapsamında İnsan Kaynaklarının Gelişimi / Oğuz Borat [s.528]
Meslekî ve Teknik Eğitimde Yeniden Yapılandırma ve Yüksek Öğretime Geçişte Yeni Bir Yaklaşım / Mustafa Demirezen [s.540]
Meslekî Eğitim Kangren Olmaya Devam Ediyor / Mesut Karaağaç [s.554]
Hayat Boyu Öğrenme ve Yaygın Eğitim
Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi / Meral Uysal [s.557]
Yaygın Eğitim ve Tarihçesi / İlhan Akar [s.563]
Hayat Boyu Öğrenme-Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ve- Türkiye’de Meslekî Eğitim Sistemi / Mustafa Balcı [s.568]
Hayat Çapında Öğrenme ve Yükseköğretim Programlarına Yansımaları / Tuğba Yanpar Yelken [s.577]
Hayat Boyu Öğrenmede Destek Eğitim Kurumlarının Rolü / Yusuf Ekinci [s.586]
Uzaktan Eğitimin Türkiye’deki Uygulamalarına Genel Bir Bakış / Ebru Kılıç Çakmak [s.609]
Din Eğitimi
Hazreti Peygamberin Kur’an-ı Kerim Öğretimi / Mehmet Sürmeli [s.617]
Erken Çocukluk Dönemi Din Eğitimi: Teorik Çerçeve, Yaklaşımlar ve Uygulama Örnekleri / Cemil Oruç [s.621]
Türkiye’de Din Eğitimi Problemleri / Vehbi Karakaş [s.636]
Eğitimin Özgürleşmesinde Din Eğitiminin Rolü / Gökhan Erenoğlu [s.660]
YÜKSEK ÖĞRETİM
Yüksek Öğretim Sistemi İçin Yol Haritası
Büyüme, Kalite, Uluslararasılaşma: Türkiye Yüksek Öğretim Sistemi İçin Bir Yol Haritası / Gökhan Çetinsaya [s.665]
Türkiye’de Yüksek Öğretimin Mevcut Durumu, Sorunları, Gelişmeler ve Öneriler / Durmuş Günay [s.678]
Yüksek Öğretimin Dünü, Bugünü, Yarını / Muhitin Şimşek [s.696]
Nasıl Bir Yüksek Öğretim? Referans, Kapsam ve Araçlar / Metin Toprak-Armağan Erdoğan [s.707]
Neden Yüksek Öğretim Reformu Gerekli? / Zafer Çelik-Bekir S. Gür [s.719]
Yüksek Öğretimin Bazı Sorunları
Türkiye’de Yüksek Öğretim ve Birkaç Temel Sorun / Beril Dedeoğlu [s.725]
Yükseköğretim Mezunlarının İstihdam Sorunu ve Eğitim Fakülteleri / Semih Aktekin [s.728]
Yüksek Öğretim Kurumlarında Sağlık Eğitimi, Öğrenci Alımı, Eğitim, Mezuniyet / Murat Tuncer-Adem Karataş [s.733]
Ekonomi ve Yüksek Öğretim / Mehmet Bulut [s.737]
Türkiye’de Lisansüstü Eğitimdeki Kapasite Genişlemesinin Analazi / Yusuf Alpaydın [s.745]
Yükseköğretimde Cinsiyet Eşitsizliği Tablosu ve Yeniden Yapılanma Süreci İçin Öneriler / Armağan Erdoğan [s.751]
Vakıf Üniversiteleri
Yükseköğretimde Çeşitlilik ve Vakıf Üniversiteleri / Öner Kabasakal [s.761]
