İçindekiler

1. Cilt: İlk Çağ

Birinci Bölüm


Türk Tarihi Üzerine Çalışmalar ve Genel Değerlendirmeler


Türk Tarihi Üzerinde Çalışmalar

Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu [s.55-60]

 


Osmanlı Tarihinde Dönemler

Prof. Dr. Halil İnalcık [s.61-72]

 


Türk Tarihi Kronolojisi

Şevket Koçsoy [s.73-188]

 


Türk Tarihi ve Sosyolojimiz

Prof. Dr. Baykan Sezer [s.189-194]

 


Türk Tarihine Bakışımız Nasıl Olmalıdır?

Nihal Atsız [s.195-201]

 

 

İkinci Bölüm


Türklerin Coğrafyası, Nüfusu, Soy Kütüğü ve Kurdukları Devletler


Nüfus ve Coğrafya


Türklerin Demografisi (1950-2025)

Doç. Dr. Zakir B. Avşar – Ferruh Solak – Selma Tosun [s.205-241]

 


Türk Dünyası’nın Coğrafyası

Prof. Dr. İbrahim Atalay [s.242-259]

 


Türklerin Soy Kütüğü ve Kurdukları Devletler


Türklerin Soy Kütüğü

Prof. Dr. Salim Koca [s.260-265]

 


Tarihte Türk Devletleri ve Hâkimiyet Alanları

Prof. Dr. Ramazan Özey [s.266-276]

 


“Türk” Adının Tarihi, Türklerin Anayurdu ve Kökeni


Türklüğün En Eski Zamanları

Prof. Dr. Tuncer Baykara [s.277-307]

 


Tarihte “Türk” Adı

Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu [s.308-315]

 


Etnolojiye Dayanan Cihan Tarihinin Işığı Altında İlk Türklük ve İlk İndo-Germenlik

Prof. Dr. Wilhelm Koppers [s.316-334]

 


Toplum-Devlet Ülküsü Olarak Tarihte Türklüğün Oluşması

Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı [s.335-349]

 


Tarihte Türklük

Prof. Dr. László Rásonyi [s.350-377]

 


Türklüğün Eski Çağı

Prof. Dr. Gyula Németh [s.378-387]

 


Ortaçağ Orta Asyası’nda Türkistan ve Turan

Yrd. Doç. Dr. Scott Levi [s.388-392]

 


Ural-Altay ve Altay Dil Teorisi

Doç. Dr. Emine Yılmaz – Doç. Dr. Nurettin Demir [s.393-401]

 


İç Avrasya ve Türkçe Konuşan Halkların Tarihleri

Doç. Dr. David Christian [s.402-408]

 


Türklerin Kökeni Hakkında Bazı Görüşler


Türk Tarih Tezleri

Ord. Prof. Dr. Reha Oğuz Türkkan [s.409-423]

 


Ön ve Orta Asya, Kafkasya, Karadeniz’in Kuzeyi, İdil-Ural ve Batı Sibirya’daki Eski Türkler

Prof. Dr. Mir Fatih Zekiyev [s.424-431]

 


Hititler Türk Müdür, Değil Midir?

Ord. Prof. Dr. Sedat Alp [s.432-434]

 


Ortadoğu’da Türklerin Varlığı Tartışmaları

Prof. Dr. Ekrem Memiş [s.435-450]

 


Mezopotamya ve Anadolu Medeniyetleri İle İlişkiler

Prof. Dr. Hüseyin Sever [s.451-456]

 


Sümerce İle Türk Dilinin Tarihi İlişkisi

Prof. Dr. Gürer Gülsevin [s.457-459]

 

 

Üçüncü Bölüm


Orta Asya’nın En Eski Kültürleri / Çin Medeniyeti İle İlişkiler


Orta Asya’nın En Eski Kültürleri ve Çin Medeniyeti İle İlişkiler

Prof. Dr. Özkan İzgi [s.463-477]

 


Orta Asya’nın En Eski Kültürleri


Orta Asya’nın Paleocoğrafik Evrimi ve İnsan Topluluklarına Etkisi

Prof. Dr. Mümin Köksoy [s.478-485]

 


Orta Asya’nın Tarih Öncesi: Alt, Orta ve Üst Yontma Taş Çağı

Prof. Dr. Leonid B. Vishnyatsky [s.486-493]

 


İç Asya’da Milattan Önceki Binyılda Türklerin Atalarına Atfedilen Kültürler

Prof. Dr. Emel Esin [s.494-517]

 


Tagar Kültürü

Prof. Dr. Nikolai Bokovenko [s.518-525]

 


M.Ö. Ix-VII. Yüzyıllarda Sayan-Altay Göçebeleri

Prof. Dr. Leonid Marsadolov [s.526-532]

 


Çin Medeniyetleri İle İlişkiler


Eski Çin Kültürü ve Türkler

Prof. Dr. Wolfram Eberhard [s.533-539]

 


Sincan ve Çin’deki Kazakların Fiziksel Antropolojileri İle İlgili Yeni Veriler

Dr. Gyula Henkey – Izabella Horvath [s.540-543]

 


Erken Türk Kalıntıları İçin Bir Araştırma: Sincan’ın Tiyan Şan Bölgesindeki Yeni Arkeolojik Keşifler

Dr. Sergei V. Alkin [s.544-553]

 


Çin’in Resmi Hanedanlık Kayıtlarında Türk Kavimlerine Ait Monografiler

Prof. Dr. Dr. Sema Orsoy [s.554-572]

 

 

Dördüncü Bölüm


Bozkırın Eski Toplulukları: Avrasya’da Saka Çağı

İskitler

Prof. Dr. Abdülhaluk Çay – Doç. Dr. İlhami Durmuş [s.575-596]

 


Ön Asya Dünyasında İlk Türkler: Kimmerler ve İskitler

Prof. Dr. M. Taner Tarhan [s.597-610]

 


Sakalar

Prof. Dr. Igor Vasilyeviç P’yankov [s.611-619]

 


İskitlerin Kimliği

Doç. Dr. İlhami Durmuş [s.620-627]

 


Yesi ve Çevresinde Sakalar

Doç. Dr. Muhammet Beşir Aşan [s.628-631]

 


Massagetler Hakkındaki Eski Kaynaklar

Dr. Abdülhalık Aytbayev [s.632-636]

 


Sarmatlar

Doç. Dr. İlhami Durmuş [s.637-647]

 

 

Beşinci Bölüm


Türklerin Göçleri ve Yayılmaları


Türklerin Göçleri ve Yayılmaları

Prof. Dr. Salim Koca [s.651-663]

 


İlk Orta Asya Sakinlerinin Göç Süreçleri

Dr. Abdülhalık Aytbayev [s.664-671]

 


Bilinmeyen İç-Asya

Prof. Dr. Lajos Ligeti [s.672-683]

 

 

Altıncı Bölüm


Asya Hunları


Hunlar


Büyük Hun Devleti

Prof. Dr. Salim Koca [s.687-708]

 


Hun İmparatorluğu’nun Kuruluşu ve Yükselişi

Yrd. Doç. Dr. Nicola Di Cosmo [s.709-719]

 


Yenisey’in Batısındaki Hun Arkeolojik Kalıntıları

Dr. Miklós Érdy [s.720-728]

 


I-İ Chih-İ / I-İ-Fa-İ ve “Beş Tuzak” (Çinlilerin Hunları Yıkmak İçin Uyguladıkları Temel Stratejiler)

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Tezcan [s.729-742]

 


Hun İmparatorluğu İle Çin’in Doğu Türkistan Mücadelesi

Prof. Dr. Risalet Kerimova [s.743-748]

 


Hun Konfederasyonunun Bölünmesi ve Yıkılması

Prof. Dr. Richard R. Crespigny [s.749-757]

 


Kuzey Liang Hun Devleti

Tilla Deniz Baykuzu [s.758-762]

 


Chang-Chien’in Seyahat Raporuna Göre Hunlar Dönemindeki Orta Asya

Dr. Nuraniye Hidayet Ekrem [s.763-775]

 

Vusunlar

Prof. Dr. Sergei Yatsenko [s.776-781]

 


Vusunlar

Doç. Dr. İlhami Durmuş [s.782-788]

 


Kuşanlar ve Akhunlar


Kuşanların Menşei

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Tezcan [s.789-814]

 


Hindistan’da İlk Türk Hakimiyeti: Kuşanlar ve Akhunlar

Prof. Dr. Salim Cöhce [s.815-820]

 


Kuşan Devleti

Prof. Dr. Awadh Kishore Narain [s.821-826]

 


Akhunlar

Prof. Dr. Enver Konukcu [s.827-830]

 


Akhunlar (Kionit / Hyon) ve Eftalitler Çağında Maveraünnehir ve Horasan’da Türkler

Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut [s.831-844]

 


Akhunluların Kalıntısı Olarak Kalaçlar (Halaçlar)

Prof. Dr. Enver Konukcu [s.845-849]

 

 

Yedinci Bölüm


Avrupa Hunları


Avrupa Hunları

Prof. Dr. Şerif Baştav [s.853-886]

 


Atilla ve Hunları

Prof. Dr. Gyula Németh [s.887-901]

 


Büyük Hun Hükümdarı Atilla

Yrd. Doç. Dr. Ali Ahmetbeyoğlu [s.902-920]

 


Kafkasya’da Hunlar

Doç. Dr. Tarık Dostiyev [s.921-927]

 


Hsiung-Nu ve Hunlar Arasında Üç Arkeolojik Bağlantı

Dr. Miklós Érdy [s.928-941]

3. Cilt: İlk Çağ

Onaltıncı Bölüm


Eski Türklerde Toplum ve Ekonomi


Eski Türklerde Sosyal ve Ekonomik Hayat

Prof. Dr. Salim Koca [s.15-37]

 


Sosyal Gelenekler


Orun ve “Ülüş” Meselesi

Prof. Dr. Abdülkadir İnan [s.38-43]

 


Türklerde Yılbaşı ve Bahar Geleneği

Prof. Dr. Ahmet Pirverdioğlu [s.44-50]

 


Eski Türklerde Bayram ve Festivaller

Prof. Dr. Salim Koca [s.51-57]

 


Eski Türklerde Evlenme Gelenekleri

Prof. Dr. Ali Erkul [s.58-66]

 


Eski Türklerde Yas ve Ölü Gömme Âdetleri

Yrd. Doç. Dr. Yıldız Kocasavaş [s.67-75]

 


Türklerde Mezar Geleneği

Dr. Alım Karamürsel [s.76-79]

 


Cuci Ulusu’nun Cenaze Törenlerinde At Kurban Edilmesi

Dr. Dmitry Dubrovsky [s.80-87]

 


Toplum


Eski Türklerin Hususî Hukuku

Ord. Prof. Dr. Sadri Maksudi Arsal [s.88-96]

 


Eski Türklerde Aile

Prof. Dr. Ali Erkul [s.97-106]

 


Eski Dönemlerden Anadolu’ya Türk Sosyal Dayanışma Kurumları

Prof. Dr. M. Alemdar Yalçın [s.107-122]

 


Erken Dönem Türklerinde Defin İşlemleri

Dr. Ciro Lo Muzio [s.123-128]

 


Orduğ (Başlangıçtan Selçuklulara Kadar Türk Hakan Şehri)

Prof. Dr. Emel Esin [s.129-149]

 


Anadolu Öncesi Türk Kenti

Doç. Dr. Yılmaz Can [s.150-160]

 


Vı-Ix Yüzyıllarda Kazakistan’daki Şehirler ve Yerleşik Kültür

Prof. Dr. Karl Baipakov [s.161-166]

 


Kırgızlarda Dinî ve Sosyal Hayat

Prof. Dr. Mustafa Erdem [s.167-176]

 


Kıpçaklarda Sosyo-Kültürel ve Dinî Yapı

Doç. Dr. Ahmet Gökbel [s.177-190]

 


Kuman-Kıpçaklarda Toplum ve Kültür Hayatı

Yrd. Doç. Dr. Muallâ Uydu Yücel [s.191-195]

 


Eski Türk Çocuk Oyunlarından Tepük ve Yaşayan Varyantları

Prof. Dr. İbrahim Yıldıran [s.196-200]

 


Ekonomi


Kağanlar ve Armağanlar

Prof. Dr. Sencer Divitçioğlu [s.201-208]

 


Türgişlerden Büyük Uygurlara Türk Kağanlıklarının Para Birimleri

François Thierry [s.209-221]

 


İpek Yolu ve İnsanlık Tarihinideki Önemi

Prof. Dr. Boris Ya. Stavisky [s.222-233]

 


Eski ve Orta Çağ Dönemlerinde Büyük İpek Yolu Üzerindeki Orta Asya Türkleri

Prof. Dr. Yuriy F. Buryakov [s.234-242]

 


İpek Yolunda Kafkaslar

Prof. Dr. Anna A. Ierusalimskaya [s.243-250]

 


III-X. Yüzyıllarda Doğu Türkistan’da Dokumacılık

Prof. Dr. David Gudiashvili [s.251-257]

 

 

Onyedinci Bölüm


Eski Türklerde Düşünce, Din ve Bilim

Düşünce ve Din


Eski Türklerde Din ve Düşünce

Prof. Dr. Harun Güngör [s.261-282]

 


Türklerde Ahlâk

Ziya Gökalp [s.283-289]

 


Eski Türk Dini

Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu [s.290-304]

 


İslamiyetten Önceki Türk İnancına Dair

Doç. Dr. Ahmet Doğan [s.305-319]

 


Eski Türklerde Tek Tanrı İnancı

Yrd. Doç. Dr. Fatma Ahsen Turan [s.320-325]

 


Gök Tanrı İnancı

Yrd. Doç. Dr. Yıldız Kocasavaş [s.326-329]

 


Eski Türklerde Gizli Tabiat Kuvvetlerine İnanma (İye İnancı)

Doç. Dr. Celâl B. Memmedov [s.330-337]

 

 


Eski Türklerde Tabiat Kuvvetlerine İnancın Destanlarda Tasviri

Doç. Dr. Nezaket Hüseyn Kızı [s.338-344]

 


Eski Oğuzların İnanışları ve Mitolojik Görüşleri

Doç. Dr. Nazim Paşayev – Doç. Dr. Valide Paşayeva [s.345-357]

 


Seyahatnamelere Göre Göktürklerde Budizm

Dr. Erkin Ekrem [s.358-374]

 


Türkistan’da Zerdüştlüğün Yayılması ve Etkileri

Yrd. Doç. Dr. İskender Oymak [s.375-384]

 


Avrupa Hunları ve Hıristiyanlık

Yrd. Doç. Dr. Turhan Kaçar [s.385-391]

 


Müslüman Türklerde Şamanizm Kalıntıları

Prof. Dr. Abdülkadir İnan [s.392-399]

 


Bilim

Eski Türklerde Bilim

 

Prof. Dr. Esin Kahya [s.400-418]

 


Türklerde Sayı Sistemleri

Doç. Dr. Zeki Kaymaz [s.419-426]

 


Türk Kültüründe Yönler

Doç. Dr. Ali Rafet Özkan [s.427-433]

 


Türklerin Kullandıkları Takvim Çeşitleri

Dr. Tevfik Temelkuran [s.434-440]

 


Uygurlarda Matbaa

İsmet Binark [s.441-448]

 


İslam Öncesi Orta Asya Türk Dünyasında Tababet

Prof. Dr. Ali Haydar Bayat [s.449-459]

 


Eski Türklerde Müzik İle Tedavi

Yrd. Doç. Dr. Rahmi Oruç Güvenç [s.460-467]

 


Eski Türklerde Silah

Prof. Dr. Yuliy S. Hudyakov [s.468-477]

 

 

Onsekizinci Bölüm


Eski Türklerde Dil ve Edebiyat


Eski Türklerde Dil ve Edebiyat

Prof. Dr. Sema Barutçu Özönder [s.481-501]

 


Eski Türk Destanları ve Mitolojisi


Türk Destanının Tasnifi

Ord. Prof. Dr. Zeki Velidi Togan [s.502-510]

 


Oguz Kağan-Oğuz Han Destanı

Prof. Dr. Mehmet Kaplan [s.511-519]

 


Oğuz Kağan Destanı Üzerine Yeni Düşünceler

Prof. Dr. Fuzuli Bayat [s.520-526]

 


Ergenekon Destanı

Prof. Dr. Dursun Yıldırım [s.527-543]

 


Bozkurt Efsanesi

Ord. Prof. Dr. Zeki Velidi Togan [s.544-546]

 


Manas Destanı ve Kırgız Halk Edebiyatı

Yrd. Doç. Dr. Naciye Yıldız [s.547-553]

 


Destanlarda ve Tarihî Kaynaklarda Alp Er Tunga (Efrâsiyâb)

Dr. Mustafa Aksoy [s.554-568]

 


Altay-Türk Destancılık Geleneği ve Maaday-Kara Destanı

Dr. Selahaddin Bekki [s.569-579]

 


Eski Bir Türk Boyu Müytenler ve Menşe Efsaneleri

Prof. Dr. Ahmet Nahmedov [s.580-583]

 


Türk Destanlarında Bazı Ortak Motifler

Yrd. Doç. Dr. Hasan Köksal [s.584-596]

 


Eski Türk Destanlarında Metrik Sistem

Yrd. Doç. Dr. Esra Karabacak [s.597-599]

 


Türk Kültüründe ve Tarihinde Nevruz

Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Tepekaya [s.600-610]

 


Tarihte ve Mitolojide Nevruz

Yrd. Doç. Dr. Hasan Tutar [s.611-621]

 


Türk Mitolojisinde Su Kültü ve Yada Taşı

Ekrem Ayan [s.622-629]

 


