Türkçe

Özel Sayısı

Kasım – Aralık 2013

 • Sayı

  55
 • Cilt Adedi

  1
 • Sayfa

  1.560
 • Makale

  184

Konu Başlıkları

 • Genel Değerlendirme
 • Türkçenin Tarih İçinde Gelişimi
 • Türk Dünyası Lehçeleri
 • Türk Dünyasında Ortak Dil ve Yazı
 • Türkçenin Yapısı, İmlâsı ve Özellikleri
 • Cumhuriyet Dönemi Türkçesi, Arayışlar ve Sorunlar
 • Türkçenin Önemli Meseleleri
 • Düşünce, Kültür, Bilim ve Eğitim Dili Türkçe
 • Kitle Haberleşme Araçlarında Türkçe
 • Türkçenin Geleceği
 • Çeşitlemeler
 • Fantezik Yazılar

Türkçe Özel Sayısı, 12 ana bölüm ve 34 alt bölümden meydana gelen ve Türkçe konusunun kapsamlı olarak ele alındığı bir araştırma eseridir. 184 makale; siyaset adamları, bilim adamları ve uzmanlar, yöneticiler, iş adamları, araştırmacılar ve yazarlar tarafından hazırlanmıştır.

İçindekiler

1. Cilt

GENEL DEĞERLENDİRME
Dilimiz ve Geleceğimiz / Cemil Çiçek [s.11]
Yeni Dünyada Bir Yer / Nabi Avcı [s.14]
Ses Bayrağımız Türkçe / Mustafa Destici [s.16]
Ana Dilimiz Türkçe, Sorunları ve Çözüm Önerileri / Ekrem Erdem [s.19]
Kültürel Etkileşim ve Dilde Irkçılık / Hüseyin Çelik [s.34]
Uluslararası Türkçe Olimpiyatları / Mehmet Sağlam [s.38]
Türkçemiz İçin ‘Milli Misak’ Yaratsak / Talât S. Halman [s.41]
Kendimize Sahip Olmak / Mustafa S. Kaçalin [s.51]
Geçmişten Geleceğe Türkçe / Şükrü Halûk Akalın [s.53]
Türkçe Konuşmak / M. Rifat Hisarcıklıoğlu [s.65]
‘Uydurukça’ Bir Dil Haline Gelmemeli / Bülent Eczacıbaşı [s.68]
Geçmişte Bilim Dili Olan Türkçemiz Bugün Ne Durumda? / Abdurrahman Güzel [s.71]
Türkiye Türkçesinin Sorunları / Mustafa Argunşah [s.101]
İlle de Dil / Sami Selçuk [s.116]
Devlet Adamı ve Dil İlişkisi / Yakup Karasoy [s.127]
Anayasanın Türkçesi: Meseleler ve Öneriler / Ahmet Isparta [s.131]
İlber Ortaylı ile Türkçemiz Üzerine Röportaj / [s.137]
Kimlik ve Dil / Nevzat Kösoğlu [s.141]
TÜRKÇENİN TARİH İÇİNDE GELİŞİMİ
Yazı Öncesinden Yazıtlar Çağına
Tarihten Bugüne Türk Dil Alanı / A. Melek Özyetkin [s.149]
Tarihin Aynasında Türk Dili / Ali Akar [s.167]
Yazının Atasından İnsanın Atasına ‘Adem, Adam, Adamu’ / Mustafa Sarıca – Süleyman Eratalay [s.180]
Altay Dillerinin Akrabalığı Konusu / Emine Yılmaz [s.188]
Türkiye’de ‘Altayistik’ Çalışmaları / Tuncer Gülensoy [s.204]
Ana ve Eski Türkçe Dönemi (Hunlar, Göktürkler, Uygurlar)
Ana Türkçe Dönemi / Bilgehan Atsız Gökdağ [s.208]
Köktürkçeden Türkiye Türkçesine / Ahmet B. Ercilasun [s.220]
(Kök) Türk Harfli Eski Türk Yazıtları / Cengiz Alyılmaz [s.230]
Orhon Türkçesinin Eskiliği ve Anlatım Gücünün Tanığı bir Fiil: Ber- / Salih Demirbilek [s.239]
Tarihsel Coğrafya, Dil ve Kültür Bağlamında Uygurlar Üzerine Değerlendirmeler / A. Melek Özyetgin [s.244]