Yükseköğretimde Vakıf Üniversiteleri ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Örneği / Tamer Yılmaz [s.767]
EĞİTİM REFORMU VE GELECEĞE YÖNELİK EĞİLİMLER
Geleceğin Dünyasında Eğitim ve Reform
Geleceğin Dünyasında Eğitim / Necmettin Tozlu [s.771]
Eğitimde Yenilenme Zarureti ve Engeller / Abdullah Saydam [s.779]
Millî Eğitim Bakanlığının Yapısı ve İşleyişiyle İlgili Olarak Son Yıllarda Yapılan Bazı Yasal Düzenlemeler Üzerine Bir Analiz / Temel Çalık [s.794]
Geleceğin Eğitim Sistemi Uzaktan Eğitim / Aytekin İşman [s.800]
Avrupa Birliği Yeni Araştırma Programı: HORİZON 2020, Bilim ve Toplum Üzerine Araştırma Öncelikleri ve Türkiye’ye Düşen Görevler / Bülent Çavaş [s.815]
Geleceğin Okulu
Etkili Okul ve Türkiye’de Uygulanabilirliği / Ali Balcı [s.821]
Örgütsel Değişme ve Geleceğin Okulu / Vehbi Çelik [s.834]
Bilgi Toplumunda Eğitim ve Okulun Geleceğine İlişkin Düşünceler / Muhsin Hesapçıoğlu [s.844]
Bilgi Toplumunun Gerçekleri ve Öğreten Okuldan Öğrenen Okula / İlhami Fındıkçı [s.852]
Ölçme-Değerlendirme ve Sınav Sistemi
Nitelikli Eğitimin Temel Bileşeni Ölçme ve Değerlendirme Nasıl Olmalı? / Nükhet Demirtaşlı [s.864]
Ölçme ve Değerlendirme Sistemimiz Üzerine: Neyi ‘Değer’lendiriyoruz? İnsanı mı? / Mustafa Otrar [s.870]
Ölçme Yansızlığı: Türkiye’de Uygulanan Seçme Amaçlı Testlerin Eşitliği Üzerine / Adnan Kan [s.874]
Sınav Tipini Değiştirmek Öğretim Kalitesini Arttırır mı? / A. Ata Tezbaşaran [s.880]
Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Türkiye’de ‘Eğitimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları ve Öneriler / Galip Yüksel [s.883]
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Birey ve Toplum Hayatımızda Yeri, Önemi ve Açmazları / Kurtman Ersanlı [s.899]
Okullarımızdaki Sorunlar ve Rehberlik Hizmetleri / Filiz Gültekin [s.904]
Öğretmen Eğitimin Önünde Engel Olabilir mi? / Pınar Koç Yıldırım [s.909]
Bilgisayar ve Eğitim Teknolojileri
Gelişen Teknolojiler ve Eğitimdeki Etkileri / Aydın Öztürk [s.915]
Gelecek, Fen ve Teknolojiyle Geliyor / Turgut Kılıç [s.919]
Bilişim ve Eğitim / Tolga Güyer [s.922]
İnovasyon ve Eğitim / Said Taş [s.925]
Bellek Süresinin Organigma’daki Tanımlamalara Dayalı Olarak Görsel İşitsel Medyaların İşlevleri / Yusuf Gürcan Ültanır [s.934]
İnternet Bağımlılığı ve Siber Zorbalık / Füsun Ekşi-Durmuş Ümmet [s.946]
Eğitici Oyunlar Üzerine / Erdem Çakı [s.958]