Eski Türklerde Dil


Türk Dili Tarihine Kısa Bir Bakış

Prof. Dr. Tuncer Gülensoy [s.630-635]

 


Türk Lehçelerinin Sınıflandırılması

Dr. Ufuk Tavkul [s.636-644]

 


Eski Türk Tarihi ve Kültürü Üzerine Düşünceler

Prof. Dr. Vasily V. Barthold [s.645-665]

 


Halaç Dilinde Oğuzca Unsurlar

Dr. Gábor Vörös [s.666-670]

 


Eski Uygur Dönemi Türk Dili ve Edebiyatı

Yrd. Doç. Dr. Cevdet Şanlı [s.671-677]

 


Macar Dilinde Bulunan Osmanlı Öncesi Türkçe Kelimeler

Dr. Rishat Saifutdinov [s.678-683]

 


Avarların Dil Sorunu ve Karpat Havzasında İki Avarca Kelime

Dr. Sandor Szatmari [s.684-691]

 


Kıpçakların Dili

Yrd. Doç. Dr. Can Özgür [s.692-698]

 


Codex Cumanicus

Yrd. Doç. Dr. Jale Demirci [s.699-703]

 


İngilizcedeki Türkçe Kökenli Sözcükler

Irek Bıkkinin [s.704-710]

 


Eski Türklerde Yazı


Moğolistan’daki Eski Türkçe Kitâbeler

Prof. Dr. Wilhelm Thomsen [s.711-726]

 


Eski Türk Yazıtları

Prof. Dr. Hüseyin Namık Orkun [s.727-734]

 


Göktürk Yazıtları

Prof. Dr. Mehmet Kaplan [s.735-739]

 


Türklerde Alfabe ve Kimlik

Dr. Hatice Şirin [s.740-753]

 


Orhun Yazıtları

Yrd. Doç. Dr. Cengiz Alyılmaz [s.754-764]

 


Göktürk Yazısı

Yrd. Doç. Dr. İsmail Doğan [s.765-775]

 


Avrasya’da Runik Yazı

Turgay Kürüm [s.776-785]

 


Eski Türklerde Edebiyat


Budist Uygur Edebiyatı

Prof. Dr. Geng Shimin [s.786-800]

 


Dede Korkut Kitabı ve Türk Tarih Öncesi

Prof. Dr. Süleyman Aliyarlı [s.801-805]

 


Dede Korkut Kitabı’nda Alkışlar ve Kargışlar

Yrd. Doç. Dr. Dilaver Düzgün [s.806-810]

 


Türk Kültürünün Değerlendirilmesi İle İlgili Bir Öneri ve Kültür Değiştirme Alanında Önemli Bir Örnek: Kutadgu Bilig

Prof. Dr. Umay Türkeş – Günay [s.811-818]

 


Oguznâme

Dr. Mustafa Aksoy [s.819-824]

 

 

Ondokuzuncu Bölüm


Eski Türklerde Kültür ve Sanat


Eski Türklerde Kültür ve Sanat

Prof. Dr. Nejat Diyarbekirli [s.827-894]

 


Arkeolojik Kültür ve Sanat


Altay’daki Pazırık Kültürü (M.Ö. Vı-IV. Yüzyıllar)

Prof. Dr. Leonid Marsadolov [s.895-902]

 


Moğolistan ve Altaylar’daki Yeni Türk Heykelleri

Prof. Dr. Vladimir D. Kubarev [s.903-909]

 


Türklerde Taş Heykel ve Balballar

Prof. Dr. Oktay Belli [s.910-914]

 


İlk Çağ Orta Asya Şamanizminin Dinamikleri ve Taş Sanatı

Dr. Andrzej Rozwadowski [s.915-921]

 


Eski ve Çağdaş Türklerde Umay Tanrıçası Görüntüsünün Parçaları ve İkonografisi

Doç. Dr. Sergei G. Skobelev [s.922-926]

 


Eski Çağ ve Orta Çağ’da Türklerde Kurgan Yapma Geleneği

Prof. Dr. Oktay Belli [s.927-931]

 


Doğu Türkistan Budist Mağara Resimlerinde Müzik Enstrümanlarının Olağan Dışı Tasvirleri

Doç. Dr. Sanat Kibirova [s.932-936]

5. Cilt: Orta Çağ

Yirmialtıncı Bölüm


Tolunoğulları, İhşîdîler, Eyyûbîler


Tolunoğulları


Tolunoğulları

Doç. Dr. Nadir Özkuyumcu [s.15-38]

 

 


İhşîdîler


İhşîdîler

Doç. Dr. Nadir Özkuyumcu [s.39-59]

 

 


Eyyûbîler


Eyyûbîler

Prof. Dr. Ramazan Şeşen [s.60-76]

 


Önasya’da Bir Türk Devleti: Eyyûbîler (1175-1250)

Yrd. Doç. Dr. Muammer Gül [s.77-85]

 


Türkiye Selçuklu Devleti-Eyyûbî Münasebetleri

Yrd. Doç. Dr. Emine Uyumaz [s.86-96]

 

Yirmiyedinci Bölüm


Memlûkler


Mısır Memlûkleri (1250-1517)

Prof. Dr. Kâzım Yaşar Kopraman [s.99-126]

 


Yakın Doğu Türk-İslam Tarihinin Akışını Değiştiren Bir Meydan Savaşı: Ayn Calud

Yrd. Doç. Dr. Süleyman Özbek [s.127-133]

 


Orta Doğu’da Hâkimiyet Mücadelesi (1382-1447) Memlûk-Timurlu Münasebetleri

Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Kanat [s.134-143]

 

Yirmisekizinci Bölüm


İlk Müslüman Türk Devletlerinde Teşkilât


İlk Müslüman Türk Devletlerinde Teşkilât

Prof. Dr. Salim Koca [s.147-162]

 


Devlet Anlayışı ve Kurumları


Kutadgu Bilig ve Kültür Tarihimizdeki Yeri

Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu [s.163-178]

 


Kutadgu Bilig’de İktidar Kavramı ve Siyaset Anlayışı

Prof. Dr. Zafer Önler [s.179-186]

 


İlk ve Orta Zamanlarda Türklerde Devlet, Ülke ve Millet Fikri

Selim Karakaş [s.187-202]

 


Türk-İslam Devletlerinde Şûrâ

Yrd. Doç. Dr. Ali Galip Gezgin [s.203-209]

 


Müslüman Türk Devletlerinde Dîvân-I Mezalim Kurumu

Prof. Dr. Vecdi Akyüz [s.210-234]

 


Ortazaman Türk Hukukî Müesseseleri

Prof. Dr. Fuat Köprülü [s.235-248]

 


Devletlere Göre Teşkilât ve İdarî Yapı


Ülüş Sisteminden Merkezî Devlete: Selçuklu Devlet Telâkkisinin Teşekkülü (1038-1064)

Dr. Osman Özgüdenli [s.249-264]

 


Büyük Selçuklu Veziri Nizâmü’l-Mülk ve Tarihî Rolü

Prof. Dr. Mehmet Altay Köymen [s.265-270]

 


Bir Kaynak Olarak Nizâmü’l-Mülk’ün Siyâsetnâmesi

Ali Ertuğrul [s.271-278]

 


Eski Türkler ve Selçuklularda İstihbaratçılık

Yrd. Doç. Dr. Hamit Pehlivanlı [s.279-285]

 


Gaznelilerde Devlet Teşkilâtı

Dr. Güller Nuhoğlu [s.286-308]

 


Memlûkler Döneminde İdarî Yapı

Dr. Bahattin Keleş [s.309-319]

 


Memlûk Sistemi

Dr. Süleyman Kızıltoprak [s.320-336]

 

Yirmidokuzuncu Bölüm


İlk Müslüman Türk Devletlerinde Toplum ve Ekonomi


İlk Müslüman Türk Devletlerinde Toplum ve Ekonomi

Prof. Dr. Kemal Çiçek [s.339-351]

 


Toplum


Büyük Selçuklularda Devlet-Toplum İlişkisi

Prof. Dr. Omid Safi [s.352-363]

 


Alp Arslan Zamanı Türk Beslenme Sistemi

Prof. Dr. Mehmet Altay Köymen [s.364-376]

 


Fergana’da Yerleşim Yerleri

Gülnisa Aynakulieva [s.377-387]

 


X-XII Yüzyıllarda Merv

Prof. Dr. Yegen Atagarriyev [s.388-393]

 


Memlûkler Döneminde Sosyal Yapı

Dr. Bahattin Keleş [s.394-398]

 


Tarihî Süreçte Türk Kadınları

Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman Kurt [s.399-405]

 


Memlûk Toplumunda Kadın

Doç. Dr. Samira Kortantamer [s.406-412]

 


Ekonomi


Başlangıcından Türkiye Cumhuriyeti’ne Kadar Türk Devletlerinin Sikkeleri

Prof. Dr. Oğuz Tekin [s.413-422]

 


Bahri Memlûklerle Venedikliler Arasındaki Ticarî Antlaşmalar

Doç. Dr. Maria Pia Pedani [s.423-430]

 


Memlûklerde Ticaret

Dr. Bahattin Keleş [s.431-445]

 


XIII-XV. Yüzyıllarda Yakın Doğu’nun Sosyo-Ekonomik Hayatında Tüccarlar

Altan Çetin [s.446-459]

 

Otuzuncu Bölüm


İlk Müslüman Türk Devletlerinde Düşünce ve Bilim


Düşünce


İlk Müslüman Türk Devletlerinde “Düşünce”

Prof. Dr. Hanifi Özcan [s.463-481]

 


Kur’an ve Hadis Kültürünün Kutadgu Bilig’deki İzleri

Prof. Dr. Cemal Sofuoğlu [s.482-488]

 


Müslüman Türklerde Tasavvuf

Prof. Dr. Mehmet Demirci [s.489-497]

 


Türklerin İslamlaşma Sürecinde Mezheplerin ve Tarikatların Yeri

Doç. Dr. Saffet Sarıkaya [s.498-508]

 


Türk Düşünce Tarihinde Selçuklular Devrinin Yeri ve Önemi

Yrd. Doç. Dr. Ramazan Biçer [s.509-517]

 


Türk Kültür Tarihinde Ebu Mansur Muhammed Mâtüridî’nin Yeri ve Etkisi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Vehbi Ecer [s.518-526]

 


Büyük Türk Düşünürü Fârâbî (870-950)

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Hakkı Aydın [s.527-534]

 


İbni Sînâ (980-1037) Hayatı ve Felsefesi

Yrd. Doç. Dr. H. Ömer Özden [s.535-544]

 


Ahmet Yesevî: Hayatı, Eserleri, Fikir ve Tesirleri

Doç. Dr. Ahmet Turan Yüksel [s.545-551]

 


Şâh-I Nakşbend ve Türk Dünyasındaki Etkileri

Yrd. Doç. Dr. M. Necmeddin Bardakçı [s.552-560]

 


Buhara’dan Bursa ve Bosna’ya Dervişâne Bir Yürüyüş

Prof. Dr. Mustafa Kara [s.561-568]

 


Türk Ahlâkı

Prof. Dr. Hüsameddin Erdem [s.569-582]

 


Bilim


İlk Müslüman Türk Devletlerinde Bilim

Prof. Dr. Esin Kahya – Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir [s.583-613]

 


Ortaçağ Bilim Tefekküründe Türklerin Yeri

Prof. Dr. Aydın Sayılı [s.614-622]

 


İlk Müslüman Türklerde Düşünce ve Bilim

Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç [s.623-644]

 


İbni Sînâ’nın Hekimliği ve Tabâbetin Gelişmesine Etkileri

Prof. Dr. Arslan Terzioğlu [s.645-661]

 


Bîrûnî

Abdullah Duman [s.662-680]

 


Türkistan Coğrafyasında Yetişen Ünlü Din Bilginleri

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yıldırım [s.681-690]

 


Türkler ve Mantık Bilimi

Prof. Dr. Abdülkuddüs Bingöl [s.691-701]

 


Türklerin Hadis İlmine Katkısı

Prof. Dr. Kemal Sandıkçı [s.702-709]

 


Türklerin İslâm Hukukuna Katkıları: Serasî Örneği

Dr. Âdem Yerinde [s.710-720]

 


Nizâmiye Medreseleri ve Büyük Selçuklularda Eğitim

Dr. Ahmet Ocak [s.721-727]

 


Yerli ve Yabancı Kaynaklar Işığında Selçuklu Hastaneleri ve Tababetin Avrupa’ya Tesirleri

Prof. Dr. Arslan Terzioğlu [s.728-741]

 


Türk Tıbbında Müzikle Tedavi

Dr. Haşmet Altınölçek [s.742-747]

 


Memlûkler Dönemi (1250-1517) İlmî Hareketine Genel Bir Bakış

Prof. Dr. İsmail Yiğit [s.748-756]

 

Otuzbirinci Bölüm


İlk Müslüman Türk Devletlerinde Dil ve Edebiyat


İlk Müslüman Türk Devletlerinde Dil ve Edebiyat

Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun [s.759-783]

 


Dil


Karahanlılarda Dil ve Edebiyat

Prof. Dr. Halil İbrahim Şener [s.784-792]

 


Hârizm Türkçesi

Prof. Dr. Nuri Yüce [s.793-803]

 


Harezm Türkçesi ve Harezm Türkçesi İle Basılan Eserler

Doç. Dr. Gülden Sağol [s.804-813]

 


Kıpçak Dili ve Edebiyatı

Prof. Dr. Recep Toparlı [s.814-821]

 


Türkçeye Hizmet Eden Devlet Adamları ve Mutasavvıf Şairlerden Birkaç Örnek

Prof. Dr. Abdurrahman Güzel [s.822-837]

 


Sözlükçülük Tarihinde Farsça-Türkçe İlk Çeviri Sözlüklerinin Ortaya Çıkması

Dr. Cemile Alikızı Sadıkova [s.838-844]

 


Edebiyat


Dede Korkut’un Tarihî Şahsiyeti ve Yaşadığı Kültür Ortamı

Prof. Dr. Kâmil Hüseynoğlu Nerimanov [s.845-852]

 


Alkış ve Kargışlar

Mahmut Seyfeli [s.853-862]

 


Eski ve Ortaçağ’da Türk Sözlü Edebiyatı

Doç. Dr. Miras Hamzaoğlu İdelbayev [s.863-871]

 


Gazneliler ve Selçuklular Döneminde Edebî Gelenek

Yrd. Doç. Dr. Sadık Armutlu [s.872-879]

 


Bir Milletin Rûhî Serencâmı: Türk Tasavvuf Edebiyatı

Yrd. Doç. Dr. Bilâl Kemikli [s.880-890]

 


Edebî Şerh Geleneğimiz İçerisinde “Tasavvufî Şiir Şerhleri”

Yrd. Doç. Dr. Ömür Ceylan [s.891-895]

 


Türk Edebiyatı’nda Gül ve Bülbül

Yrd. Doç. Dr. Gencay Zavotçu [s.896-902]

 


İslâmiyet Sonrasında İlk Farsça Şiirlerde Türkler

Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu [s.903-913]

 


Ortaçağ Türk ve İran Edebi Metinlerinde Türk Kavramı

Yrd. Doç. Dr. Şerife Yağcı [s.914-920]

 


Eski Arapça Kaynaklarda Türkler

Yrd. Doç. Dr. Yakup Civelek [s.921-935]

 

7. Cilt: Orta Çağ

Azerbaycan Hanlıkları


Azerbaycan’da Müstakil Hanlıklar Devrine Umumî Bir Bakış

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Çakmak [s.15-21]

 


Azerbaycan Türkmenleri Tarihi

Yrd. Doç. Dr. Ali Sinan Bilgili [s.22-43]

 


Baku Hanlığı

Dr. Merziye İskenderova [s.44-56]

 


Beylerbeylikten Hanlığa: Gence – Karabağ

Dr. Hüsamettin Memmedov [s.57-63]

 


İrevan (Revan) Türk Hanlığı ve Osmanlı Devleti İle İlişkileri

Saide Hacieva [s.64-72]

 


Şeki Hanlığı ve Osmanlı İmparatorluğu İle İlişkileri

Prof. Dr. Refik Hüseynoğlu İbadov [s.73-81]

 


Guba Hanlığı

Prof. Dr. Tofiq Teyyuboğlu Mustafazade [s.82-93

 


Nahçıvan Hanlığı

Nuru Alekperoğlu – A. Faride Aliyoldaşkızı [s.94-100

 


Talış (Lenkeran) Hanlığı

İrade Memmedova [s.101-112

 


Tebriz Hanlığı

Aynur Emenova [s.113-122

 


Makı Hanlığı

Dr. Ruhengiz A. Sultanova [s.123-132

 


Urmiye Hanlığı

Dr. Gövher N. Memmedova [s.133-148

 

 

Otuzsekizinci Bölüm


Türkiye Selçukluları ve Beylikler Döneminde Teşkilât


Türkiye Selçukluları ve Anadolu Beyliklerinde Teşkilât

Prof. Dr. Refik Turan [s.151-168

 


Türkiye Selçuklularında Devlet Yapısının Şekillenmesi

Prof. Dr. Mikâil Bayram [s.169-175

 


Türkiye Selçuklularında Ordu ve Donanma

Ayşe Dudu Erdem Kuşçu [s.176-188

 


Türkiye Selçuklularında Toprak Hukuku

Prof. Dr. Osman Turan [s.189-199

 


Türk Hakimiyet Tecrübesine XV. Yüzyıldan Bir Örnek: Akkoyunlu Hakimiyet Anlayışı ve Yönetim Yapısı

Doç. Dr. Seyfettin Erşahin [s.200-211

 