Uygur Kağanlığı Dönemi Kağan, Kumandan Yazıtları ve Günümüzdeki Durumları / Osman Mert Ötüken [s.252]
Karahanlı Dönemi Türkçesi
Karahanlı Türkçesi / Galip Güner [s.260]
Türkçenin İlk Âlimi Kaşgarlı Mahmûd ve Eseri Dìvanü Lugati’t-Türk / Mehmet Vefa Nalbant [s.278]
Kutadgu Bilig ve Dili Hakkında / Ferruh Ağca [s.287]
Kutadgu Bilig’in Türkçe Öğretimi Açısından Önemi / Fahri Temizyürek [s.304]
Harezm ve Kıpçak Türkçeleri
Hârizm Türkçesi / Nuri Yüce [s.311]
Kıpçak Türkçesi / Hanifi Vural [s.325]
16. ve 17. Yüzyıllardaki Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesi ve Bu Dilde Yazılmış Kıpçakça Belgeler / Nadejda Özakdağ [s.340]
Çağatay Türkçesi
Çağatay Türkçesi / Mustafa Argunşah [s.357]
Türkçenin Harp Sanatıyla İlgili Önemli Bir Yadigârı: Münyetü’l- guzat / Mustafa Uğurlu [s.374]
Eski Anadolu Türkçesi
Oğuz Türkçesi ve Anadolu’da Türk Yazı Dilinin Kuruluşu / Zeynep Korkmaz [s.379]
Beylikler Döneminde Tercüme Eserler ve Türkçenin Söz Varlığı / Ahmet Nahmedov [s.410]
Sultan Veled’in Türk Diline Hizmetleri / Ahmet Sevgi [s.417]
Osmanlı Türkçesi
Osmanlı Türkçesi / Ahmet B. Ercilasun [s.419]
Osmanlı Türkçesi / Mertol Tulum [s.428]
Lisan-ı Türkî (Osmanî) / Şemseddin Sami [s.438]
Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi’nde Ölüm Örtmeceleri / Erkan Hirik [s.441]
Şer‘iyye Sicillerinin Türk Dili ve Kültürü Açısından Kaynak Değeri / Senem Karagöz [s.452]
TÜRK DÜNYASI LEHÇELERİ
Güneybatı (Oğuz) Grubu
Metne Dayalı Dil Bilgisi (Türkmen Türkçesi Örneği) / Önder Çağıran [s.463]
Afşar Türkleri (Güney Azerbaycan) Ağzı / Talip Doğan [s.470]
İran’da Horasan Türkleri ve Dilleri / Sultan Tulu [s.479]
Günümüzde Gagauzlar ve Gagauzca / Ülkü Çelik Şavk [s.484]
Kuzeybatı (Kıpçak) Grubu
Tatar Türkçesinin Dil ve Düşünce Birliğine Yansıması / G.R. Guliullina [s.492]
Tatar Türkçesinin Öğretimi Hakkında / K.S. Fethullova [s.496]
Güneydoğu (Çağatay) Grubu
Özbek Türkçesi Üzerine / Feridun Tekin [s.499]
Coşkun Özbekçenin Fonetiği / Mustafa Volkan [s.512]
Kuzeydoğu (Sibirya) Grubu, Çuvaşça, Yakutça
Güney Sibirya Türk Dillerinin Ayırdedici Morfolojik Özellikleri Üzerine Bir Deneme / Eyüp Bacanlı [s.524]
TÜRK DÜNYASINDA ORTAK DİL VE YAZI
Türk Dünyasında Ortak Dil
Türk Dünyasının Birliği ve Dayanışması Problemi / Halil İnalcık [s.533]
Türk Dilinin Problemleri, Perspektifleri ve Yapılacak Çalışmalar / Mehman Musaoğlu [s.539]
İslam-Türk Medeniyetinin Ortak Dili Olarak Türkçe / Mehmet Şeker [s.559]
Türk Dünyasında İletişim Dili Meselesi / Bilgehan Atsız Gökdağ [s.562]
Türk Dünyasında Ortak İletişim Dili Üzerine / Kamil Veli Nerimanoğlu [s.568]
