Türk Ekonomisi

Özel Sayısı

Mayıs – Ağustos 1999
 • Sayı

  27-28
 • Cilt Adedi

  2
 • Sayfa

  928
 • Makale

  109

İçindekiler

1. Cilt

YazarMakaleSayfa
GENEL DEĞERLENDİRME
Genel Ekonomik Durum
Ekrem PAKDEMİRLİ 1999'da Türk Ekonomisi11
Işın ÇELEBİ Türkiye Ekonomisi 1999, Başlıca Sorunlar ve Çözüm Öneriler15
Sakıp SABANCI Ekonominin Bugünü, Sorunları, Çözümü ve Geleceği18
Yıldırım AKTÜRK 21. Yüzyılın Başında Türkiye Yol Ayrımında22
Okan OĞUZ Genel Ekonomik Değerlendirme (1998 - 1999) 27
Ali TİGREL 1999 Yılının İkinci Yarısında Türk Ekonomisi39
Belkıs SEVAL Türk Ekonomisine İlişkin Bazı Saptamalar43
Sorunlar ve Çözüm Yolları
Ali BAYRAMOĞLU Türkiye Ekonomisi Hakkında Değerlendirme ve MÜSİAD'ın Ekonomide Acil Tedbirler Paketi46
Zafer ÇAĞLAYAN Çözüm Büyümenin Önündeki Engellerin Kaldırılmasıdır64
Atalay ŞAHİNOĞLU Türkiye Ekonomisi, Sorunları, Çözüm Önerileri70
Erdoğan ALKİN Ekonomi Nasıl düzelir?72
Canan BALKIR Ekonomi Doğru Yönetilmiyor74
İzzettin ÖNDER Türkiye'nin ve Ekonomisinin Temel Sorunları78
Fermani ALTUN Türkiye'nin Ekonomik Durumu81
Hamdi AKIN Kambur Üstüne Kambur83
Abdurrahman EREN Türkiye Ekonomisi Hakkında Bazı Öneriler85
Ekonominin Geleceği
Erkut YÜCAOĞLU İş Adamı ve Devlet90
Oktay VURAL Yeni Ekonomi ve Yeniden Yapılanma94
Vahit ERDEM İkibin'li Yıllara Girerken Değişim ve Türkiye99
Bülent ECZACIBAŞI Ekonominin Geleceği ve Yapısal Reformlar102
Metin ERİŞ Ekonomimize Sosyo - Kültürel Açıdan Bakış106
Cafer Tayyar SADIKLAR 2000'li Yıllara Doğru Türk Ekonomisi114
İ. Reşat ÖZKAN Yetmişbeşinci Yılı İyi Anlamalıyız121
Mithat MELEN Türkiye ve Yeni Yüzyıl 127
Süleyman KARATAŞ 2000 Yılına Doğru Türkiye Vizyonu130
Müjdat Nuri TUNALI 21. Yüzyıla Beş Kala Türkiye Gerçeği132
İKTİSAT VE MALİYE POLİTİKALARI
Ekonomik ve Malî Kriz
İlker PARASIZ - Ufuk BAŞOĞLU Türkiye'de Ekonomik Kriz, İnandırıcılık ve İstikrar139
Sami GÜÇLÜ - Hamza CEŞTEPE Global Ekonomik Kriz ve Türkiye'ye Etkileri149
Orhan MORGİL Türk Ekonomisindeki Gelişmeler ve Uygulanan Para ve Maliye Politikaları157
Eser KARAKAŞ Türkiye'de Fiskal Sistemin Krizi164
Şevki ÖZBİLEN Global ve Ulusal Ekonomilerde Reel Kriz Süreçlerinin Ortaya Çıkışı ve Gelişme Süreçleri171
Enflasyon ve İstikrar Politikaları
Asaf Savaş AKAT Yüksek Enflasyonun Ekonomi Politiği186
Esfender KORKMAZ Durgunluk Nedenleri ve Boyutu Üzerine199
Aslan EREN Türkiye'de Enflasyonun Temel Kaynakları ve Çözüm Yolu204
Emre ALKİN Türkiye'de Anti - Enflasyonist Politikaların Uygulanmasında Ortaya Çıkabilecek Zorluklar ve Sorunlar Üzerine Bir İnceleme219
Fevzi DEVRİM Türkiye'de 1980 Sonrası Dönemde Uygulanan İstikrar Politikaları229