Akkoyunlular Devlet Teşkilatı

Kâzım Paydaş [s.212-220

 

 

Otuzdokuzuncu Bölüm


Türkiye Selçukluları ve Beylikler Döneminde Toplum ve Ekonomi


Türkiye Selçuklu Döneminde Toplum ve Ekonomi

Prof. Dr. Tuncer Baykara [s.223-257

 


Toplum


Türkiye Selçkluları Döneminde Bilimsel Ortam ve Ahiliğin Doğuşuna Etkisi

Prof. Dr. Mikâil Bayram [s.258-263

 


Fütüvvet Teşkilâtının Kökeni, Teşekkülü ve Türkiye Selçuklularındaki Durumu

Ahmet Demir [s.264-271

 


Türkiye Selçuklu Vakıfları

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Demir [s.272-280

 


Selçuklu Vakfiyeleri ve İçerdikleri Sosyal Motifler

Prof. Dr. İsmet Kayaoğlu [s.281-285

 


Afşin’de Eshab-I Kehf Vakıfları

Yaşar Baş [s.286-300

 


Sosyal Hizmetler Açısından Selçuklu Kervansarayları

Hülya Yiğit [s.301-307

 


Türkiye Selçuklularında Dinî Hayat

Seyfullah Kara [s.308-319

 


Anadolu Selçukluları Zamanında Evhadî Dervişler

Prof. Dr. Mikâil Bayram [s.320-327

 


Bektâşîliğin Sosyo-Kültürel Çevresi

Dr. Hüseyin Özcan [s.328-332

 


Ortaçağ Anadolu Kentleri

Yrd. Doç. Dr. Osman Eravşar [s.333-343

 


Ekonomi


Türkiye Selçuklu Sultanlarının İzledikleri Ekonomik Politikalar

Prof. Dr. Salim Koca [s.344-353

 


Türkiye Selçuklularında Toprak Hukuku, Mîrî Topraklar ve Hususî Mülkiyet Şekilleri

Prof. Dr. Osman Turan [s.354-364

 


Anadolu Selçuklu Devleti’nin Ticaret Politikası

Yrd. Doç. Dr. Sezgin Güçlüay [s.365-374

 


Selçuklu Türkiyesi’nde Ticaret

Yrd. Doç. Dr. M. Said Polat [s.375-385

 


Selçuklu Türkiyesi’nde Para

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Altıntaş [s.386-392

 


XIV. Yüzyılda Anadolu’da Uç Beyliklerinin Siyasî ve İktisadî Faaliyetleri

Dr. Cafer Çiftçi [s.393-406

 


Osmanlılardan Önce Türklerde Madencilik

Doç. Dr. Fahrettin Tızlak [s.407-414

 


Anadolu Beyliklerinin Sosyo-Ekonomik Tarihine Bir Örnek: Saruhan Beyliği

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Korkmaz [s.415-425

 

 

Kırkıncı Bölüm


Türkiye Selçukluları ve Beylikler Döneminde Düşünce ve Bilim


Düşünce


Selçuklular ve Beylikler Devrinde Düşünce

Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak [s.429-438

 


Anadolu Selçuklularında Hoşgörü Ortamı

Doç. Dr. Ahmet Sevgi [s.439-449

 


Türklerin Sosyal ve Kültürel Hayatında Tasavvuf ve Tarikatlar

Yrd. Doç. Dr. Necmettin Bardakçı [s.450-461

 


Anadolu Selçukluları Zamanında Tasavvuf Düşüncesi

Dr. Hasan Basri Öcalan [s.462-470

 


Hacı Bektaş Veli’nin Makâlâtına Göre İnsan ve Toplum Hayatı

Prof. Dr. Mehmet Şeker [s.471-476

 

Bektaşilik

Kemal Üçüncü [s.477-485

 


Mevlânâ’da Eylam Boyutuyla İnsan

Doç. Dr. İbrahim Emiroğlu [s.486-499

 


Yûnus Emre

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tatçı [s.500-515

 


Nasreddin Hoca

Dr. Nükhet Tör [s.516-521

 


Bir Eğitimci Olarak Nasreddin Hoca

Prof. Dr. Abdullah Özbek [s.522-535

 


Akkoyunlular Döneminde Tasavvuf

Yrd. Doç. Dr. Himmet Konur [s.536-539

 


Bilim


Türkiye Selçuklularında Bilimsel Çalışmalar

Prof. Dr. Esin Kaya [s.540-559

 


Beylikler Döneminde Anadolu’da Ulema-Ümera Münasebetleri

Prof. Dr. Mustafa Baktır [s.560-568

 


El-Cezerî’nin Makine Yapımında Yararlı Bilgiler ve Uygulamalar Adlı Eseri

Yrd. Doç. Dr. Yavuz Unat [s.569-575

 


Osmanlılar Zamanına Ulaşan Selçuklu Medreseleri ve Müderrisleri

Yrd. Doç. Dr. Zeki Atçeken [s.576-584

 


Sadru’d-Dîn Konevî Kütüphanesi ve Kitapları

Prof. Dr. Mikâil Bayram [s.585-

 

 

Kırkbirinci Bölüm


Türkiye Selçukluları ve Beylikler Döneminde Dil ve Edebiyat


Dil


Selçuklular ve Beylikler Devrinde Türk Dili

Prof. Dr. Mustafa Özkan [s.593-608

 


Anadolu Beylikleri Döneminde Türk Dili

Yrd. Doç. Dr. Ali Akar [s.609-616

 


XIII-XVI. Asır Dil Yadigârlarının Anadolu Sahasında Türkçe Yazılış Sebepleri ve Bu Devir Müelliflerinin Türkçe Hakkındaki Görüşleri

Prof. Dr. Kemal Yavuz [s.617-635

 


Edebiyat


Selçuklular ve Beylikler Devrinde Edebiyat

Prof. Dr. Mustafa Özkan [s.636-670

 


Yûnus’un Dîvanı

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tatçı [s.671-681

 


Anadolu’da Farsça Şiir Söyleyen Türk Şairleri (Xı-XVI. Yüzyıllar)

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kartal [s.682-695

 


Karakoyunlu ve Akkoyunlu Türkmenlerinin Edebî Faaliyetleri

Doç. Dr. Muhsin Macit [s.696-701

 

 

Kırkikinci Bölüm


Türkiye Selçukluları ve Beylikler Döneminde Kültür ve Sanat


Anadolu Selçukluları ve Beylikler Devri Kültür Sanatı

Prof. Dr. Oktay Aslanapa [s.705-723

 


Kültür ve Sanat Hayatı


Selçuklu Dönemi Kültür Ortamından Bir Kesit: XII. Yüzyıl

Prof. Dr. Aynur Durukan [s.724-742

 


Türklerin Akdeniz Kültürel Bölgesine Entegrasyonu

Prof. Dr. Xénia Celnarova [s.743-747

 


Anadolu’da Selçuklu Dönemi Sanat Ortamı

Yrd. Doç. Dr. Kenan Bilici [s.748-754

 


Selçuk Kervansarayları

Prof. Dr. Osman Turan [s.755-765

 


Tasvirlere Göre Anadolu Selçuklularında Giyim ve Kuşam

Prof. Dr. Özden Süslü [s.766-784

 


Geleneksel Türk Takıları

Prof. Tevhide Özbağı [s.785-799

 


Büyük Bir Kültür ve Sanat Merkezi Ahlat

Prof. Dr. Halûk Karamağralı [s.800-806

 


Türkiye Selçukluları Sanatı


Anadolu Selçuklu Sanatı

Prof. Dr. Gönül Öney [s.807-819

 


Türkiye Selçukluları Mimarlığı

Prof. Dr. Ara Altun [s.820-827

 


Anadolu Selçuklu Mimarisinde Süreklilik ve Değişim

Prof. Dr. Ömür Bakırer [s.828-835

 


Türk Mimarisinde Külliye

Prof. Dr. Gönül Cantay [s.836-853

 


Selçuklu Kervansarayları

Yrd. Doç. Dr. İsmail Aytaç [s.854-864

 


XIII. Yüzyıl Anadolu Selçuklu Cami Mimarisinde Gelişim ve Beylikler Dönemine Etkileri

Yrd. Doç. Dr. Rabia Özakın [s.865-871

 


Anadolu Türk Mimarisinda Çeşmeler

Doç. Dr. Mustafa Denktaş [s.872-877

 


Türk Sanatında Kale Mimarisi

Yrd. Doç. Dr. Ali Boran [s.878-892

 


Ortaçağ Anadolu Türk Mimarisinde Süsleme

Dr. Yıldıray Özbek [s.893-910

 


Ortaçağ Anadolu Türk Ahşap Sanatında Kündekârî Tekniği

Yrd. Doç. Dr. Rüstem Bozer [s.911-917

 


Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi Sikkelerinde Görülen Geçme Motifler

Gündegül Parlar [s.918-922

 


Anadolu Selçuklu Dönemi Halı ve Düz Dokuma Yaygıları

Prof. Dr. Bekir Deniz [s.923-932

 


Anadolu Selçuklu Cild Sanatı

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Saim Arıtan [s.933-943

9. Cilt: Osmanlı

Kırkdokuzuncu Bölüm


Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu

Osman Gazi, Orhan Gazi, I. Murad, I. Bayezid
Osmanlı Devleti’nin Kuruluşundan Fetret Dönemine

Prof. Dr. Feridun Emecen [s.15-32]

 


A-Osmanlı Tarihi Üzerine Düşünceler


Türkiye’deki Tarihi Anlayış Şekilleri: Yeniçağ Başlarında Siyasi ve İktisadi Bunalımlar

Prof. Dr. Suraiya Faroqhi [s.33-44]

 


Osmanlı İmparatorluğu’nun Tarihî Coğrafyası

Prof. Dr. Wolf Dieter Hütteroth [s.45-53]

 


Osmanlı Devri Türk Kültür ve Medeniyetinin Temel Özellikleri

Prof. Dr. Mehmet Ali Ünal [s.54-59]

 


Görülmeyen Osmanlı: Geç Ortaçağ ve Modern Dönemlerde Akdeniz Tarihinin Kayıp Devleti

Prof. Dr. Kate Fleet [s.60-65]

 


B- Kuruluş
Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu

Prof. Dr. Halil İnalcık [s.66-88]

 


Osmanlı Vekâyinamelerindeki Soykütükleri Hakkında Notlar

Yrd. Doç. Dr. Cezmi Karasu [s.89-98]

 


Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Hizmeti Geçen Alpler ve Gaziler

Doç. Dr. Ahmet Şimşirgil [s.99-106]

 


Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Türk Dervişlerinin İzleri

Dr. Zafer Erginli [s.107-115]

 


Erken Osmanlı’nın Fetih ve Yerleşim Sisteminde Akıncı Beylerinin Stratejik Önemi

Çetin Arslan [s.116-121]

 


Osmanlı – Bizans İlişkileri

Prof. Dr. Melek Delilbaşı [s.122-132]

 

 

 


C- Balkanlar’da Osmanlı Hâkimiyeti ve İskân Siyaseti
Osmanlı İmparatorluğu’nda Kolonizatör Türk Dervişleri

Prof. Dr. Ömer Lütfi Barkan [s.133-153]

 


Balkanlar’da Osmanlı Hakimiyeti ve İskân Siyaseti

Doç. Dr. Mehmet İnbaşı [s.154-164]

 


Osmanlı Devleti’nin Rumeli’de Fetih ve İskan Siyaseti

Doç. Dr. Halime Doğru [s.165-176]

 


Rumeli’ye Yapılan İskânlar Neticesinde Kurulan Yeni Yerleşim Yerleri (1432-1481)

Havva Selçuk [s.177-186]

 


Yunanistan’da Osmanlı Hâkimiyetinin Kurulması (1361-1461)

Dr. Levent Kayapınar [s.187-195]

 


Güney Arnavutluk’ta Osmanlı Hakimiyeti

Bilgehan Pamuk [s.196-205]

 


Osmanlı Hakimiyetinin Tuna Nehrinin Kuzeyinde Yayılışı: XIV ve XVI. Yüzyıllarda Eflak ve Boğdan

Prof. Dr. Viorel Panaite [s.206-218]

 

 

Ellinci Bölüm

Fetret Devri ve Osmanlı Hâkimiyetinin Yeniden Tesisi

Mehmed ve II. Murad
Fetret Devri ve Osmanlı Hâkimiyetinin Yeniden Tesisi

Prof. Dr. Necdet Öztürk [s.221-251]

 


Fetret Dönemi ve Sonuçları

Doç. Dr. Kenan Ziya Taş – Sadettin Baştürk [s.252-258]

 


Şeyh Bedreddin Olayı

Prof. Dr. Şefaettin Severcan [s.259-275]

 

 

Ellibirinci Bölüm

Fatih Sultan Mehmed ve Dönemi

İstanbul’un Fethi

Bayezid
Fatih Sultan Mehmed-İstanbul’un Fethi ve Etkileri

Doç. Dr. Kenan İnan [s.279-311]

 


A-Fatih ve İstanbul’un Fethi
İstanbul’un Fethi

Prof. Dr. Feridun Emecen [s.312-321]

 


Çağ Açan Fetih İçin Yapılan Hazırlıklar

Dr. Önder Bayır [s.322-337]

 


Fatih

Dr. Ekrem Hakkı Ayverdi [s.338-354]

 


B- Fatih Dönemi Deniz Hâkimiyeti
İşbirliğinden Ayrılığa: XIV ve XV. Yüzyıllarda Cenevizliler ve Türkler

Prof. Dr. Enrico Basso [s.355-362]

 


Ege Adalarında Osmanlı Hakimiyeti

Doç. Dr. Yasemin Demircan [s.363-372]

 


Osmanlıların Otranto ve Apulia Seferi (1480-1481)

Dr. Konstantinos Giakoumis [s.373-382]

 


C- II. Bayezid Dönemi
II. Bayezid Dönemi

Doç. Dr. Kenan İnan [s.383-392]

 


Endülüs Müslümanlarına Osmanlı Yardımı

Prof. Dr. Mehmet Özdemir [s.393-408]

 


Safevî Devleti’nin Ortaya Çıkışı ve II. Bayezid Dönemi Osmanlı-Safevî İlişkileri

Yrd. Doç. Dr. Behset Karaca [s.409-418]

 

 

Elliikinci Bölüm

Yavuz Sultan Selim ve Dönemi

Ortadoğu’da Osmanlı Hâkimiyetinin Tesisi
Yavuz Sultan Selim Dönemi

Prof. Dr. Yavuz Ercan [s.421-445]

 


Yavuz Sultan Selim Dönemi’nde Osmanlı-Safevî İlişkileri

Dr. Mustafa Ekinci [s.446-458]

 


Doğu Anadolu’nun Osmanlı Hakimiyetine Girişi

Yrd. Doç. Dr. Göknur Göğebakan [s.459-469]

 


Osmanlı-Memlûk Münasebetleri

Prof. Dr. Kâzım Yaşar Kopraman [s.470-485]

 


Osmanlı Devleti’nin Beylikleri İlhak Siyaseti ve Dulkadirli Beyliği’nin İlhakı

Doç. Dr. Hasan Basri Karadeniz [s.486-498]

 

 

Elliüçüncü Bölüm

Kanunî Sultan Süleyman ve Dönemi

Orta Avrupa’da Osmanlı Hâkimiyetinin Tesisi
A-Muhteşem Süleyman ve Dönemi
Sultan Süleyman Çağı ve Cihan Devleti

Prof. Dr. Feridun Emecen [s.501-520]

 


Süleyman I

Prof. Dr. Tayyip Gökbilgin [s.521-554]

 


Osmanlı Devleti İle Habsburg İmparatorluğu Arasındaki Diplomatik İlişkiler

Doç. Dr. Ali İbrahim Savaş [s.555-566]

 


Osmanlı Belgelerinin Tanıklığı İle XVI. Yüzyılda Osmanlı-Fransız İlişkileri

Tahsin Fındık [s.567-574]

 


Afrika’da Türklerin Hakimiyeti ve Kurdukları Devletler

Dr. Ahmet Kavas [s.575-588]

 


B- Denizlerde Osmanlı Hâkimiyeti
XVI-XVII. Yüzyıllarda Akdeniz’de Osmanlı Hakimiyeti

Yrd. Doç. Dr. Ersin Gülsoy [s.589-598]

 


Yavuz Sultan Selim ve Kanunî Sultan Süleyman Devirlerinde İspanya ve Osmanlı İmparatorlukları Arasında Deniz Savaşları

Prof. Dr. Miguel A-De Bunes Ibarra [s.599-607]

 


XVI. Yüzyılda Ceneviz ve Osmanlı İmparatorluğu

Dr. Riccardo Musso [s.608-613]

 


XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Cezayir-İ Bahr-İ Sefîd (Akdeniz-Ege Adaları Ya Da Kapudan Paşa Eyaleti)

Ayhan Afşın Ünal [s.614-617]

 


Güneydoğu Asya İslâm Ülkelerinde Türk İzleri

Doç. Dr. İsmail Hakkı Göksoy [s.618-631]

 


Seydî Ali Reis

Prof. Dr. Cengiz Orhonlu [s.632-639]

 

 

Ellidördüncü Bölüm

Zirveden Dönüş: II. Selim’den III. Mehmed’e
Zirveden Dönüş: II. Selim’den III. Mehmed’e

Prof. Dr. Mücteba İlgürel [s.643-666]

 


Kıbrıs’ın Fethi

Yrd. Doç. Dr. Recep Dündar [s.667-678]

 


1795’e Kadar Osmanlı-Leh İlişkilerinin Karakteri Üzerine Bazı Tespitler

Prof. Dr. Dariusz Kolodziejezk [s.679-685]