Türk Dünyası ve Ortak İletişim Dili / Zeki Kaymaz [s.580]
Türk Dünyasında İletişim Dili / Yakup Ömeroğlu [s.585]
Türk Dünyasında Ortak Dil Meselesi / Yahya Akengin [s.588]
Türkçenin Vâdettiği İmkânlar / Alâaddin Korkmaz [s.591]
Tarih Boyunca Türklerin Kullandıkları Ay Adları ve Türk Dünyası Ortak Ay Adları Önerisi / Ünal Kalaycı [s.598]
Türk Dünyasında Ortak Yazı
Türk Dünyasında Ortak Alfabe Arayışları / Nevzat Özkan [s.606]
Ortak Türk Kimliği İçin Ortak Yazı Dili Gereklidir / Yavuz Akpınar [s.629]
XX. Yüzyıl Başlarında Türk Lehçelerinin Söz Varlığındaki Ortaklıklar Üzerine: 1905 Kazan Baskısı Muhammediye Örneği / Şükrü Halûk Akalın – G. L. Faritovna [s.636]
Türk Dünyasında Ortak Bilişim Terimleri Üzerine / Belgin Tezcan Aksu [s.639]
TÜRKÇENİN YAPISI, İMLÂSI VE ÖZELLİKLERİ
Sorun Türçede mi? / Şükrü Halûk Akalın [s.645]
Türkçenin Yapısı ve İmlâsı
Coşkun Türkçede Fonetik-İmlâ ve Morfoloji İlişkisi / Mustafa Volkan [s.662]
Dilimizin Yapısı Işığında İmla / Yazım ve Telaffuz Yanlışları ve Bu Yanlışların Dile Yansımaları / Reşide Gürses [s.673]
Türkiye Türkçesinin ‘Emir Kipi’ Açısından Dünya Dilleri Arasındaki Konumu / Bilgehan Atsız Gökdağ – Çiğdem Usta [s.689]
Türkçe Sıfatların Öğretiminde Terim Seçimi / Bilgehan Atsız Gökdağ [s.699]
Türkiye Türkçesindeki Deyimler Üzerine Bir Değerlendirme / Ahmet Turan Sinan [s.706]
Kelime Türetmekten Vaz mı Geçtik? / Saim Sakaoğlu [s.727]
Türkçemizde Halk Etimolojisi ve Yerlileştirme / Ali Yıldırım [s.731]
Türkçede Terim Üretme Denemeleri ve Oktay Sinanoğlu Örneği / Şerif Ali Bozkaplan [s.741]
En Eski Dil: Türkçe
Türk Dilinin Yaşı veya Türk Dilinin Tarihî Derinliği / Osman Fikri Sertkaya [s.747]
Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri ve Önemi / Gürer Gülsevin [s.753]
En Eski Dil: Türkçe / Hasan Celâl Güzel [s.759]
En Zengin Dil: Türkçe
Türk Dili ve Kültürünün Zenginliği / Tuncer Gülensoy [s.761]
Dillerin Zenginliği ve Türkçe / Ahat Üstüner [s.775]
‘Dil’in Aidiyet Karakteri ve Türkçenin Gücü Üzerine Bir Deneme / Hüseyin Özbay [s.782]
En Zengin Dil: Türkçe / Hasan Celâl Güzel [s.789]
Türkçenin Renklere Dayalı Söz Varlığı / Salim Küçük [s.791]
En Âhenkli Dil: Türkçe
Türkçe ve Estetik / Ertuğrul Yaman [s.804]
Türkçe’nin Ses Boyutu: ‘TRT Türkçesi’ Savunulmalı mı? / Ahmet Turan Alkan [s.808]
Dil Kültürdür: Kelimedir, Yapıdır, Musikidir / İskender Öksüz [s.810]
En Âhenkli Dil: Türkçe / Hasan Celâl Güzel [s.815]
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRKÇESİ, ARAYIŞLAR VE SORUNLAR
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Son Yüzyıl
Türkçe Bağlamında Osmanlı İmparatorluğu Döneminden Günümüze Dil Politikaları / Fatma Açık [s.819]