Aykut KİBRİTÇİOĞLU Türkiye'de Akaryakıt Ürünü Fiyat Artışları ve Enflasyon: Mitler ve Gerçekler234
Para, Faiz ve Finansman Politikaları
Sabahattin ZAİM Türkiye'nin İktisadî Meselesi: İç Borç - Faiz Sarmalı245
Osman ALTUĞ Karşılıklı Etkileşim (Ekosistem) Yaklaşımı İçinde Finansal Sorunlarımız ve Çözüm Yolları251
Rıza AYHAN Merkez Bankası ve Para Politikası267
İbrahim KANYILMAZ Para ve Finansman Politikalarında Etkinlik272
Yaman TÖRÜNER Faizler Neden Yüksek?279
Mehmet AYDOĞDU Ülkemiz Sigortacılığının Bugünün ve Geleceğinin Değerlendirilmesi283
Ahmet ERTÜRK Faizsiz Finans Kuruluşları ve Toplumsal Algılanma Biçimleri Üzerine293
Kamu Açıkları, Borçlanma ve Bütçe
Abdüllatif ŞENER Türkiye'nin Ekonomik Sorunları ve Bütçe Politikaları297
Biltekin ÖZDEMİR Kamu Borçlanma Gereği ve Bütçe Açığı305
İ. Ertan YÜLEK 2000 Yılına Girerken Türkiye Ekonomisinin Temel Meseleleri ve Borç - Faiz Sarmalı309
Yusuf TUNA Türkiye'de Kamu Kesimi Açıkları315
Kâmil TÜĞEN 2000'li Yıllara Girerken Bütçemiz: Sorunlar - Çözüme Yönelik Öneriler323
Mehmet GÜNAL Türkiye'nin Temel Ekonomik Sorunu: Kamu Açıkları ve Finansmanı332
Emre ALKİN Türkiye'de Milli Savunma ve Kamu Harcamalarının Bütçe Açığıyla Borçlanma ve Enflasyona Etkisi340
F. Rifat ORTAÇ Kamu Maliyesinin Amaçlarına Gerçekten Ulaşılmak İsteniyorsa Araçlar Doğru Kullanılmalı344
Ferhat Başkan ÖZGEN Türkiye'de İç Borç Sorunu ve İç Borçların Sınırlandırılması353
Seyfi YILDIZ Konsolide Bütçe Harcama Analizi374
Vergi Politikası
Güneri AKALIN Vergi Reformu, Ekonomik Kriz ve Yeni Tasarı390
Burhan ÖZFATURA Nasıl Bir Vergi Reformu?394
A. Rüştü ÇELEBİ Ekonomi Nereye?398
İ. İlhan HATİBOĞLU Ekonomi ve Vergi Politikaları Bağlamında Bir Reformun / Deformun Anatomisi409
Hayri DOMANİÇ Vergi Hukukunda Devletin, Basının ve Meslek Odalarının Hatalı Tutumu, Yıllardan Beri Katlanarak Borçlanan Hazinenin Birikmiş Borçlardan Kurtulması İçin Yapılması Gerekli İşlemler414
Fazıl KARAMAN Ekonomik ve Sosyal Boyutla Türkiye'de Kayıtdışı Ekonomi429
Özelleştirme
Yüksel YALOVA Türkiye'de Özelleştirme440
Hakkı SÜREL Özelleştirme445
İsmail KÖKSAL Türkiye'de Özelleştirmenin Sergüzeşti451
Piyasa Ekonomisi ve Kamu Ekonomisi
Besim TİBUK Yeni Yüzyılı Kazanmak İstiyorsak458
Ahmet Turan ALKAN Devletin Lânetini Kim Üstlenecek?465
Adnan ŞAHİN Ekonomik Politikaların Anayasa ile Sınırlandırılması468
Murat Şahin ÖCAL Türkiye Ekonomisinde "Piyasalar"ın Serbestlik Derecesi Üzerine Gözlemler477
Ali ALP Türkiye'de Kamu Gölgesinde Piyasa Ekonomisi Arayışları ve Malî Piyasalara Genel Bakış489
Şahin YAMAN Avusturya Ekolü ve Türkiye Ekonomisi511