 


Dönemin Resimlerinde Avusturya Takviye Kuvvetlerinin Kanije’ye Yürüyüşü

Doç. Dr. Mária Ivanics [s.686-694]

 


Celâlî İsyanları (1591-1611)

Yrd. Doç. Dr. Fatma Acun [s.695-708]

 

 

Ellibeşinci Bölüm

XVII. Yüzyıl: Çözülme ve Buhran Dönemi

Viyana Kuşatması ve Avrupa’dan Dönüş
A-XVII. Yüzyıl: Çözülme ve Buhran Dönemi
II. Viyana Seferine Kadar XVII. Yüzyıl

Doç. Dr. Mehmet Öz [s.711-729]

 


Zitvatoruk (1606) ve Vasvar (1664) Anlaşmaları Arasında Orta Avrupa’da Osmanlı Siyaseti

Doç. Dr. Petr ƒt©pánek [s.730-737]

 


Girit Savaşları ve Birleşik Hıristiyan Orduları

Yrd. Doç. Dr. Nuri Adıyeke [s.738-745]

 


B- II. Viyana Kuşatması ve Avrupa’dan Dönüş
II. Viyana Kuşatması ve Avrupa’dan Dönüş (1683-1703)

Prof. Dr. Kemal Çiçek [s.746-764]

 


Viyana Savaşı’ndan Sonra Sırbistan (1683-1699)

Dr. Tatjana Kati/ [s.765-772]

 


XVII. Yüzyıl Sonlarında Mora’nın Venedikliler Tarafından İşgali

Hacer Çelebi [s.773-782]

 


Venedik Kaynaklarında Karlofça Antlaşması: Diplomasi ve Tören

Dr. F. Mónika Molnár [s.783-791]

 

 

Ellialtıncı Bölüm

Klâsik Dönemde Osmanlı Devlet Teşkilâtı
Klâsik Dönemde Osmanlı Devlet Teşkilatı

Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu [s.795-838]

 


A-İdarî Teşkilât (Merkez ve Taşra)
Osmanlı Esas Yapısının Bozulması ve Islahı Çalışmaları Üzerine Bazı Gözlemler

Prof. Dr. Mehmet İpşirli [s.839-846]

 


Klasik Dönem Osmanlı Devlet Teşkilâtında Şeyhülislamlık

Dr. Murat Akgündüz [s.847-854]

 


Klasik Dönem Osmanlı Şehzadelik Kurumuna Dair Bazı Görüşler

Haldun Eroğlu [s.855-859]

 


Osmanlı Bürokrasisinden Bir Kesit: Defterhâne-İ Âmire’nin Kuruluşu ve Gelişmesi

Yrd. Doç. Dr. Erhan Afyoncu [s.860-864]

 


Osmanlı Diplomatikasında Berât Formu ve Berât Anlamında Kullanılan Diğer Terimler

Yrd. Doç. Dr. Nejdet Gök [s.865-874]

 


Osmanlı Saray Teşrifâtı ve Törenleri

Dündar Alikılıç [s.875-886]

 


Klasik Dönem Osmanlı Taşra Teşkilâtı: Beylerbeylikler

Eyaletler, Kaptanlıklar, Voyvodalıklar, Meliklikler (1362-1799)

Doç. Dr. Orhan Kılıç [s.887-898]

 


Klasik Dönem Eyalet İdare Tarzı Olarak Timar Sistemi ve Uygulaması

Yrd. Doç. Dr. Fatma Acun [s.899-908]

 


XVI. Yüzyılda Macaristan’da Osmanlı İdarî Sistemi

Prof. Dr. Géza Dávid [s.909-915]

 


Orta Balkanlar’da Osmanlı İdari Sistemi ve Taşra İdaresi (XV. Yüzyıl)

Prof. Dr. Rossitsa Gradeva [s.916-925]

 


Garp Ocaklarında Türk Varlığı

Prof. Dr. Atilla Çetin [s.926-935]

 


XVII. Yüzyılda Haremeyn’in İdaresi ve İaşesinde Mısır Beylerbeyliği’nin Rolü

Özen Tok [s.936-942]

 

 

11. Cilt: Osmanlı

Ellidokuzuncu Bölüm


Osmanlı Klâsik Döneminde Düşünce
Klasik Dönem Osmanlı Düşünce Hayatı

Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak [s.15-26]

 


A-  Siyasî Düşünce


Osmanlı Devleti’nde Değişim Süreci ve III. Selim Öncesi Yenileşme Çabaları

Yrd. Doç. Dr. Ejder Okumuş [s.27-33]

 


Osmanlı Siyaset Düşüncesinde Kavramlar

Dr. Coşkun Yılmaz [s.34-44]

 


XVIII. Yüzyıl Osmanlı Aydınlarına Göre İlmiye Teşkilatındaki Çözülmeye İlişkin Tespit ve Teklifler

Yrd. Doç. Dr. Kayhan Atik [s.45-51]

 


Klasik Dönem Osmanlı Hukuk Düşüncesinin Temel Özellikleri

Dr. Vejdi Bilgin [s.52-60]

 


Türk-İslam Kültüründe Adalet Anlayışı ve Osmanlı Uygulamalarından Örnekler

Yrd. Doç. Dr. Necdet Gök [s.61-70]

 


B-  Felsefî Düşünce
Osmanlı Düşünce Hayatı ve Kemâl Paşazâde (İbni Kemâl)

Dr. Şamil Öçal [s.71-79]

 


Kâtip Çelebi (1609-1657)

Eyüp Baş [s.80-89]

 


C- Dinî ve Tasavvufî Düşünce
Türk’ün Şeref Madalyası: Fetih Hadîsi

Prof. Dr. Ali Yardım [s.90-95]

 


Osmanlı Dönemi Kur’an Tefsirlerinde Türklerle İlgili Değerlendirmeler

Doç. Dr. Erdoğan Pazarbaşı [s.96-109]

 


Osmanlılar ve Sünnî-Hanefî Anlayış

Prof. Dr. M. Sait Yazıcıoğlu [s.110-113]

 


Osmanlı Devleti’nin İlk Şeyhülislâmı Molla Fenârî’nin Tasavvufî Yönü

Doç. Dr. Reşat Öngören [s.114-119]

 


Sivas’tan İstanbul’a Bir Tarikat Portresi: Şemsîyye ve Sivâsîyye

Dr. Rüya Kılıç [s.120-127]

 


Türk Tasavvuf Kültüründe Bir Şeyhler Ailesi: Şemsî-Sivâsîler

Yrd. Doç. Dr. Cengiz Gündoğdu [s.128-140]

 


Osmanlı Fikir Hayatında “Kadızâdeliler”

Yrd. Doç. Dr. Memet Karagöz [s.141-152]

 

 

Altmışıncı Bölüm


Osmanlı Klâsik Döneminde Bilim
Osmanlı İmparatorluğu’nda Klasik Bilim Geleneğinin Tarihçesi

Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu – Doç. Dr. Mustafa Kaçar [s.155-174]

 


A-  Osmanlı’da Bilim Geleneği
Osman Gazi’den Mehmed Vahideddin’e Osmanlı Bilimi ve Kültürü

Doç. Dr. Melek Dosay Gökdoğan [s.175-209]

 


İlim ve Sanat Tarihimizde Fatih Sultan Mehmed

Ord. Prof. Dr. A-  Süheyl Ünver [s.210-217]

 


Osmanlı İmparatorluğu’nda Bilimsel Faaliyetler

Dr. Avner Ben – Zaken [s.218-237]

 


Osmanlı Vakıf Kütüphanelerinde Yapılan Kataloglama Çalışmaları ve Kataloglar

Prof. Dr. İsmail E. Erünsal [s.238-250]

 


XVI-XVII. Yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu’nda Batı Avrupalı Gezginler ve Bilimsel Çalışmalar

Dr. Sonja Brentjes [s.251-259]

 


B-  Fen ve Tıp Bilimleri
Türk-İslam Kültür Çevresinde Uçma Denemeleri, Otomatik Makinalar, Denizaltı ve Roket Teknolojisi

Prof. Dr. Arslan Terzioğlu [s.260-266]

 


Osmanlılarda Matematik

Doç. Dr. Melek Dosay Gökdoğan [s.267-276]

 


Takîyüddîn ve İstanbul Gözlemevi (Rasathanesi)

Yrd. Doç. Dr. Yavuz Unat [s.277-288]

 


Osmanlı İmparatorluğu’nda Kopernik Sistemi

Dr. Avner Ben – Zaken [s.289-302]

 


Osmanlılarda Harita

Yrd. Doç. Dr. Fikret Sarıcaoğlu [s.303-312]

 


Pîrî Reis (1470?-1554)

Yrd. Doç. Dr. Mahmut Ak [s.313-319]

 


Türk Tıp Kurumları

Yrd. Doç. Dr. Yağmur Say [s.320-347]

 


Türklerin Tarih Boyunca Dermatoloji ve Veneroloji Alanında Dünya Tıbbına Katkıları

Prof. Dr. Arslan Terzioğlu [s.348-355]

 


C- Dinî Bilimler ve Tarih Yazıcılığı
Osmanlı Eğitim, Kültür ve Sanat Hayatında Hadis

Doç. Dr. Mehmet Emin Özafşar [s.356-369]

 


Klâsik Dönemde Osmanlı Hukuk Düşüncesi: Belli Başlı Hukukçular ve Çalışmaları

Yrd. Doç. Dr. Recep Cici [s.370-384]

 


Osmanlı’da Kırâat İlmi ve Tedrîsi

Yrd. Doç. Dr. Necati Tetik [s.385-392]

 


Vekayi’nüvis

Prof. Dr. Bekir Kütükoğlu [s.393-408]

 


İlk Osmanlı Tarihçileri

Doç. Dr. Fahameddin Başar [s.409-416]

 


Osmanlılarda Tarih Yazıcılığı

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Aydın [s.417-425]

 


Bilim ve Eğitim
Osmanlı Klasik Döneminde Medrese

Prof. Dr. Mefail Hızlı [s.426-435]

 


Osmanlı Medrese Ulemâsı: İlim Anlayışı ve İlmî Verim

Doç. Dr. Fahri Unan [s.436-445]

 


Osmanlı Devleti’nde Eğitim ve Öğretim

Prof. Dr. Cahit Baltacı [s.446-462]

 


Bulgaristan’da Osmanlı Medreseleri

Dr. Orlin Sabev [s.463-472]

 

 

Altmışbirinci Bölüm


Osmanlı Klâsik Döneminde Dil ve Edebiyat
A-  Klâsik Dönem Osmanlı Türkçesi
Osmanlı Türkçesi

Doç. Dr. Nurettin Demir – Doç. Dr. Emine Yılmaz [s.475-488]

 


XVII ve XVIII. Yüzyıllarda İstanbul Türkçesi: Sesler ve Uyumlar Üzerine Bir Değerlendirme

Prof. Dr. Mertol Tulum [s.489-508]

 


Osmanlı’daki Türk Olmayan Cemaatlerde Türkçenin Yeri

Dr. Orhan Koloğlu [s.509-514]

 


Osmanlı-Türk Kültür ve Medeniyetinde Tarih Düşürme Sanatı

Prof. Dr. İsmail Yakıt [s.515-519]

 


Yabancıların Türkçe Sözlük ve Gramer Yazma Sebepleri

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Gümüşkılıç [s.520-525]

 


Türk Döneminin Macar Dili Üzerinde Bıraktığı İzler

Prof. Dr. Zsuzsa Kakuk [s.526-531]

 


B-  Klâsik Dönem Türk Edebiyatı
Başlangıçtan XVIII. Yüzyıla Kadar Türk Edebiyatı

Prof. Dr. Mustafa İsen [s.532-572]

 


Zihniyet Çözülüşünden Edebî Çözülüşe: Lâle Devri’nden Tanzimat’a Türk Edebiyatı

Doç. Dr. Osman Horata [s.573-592]

 


B- 1. Halk Edebiyatı
Âşıklık Geleneği ve Âşık Edebiyatı

Doç. Dr. Erman Artun [s.593-604]

 


Kuruluştan Tanzimat’a Kadar Osmanlı Dönemi Türk Mizahının Kısa Bir Tarihi

Prof. Dr. Tunca Kortantamer [s.605-621]

 


Nazım ve Nesir Örnekli Osmanlı Dönemi Atasözleri ve Deyimleri

Doç. Dr. Süreyya Beyzadeoğlu [s.622-634]

 


Geleceğin Öğrenilmesinde Farkli Bir Yöntem: “Melheme”

Yrd. Doç. Dr. Şeref Boyraz [s.635-647]

 


B- 2. Dîvan Edebiyatı
Dîvan Edebiyatı

Prof. Dr. Ali Nihad Tarlan [s.648-663]

 


Dîvan Şiirinin Gerçek Hayatla Bağlantısı

Dr. Mustafa Nejat Sefercioğlu [s.664-681]

 


Dîvan Şiirinin Millî Karakteri

Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan [s.682-689]

 


Dîvan Şiiri ve Devrin Diğer Güzel Sanatları Arasındaki Ruh Akrabalığı

Prof. Dr. Cihan Okuyucu [s.690-700]

 


Edebî Sanatların Terim Olarak Dîvanlardaki Kullanımı Üzerine

Dr. Menderes Coşkun [s.701-707]

 


Edebî Eserlerden Tarih Bölgesi Olarak Yararlanma: Dîvanlardaki Tarih Manzûmeleri

Yrd. Doç. Dr. Kenan Erdoğan [s.708-717]

 


Şiir Sanatının İmparatoru: Bir Şair Olarak Muhteşem Süleyman

Prof. Dr. Talat Sait Halman [s.718-722]

 

Bâkî

Prof. Dr. Sabahattin Küçük [s.723-732]

 


XVII. Yüzyılın İlk Yarısında Dîvân Edebiyatı ve Sebk-İ Hindî

Prof. Dr. Fatma Tulga Ocak [s.733-741]

 


XVII. Yüzyılda Gelişen Hikemî Tarz ve Nâbî’nin “Hayrî-Nâme”si

Doç. Dr. Ali Fuat Bilkan [s.742-747]

 


Osmanlı Arşiv Belgelerinde Şairlere Verilen Câize ve İhsanlar

Yrd. Doç. Dr. Cevdet Dadaş [s.748-757]

 


B- 3. Edebî Türlerden Örnekler
Türk Edebiyatında Mevlidler

Prof. Dr. Hasan Aksoy [s.758-761]

 


Türk Edebiyatında Na’tlara Dair

Doç. Dr. Emine Yeniterzi [s.762-767]

 


Türk Edebiyatında Kadın Şâirler ve Na’t

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yılmaz [s.768-775]

 


Sıhhatnâmeler

Prof. Dr. Mehmet Arslan [s.776-790]

 


Türk Edebiyatında Manzum Nasihat-Nâmeler

Doç. Dr. Mahmut Kaplan [s.791-799]

 


Türk Edebiyatında Fetihnâmeler

Prof. Dr. Hasan Aksoy [s.800-805]

 


Osmanlı Türkçesiyle Kaleme Alınmış Edebî Nitelikli Hac Seyahatnâmeleri

Dr. Menderes Coşkun [s.806-814]

 


XVI ve XVII. Yüzyıllarda Halvetî Tarikatı İçindeki Türkçe Menâkıb Edebiyatının Gelişmesi

Dr. John Cury [s.815-822]

 

 

Altmışikinci Bölüm


Osmanlı Klâsik Döneminde Kültür ve Sanat
Klasik Dönem Osmanlı Sanatı

Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu [s.825-839]

 


A-  Osmanlı Kültür Hayatından Çizgiler
Osmanlılar ve Rönesans

Prof. Dr. Linda T. Darling [s.840-847]

 


Türk Tahayyülünde Osmanlı Evi: Günlük Hayatın Anıtlaştırılması

Prof. Dr. Carel Bertram [s.848-855]

 

Gül

Beşir Ayvazoğlu [s.856-870]

 


Osmanlı’da Bir Muhteşem Şenlik: Şehzade Sultan Mehmet’in (III. Mehmet) Sünnet Düğünü

Prof. Dr. Mehmet Arslan [s.871-886]

 


Türklerin İnanç Dünyasında Mukaddes Emanetler

Hilmi Aydın [s.887-895]

 


Osmanlı Toplumunda Kitap (XIV-XVI. Yüzyıllar)

Ali İhsan Karataş [s.896-908]

 


Klasik Dönemde Osmanlı Kadınının Giyim Tarzı

Yrd. Doç. Dr. Sevgi Gürtuna [s.909-920]

 


İngiliz Yaşamında Türk İmgesi ve Etkileri

Doç. Dr. Netice Yıldız [s.921-933]

 


Barok Devirde İngiltere’de Türk Kültürü

Dr. Gülgûn Üçel Aybet [s.934-943]

 

 

13. Cilt: Osmanlı

B- II. Abdülhamid Dönemi Siyasî Olayları


1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı

Doç. Dr. Nedim İpek [s.15-24]

 


Wılhelm, Weltpolitik ve II. Abdülhamid

Bayram Soy [s.25-33]

 


Osmanlı-Alman Münasebetleri Çerçevesinde “Şark Meselesi”

Dr. Mustafa Gencer [s.34-39]

 


Osmanlı-Alman İlişkileri (1870-1914)

Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Tepekaya [s.40-56]

 


Abdülhamid’in Mısır Sorununa Yaklaşımı ve İstanbul Konferansı

Dr. Süleyman Kızıltoprak [s.57-69]

 


Akabe Meselesi

Yrd. Doç. Dr. A- Haluk Dursun [s.70-77]

 


Abdülhamid Döneminde Filistin’e Yahudi Göçü Meselesi (1878-1908)