Harf Devrimi ve Türkçe’nin Evine / Metinlere Dönüşü / Ramazan Korkmaz [s.829]
Türkçenin Son Yüzyılı / Nâzım H. Polat [s.834]
Türk Dil Devrimi ve Atatürk’ün Arayışları
Cumhuriyet Döneminde Türkçe / Şükrü Halûk Akalın [s.840]
Türk Harf İnkılabının Türk Dili ve Türk Kültürüne Katkıları / Kemal Çelik [s.867]
Atatürk ve Dil Devrimi / Hasan Celâl Güzel [s.876]
Türkçenin Makûs Talihi / Beşir Ayvazoğlu [s.878]
Türkiye’de Türk’e ve Türkçeye Tuzak / Yavuz Bülent Bâkiler [s.884]
Maya’nın Mayası: Dil / Lütfü Şehsuvaroğlu [s.894]
Durgunlaşan Türkçe / Yunus Zeyrek [s.914]
İnönücü Kültür Devrimi ve Dilde Tasfiyecilik
‘İnönücü Kültür Devrimi’ ve Dilde Tasfiyecilik / Ahmet Kemal Yahyaoğlu [s.923]
Yasa Resmî Dilde Frenkleşme / Ş. Alpaslan [s.937]
Türkçenin Serencâmı Hakkında / Ömer Tuğrul İnançer [s.952]
Dilde Marksist Tasfiyecilik / Hasan Celâl Güzel [s.956]
TÜRKÇENİN ÖNEMLİ MESELELERİ
Yabancı Dille Eğitim
Yeni Türkiye Nasıl Olacak? / Oktay Sinanoğlu [s.961]
Türk Aydınlanmasının Hızını Kesen En Büyük Engel: Yabancı Dille Öğretim / Aydın Köksal [s.964]
Yabancı Dille Eğitim ve Bilim Dergileri / Mümin Köksoy [s.974]
Yabancı Dille Eğitim ve Basamaklı Kur Sistemi Projesi / Hasan Celâl Güzel [s.981]
Türkçenin Yabancılaştırılması
Türkçe Yeradlarının Değişim Dönüşüm Süreci ve Bu Çerçevede Türkiye’deki Güncel Tartışmalara Bir Bakış / İbrahim Şahin [s.984]
Anadili Eğitimi, Anadiliyle Eğitim ve Resmî Dil ile İlgili Tartışmalar ve Dilbilimsel Yaklaşım Sorunları / H. Ömer Karpuz [s.991]
Dilbilim Açısından Q, W, X / Zeynel Kıran [s.996]
Türk Alfabesine Eklenen ‘Qq-Ww-Xx’ Harfleri ve Tartışmalar / Necati Demir [s.998]
Güncel Alfabe Tartışmaları Hakkında / Nurettin Demir [s.1002]
Türk Ocakları Genel Merkezi’nin ‘Demokratikleşme Paketi’nde Yer Alan Dil ile İlgili Düzenlemeler Hakkında Açıklaması / [s.1007]
Türkçenin Yanlış Kullanımı
Sözü Anlamına, Telaffuzuna, Cümledeki Yerine ve Yazımına Göre Kullanma / Hamza Zülfikâr [s.1010]
Türkçenin Güncel Sorunları / Cahit Kavcar [s.1022]
Çeviriyazı Yanlışları / Mustafa Canpolat [s.1031]
‘Anlatım Bozukluğu’ Üzerine Düşünceler / Levent Kurgun [s.1034]
Üniversite Öğrencilerinin En Sık Yaptığı Dil Yanlışları: Yazım ve Noktalama / Özden Savaş [s.1050]
DÜŞÜNCE, KÜLTÜR, BİLİM VE EĞİTİM DİLİ TÜRKÇE
Düşünce ve Dil
Düşünce Özrü Bağlamında Dilde Kirlilik ve Kültürel Köksüzleştirme / Ali Güler [s.1057]
‘Millet’ veya ‘Ulus’ Kavramının Tarihi Gelişimi / Ahmet Özgiray [s.1070]
Toplumun Kuruluşunda Dilin Rolü / Ayşe Gül Soncu [s.1073]
Kültür ve Dil
Dili Yeniden Bir Kültür ve Medeniyet Taşıyıcısı Yapmak veya ‘Lâl’ ve ‘Kör’ Olmak / Üzeyir İlbak [s.1085]