2. Cilt

EĞİTİMİN ASLÎ UNSURU ÖĞRETMEN
Öğretmen Yetiştirme
Eğitim Sisteminin Temel Özellikleri ve Öğretmen Eğitiminin Önemi: Yeni Neslin Yetiştirilmesi İçin Bir Analiz / Alipaşa Ayas [s.975]
Dijital Çağın Eğişinde Öğretmen Eğitimi / Mustafa Öztürk [s.983]
Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme: Bir Öneri / Selami Aydın [s.996]
Millî Eğitim Bakanı Sayın Profesör Doktor Nabi Avcı’ya Açık Mektup / Hüseyin Hüsnü Tekışık [s.1000]
Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Serüveni / Feyyat Gökçe-Yar Ali Mete [s.1015]
Türk Eğitim Sisteminin Değişmeyen Karakteri: Açmak ve Kapatmak / İrfan Erdoğan [s.1024]
Öğretmenin Teşviki
Öğretmen Teşvik Projeleri / Hasan Celâl Güzel [s.1028]
Öğretmenlik Mesleğinin Tercih Nedenleri ve Öğretmen Güdülenmesi / Zeynep Kızıltepe [s.1031]
Sınıf Öğretmenleri
Sınıf Öğretmeni Eğitimi: Sorunlar ve Öneriler / Hayati Akyol [s.1037]
Yeni Neslin Mimarları: Sınıf Öğretmenleri / Ömür Sadioğlu [s.1048]
Okul Merkezli Yönetime İlişkin Öğretmen Görüşleri Üzerine Nitel Bir Araştırma / Ayşen Bakioğlu-R. Şamil Tatık [s.1051]
Okullarda Yıldırma ve Şiddet Uygulamaları
Genç Çocuk ve Çocuklarda Okulda Şiddetin Etkileri: Rehberlik Yoluyla Yapılan Yardımlar / Emel Ültanır [s.1066]
Eğitim Örgütlerinde Yaşanan Yıldırma (Mobbing) ve Başa Çıkma Teknikleri / Necati Cemaloğlu [s.1078]
Okullarda Zorbalık Nedir / Nasıl Başa Çıkılmalıdır? / Erkan Yaman [s.1090]
Sınıf Yönetimini Zorlaştıran Öğretmen Tutumları ve Öğrencilerin İstenmeyen Davranışlarına Karşı Stratejiler / Muhammet Yılmaz [s.1100]
EĞİTİM PROGRAMLARI
Genel Olarak Eğitim Programları
Türkiye’de Eğitim ve Program Geliştirme Çalışmaları: Mevcut Durum, Sorunlar ve Öneriler / Orhan Akınoğlu [s.1107]
Türkiye’de Eğitim Programları Anlayışı / Hasan Hüseyin Özkan [s.1113]
Toplumsal Eğitim Önceliğimiz: Ulusal Eğitim Programı / Selçuk Pehlivanoğlu [s.1126]
Türkçe Öğretimi
Dilimizi Kaybediyoruz / Selçuk Özdağ [s.1131]
Dünyada ve Türkiye’de Ana Dili Öğretimi: Yeni Eğilimler / Havva Yaman [s.1135]
Türkçe Eğitiminde Anlama Kavrama Eğitiminde Metnin Önemi ve Tür Öğretimi / Gıyasettin Aytaş [s.1142]
Edebiyat Öğretimi
Yapılandırmacı Yaklaşımla Türk Dili ve Edebiyatı Öğretiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımının Önemi / İlyas Yazar [s.1151]
Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Öğretiminde Kavram Haritalarının Kullanım Formları / İlyas Yazar [s.1157]
Çocuk ve Gençlik Edebiyatına Odaklanmış Bir Kurum: Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOGEM) / Sedat Sever [s.1163]
Tarih Öğretimi
Türkiye’de Tarih Eğitimi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri / İsmail H. Demircioğlu [s.1176]
Değişen Türkiye’de Tarih Öğretimini Yeniden Düşünmek / İbrahim Hakkı Öztürk [s.1187]
Türkiye’de Tarih Öğretimi: Sorunlar ve Fırsatlar / Cevdet Kırpık [s.1193]