Doç. Dr. Ş. Tufan Buzpınar [s.78-86]

 


Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’nin Siyasi Faaliyetleri

Dr. Bülent Atalay [s.87-98]

 


Erzurum’da Ermeni İsyanları (1890-1895)

Yrd. Doç. Dr. Muammer Demirel [s.99-107]

 


XIX. Yüzyıl Sonunda Makedonya Sorunu ve Makedonya’da Kurulan Örgütler

Meltem Begüm Saatçi [s.108-117]

 


Türklerin Afrika İle İlişkilerinin Kısa Tarihçesi

Numan Hazar [s.118-131]

 


C- II. Abdülhamid ve İslâm Birliği Siyaseti
İslami Birliğin Sağlanmasına Yönelik Gayretler

Prof. Dr. Jacob M. Landau [s.132-137]

 


Sultan II. Abdülhamid Döneminde Osmanlılar ve Hindistan Müslümanları

Doç. Dr. Azmi Özcan [s.138-143]

 


Osmanlı İmparatorluğu İle “Johor Devleti” Arasındaki İlişkiler: Mecelle’nin Adlî Hükümleri Üzerine Bir Araştırma

Dr. Abdul Basir Bin Mohamad [s.144-148]

 


Türk-Japon İlişkilerinin Tarihi

Prof. Dr. Selçuk Esenbel [s.149-161]

 

 

Altmışyedinci Bölüm


Meşrutiyet Dönemi
II. Meşrutiyet Dönemi (1908-1914)

Prof. Dr. Bayram Kodaman [s.165-192]

 


A- İttihat ve Terakki
31 Mart Vak’ası’nın Bir Yorumu

Prof. Dr. Ali Birinci [s.193-211]

 


İttihat-Terakki ve Dış Politika (1906-1909)

Doç. Dr. Hasan Ünal [s.212-227]

 


Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti

Doç. Dr. Ahmet Eyicil [s.228-244]

 


Mustafa Kemal Paşa’nın İttihatçılığı

Prof. Dr. E. Semih Yalçın [s.245-262]

 


Enver Paşa

Yrd. Doç. Dr. Hasan Babacan [s.263-273]

 


B- II. Meşrutiyet Dönemi Siyasî Olayları
Trablusgarp Savaşı

Doç. Dr. Hale Şıvgın [s.274-290]

 


Trablusgarp Savaşı Sırasında 12 Ada’nın İşgali

Yrd. Doç. Dr. Zafer Koylu [s.291-295]

 


Balkan Savaşları (1912-1913)

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Halaçoğlu [s.296-307]

 


Bulgar Mezâlimi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Halaçoğlu [s.308-315]

 


Teşkilât-I Mahsûsa’nın Kuruluşu, Başkanları ve Mustafa Kemal

Dr. Vahdet Keleşyılmaz [s.316-320]

 


Birinci Dünya Savaşı Öncesi Büyük Güçlerin Osmanlı Stratejileri: İttihatçılar ve Alman Nüfuzunun Tanınması

Dr. Mehmet Beşirli [s.321-330]

 


1. Dünya Harbi’nin Başlangıcında Rus Saldırısı Karşısında İhtiyat (Hamidiye) Süvari Alayları

Prof. Dr. S. Selçuk Günay [s.331-335]

 

 

Altmışsekizinci Bölüm


1. Dünya Savaşı ve Mütareke Dönemi
A- I. Dünya Savaşı
I. Dünya Savaşı ve Türkiye

Prof. Dr. Cezmi Eraslan [s.339-360]

 


1. Dünya Savaşı Öncesinde Osmanlı İmparatorluğu’nun Gücü

Prof. Dr. Jacques Thobie [s.361-367]

 


Çanakkale Savaşlarının Askerî, Siyasî ve Sosyal Sonuçları

Hasan Mert [s.368-376]

 


Çanakkale Savaşında Yalnız Bırakılan Bir Müttefik: Almanya’nın Osmanlı İmparatorluğu’na Yardım Çabaları

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çolak [s.377-383]

 


Gelibolu’da Türk İmgesi: 1915 Avustralya Edebiyat ve Tarih Yazıcılığında Türk Askeri

Dr. Michael Tyquin [s.384-391]

 


1. Dünya Savaşı Başlarında Kafkasya ve Çevresine İlişkin Stratejik Yaklaşım ve Faaliyetler

Dr. Vahdet Keleşyılmaz [s.392-397]

 


Kafkas Cephesinde Kader Ânı: Sarıkamış Harekâtı ve Sonuçları

Yrd. Doç. Dr. Tuncay Öğün [s.398-408]

 


Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Azerbaycan ve Dağıstan’a Askeri ve Siyasi Yardımı

Dr. Nâsır Yüceer [s.409-433]

 


Kafkasya’da Son Türk Zaferleri

Yrd. Doç. Dr. Mesut Erşan [s.434-439]

 


Dünya Savaşı’nda İran Avşarları ve Türkiye (1914-1917)

Doç. Dr. Sadık Sarısaman [s.440-452]

 


Dünya Savaşı’nda Türk Cephelerinde Psikolojik Harp

Doç. Dr. Sadık Sarısaman [s.453-468]

 


B- Ermeni Olayları
İngiliz Propagandası, Wellıngton Evi ve Türkler

Prof. Dr. Justin McCarthy [s.469-481]

 


Ermeni Tehciri ve Gerçekler

Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu [s.482-502]

 


Ermeni Soykırımı Aldatmacası ve 1919-1920 Adana Katliamları

Yrd. Doç. Dr. Yusuf Ziya Bildirici [s.503-513]

 


C- Mütareke Dönemi
Son Osmanlı Meclis-İ Mebusanı

Yrd. Doç. Dr. Erol Kaya [s.514-527]

 


1919 Yılında A-B-D.’Nin Yakın Doğu’da Etkin Olma Siyaseti: Ermeni ve Türk Mandaterliği Meselesi

Yrd. Doç. Dr. Deniz Bilgen [s.528-541]

 


Türk-Amerikan Münasebetlerinin Değerlendirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Erdal Açıkses [s.542-557]

 

 

Altmışdokuzuncu Bölüm


Yenileşme Döneminde Osmanlı Devlet Teşkilâtı
Yenileşme Dönemi Osmanlı Devlet Teşkilâtı

Doç. Dr. Mehmet Seyittanlıoğlu [s.561-576]

 


A- Merkez Teşkilâtı
Sadr-ı Âzamlık

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Emin Yaman [s.577-585]

 


Parlamentoya Uzanan Süreçte Osmanlı Kamu Hukukunda “Danışma”

Yrd. Doç. Dr. Ayhan Ceylan [s.586-598]

 


Şûra-yı Devlet (1868-1922)

Abdülmecit Mutaf [s.599-609]

 


Saray’da

Mabeyn-İ Hümâyûn’da Yâverlik Kurumu (1839-1920)

Yrd. Doç. Dr. Ali Karaca [s.610-628]

 


Osmanlı Polis Teşkilatı ve Yenileşme Süreci

Dr. Hasan Yağar [s.629-652]

 


Osmanlılarda İstihbaratçılık

Yrd. Doç. Dr. Hamit Pehlivanlı [s.653-667]

 


Tanzimat’ın Memurları

Doç. Dr. Abdullah Saydam [s.668-677]

 


Osmanlı Hariciye Nezareti’nin Kurulması

Doç. Dr. İlhan Yerlikaya [s.678-682]

 


Osmanlılarda Nişan ve Madalya

Nejat Eralp [s.683-686]

 


Osmanlı Hilâl-İ Ahmer Cemiyeti’nin Kuruluşu ve Çalışmaları

Doç. Dr. Zuhal Özaydın [s.687-698]

 


B- Taşra Teşkilâtı
XVII. Yüzyılda Taşra Yönetimine Genel Bir Bakış

Prof. Dr. Yücel Özkaya [s.699-709]

 


Osmanlı’da Ayânlık ve Kıbrıs Eyâleti (XVIII. Yüzyıl)

Doç. Dr. Nuri Çevikel [s.710-719]

 


1. Mahmut Döneminde Taşradaki Merkeziyetçilik Politikası

Prof. Dr. Özcan Mert [s.720-729]

 


Türk Belediyeciliğinde Demokrasi Geleneği

Prof. Dr. Bilal Eryılmaz [s.730-738]

 


Osmanlılarda Çağdaş Belediyecilik

Yrd. Doç. Dr. M. Emin Yolalıcı [s.739-749]

 


XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Taşra İdaresi ve Vilâyet Yönetimi

Mutullah Sungur [s.750-761]

 


XIX. Yüzyıldaki Bazı Doğal Afetler ve Osmanlı Yönetimi

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yavuz Erler [s.762-770]

 


C- Hukuk Sistemi
Tanzimat Devri Osmanlı Mahkemeleri

Doç. Dr. Ekrem Buğra Ekinci [s.771-779]

 


Mecelle Örneğinde Türklerin İslâm Özel Hukukuna Katkıları

Yrd. Doç. Dr. Osman Kaşıkçı [s.780-788]

 


Osmanlı Hukukunda Kasâme

Doç. Dr. Mehmet Akman [s.789-794]

 


Osmanlı Devleti’nin Son Dönemlerinde Örfî İdare Uygulaması

Yrd. Doç. Dr. Osman Köksal [s.795-803]

 


Askeri Teşkilât
Yenileşme Sürecinde Osmanlı Ordusu

Prof. Dr. Musa Çadırcı [s.804-811]

 


Osmanlı İmparatorluğu’nda Askerî Teknolojilerin Takibi (1700-1900)

Yrd. Doç. Dr. Birol Çetin [s.812-821]

 


Ana Hatlarıyla Abdülaziz Dönemi Osmanlı Bahriyesi ve Ceride-İ Askeriyyelere Göre 1864 Yılı Denizcilik Faaliyetleri

Yrd. Doç. Dr. Faruk Ayın – Erkan Göksu [s.822-829]

 


1897 Osmanlı-Yunan Savaşı Çerçevesinde Sultan II. Abdülhamid Dönemi Osmanlı Donanması Hakkında Bir Değerlendirme

Doç. Dr. Metin Hülagü [s.830-844]

 

 

Yetmişinci Bölüm


Yenileşme Döneminde Osmanlı Toplumu
Yenileşme Döneminde Osmanlı Toplumu

Doç. Dr. Abdullah Saydam [s.847-886]

 


A- Nüfus ve İskân
Balkanlar’dan Anadolu’ya Yönelik Göçler

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Halaçoğlu [s.887-895]

 


XIX. Yüzyılda İdil-Ural Bölgesinden Anadolu’ya Göçler

Dr. Arzu Kılınç Ocaklı [s.896-906]

 


Tanzimat Döneminde Aşiretlerin İskânı

Fatih Sansar [s.907-923]

 


Avrupa’da Bir Türk İslam Diyarı: Dobruca’nın Demografik, Sosyal ve İdari Yapısı

Prof. Dr. Zekeriya Kurşun [s.924-935]

 


Osmanlı Toplumsal Sisteminin Bir Göstergesi Olarak XIX. Yüzyılda Osmanlı Ulaşım Ağının Yeniden Oluşumu ve Nüfusun İskanı

Doç. Dr. Gülfettin Çelik [s.936-941]

 

 

15. Cilt: Cumhuriyet

B- Eğitim ve Bilim
Türkiye’de Çağdaş Anlamda Öğretmenlik Mesleğinin Doğuşu

Prof. Dr. Yahya Akyüz [s.15-25]

 


Medreselerdeki Personel Çeşitliliği ve Sosyal Mobilizasyon

Doç. Dr. Ahmet Cihan [s.26-34]

 


Osmanlı İlköğretim Kurumlarından Sıbyan Mektepleri (Kuruluşu, Gelişimi ve Dönüşümü)

Yrd. Doç. Dr. Yücel Gelişli [s.35-43]

 


Türk Eğitiminin Modernleşmesinde Rüşdiye Mektepleri

Yrd. Doç. Dr. Muammer Demirel [s.44-60]

 


Mesleki ve Teknik Eğitimin Gelişimi

Doç. Dr. Tayyip Duman [s.61-71]

 


1. Meşrutiyet Dönemi’nde Yayınlanan Bir İstatistik Mecmuasına Göre Osmanlı Maarifi

Doç. Dr. Hüseyin Dilâver [s.73-91]

 


C- Yurt Dışındaki Tarih Araştırmalarından Örnekler
Siyaset ve Historiografi: Macaristan’da Türk ve Balkan Çalışmalarının Gelişimi ve İstanbul’daki Macar Araştırma Enstitüsü

Prof. Dr. Gábor Ágoston [s.92-98]

 


Yunanistan’daki Osmanlı Çalışmalarının Gelişimi

Ioannis Theocharides – Theoharis Stavrides [s.99-104]

 

 

Yetmişdördüncü Bölüm


Osmanlı Yenileşme Döneminde Dil ve Edebiyat
A- Yenileşme Dönemi Osmanlı Türkçesi
Yenileşme Döneminde Türk Dili

Doç. Dr. Musa Duman [s.107-130]

 


Yenileşme Devri Türkçesi Üzerine Çalışmalar

Yrd. Doç. Dr. Şahin Baranoğlu [s.131-138]

 


Tanzimat’ın Dili

Yrd. Doç. Dr. Ejder Okumuş [s.139-147]

 


1. Meşrutiyet Sonrası Türk Dili

Prof. Dr. İsmail Parlatır [s.148-153]

 


Osmanlı’da Alfabe Tartışmaları

Yrd. Doç. Dr. Muhammet Erat [s.154-166]

 


B- Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı
Osmanlı Devleti’nin Yenileşme Döneminde Türk Edebiyatı

Prof. Dr. M. Orhan Okay [s.167-180]

 


Tanzimat’tan Sonra Kültür ve Edebiyat Hayatımızdaki Değişme ve Yenileşmeler

Doç. Dr. Abdullah Uçman [s.181-188]

 


Yenileşme Zihniyeti Bakımından Tanzimat Romanının Anlamı

Yrd. Doç. Dr. Yunus Balcı [s.189-194]

 


XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatında Popüler Roman

Yrd. Doç. Dr. S. Dilek Yalçın Çelik [s.195-203]

 


Servet-İ Fünun Edebiyatı

Prof. Dr. Zeynep Kerman [s.204-211]

 


Servet-İ Fünun Topluluğu Dışı Türk Edebiyatı

Prof. Dr. Nazan Bekiroğlu [s.212-226]

 


Yüzyıl Başlarında Türk Şiiri

Prof. Dr. Şerif Aktaş [s.227-239]

 


Yenileşme Dönemindeki Edebi Münakaşaların Edebiyattaki Gelişmeye Katkıları

Doç. Dr. İbrahim Kavaz [s.240-247]

 


Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Tercüme Müesseseleri

Taceddin Kayaoğlu [s.248-261]

 

 

Yetmişbeşinci Bölüm


Osmanlı Yenileşme Döneminde Kültür ve Sanat
Yenileşme Döneminde Kültür ve Sanat

Prof. Dr. Günsel Renda [s.265-283]

 


Batı Sanat Akımlarının Değiştirdiği Osmanlı Dönemi Türk Sanatı

Prof. Dr. Semavi Eyice [s.284-309]

 


Osmanlı Sanatının 1789-1839 Dönemine Bir Bakış

Yrd. Doç. Dr. Kasım İnce [s.310-319]

 


A- Yenileşme Dönemi Mimarisi
XVIII. Yüzyıl Osmanlı Mimarisinde Sivil Mimarinin Etkinliği

Yrd. Doç. Dr. Betül Bakır [s.320-333]

 


İstanbul’da III. Ahmet Dönemi Osmanlı Mimarisi

Dr. Gülçin Canca Erol [s.334-343]

 


XIX. Yüzyıl Osmanlı Mimarlığında Aydınlanma Döneminin Yansımaları

Doç. Dr. Nur Urfalıoğlu [s.344-349]

 


Tanzimat Sonrası Osmanlı Mimarlığı

Yrd. Doç. Dr. Mustafa S. Akpolat [s.350-359]

 


XIX. Yüzyılın İkinci Yarısının ve XX. Yüzyılın Başlarının Fotoğraflarında Osmanlı Mimarisi

Dr. Galina V. Dlujnevskaya [s.360-366]

 


1. Abdülhamid Dönemi Mimarlığı

Yrd. Doç. Dr. Neşe Yıldıran [s.367-373]

 


Batılılaşma Dönemi Osmanlı Sarayları

Doç. Dr. Necla Arslan Sevin [s.374-381]

 


Anadolu Saat Kuleleri

Prof. Dr. Hakkı Acun [s.382-387]

 


Türk Kütüphane Mimarisi

Sami Bayraktar [s.388-394]

 


XIX. Yüzyıl Osmanlı Başkentinde Polis Teşkilatı ve Karakol Binaları

Doç. Dr. Necla Arslan Sevin [s.395-399]

 


Osmanlı’da Alman Mimarlar ve Eserleri

Mehmet Yavuz [s.400-411]

 


Osmanlı İmparatorluğu’nun Batılılaşma Sürecinde Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Yasal Düzenlemeler

Doç. Dr. Emre Madran [s.412-418]

 


B- Batı Etkisi İle Resim ve Müzik
Fatih-Ressam Bellini ve Portre Sanatı Üzerine

Doç. Dr. Berke İnel [s.419-427]

 


Yenileşme Döneminden Cumhuriyet Dönemine Türk Resim Sanatının Evreleri

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kamil Gören [s.428-439]

 


Batılılaşma Dönemi Duvar Resmi

Dr. Pelin Şahin Tekinalp [s.440-448]

 