Dil, Kültür ve Dil Bilim / İsmet Çetin [s.1099]
Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımı ve Değerler Eğitimin Yeri / Murat Özbay [s.1102]
Kültür Temelli Eğitim Nedir? / Ayşe Derya Eskimen [s.1110]
Halkbiliminin 40. Yılında Türkiye Türkolojisine Stratejik Bakış / Yaşar Kalafat [s.1115]
Bilim Dili Türkçe
Türkçe Bilişim Terimlerinin Yarım Yüzyıllık Öyküsü ve Bilim Dili Türkçenin Türkiye ve Türkler İçin Önemi / Aydın Köksal [s.1120]
Bilim Dili Olarak Türkçe / Muammer Tuna [s.1138]
Bilgisayarlı Dil Bilimi / Eşref Adalı [s.1146]
Eğitim Dili Türkçe
Yabancılara Türkçe Öğretimi / Muammer Nurlu [s.1161]
Batı Avrupa’da Türkçe Öğretiminin Önemi ve Mevcut Uygulamalar / Kutlay Yağmur [s.1173]
Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımız ve Türkçe / Kemal Yurtnaç [s.1187]
Yurt Dışındaki Türk Çocuklarının Yazılı Anlatım Becerilerinin Geliştirilmesi İçin Yapılabilecek Etkinlikler / Fahri Temizyürek – Mete Yusuf Ustabulut [s.1192]
İlköğretim ve Ortaöğretimde Dil Öğretimi, Türkiye ve İngiltere Örneği / Yasemin Uzun Tulgar [s.1202]
Geçmişten Günümüze İran’ın İzlediği Dil Politikaları ve Türkçe Öğretimi / Kayhan İnan [s.1207]
Dil Politikaları Bağlamında AB ve Türkiye’de Türkçenin Sorunları / Erhan Durukan [s.1221]
Türkçenin Eğitim ve Öğretiminden Kimler Sorumlu? Kimler Yetkili? / Hüseyin Ağca [s.1229]
KİTLE HABERLEŞME ARAÇLARINDA TÜRKÇE
Kitle Haberleşme Araçlarının Etkisi
Kitle Haberleşme Araçlarının Gençlerin Dil ve Anlam Algısına Etkisi / Ejder Çelik [s.1243]
Görsel Medya
Görsel Medyada Türk Dilinin Kullanımı / Sedat Cereci [s.1257]
İyi Akşamlar Sayın Seyirciler / Şener Mete [s.1271]
Türkçe ve Spikerlik / Bengül Erdamar [s.1282]
Dilimizi Doğru Kullanmak Vatandaşlık Görevidir / Tansu Polatkan [s.1286]
Bu Ülkenin İnsanlarından Koparılan Dilleri ve Görsel ve İşitsel Medyada Dilin Kullanımı / Oğuz Haksever [s.1288]
Çocuklara Yönelik Televizyon Kanallarında Dil Kullanımı / Özgür Kasım Aydemir [s.1292]
Kelime Öğretiminde Çizgi Filmlerin Yeri: Pepee / Zekerya Batur-Tuba Nur Beyret [s.1297]
Yazılı Basın
Medyada Türkçenin Kullanımı Üzerine / Engin Yılmaz [s.1305]
Basın Dili Üzerine Değerlendirmeler / Turgut Tok [s.1316]
Basında İmla Kullanımı: Hata Analizi Çerçevesinde Yazım Kılavuzuna Eleştirel Bir Bakış / Derya Duman [s.1325]
Medyada Dil Kargaşası / Hasan Celâl Güzel [s.1334]
Sosyal Medya
İnternet Haber Sitelerinde Yorumlanan Türkçe / Betül Bülbül Oğuz [s.1337]
Sosyal Medya ve Dil Sorunu / Mehmet Gül [s.1343]
TÜRKÇENİN GELECEĞİ
Dil ve Teknoloji
Yeni Nesil İletişim Araçlarının Nesiller Arası Kültür Transferine Etkileri / Osman Özsoy [s.1355]