1. Cilt

YazarMakaleSayfa
DIŞ EKONOMİK GELİŞMELER
Dış Ekonomik İlişkiler
Emin ÇARIKÇI Türkiye'nin Dış Ekonomik Gelişmeleri ve Dünya Ekonomisindeki Yeri531
Erol İYİBOZKURT Türkiye'nin Dış Ticareti540
Okan AKTAN Türkiye'nin Dış Ticareti, Sorunlar ve Çözümler545
S. Rıdvan KARLUK IMF ile Nereye Kadar?553
M. Sait AKMAN Türkiye'nin İthalat Politikası, Değişen Koruma Anlayışı: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi ve Anti - Damping Vergisi Uygulamaları557
Bahri YILMAZ Avrupa Birliği - Türkiye İlişkisi563
H. Halil VANLI Türkiye Dış Ticaretinin Yapısal Değişimi ve Ekonomideki Son Gelişmeler565
Murat YÜLEK Dünya Ticaretine Kısa Bir Bakış673
Yabancı Sermaye
Yusuf Ziya İRBEÇ Türkiye'de Yabancı Sermaye Politikaları ve Yatırımlarda Görülen Gelişme Eğilimleri577
İ. Doğan KARGÜL Dünya'da ve Türkiye'de Sermaye Hareketleri ve Yeni Teknolojiler582
Abdurrahman ARIMAN 2000'lere Doğru Türkiye'de Yabancı Yatırımlar586
Dış Müteahhitlik Hizmetleri
Emin ÇARIKÇI Türk Cumhuriyetleri'nde Ekonomik Gelişmeler ve Türkiye'nin Dış Müteahhitlik Hizmetleri589
SEKTÖREL DEĞERLENDİRME
Tarım
Faruk YÜCEL Türk Tarımının Genel Görünümü ve Tarımsal Politikalar595
Rasih DEMİRCİ Türk Tarımının Sorunları ve Bazı Çözüm Teklifleri606
Kemal ESENGÜN - Adnan ÇİÇEK - Yaşar AKÇAY - Metin AKAY - Meral UZUNÖZ Türkiye'de Tarım Sektöründe Mevcut durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri613
Nazmi DEMİR Tarımın Sanayileşmesi629
Sanayi ve Ticaret
A. Kenan TANRIKULU Küreselleşme Sürecinde Sanayileşme642
Ergün YENER Türkiye Sanayiinin Yeniden Yapılanma Gerekleri651
Orhan AYDIN KOBİ'ler Üzerine Değerlendirmeler665
Hasan PARILTI Tekstil ve Hazırgiyim Sektörünün Kısa ve Uzun Vade Perspektifleri674
Veysel BOZKURT Amazonlaşan Dünyada Türkiye684
Enerji
M. Cumhur ERSÜMER Türkiye'nin Enerji Sorunları ve Çözüm Öneriler691
Ahmet M. GÖKÇEN Elektrik Enerjisinde Yatırım Politikaları699
Ahmet DEMİR Ülkemizin Önemli ve Güncel Konusu Olarak Enerji711
Fetullah AKIN Enerji Kaynakları ve Türkiye'nin Enerji Problemi719
Turizm
Nevzat SAYGILIOĞLU Turizmin Ekonomideki Yeri ve Önemi, Düne, Bugüne ve Geleceğe Bakış742
Talha ÇAMAŞ 2000'lere Doğru Türk Turizmi746
Oktay VARLIER Türkiye'de Turizm Yatırımları ve Beklentiler761
Münir KUTLUATA Turizm ve Tanıtma Üzerine764
Ulaştırma
Enis ÖKSÜZ Ulaştırma Bakanlığı'nın Programında Bulunan Önemli Projeler ve Hedefler768
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK POLİTİKALARI
Sosyal Güvenlik
Yaşar OKUYAN Sosyal Güvenlik Sistemimiz, Sorunları ve Reform Çalışmaları775
Bayram MERAL Ücret, Enflasyon, Sosyal Güvenlik Politikaları ve TÜRK - İŞ786
Salim USLU Türkiye'nin Ekonomik ve Sosyal Sorunlarının Öncelikleri791
Aziz AKGÜL Emeklilik Fon Hesabı Esasına Dayanan Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Önerisi804
İstihdam ve İşsizlik
Mehmet ZELKA Türkiye'de İstihdamın Yapısı ve Gelişimi818
İsmail KARAMAN İşsizlik Sorunu ve İstihdam Politikaları829
Gelir Dağılımı
Mehmet E. PALAMUT Türkiye'de Gelir Dağılımı ve Vergileme838
Doğu - Güneydoğu
Servet MUTLU Devlet ve Doğu847
Cevat GERNİ Doğu'nun Ekonomik Kalkınması ve Bir Model Önerisi871
İnceleme
İsmail Orhan TÜRKÖZ Cumhuriyet Döneminde Türk Tarımına Genel Bakış877

Tüm Sayılar

2020

Özel Yetenekliler – Tarım Politikaları – TBMM 100. Yılı

 

2019

Kültür Politikaları – Azerbeycan – İlk Dönem Türkçe İslami Eserler

 

2018

Hasan Celâl Güzel – Türk Dili

 

2017

İslam Dünyası – Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi – Misâk-ı Milli

 

2016

Bilim ve Teknoloji – Ortadoğu

 

2015

Kafkaslar – Rumeli ve Balkanlar – Çanakkale

 

2014

Ermeni Meselesi – Türk Eğitimi – Türk Musikisi – Yeni Türkiye

 

2013

Türkçe – Türk Dünyası – Yargı Reformu – Başkanlık Sistemi – Yeni Anayasa