İstanbul Askerî Müze ve Kültür Sitesi’ndeki Yağlıboya Tablolara Göre Asker Ressamlar

Hür Kamil Biçici [s.449-457]

 


Osmanlı İmparatorluğu’nda Çok Sesli Müziğin Gelişimi

Yrd. Doç. Dr. A- Bülent Alaner [s.458-464]

 


C- Osmanlı Sahne Sanatları
Gölge Oyununun Doğuşu

Prof. Dr. Saim Sakaoğlu [s.465-486]

 


Geleneksel Türk Tiyatrosu

Yrd. Doç. Dr. Dilaver Düzgün [s.487-496]

 


Avusturyalı Türk Murad Efendi ve III. Selim Tragedyası

Prof. Dr. Özdemir Nutku [s.497-501]

 


Yenileşme Dönemi Türk Tiyatrosu ve Ahmet Vefik Paşa

Ebru Burcu [s.502-506]

 


D- Yeni Sanat Dalları: Fotoğraf ve Sinema
Osmanlı’da Fotoğraf Sanatı

Engin Özendes [s.507-517]

 


Osmanlı İmparatorluğu’nda Fotoğrafın Başlangıcı

Prof. Dr. Simber Atay [s.518-523]

 


Sinemanın Türkiye’ye Girişi ve İlk Yılları

Yrd. Doç. Dr. Hale Künüçen – Yrd. Doç. Dr. A- Şükrü Künüçen [s.524-532]

 


Yenileşme Dönemi Kültüründen Kesitler
II. Abdülhamid Dönemi Askeri Kıyafetleri

Sadık Tekeli [s.533-538]

 


Yenileşme Dönemi Kültür ve Sanatına Katkıda Bulunan Mevlevîler ve Mevlevî Dergâhlarında Güzel Sanatlar

Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük [s.539-552]

 


İstanbul’un Deniz Hamamları

Burçak Evren [s.553-563]

 


İngiliz Kültüründe Osmanlı Etkileri

Doç. Dr. Netice Yıldız [s.564-580]

 

 

Yetmişaltıncı Bölüm


Anadolu’nun İşgali ve Millî Direniş Hareketleri
Türkiye’nin İşgali ve Millî Direniş Hareketleri

Prof. Dr. İzzet Öztoprak [s.583-605]

 


Mondros’tan Samsun’a Türk Kurtuluş Mücadelesinin Doğuşu

Prof. Dr. Salahi R. Sonyel [s.606-617]

 


A- Millî Direniş ve Teşkilâtlanma: Kuvâ-Yı Milliye ve Müdafaa-İ Hukuk
Mondros Mütarekesi Sonrası Türkiye’nin İşgaline Karşı Millî Direniş: Kuvây-İ Milliye (1918-1921)

Doç. Dr. Adnan Sofuoğlu [s.618-627]

 


Millî Mücadelede Sivil Direnişin Kökleri: Müdafaa-İ Millîye Cemiyeti (1913-1919)

Prof. Dr. Nâzım H. Polat [s.628-636]

 


Trakya Paşaeli Müdafaa-İ Hukuk Cemiyeti

Yrd. Doç. Dr. Zekai Güner [s.637-645]

 


Milli Mücâdele Döneminde İstanbul’da Faaliyette Bulunan Gizli Gruplar

Doç. Dr. Mesut Aydın [s.646-660]

 


Millî Mücadele’de Doğu Karadeniz

Prof. Dr. Mesut Çapa [s.661-678]

 


Millî Mücadele’de Batı Karadeniz

Yrd. Doç. Dr. Rahmi Çiçek [s.679-699]

 


Kurtuluş Savaşı Sırasında İstanbul Hükümetleri İle Kuvâ-Yı Milliye Arasındaki Münasebetler

Prof. Dr. Metin Ayışığı [s.700-717]

 


Sosyal Açıdan Millî Mücadeleye ve Müdafaa-İ Hukuk Cemiyetlerine Genel Bir Bakış

Yrd. Doç. Dr. Bayram Sakallı [s.718-725]

 


B- Anadolu’da İşgaller, Millî Direniş Hareketleri ve Sevr Antlaşması
Millî Mücadele’de Protesto ve Mitingler

Doç. Dr. Mehmet Şahingöz [s.726-744]

 


İstiklâl Savaşı’nın İlk Safhasında Mitingler (Kasım 1918-Haziran 1919)

Yrd. Doç. Dr. Ömer Akdağ [s.745-755]

 


İzmir’in Yunanlılar Tarafından İşgali (15 Mayıs 1919)

Doç. Dr. Mustafa Turan [s.756-764]

 


İzmir’in Yunanlılar Tarafından İşgali ve İstanbul Basınına Yansımaları (15-26 Mayıs 1919)

Dr. Salih Tunç [s.765-775]

 


Unutulan Soykırım: Batı Anadolu’da Yunan Mezalimi

Prof. Dr. Metin Ayışığı [s.776-789]

 


Yunan Mezaliminin Uluslararası Alanda Tescili

Selçuk Ural [s.790-800]

 


Rum Çetelerinin Türklere Karşı Faaliyetleri

Azmi Yıldırım [s.801-810]

 


Millî Mücadele’de Güney Cephesi

Prof. Dr. Yaşar Akbıyık [s.811-819]

 


Millî Mücadele’de Gaziantep

Yrd. Doç. Dr. Ayhan Öztürk [s.820-829]

 


Antalya’da Milli Teşkilatlanma

Nebahat Oran Aslan [s.830-834]

 


Sevr Paylaşımı

Yrd. Doç. Dr. Ömer Budak [s.835-845]

 

 

Yetmişyedinci Bölüm


Atatürk ve Millî Mücadele
Türk İstiklâl Harbi

Prof. Dr. Stanford J. Shaw [s.849-893]

 


Türkiye’nin Özgürlük ve Bağımsızlık Mücadelesi

Prof. Dr. Salahi R. Sonyel [s.894-898]

 


A- Atatürk’ün Samsun’a Çıkışı ve Kongreler
Samsun’a Çıktığım Gün Vaziyet ve Manzara-İ Umumiye (Nutuk)

Kemal Atatürk [s.899-904]

 


19 Mayıs 1919: Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı

Dr. Zekeriya Türkmen [s.905-927]

 


Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkış Sürecinde Gelişen Olaylar

Yrd. Doç. Dr. Bülent Atalay [s.928-934]

 


Millî Mücadele’de Din Adamları ve Atatürk

Prof. Dr. Ali Sarıkoyuncu [s.935-948]

 


Millî Mücadele’de Erzurum ve Sivas Kongreleri Dönemi

Yrd. Doç. Dr. Haluk Selvi [s.949-965]

 


Mustafa Kemal Paşa’nın Emrinde Samsun’dan Sakarya’ya: Refet Paşa

Dr. Mehmet Özdemir [s.966-985]

 


Millî Mücadele’de Kâzım Karabekir Paşa

Yrd. Doç. Dr. Muhammet Erat [s.986-999]

 

 

17. Cilt: Cumhuriyet

Seksenikinci Bölüm


1960-1980 Dönemi
A- 1960-1980 Arası İç Siyasî Gelişmeler
1960-1980 Dönemi

Prof. Dr. Hikmet Özdemir [s.15-47]

 


Türkiye’de Ordu ve Siyaset

Doç. Dr. Nurşen Mazıcı [s.48-53]

 


İngiliz Kaynaklarına Göre Türkiye’deki 27 Mayıs Darbesi

Yrd. Doç. Dr. Cihat Göktepe [s.54-65]

 


Samet Ağaoğlu’nun Gözüyle 27 Mayıs ve Sonrası

Dr. Muzaffer Çandır [s.66-73]

 


27 Mayıs Anayasayı İhlâl Davası İddianamesi Üzerine Bazı Tespit ve Düşünceler

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Arıkan [s.74-84]

 


27 Mayıs Sonrası Türkiye’de Partileşme

Yrd. Doç. Dr. Melek Çolak [s.85-89]

 


B- 1960-1980 Arası Dış Politika
Türk Dış Politikası (1960-1980)

Yrd. Doç. Dr. İdris Bal [s.90-109]

 


Türkiye, İngiltere ve Nato (1959-1965)

Yrd. Doç. Dr. Cihat Göktepe [s.110-115]

 


Kıbrıs Bunalımı ve Barış Harekâtı (1963-1974)

Yrd. Doç. Dr. Galip Alçıtepe [s.116-122]

 

 

Seksenüçüncü Bölüm


1980 Sonrası Dönemi
A- 1980 Sonrası İç Siyasî Gelişmeler
1980 ve Sonrası

Prof. Dr. Hikmet Özdemir [s.125-161]

 


B- 1980 Sonrası Dış Politika ve Genel Değerlendirme
Uluslararası Dönüşümler ve Osmanlı’dan Günümüze Türk Diplomasisinin Süreklilik Unsurları

Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu [s.162-176]

 


Abd ve Ab Bağlamında Türkiye’nin Güvenlik Politikası

Prof. Dr. Ali L. Karaosmanoğlu [s.177-183]

 


Küreselleşen Dünya’da Ab-Türkiye İlişkilerinin Yorumlanması

Prof. Dr. İlhan Tekeli – Selim İlkin [s.184-196]

 


Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri ve Türk-Yunan Sorunları

Doç. Dr. Hasan Ünal [s.197-208]

 


Türkiye-Abd İlişkilerine Genel Bir Bakış (1919-2002)

Dr. Çağrı Erhan [s.209-223]

 


Türkiye ve Günümüzde Orta Doğu: Ulusal Güvenlik Arayışı

Prof. Dr. Lenore G. Martin [s.224-232]

 


Türkiye’nin Ortadoğu Politikası: Gelişimi ve Etkenleri

Doç. Dr. Ramazan Gözen [s.233-250]

 


Türkiye’nin İsrail İle İlişkileri (1948-2001)

Dr. Çağrı Erhan [s.251-259]

 


Cumhuriyet Dönemi Türkiye-İran İlişkileri

Doç. Dr. Gökhan Çetinsaya [s.260-268]

 


Türkiye’nin Orta Asya ve Kafkasya Politikası Üzerinde Etkili Olabilecek Faktörler

Doç. Dr. Nasuh Uslu [s.269-281]

 


Turgut Özal’ın Dış Politikası: Türkiye’ye 21. Yüzyıl Perspektifleri

Cengiz Çandar [s.282-290]

 


Özal Dönemi Türk Dış Politikasının Temel Anlayışları

Dr. Muhittin Demiray [s.291-300]

 

 

Seksendördüncü Bölüm


Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teşkilâtı
Türkiye Cumhuriyeti’nin Devlet Yapısı

Prof. Dr. Turgay Ergun [s.303-333]

 


Cumhuriyet’in İlk Döneminde Mülkî Yapının Gelişimi (1920-1950)

Yrd. Doç. Dr. Nejdet Bilgi [s.334-346]

 


Türkiye’de Mahallî İdarelerin Gelişimi

Yrd. Doç. Dr. Veysel K. Bilgiç [s.347-356]

 


Türkiye Cumhuriyeti’nde Tek Parti Dönemi Umumî Müfettişlikleri (Genel Valilikler, 1927-1947)

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Koca [s.357-366]

 


Türk Hukuk Sisteminde Çağdaşlaşma

Doç. Dr. Temuçin F. Ertan [s.367-376]

 

 

Seksenbeşinci Bölüm


Cumhuriyet Döneminde Türk Toplumu
Cumhuriyet Döneminde Türk Toplumu

Doç. Dr. İlhan Dülger [s.379-418]

 


A- Sağlık ve Eğitim Politikası
Türkiye Cumhuriyeti’nde Sağlık Hizmetleri

Yrd. Doç. Dr. Bilal Ak [s.419-435]

 


Tbmm Tutanaklarına Göre Cumhuriyet’in İlk On Yılında Sağlık Politikamız

Dr. Meliha Özpekcan [s.436-445]

 


İnönü Döneminin Köye Özel Öğretmen Yetiştirme Projesi: Köy Enstitüleri

Yrd. Doç. Dr. Ali Ata Yiğit [s.446-454]

 


Cumhuriyet Döneminde Örgün Eğitim Kurumlarındaki Din Eğitimi

Prof. Dr. M. Şevki Aydın [s.455-466]

 


Atatürk ve Türkiye’deki Misyoner Okulları

Yrd. Doç. Dr. Ayten Sezer [s.467-475]

 


B- Sosyal Güvenlik
Türk Endüstriyel İlişkiler Sisteminin Tarihsel Gelişim Süreci

Prof. Dr. Toker Dereli [s.476-482]

 


Türkiye’de 1920-1963 Döneminde Sosyal Güvenlik Alanındaki Gelişmeler

Doç. Dr. Ahmet Makal [s.483-493]

 


Türk Anayasalarında Sosyal Hakların Gelişimi ve Yorumu

Yrd. Doç. Dr. Güngör Turan [s.494-504]

 


C- Kentleşme
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türkiye’de Kent ve Kentleşme

Dr. Mustafa Ökmen [s.505-518]

 


Köyden Kente Göç ve Gecekondu Olgusu

Doç. Dr. Tahire Erman [s.519-526]

 


Cumhuriyet Döneminde Depremler

Prof. Dr. William A- Mitchell [s.527-537]

 

 

Seksenaltıncı Bölüm


Cumhuriyet Döneminde Türk Ekonomisi
Cumhuriyet Döneminde Türkiye Ekonomisi

Prof. Dr. Mükerrem Hiç [s.541-564]

 


A- Dönemlere Göre Türkiye Ekonomisi
Cumhuriyet Dönemi İktisadî Kronolojisi (1923-2002)

Yrd. Doç. Dr. Murat Koraltürk [s.565-580]

 


Türkiye Ekonomisi (1923-1960)

Yrd. Doç. Dr. Murat Koraltürk [s.581-597]

 


Osmanlı’dan Devreden Kriz Potansiyeli ve Tek Parti Dönemi Ekonomik Krizleri

Doç. Dr. Metin Toprak [s.598-614]

 


Türkiye’de Savaş Ekonomisi Uygulamaları ve Toplumsal Yaşama Etkileri

Yrd. Doç. Dr. Günver Güneş [s.615-622]

 


Menderes Döneminde Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler

Prof. Dr. Emin Çarıkçı [s.623-630]

 


Alternatif Sanayileşme, Dış Ticaret Stratejileri ve 24 Ocak Kararları

Prof. Dr. Emin Çarıkçı [s.631-636]

 


Özal’ın 1980’lerdeki Liberal Ekonomik Politikaları

Dr. Abdurrahman Abulaban [s.637-647]

 


T.C- Merkez Bankası Tarafından Uygulanan Para Programları ve Uygulama Sonuçları

Prof. Dr. Arslan Eren [s.648-659]

 


B- Tarım ve Kırsal Kalkınma Politikaları
Türkiye’de Hububat Politikaları (1923-1950)

Yrd. Doç. Dr. Bedrettin Kolaç [s.660-676]

 


Cumhuriyet Türkiyesi’nde Toprak Reformu ve Uygulamaları

Yrd. Doç. Dr. Zeki Çevik [s.677-686]

 


Türkiye’de Kırsal Kalkınma Politikaları (1923-1950)

Yrd. Doç. Dr. Türkan Başyiğit [s.687-696]

 


Atatürk’ten Günümüze Doğu Anadolu’yu Kalkındırma Çabaları

Dr. Sait Aşgın [s.697-709]

 


C- Sanayi ve Ticaret
1923-1938 Döneminde Türkiye’nin Sanayi Politikası

Yrd. Doç. Dr. Yaşar Semiz [s.710-718]

 


Atatürk Devri Harp Sanayii (1920-1938)

Doç. Dr. Mehmet Evsile [s.719-726]

 


Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik Yolunda Gümrük Birliği Süreci

Prof. Dr. S. Rıdvan Karluk [s.727-736]

 

 

Seksenyedinci Bölüm


Cumhuriyet Döneminde Düşünce
Cumhuriyet Dönemi Düşünce Hayatı

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay [s.739-785]

 


Cumhuriyet

Ord. Prof. Hilmi Ziya Ülken [s.786-790]

 


Cumhuriyet Devrimleri

Prof. Dr. Niyazi Berkes [s.791-797]

 


Türkiye Cumhuriyeti Rejiminde Batılılaşma Olayları ve Fikirleri

Prof. Dr. Tarık Zafer Tunaya [s.798-811]

 

İktisadî Gelişme ve Yenilenmemizin Zihniyet Muhasebesi

Prof. Dr. Sabri Ülgener [s.812-821]

 


Neslimizin Tarihi

Doç. Dr. Nurettin Topçu [s.822-826]

 


Nesillerin Ruhu

Prof. Dr. Mehmet Kaplan [s.827-833]

 


İnsanımızın Kaynağı: Türkiye’de Eğitim ve Türk Kültürü

Prof. Dr. Erol Güngör [s.834-848]

 


Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Bir Düşünce Hareketi: Meslekî Temsilcilik

Prof. Dr. İsmail Çetişli [s.849-856]

 


1924 Anayasası’nın Düşünce Temelleri Üzerine

Yrd. Doç. Dr. Zühtü Arslan [s.857-862]

 


Cumhuriyet Kadını Kimliğinin Oluşturulması Aşamaları

Yrd. Doç. Dr. Leyla Kaplan [s.863-868]

 

 

Seksensekizinci Bölüm


Cumhuriyet Döneminde Bilim
Cumhuriyet Döneminde Bilim

Prof. Dr. Esin Kahya – Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir [s.871-893]

 


Cumhuriyet Döneminde Sosyal Bilimler

Doç. Dr. Mehmet Öz [s.894-900]

 


Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Astronomi Çalışmaları

Yrd. Doç. Dr. Yavuz Unat [s.901-910]