Orta ve Lise Tarih Dersleri Örneklerinde Türkiye’de Doğu-Batı İkilimi ve Tarih Eğitimindeki Yansımaları / Erkan Şemşekerci [s.1207]
Coğrafya Eğitimi
Coğrafya Eğitiminin Temel Eksenleri / Servet Karabağ [s.1219]
Türkiye’de Coğrafî Bilgi Sistemleri Eğitimi / Hasan Çukur [s.1225]
Turizm Konusunda Yerel Halkın Bilinç Düzeyinin Önemi / Raziye Çakıcıoğlu Oban [s.1234]
Sosyal Bilimler Öğretimi
Sosyal Bilimler ve Eğitimin Karşılaştığı Zihniyet Sorunları / Hüseyin Köksal [s.1244]
Eğitim ve Sosyal Bilimler Bağlamında Teknolojik Sorun / Vefa Taşdelen [s.1250]
Yabancı Dil Öğretimi
Türkiye’de Yabancı Dil Öğretimi ve Sorunları / Nuray Alagözlü [s.1255]
Sanat Öğretimi
Türkiye’de Sanat Eğitimi / Ayşe Okvuran [s.1260]
Güzel Sanatlar Hakkında / Mustafa Hilmi Bulut [s.1270]
Fen ve Matematik Öğretimi
Fen Okuryazarlığı ve Ülkemizdeki Durum / Aysun Öztuna Kaplan [s.1272]
Fen Öğretiminde Biçimlendirici Değerlendirme ve Etkili Uygulama Örneklerinin Tanıtılması / Mızrap Bulunuz-Nermin Bulunuz [s.1278]
Türkiye’de Eğitim Programları Reformu: Matematik Dersi Öğretim Programlarının Felsefesi, Yaklaşımları ve Uygulamada Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri / Şeref Mirasyedioğlu [s.1284]
Fizik Öğretimi
Ülkemizde Fizik Eğitimi ve Yeni Fizik Programlarımız / Salip Çepni [s.1291]
Kimya Öğretimi
İlkokul ve Ortaokul Fen Bilimleri Kapsamında Kimya Öğretiminin Değerlendirilmesi / Zehra Özdilek [s.1297]
Biyoloji Öğretimi
Biyoloji Eğitimi / Teoman İsmail Kesercioğlu [s.1305]
Türkiye’de Biyoloji Eğitimine Genel Bakış / Füsun Eyidoğan [s.1312]
ÖĞRENME PROBLEMLERİ, ÖZEL EĞİTİM VE KİŞİSEL GELİŞİM
Öğrenme Problemleri
Öğrenme Problemleri: Önlenmesi ve Düzeltilmesi, Bir Model Önerisi / E. Rüya Özmen [s.1321]
Tam Öğrenme Yöntemi: Kuram ve Uygulama / Güzver Yıldıran [s.1333]
Türkiye’de İlkokuma ve Yazma Öğretiminin Sorunları / Süleyman Çelenk [s.1340]
Özel Eğitimde Temel Sorunlar
Özel Eğitimdeki Temel Sorunlar ve Olası Çözüm Yolları / Ayşegül Ataman [s.1351]
Türkiye’de ‘Özel Eğitim’in Serencamı / Mehmet Cüneyt Ancın [s.1362]
Öğretmen Yetiştirme: Özel Eğitim Öğretmeni Yetiştirme / Eylem Dayı [s.1368]
İlköğretim Öğretmenlerinin Kaynaştırmaya Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi / S. Sunay Yıldırım Doğru-Süleyman Doğru [s.1374]
Engellilerin Eğitiminde Yöntemler
Ağır ve Çoklu Yetersizliği Olan Bireylerin Eğitsel Değerlendirmelerindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri / Pınar Şafak [s.1383]
Zihinsel Yetersizlikten Etkilenmiş Öğrenciler İçin Sıklıkla Kullanılan Etkili Öğretim Yöntemleri / Çığıl Aykut [s.1391]
Otizm, Aileler ve Bireylerin Eğitimi / Necdet Karasu [s.1397]
Görme Engelli Öğrencilerin Kütüphane Kullanımında Yaşadıkları Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri / Banu Altunay [s.1402]
Özel Yeteneklilerin Eğitimi
Türkiye’de Üstün Yetenekliler Eğitiminin Durumu / H. Elif Dağlıoğlu [s.1413]
Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitimi Nasıl Olmalıdır? / Ahmet Kurnaz [s.1425]
Bugünün Özel Yetenekli Çocuklarını Geleceğin Aydını Yapmak İçin Neler Öğretelim? / Ahmet Kurnaz [s.1438]
İhmal Edilen Üstünlere Dönük Yeni Bir Bakış Açısı Denemesi, Türkiye’nin Geleceği, Geleceğin Türkiye’si / Ümit Uncu [s.1450]
Kişisel Gelişim
Kişisel Gelişimin Eğitimindeki Önemi / Aylin Atmaca [s.1463]
Yaratıcı Dramanın Gelişimi ve Eğitimdeki Önemi / Ömer Adıgüzel [s.1472]
EĞİTİM TARİHİ VE ÇEŞİTLEMELER
Eğitim Tarihi
İslam Tarihinde Medeniyet Havzaları ve Klasik Devirde Osmanlı Medreselerinin Akademik Kaynakları / Cahit Baltacı [s.1479]
Ders Programlarının Ortaya Çıkışı ve Gelişmesine Tarihî Bir Bakış / Tayyip Duman-Mustafa Ergün [s.1487]
Osmanlı Eğitim Sisteminde Enderûn Mektebi / Ülker Akkutay [s.1499]
Okumanın Tarihi Süreci ve İnsanın Eğitimine Yansıması / Suat Ungan [s.1507]
II. Abdülhamid’in Eğitim Politikaları: ‘Gidişimiz Saadet ve Terakki Yoludur’ / Ercan Uyanık [s.1516]
19. Yüzyılda Osmanlı Askerî Mektepleri / Mustafa Ergün-Tayyip Duman [s.1524]
Türkiye’de Öğretmen Eğitiminin Tarihsel Dönüşümü / İsmail Güven [s.1543]
Eğitim Birliği Açısından Osmanlı İmparatorluğunda Eğitim / Ruhi Sarpkaya [s.1574]
‘Talim ve Terbiye’nin Türk Eğitim ve Kültür Politikacılarındaki Rolü / Kemal Koçak [s.1584]
Köy Enstitülerinden Kent Enstitülerine / Adil Türkoğlu [s.1601]
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu ve J. J. Rousseam’ya Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım / Cengiz Ertem [s.1605]
İhsan Sungu’nun Hayatı, Eğitimciliği ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı / Bahri Ata [s.1613]
ÇEŞİTLEMELER
Medya ve Eğitim İlişkisi Üzerine / Hakan Aydın [s.1628]
Bilgi Merkezi ve Bilgi Evleri Üzerine Bir Uygulamanın Teorik ve Pratik Yönleri / Erhan Erkan [s.1635]
AB Eğitim ve Gençlik Programları Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetlerin Eğitimcilerin Kariyer Gelişimine Etkisi / Ayşen Bakioğlu-Turan Tolga Vuranok [s.1646]
Türk Dünyasından Gelen ve Uludağ Üniversitesinde Öğretim Gören Öğrencilerin Dilsel Farkındalık Üzerine / Minara Aliyeva [s.1657]
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI FAALİYET RAPORU
Millî Eğitim Bakanlığı Faaliyet Raporu / [s.1667]

Tüm Sayılar

2020

Özel Yetenekliler – Tarım Politikaları – TBMM 100. Yılı

 

2019

Kültür Politikaları – Azerbeycan – İlk Dönem Türkçe İslami Eserler

 

2018

Hasan Celâl Güzel – Türk Dili

 

2017

İslam Dünyası – Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi – Misâk-ı Milli

 

2016

Bilim ve Teknoloji – Ortadoğu

 

2015

Kafkaslar – Rumeli ve Balkanlar – Çanakkale

 

2014

Ermeni Meselesi – Türk Eğitimi – Türk Musikisi – Yeni Türkiye

 

2013

Türkçe – Türk Dünyası – Yargı Reformu – Başkanlık Sistemi – Yeni Anayasa