Bilgisayarla Sözlük Yapımı / Ceval Kaya [s.1366]
F Klavye ve Türkçe / Şükrü Halûk Akalın [s.1369]
Derlem Dil Bilimi / B. Tahir Tahiroğlu [s.1372]
Bir Kimlik Tutumu ve Bir Ad Seçimi Olarak e-posta Adresleri / A. Mevhibe Coşar [s.1378]
Dünyada Türkçenin Yaygınlaşması
Dünyada Türkçenin Yaygınlaşması / Ali Fuat Bilkan [s.1385]
Yunus Emre Enstitüsü ve Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi / Hayati Develi [s.1389]
Türkçe Hak Ettiği Yere Gelmeli / Serdar Çam [s.1395]
Türkçenin Yaygınlaşması / Nevzat Yalçıntaş [s.1398]
Yabancılara Türkçe Öğretimi’nde ‘Dilset Yayınları’ Örneği / Tuncay Öztürk [s.1408]
Türkçenin Küresel Aktörü: Anadolu Dil ve Kültür Merkezleri / Tuncay Öztürk [s.1419]
Türk Okullarının Türk Diline Katkıları / Nuh Gönültaş [s.1421]
Dünya Dili Türkçe
Güzel Türkçemiz Dünya Dili Olmalı / Hikmet Özdemir [s.1426]
Türkçe Gider mi? / Mehmet Aydın [s.1433]
Küreselleşme Sürecinde Türkçeyi Etkileyen İki Batı Dili ve XXI. Yüzyılda Türkçe / Adnan Mahiroğulları [s.1440]
Dünyâ Dili Olarak Muhteşem Türkçe / M. Hâlistin Kukul [s.1452]
Dünya Dili Türkçe / Hasan Celâl Güzel [s.1463]
ÇEŞİTLEMELER
Misyoner Şarkiyatçı İl’minskiy’in Çarlık Rusyası’nın Hristiyanlaştırma ve Ruslaştırma Politikalarındaki Yeri / Mehmet Aça [s.1464]
Bahtiyar Vahapzade’nin Ana Dili Uğruna Olan Mücadelesinin Ana Hatları / Kamil Veli Nerimanoğlu [s.1478]
Mehdiyev Türk Ermeni Dil İlişkileri ve Türkçenin Ermeniceye Etkisi / Gaffar Çakmaklı [s.1482]
Zazalar ve Zaza Dili / Ahmet Buran [s.1491]
Türk İşaret Dili / Şükrü Halûk Akalın [s.1496]
Anadolu’da Gizli Diller / Mahmut Sarıkaya [s.1503]
İki Cinse Ortak Olan Kişi Adları / Emine Gürsoy Naskali [s.1514]
Mizah Dili Olarak Türkçe / Çiğdem Usta [s.1518]
Türkçe’deki Meslekî Yeminlerde Vatandaş(lık) Kavramı / Mustafa Şenel [s.1526]
Türk Sözlükbilimi / Erdoğan Boz [s.1533]
Biz Dili veya Dilde Mutluluk / Nevzat Bayhan [s.1541]
Türkçeyi Sevmek / Aysel Yüksel [s.1547]
FANTEZİK YAZILAR
Bir New York Rüyası / Oktay Sinanoğlu [s.1550]
‘Dil Yâresi’ / Hasan Celâl Güzel [s.1554]
Diliniz Kopsun İnşaallah! / Hasan Celâl Güzel [s.1556]

Tüm Sayılar

2020

Özel Yetenekliler – Tarım Politikaları – TBMM 100. Yılı

 

2019

Kültür Politikaları – Azerbeycan – İlk Dönem Türkçe İslami Eserler

 

2018

Hasan Celâl Güzel – Türk Dili

 

2017

İslam Dünyası – Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi – Misâk-ı Milli

 

2016

Bilim ve Teknoloji – Ortadoğu

 

2015

Kafkaslar – Rumeli ve Balkanlar – Çanakkale

 

2014

Ermeni Meselesi – Türk Eğitimi – Türk Musikisi – Yeni Türkiye

 

2013

Türkçe – Türk Dünyası – Yargı Reformu – Başkanlık Sistemi – Yeni Anayasa