 


Cumhuriyet Dönemi Türk Tıbbına ve Tıp Eğitimine Kısa Bir Bakış

Prof. Dr. Arslan Terzioğlu [s.911-927]

 


Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Eczacılık

Prof. Dr. Afife Mat [s.928-934]

 


Türk Tarih Öğretimi ve Meseleleri

Prof. Dr. Mustafa Safran [s.935-942]

 

 

19. Cilt: Cumhuriyet

B- Ekonomik Değerlendirmeler
Sovyet Sonrası Orta Asya Geçiş Ekonomilerinin Sorunları ve Entegrasyonunun Geleceği

Dr. Talaybek Koyçumanov – Dr. Temirbek Bobuşev [s.15-23]

 


Avrasya’da Piyasa Ekonomisine Geçişin On Yıllık Bilançosu

Yrd. Doç. Dr. Güngör Turan [s.24-30]

 


C- Sosyal Değerlendirmeler
Türkiye’nin Türk Dünyasındaki Eğitim-Öğretim Faaliyetleri

Prof. Dr. Turan Yazgan [s.31-40]

 


Sovyet Sonrası Orta Asya Cumhuriyetlerinde Modernleşme, Siyaset ve İslam

Prof. Dr. Shirin Akiner [s.41-46]

 


Yüzyılda Tataristan ve Orta Asya’da Tasavvufî Hareketler

Prof. Dr. Thierry Zarcone [s.47-54]

 


Sovyetler Birliği Döneminde Orta Asya ve Kafkaslar’da Sûfî Tarikatlar

Prof. Dr. Osman Türer [s.55-61]

 


D- Dil ve Kültür
Türk Dünyasının Güncel Konusu: Ortak Türkçe

Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Yaman [s.62-68]

 


Dil Planlaması Bağlamında Türk Yazı Dillerinin Görünümü

Yrd. Doç. Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ [s.69-87]

 


Semantik ve Pragmatik Benzerlikleri ve Özellikleri İle Türkçe Deyimler

Doç. Dr. Raushan A- Avakova [s.88-95]

 


Türk Dünyasında Atasözlerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Deneme

Hasan Ülker [s.96-104]

 


Kopuz ve Türk Dünyası Halk Çalgıları

İrfan Gürdal [s.105-111]

 

 

Doksanaltıncı Bölüm


Azerbaycan Cumhuriyeti
XXI. Yüzyılda Dünya Siyasetinde Azerbaycan ve Petrol

Haydar Aliyev [s.115-120]

 


Azerbaycan Cumhuriyeti

Prof. Dr. Musa Gasımov [s.121-147]

 


A- Azerbaycan Bağımsızlık Mücadelesi
Azerbaycan Halk Cumhuriyeti (1918-1920)

Dr. Mehman A- Damirli [s.148-156]

 


Azerbaycan Türklerinin İstiklâl Mücadelesi Önderi Ebulfez Elçibey

Prof. Dr. Kâmil Veli Nerimanoğlu [s.157-161]

 


Azerbaycan’ın Bağımsızlık Sürecinde Azerbaycan Halk Cephesi’nin Yeri

Hakan Coşkunaslan [s.162-166]

 


B- Ermenilerin Azerî Türklerine Karşı Katliamları
Batı Azerbaycan: Etno-Politik Değişiklikler ve Ermenistan’ın Kurulması (1801-1921)

Dr. Rafik Firuzoğlu Safarov [s.167-174]

 


İrevan (Revan) Vilayetindeki Demografik Değişiklikler Üzerine

Dr. Hacar Y. Verdiyeva [s.175-180]

 


Ermenilerin Azerî Türklerine Karşı Terör ve Katliamları (XX. Yüzyıl Başları)

Doç. Dr. Sani Tofigoğlu Hacıyev [s.181-194]

 


Türk Dünyasının Kanayan Yarası: Karabağ

Araz Aslanlı [s.194-208]

 


C- Sosyal ve Ekonomik Yapı
Azerbaycan: Geçiş Döneminin İlk On Yılında Sosyo-Ekonomik ve Siyasel Gelişmeler

Prof. Dr. Şefik Alp Bahadır [s.209-216]

 


Azerbaycan’ın Etnik ve Demografik Yapısı

Elnur Ağaoğlu [s.217-226]

 


Dil, Edebiyat ve Basın
Azerbaycan Türkçesi

Yrd. Doç. Dr. Gülşen Seyhan Alışık [s.227-243]

 


Azerbaycan’ın Devlet Dili Siyaseti

Prof. Dr. Kâmil Veli Nerimanoğlu [s.244-251]

 


Azerbaycan Divan Edebiyatı

Prof. Dr. Ahmet Pirverdioğlu [s.252-261]

 


Modern Azerbaycan Edebiyatı

Yrd. Doç. Dr. Salih Okumuş [s.262-274]

 


Azerbaycan’da “Meyhana”

Dr. Süleyman Şenel [s.275-286]

 


Yüzyıl Azerbaycan Demokratik Basını

Doç. Dr. Mehmet İsmayıl [s.287-296]

 


Azerbaycan’da Eğitim ve Basın

Yrd. Doç. Dr. Nesrin Sarıahmetoğlu Karagür [s.297-307]

 


Nahçıvan
Nahçıvan

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Ethem Atnur [s.308-313]

 

 

Doksanyedinci Bölüm


Kazakistan Cumhuriyeti
Öktemşildik Me, Elde Demokrasya Mı?

Nursultan Nazarbayev [s.317-321]

 

Kazakistan Cumhuriyeti

Prof. Dr. Manas K. Kozıbaev – Sattar F. Majitov [s.322-338]

 


Bağımsızlığının 10. Yılında Kazakistan Cumhuriyeti

Yrd. Doç. Dr. Orhan Söylemez [s.339-363]

 


A- Siyasî Düşüncenin Gelişimi
Kazakistan’da Milliyetçilik

Yrd. Doç. Dr. Meryem Kırımlı [s.364-368]

 


Kazak Siyasî Düşüncesinin Gelişimi ve Kazak Gazetesi (1913-1918)

İbrahim Kalkan [s.369-387]

 


B- Ekonomik Gelişmeler
Bağımsızlığından Bugüne Kazakistan’daki Ekonomik Gelişmeler

Prof. Dr. Emin Çarıkçı [s.388-397]

 


Çarlık İdaresindeki Kazakistan’da Ticarî Hayat

Yrd. Doç. Dr. Seyfullah Yalın [s.398-407]

 


C- Dil ve Edebiyat
Kazak Dili ve 1990’lardaki Yeni Dil Politikası

Prof. Dr. Eleonora Süleimenova – Doç. Dr. Dana K. Akanova [s.408-414]

 


Kazakistan Cumhuriyeti’nin Dil Siyasetine Sosyo-Lengüistik Bir Yaklaşım

Yrd. Doç. Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ [s.415-423]

 


Muhtar Avezov ve Abay Yolu

Ekrem Ayan [s.424-428]

 


Kültür ve Düşünce Hayatı
Kazak Göçebe Kültürünün Karakteri

Prof. Dr. Aigül Bokayeva [s.429-437]

 


Bolşevik İhtilalinden Önce Kazak Türklerinde Eğitim, Kültür ve Fikir Hayatı

Dr. A- Kayyum Kesici [s.438-447]

 


Doksansekizinci Bölüm


Kırgızistan Cumhuriyeti
Kırgızistan: Geçmişte, Bugün ve Gelecekte

Askar Akayev [s.451-453]

 


Kırgızistan Cumhuriyeti

Prof. Dr. Tınçtıkbek Çorotekin [s.454-484]

 


A- Siyasî Gelişmeler ve Dış Politika
Kırgızistan’ın Diplomatik İlişkileri

Prof. Dr. Asan S. Ormuşev [s.485-491]

 


Kırgızistan Cumhuriyeti’nin Dış Politikasına Genel Bakış

Zakir Chotoev [s.492-506]

 


Bağımsız Kırgızistan: Geçiş Politikaları

Dr. Rafis Abazov [s.507-517]

 


Kırgızların Siyasal-Tarihsel Bir İncelenmesi

Gregory R. Koldys [s.518-527]

 


Sovyet Sisteminde Kırgızistan: Millî Devletin İnşaası ve Millî Kimliğin Doğuşu

Dr. Rafis Abazov [s.528-537]

 


B- Sosyal ve Kültürel Hayat
Göçebe Kırgızların Oba (Avul) Teşkilâtı

Amantur Japarov [s.538-543]

 


Kırgız Halkı ve Geleneksel Kültürleri

Prof. Dr. Aydarbek S. Koçkunov [s.544-550]

 


Kırgız Türklerinin Günlük Hayatında Gelenekler ve Halk İnanışları

Kemal Polat [s.551-559]

 


Çarlık Döneminde Kırgızistan’da Kültürel Hayat

Dr. Askarbek Bedalbayev [s.560-565]

 


C- Ekonomik Gelişmeler
Kırgızistan’da Dış Ticaretin Gelişimi ve Türkiye İle İlişkiler

Yrd. Doç. Dr. Fahri Solak [s.566-577]

 


Dil ve Edebiyat
Kırgız Türkleri ve Kırgız Türkçesi

Doç. Dr. Hülya Kasapoğlu Çengel [s.578-595]

 


Kırgız Türkçesi

Doç. Dr. Gülzura Cumakunova [s.596-606]

 


Kırgız Kültürünün Bazı Özellikleri ve Manas Destanı

Meral Gölgeci Kalfa [s.607-612]

 


Destandan Romana Kırgız Kültür Mirası ve Cengiz Aytmatov Örneği

Yrd. Doç. Dr. Ali İhsan Kolcu [s.613-621]

 

 

Doksandokuzuncu Bölüm


Özbekistan Cumhuriyeti
Bölgecilik ve Uruğ Oymakçılık

İslam Kerimov [s.625-627]

 


Özbekistan Cumhuriyeti

Mehmet Seyfettin Erol [s.628-642]

 


Özbekistan Cumhuriyeti

Nilüfer Avcı Işık [s.643-647]

 


A- Siyasî Gelişmeler
Bağımsızlık Sonrası Rusya-Özbekistan İlişkileri

Nâzım Cafersoy [s.648-659]

 


11 Eylül Saldırılarının Özbekistan Dış Politikası Üzerindeki Etkileri

Nermin Guliyeva [s.660-664]

 


B- Etnik ve Demografik Yapı
Bağımsız Özbekistan’da Göç ve Demografik Değişimler

Dr. Rafis Abazov [s.665-671]

 


Sovyet Sonrası Özbekistan’da Kırsal Kesimde Özbek Kimliğinin Yeniden Şekillenişi

Doç. Dr. Russel Zanca [s.672-682]

 


C- Ekonomik Gelişmeler
Geçiş Döneminde Özbekistan Ekonomisi

Anar Somuncuoğlu [s.683-692]

 


Özbekistan ve Diğer Orta Asya Ülkelerinde Tarım Reformu

Dr. Peter C- Bloch [s.693-701]

 


Edebiyat
Özbek Edebiyatında Tiyatro Türü Üzerine

Dr. Aynur Öz [s.702-708]

 

 

Yüzüncü Bölüm


Türkmenistan Cumhuriyeti
Bağımsız ve Sürekli Tarafsız Türkmenistan

Saparmurat Türkmenbaşı [s.711-719]

 


Türkmenistan

Prof. Dr. Muhammet Aydoğduyev [s.720-737]

 


Türkmenistan Cumhuriyeti

Mehmet Seyfettin Erol [s.738-756]

 


A- Siyasî Gelişmeler ve Dış Politika
Türkmenistan’ın Bağımsızlık Girişimleri ve Rusya

Elnur Soltan [s.757-767]

 


Türkmenistan Devleti’nin Dış Siyaseti ve Daimî Tarafsızlık Statüsü

Mehmet Seyfettin Erol [s.768-775]

 


B- Ekonomik Gelişmeler
Saparmurat Türkmenbaşı Önderliğinde Türkmenistan ve Sosyo-Ekonomik Reform Stratejisi

Yrd. Doç. Dr. Güngör Turan [s.776-785]

 


Bağımsızlıktan Günümüze Türkmenistan Ekonomisi

Saule Baitzhaunova [s.786-794]

 


Bağımsızlıktan Günümüze Türkmenistan’da İktisadî Kalkınma Stratejisi ve Abadancılık

Mehmet Seyfettin Erol [s.795-800]

 


C- Sosyal ve Kültürel Hayat
Türkmenistan’ın Demografik Yapısı

Yrd. Doç. Dr. Fahri Solak [s.801-807]

 


Türkmenistan’da Sosyal Yapı

Yrd. Doç. Dr. Durmuş Tatlılıoğlu [s.808-814]

 


Türkmenistan’da Eğitim ve Bilgisayar

Prof. Dr. Aman Hanberdiyev [s.815-827]

 


Türkmenlerde Savaş Sanatı ve Silahlar (Vı-XVI. Yüzyıllar)

Prof. Dr. Ovez A- Gündogdiyev [s.828-834]

 


Türkmen Atı

Yrd. Doç. Dr. Ali Abbas Çınar [s.835-839]

 


Dil ve Edebiyat
Türkmen Dili

Doç. Dr. Mämmetdurdı Sarıhanov [s.840-848]

 


Yeni Türkmen Edebiyatı

Doç. Dr. Berdi Sarıyev [s.849-859]

 


Türkmen Edebiyatından Çağdaş Türk Dünyası Edebiyatına Doğru

Dr. Salim Çonoğlu [s.860-871]

 


Türkmenistan’da Destan Dünyası

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Arslan [s.872-877]

 


Türkmen Halk Edebiyatında Destan Geleneği

Yrd. Doç. Dr. Melek Erdem [s.878-884]

 

 

Yüzbirinci Bölüm


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)
Kıbrıs Meselesi Halledilmeli

Rauf Denktaş [s.887-888]

 


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Ülker Güzel [s.889-904]

 


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Tarihi

Prof. Dr. Clement Dodd [s.905-912]

 


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

İsmail Bozkurt [s.913-921]

 


Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Kıbrıs

Dr. Ahmet Gazioğlu [s.922-945]

 


Rum Mezalimi ve KKTC’ye Doğru

Dr. Ahmet Gazioğlu [s.946-965]

 


Kıbrıs’ta Osmanlı Kültür Mirasına Genel Bir Bakış

Doç. Dr. Netice Yıldız [s.966-993]

 


Çağdaş Kıbrıs Türk Edebiyatı

Prof. Dr. Harid Fedai [s.994-1007]

 

 

21. Cilt: İndeks

Yazar İndeksi
Genel İndeks

2. Cilt: İlk Çağ

Sekizinci Bölüm


Göktürkler
A- Göktürk Kağanlığı
Göktürkler

Prof. Dr. Ahmet Taşağıl [s.15-48]

 


Göktürk Kağanlığı

Prof. Dr. Akdes Nimet Kurat [s.49-78]

 


Batı Göktürk Kağanlığındaki Aşinaslı Bir Kağanın Şeceresine Ait Bir Kaynak

Prof. Dr. Takashi Osawa [s.79-88]

 


Orta Asya’daki Türk Kağanlığı (M.S. 600-800)

Dr. Larissa S. Baratova [s.89-96]

 


Vı-VIII. Asırlarda Türkistan Vahalarında Batı Türk Hakimiyeti

Prof. Dr. Jonathan Karam Skaff [s.97-106]

 


Göktürk Kağanlığı Döneminde Batı Türkistan Yönetimi

Dr. Gaybullah Babayar [s.107-117]

 


Orhun Türklerinin Aslı

Karim Kabulov [s.118-126]

 


Orta Asya Türkleri ve Erken Tang Çin Devleti

Prof. Dr. Irina F. Popova [s.127-132]

 


Eski Çağ Türk Döneminde Altaylar

Prof. Dr. Vasily Soyonov [s.133-141]

 


Arkeolojik ve Yazılı Kaynaklara Göre Maveraünnehir Türkleri (M.S. Vı-VIII. Yüzyıllar)

Dr. Azim M. Malikov [s.142-151]

 


B- Göktürkler ve Komşuları
Türkler ve Toharlar Arasındaki Münasebetler

Dr. Lilia Yu. Tuguşeva [s.152-156]

 


Soğdiyana Tarihine Giriş

Dr. Matteo Compareti [s.157-169]

 


Türkler ve Soğdlular

Prof. Dr. Boris I. Marshak [s.170-178]

 


C- 2001 Bilge Kağan Külliyesi Kazıları
Moğolistan’daki Türk Anıtları Projesi

A- Ayşegül Erdem [s.179-181]

 


2001 Bilge Kağan Külliyesi Kazıları

Doç. Dr. Hasan Bahar – Prof. Dr. Salih Çeçen – Doç. Dr. İlhami Durmuş – Dr. Güngör Karauğuz – Remzi Kuzuoğlu – Gürhan Gökçek [s.182-190]

 

 

Dokuzuncu Bölüm


Uygurlar
Uygur Devletleri Tarihi ve Kültürü

Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu [s.193-214]

 


Uygurlar

Prof. Dr. Ahmet Taşağıl [s.215-224]

 


Uygur İmparatorluğu (744-840)

Dr. Ablet Kamalov [s.225-232]

 


Uygur Türkleri

Dr. Erkin Emet [s.233-237]

 


Koçu (İdikut) Uygur Devleti

Dr. Varis Abdurrahman [s.238-248]

 


Moğol Hâkimiyeti Altında Uygurlar

Prof. Dr. Michael C- Brose [s.249-254]

 


Hangisi Karahanlıların Kökeni; Uygurlar Mı Yoksa Karluklar Mı?

Prof. Dr. Juten Oda [s.255-259]

 

 

Onuncu Bölüm


Oğuzlar
Oğuzlar

Türkmenler

Yrd. Doç. Dr. Tufan Gündüz [s.263-276]

 


Oğuzlar

Dr. Cem Tüysüz [s.277-288]

 


Oğuzlar

Prof. Dr. Faruk Sümer [s.289-315]

 


Oğuz Türklerinin İdarî Yapı ve Boy Teşkilâtına Bir Bakış

Dr. Erdal Aksoy [s.316-320]

 

 

Onbirinci Bölüm


Kırgızlar, Karluklar, Türgişler, Tatarlar ve Diğer Orta Asya Türk Boyları
İslam Öncesi Devrede Orta Asya’da Yaşayan Türk Boyları

Prof. Dr. Ahmet Taşağıl [s.323-367]

 


Kazaklar ve Kırgızlar

Prof. Dr. Wilhelm Radloff [s.368-376]

 


Eski Türk Devrindeki Kırgız Etnik İsimleri

Prof. Dr. Oljobay Karataev [s.377-385]

 


Türk Boylarında Tamgalar ve Eski Kırgız-Oğuz Etnik Bağlantıları

Prof. Dr. Oljobay Karataev [s.386-390]

 


Arkeolojik Kaynaklara Göre Orta Yenisey Kırgızları

Doç. Dr. Sergei G. Skobelev – Dr. Vladimir N. Nechiporenko – S.V. Pankin [s.391-396]

 


Erken Dönemlerden Moğol İstilasına Yenisey Kırgızları

Prof. Dr. Michael R. Drompp [s.397-404]

 


Moğol-Cungar Hâkimiyeti Döneminde Yenisey Kırgızları

Prof. Dr. Viktor Butanayev [s.405-411]

 


Türgişler

Prof. Dr. Hüseyin Salman [s.412-420]

 


Karluklar

Prof. Dr. Hüseyin Salman [s.421-424]

 


Bolgar-Tatarların Etnogenezi ve Genel Gelişme Aşamaları

Prof. Dr. Mirfatih Z. Zekiyev [s.425-442]

 

 

Onikinci Bölüm


Hazarlar
Hazar Hakanlığı

Yrd. Doç. Dr. Muallâ Uydu Yücel [s.445-463]

 


Hazarlar

Prof. Dr. Yakov Kuzmin – Yumanadi – Yrd. Doç. Dr. Pavel V. Kuleshov [s.464-472]

 


Hazar-Bizans İlişkileri

Kevin Alan Brook [s.473-480]

 


Hazarlarda İkili Yönetimin Kökeni ve Yahudiliğe Geçiş Şartları

Prof. Dr. Constantine Zuckerman [s.481-490]

 


Çuvaşlar ve Etnik Oluşumları

Prof. Dr. Yakov Kuzmin – Yumanadi – Yrd. Doç. Dr. Pavel V. Kuleshov [s.491-496]

 


Yüzyılda Hazarlar, Peçenekler ve Macarlar

Dr. Bálint Zoltán Takács [s.497-505]

 

 

Onüçüncü Bölüm


Doğu Avrupa’da Türkler
Türk-Slav Ortak Yaşamı: Güneydoğu Avrupa’nın Türk Göçebeleri

Prof. Dr. Omeljan Pritsak [s.509-521]

 


A- Türk-Slav İlişkileri ve Kafkas Halkları
Türkistan’dan (Orta Asya) Doğu Avrupa’ya Yapılan Türk Göçleri

Yrd. Doç. Dr. Ali Ahmetbeyoğlu [s.522-529]

 


Batı Avrasya Steplerinde Türk ve Alan Halkları Arasındaki Tarihi Bağlantılar

Dr. Agusti Alemany [s.530-535]

 


Türk-Slav İlişkilerinin Başlangıç Dönemleri Üzerine

Osman Karatay [s.536-546]

 


Ermen Boyları ve Pseudo-Ermeni Haylar (Milattan Önce Türk -Ermeni İlişkileri)

Prof. Dr. Firidun Ağasıoğlu Celilov [s.547-561]

 


Tarihi ve Etnik Açıdan Karaçay-Malkar Türklerinin Kökeni

Dr. Ufuk Tavkul [s.562-571]

 


Karaçay-Balkar Türklerinin Kökeni

Adilhan Appa [s.572-590]

 


Hırvat ve Sırp Göçlerinde Oğur İlgisi

Osman Karatay [s.591-598]

 


B- Bulgarlar
Türkler, Slavlar ve Bulgarların Kökeni

Prof. Dr. Plamen S. Tzvetkov [s.599-605]

 


Bulgarlar ve Ogurlar

Prof. Dr. Istvan Zimonyi [s.606-616]

 


İlk Bulgar Devlet Oluşumları

Prof. Dr. Zufar Z. Miftakhov [s.617-624]

 


Kubrat Han’ın Büyük Bulgar Devleti

Prof. Dr. András Róna – Tas [s.625-629]

 


Tuna Bulgar Devleti (679-1018)

Ayşe Kayapınar [s.630-640]

 


C- Avarlar
Avarlar: Etnik Yaradılış ve Tarihlerine Bir Bakış

Prof. Dr. Emil Her{ak [s.641-657]

 


Avarlar İle Slavlar Arasındaki İlişkiler (579-626)

Doç. Dr. Tibor ñivkovi [s.658-663]

 


Arkeolojik Bir Araştırma-Avar Yerleşimleri

Dr. Raimar W. Kory [s.664-673]

 


Kafkasya ve Avarlar

Dr. Sevda A- Süleymanova [s.674-686]

 


Slovenya’da Avar İzleri

Prof. Dr. Yusuf Hamzaoğlu [s.687-692]

 


Peçenekler
Peçeneklerin Dili ve Erken Tarihi Üzerine Notlar

Dr. Gábor Vörös [s.693-708]

 


Karadeniz’in Kuzeyinde Peçenekler

Prof. Dr. Necati Demir [s.709-713]

 


Balkanlar’da Peçenekler

Yrd. Doç. Dr. Muallâ Uydu Yücel [s.714-726]

 

 

Ondördüncü Bölüm


Kimek-Kıpçak

Kumanlar
Kıpçaklar ve Kumanlar

Doç. Dr. Ahmet Gökbel [s.729-756]

 


Kıpçak Kabileleri Üzerine Notlar: Kimekler ve Yemekler

Prof. Dr. Peter B- Golden [s.757-766]

 


Kimekler

Prof. Dr. Bolat Kumekov [s.767-775]

 


Kıpçak Hanlığı

Prof. Dr. Bolat Kumekov [s.776-784]

 


Kuman

Kıpçaklar

Prof. Dr. Mustafa Safran [s.785-792]

 


Gürcistan Kıpçakları

Prof. Dr. Guili Alasania [s.793-797]

 


Bulgar Tarihinde Kumanlar (Xı-XIV. Yüzyıllar)

Doç. Dr. Valeri Stoyanov [s.798-809]

 


Kumanlar ve İkinci Bulgar Devleti (1187-1370)

Ayşe Kayapınar [s.810-819]

 

 

Onbeşinci Bölüm


Eski Türklerde Devlet Geleneği ve Teşkilâtı
Eski Türklerde Devlet Geleneği ve Teşkilâtı

Prof. Dr. Salim Koca [s.823-844]

 


A- Hâkimiyet Ülküsü ve Devlet Geleneği
Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi

Prof. Dr. Osman Turan [s.845-856]

 


Kızılelma

Nevzat Kösoğlu [s.857-858]

 


Türk Devlet Geleneğine Göre Devlet Adamlarında Bulunması Gereken Asgari Hususiyetler

Yrd. Doç. Dr. Bülent Atalay [s.859-867]

 


İslam Öncesi Türk Devlet Geleneğinde Adalet Anlayışı

Yrd. Doç. Dr. Âdem Tutar [s.868-873]

 


B- Devlet Teşkilâtı
Devlet Meclisi ve Kurultay

Prof. Dr. Bahaeddin Ögel [s.874-887]

 


Eski Türklerde Devlet Başkanlığı-Hakanlık

Yrd. Doç. Dr. Osman Kaşıkçı [s.888-893]

 


İlk Türk Devletlerinde Bürokrasi

Necati Gültepe [s.894-906]

 


Eski Türk Hukuk Vesikaları

Prof. Dr. Reşit Rahmetî Arat [s.907-928]

 


Türk Kültür Tarihi Çerçevesinde Yasa, Yasak ve Yatgak Tabirleri Üzerine

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Canatar [s.929-937]

 


Yabancı Yazarlara Göre Türklerde Savaş ve Taktik

Yrd. Doç. Dr. Hatice Palaz Erdemir [s.938-943]

 

 

4. Cilt: Orta Çağ

B- Türk Devletlerinde Kültür ve Sanat
İskit Kültürü

Doç. Dr. İlhami Durmuş [s.15-25]

 


İskit Sanatı

Anıl Yılmaz [s.26-32]

 


Önasya’da İskitler

Yrd. Doç. Dr. Şevket Dönmez [s.33-44]

 


Türklerin Çin Kültürü Üzerindeki Etkileri

Yrd. Doç. Dr. Alimcan İnayet [s.45-53]

 


Hun Sanatı

Yrd. Doç. Dr. Yaşar Çoruhlu [s.54-76]

 


Kuşan Sanatı ve Medeniyeti

Prof. Dr. Ramesh C- Sharma [s.77-83]

 


Kuşan Yönetiminin Kültür Anlayışı

Prof. Dr. Xinru Liu [s.84-90]

 


Göktürk Sanatı

Yrd. Doç. Dr. Yaşar Çoruhlu [s.91-99]

 


Göçebe Uygur Kültürü

Dr. Ablet Kamalov [s.100-104]

 


Güney Sibirya ve Merkezi Asya Türklerinin Tatbikî Dekorasyon Sanatı

Dr. Alisa Y. Borisenko [s.105-109]

 


C- Eski Türklerde Geleneksel Kültür ve Sanat
Eski Türklerde Sanat

Yrd. Doç. Dr. Seyfi Başkan [s.110-124]

 


Türk Sanatında At

Prof. Dr. Emel Esin [s.125-143]

 


Cihan Edebiyatında Türk Kobuz’u

Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu [s.144-150]

 


Orta Asya’dan Anadolu’ya Türklerde Taç Geleneği

Doç. Dr. Zühre İndirkaş [s.151-156]

 


Türk Drama Geleneği

Yrd. Doç. Dr. Abdullah Şengül [s.157-161]

 


Eski Türklerde ve Kırım’da Semboller

Prof. Dr. M. Metin Karaörs [s.162-170]

 


Türk Kültüründe Hayvan ve Bitki Motifinin Seyri

Yrd. Doç. Dr. Yusuf Çetindağ [s.171-181]

 


Rumî Motifinin İlk Öncüleri

Dr. Hatice Aksu [s.182-192]

 


Sanat Malzemelerine Göre Orta Asyalı Türklerin Giyimleri

Dr. Gleb V. Kubarev [s.193-197]

 


Orta Asya Türk Halı ve Düz Dokuma Yaygıları

Prof. Dr. Bekir Deniz [s.198-207]

 


Başlangıcından Türkiye Selçuklularına Kadar Türklerde Tekstil ve Dokumacılık Sanatı

Fikri Salman [s.208-214]

 


Türklerde Yemek Kültürü

Prof. Dr. Günay Kut [s.215-221]

 


Türk Mutfak Kültürü

Yrd. Doç. Dr. Yasemin Ersoy [s.222-229]

 


Türklerde Yiyecek İçecek Kültürü

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Duvarcı [s.230-235]

 

 

Yirminci Bölüm


Türklerin İslâmiyeti Kabulü
A- Türklerin Müslüman Oluşu
Türklerin İslâmiyeti Kabulü

Prof. Dr. Abdülkerim Özaydın [s.239-262]

 


Türklerin Müslüman Oluşu

Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı [s.263-270]

 


Orta Asya’nın Müslüman Araplar Tarafından Fethi

Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı [s.271-278]

 


Maveraünnehir’e İslâm’ın Girişi

Yrd. Doç. Dr. Hasan Kurt [s.279-289]

 


Türkler ve İslâmiyet

Prof. Dr. Osman Turan [s.290-304]

 


Bir Akhun Prensi Tarhan Nizek

Prof. Dr. Enver Konukçu [s.305-310]

 


Vıı-Ix Yüzyıllarda Güney Hazar Bölgesinde Hükümranlık Süren Türk Sulî Hanedanı

Dr. Farda Asadov [s.311-316]

 


B- Türkler, Emeviler ve Abbâsîler
Emevîler Dönemi Sonuna Kadar Müslüman Arapların Türklerle İlk Münasebetleri

Prof. Dr. İrfan Aycan [s.317-323]

 


Emeviler Dönemi Türk-Arap İlişkileri ve Türklerin İslâmlaşma Sürecinin Başlangıcı

Yrd. Doç. Dr. Âdem Apak [s.324-335]

 


Türkler ve İslâm Dünyası

Yrd. Doç. Dr. Mevlüt Koyuncu [s.336-351]

 


Abbâsîler Dönemi Türklerin Siyasî Faaliyetleri

Mahmut Karapınar [s.352-363]

 


Abbâsîler Döneminde Türklerden Oluşturulan Ordu: Hassa Ordusu

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Azimli [s.364-374]

 


Vııı-X. Yüzyıllarda Abbâsî Ordusundaki Türk Muhafızların Sayısı ve Onlar İçin Yapılan Harcamalar

Dr. Farda Asadov [s.375-380]

 


Fâtımîler Devleti’nde Türkler

Dr. Aydın Çelik [s.381-387]

 


VII. Yüzyılda Arapların ve XI. Yüzyılda Türklerin Orta Doğu Fetihlerinin Karşılaştırılması

Ruth A- Miller [s.388-393]

 


C- İdil Bulgar Hanlığı ve Saciler
İdil (Volga) Bulgar Hanlığı’nda İslâmiyet

Prof. Dr. Nesimi Yazıcı [s.394-408]

 


İdil Havzasındaki İlk İslâm Devleti: İdil Bulgar Devleti

Prof. Dr. Zufar Z. Miftakov [s.409-416]

 


Sacoğulları

Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız [s.417-442]

 

 

Yirmibirinci Bölüm


Karahanlılar
Karahanlılar Tarihi

Prof. Dr. Reşat Genç [s.445-459]

 


Karahanlılar

Prof. Dr. Jürgen Paul [s.460-468]

 


Karahanlılar ve Uygurlar

Dr. Erkin Emet [s.469-476]

 

 

Yirmiikinci Bölüm


Gazneliler
Gazneliler

Prof. Dr. Erdoğan Merçil [s.479-508]

 


Yeni Bir Türk İslâm Devleti Modeli Olarak Gazneliler

Yrd. Doç. Dr. Hanefi Palabıyık [s.509-521]

 


Gaznelilerin Hindistan Hâkimiyetleri

Prof. Dr. Salim Cöhce [s.522-525]

 

 

Yirmiüçüncü Bölüm


Oğuzlar-Türkmenler
Sir Derya (Ceyhun) Boylarından Anadolu’ya: Oğuzlar (Türkmenler)

Prof. Dr. Salim Koca [s.529-551]

 

Türkmenler

Dr. Cem Tüysüz [s.552-579]

 


Türkmen Adı, Manası ve Mahiyeti

Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu [s.580-584]

 


Oğuz Boyu ve 1040 Yılına Kadarki Yükselişi

Doç. Dr. Omid Safi [s.585-594]

 

 

Yirmidördüncü Bölüm


Büyük Selçuklu İmparatorluğu
A- Büyük Selçuklu Siyasî Tarihi
Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi

Prof. Dr. Erdoğan Merçil [s.597-633]

 


Selçuklu Devrinin Özellikleri

Prof. Dr. Mehmet Altay Köymen [s.634-638]

 


Tuğrul Bey Zamanında Selçuklu-Abbâsî İlişkileri

Yrd. Doç. Dr. Süleyman Genç [s.639-658]

 


İlk Selçuklu-Abbâsî İlişkileri

Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin Adalıoğlu [s.659-668]

 


Selçuklular-Abbâsî Halifeliği İlişkileri

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Kayhan [s.669-677]

 


Malazgirt Zaferinden Önce Doğu Anadolu’ya Yapılan Türk Akınları

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Toksoy [s.678-693]

 


Başlangıcından Malazgirt Savaşına Kadar Selçuklu-Bizans Münasebetleri

Yrd. Doç. Dr. Erol Kürkçüoğlu [s.694-704]

 


Büyük Selçuklu Sultanı Alp Arslan’ın Kafkasya Politikası

Savaş Eğilmez [s.705-712]

 


Selçuklu-Gürcü İlişkileri

Yrd. Doç. Dr. Nebi Gümüş [s.713-721]

 


Orta Çağ Gürcü Kaynaklarında Türkler

Doç. Dr. Yunis Nesibli [s.722-730]

 


Selçukluların Altın Çağında Siyasî Kriz ve Müslüman Bürokratlar: Melikşah İktidarının Doğuşu

Dr. Lık Arifin Mansurnoor [s.731-744]

 


Fâtımî-Selçuklu Münasebetleri

Dr. Aydın Çelik [s.745-752]

 


Selçuklu-Fâtımî Halifeliği İlişkileri

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Kayhan [s.753-759]

 


B- Selçukluların Kolları
Kirman Selçukluları

Prof. Dr. Erdoğan Merçil [s.760-763]

 


Suriye Selçuklu Melikliği

Prof. Dr. Ali Sevim [s.764-777]

 


Ortadoğu’da Selçuklu Varlığı

Dr. Hilâl Sürsal [s.778-785]

 


Irak Selçukluları (1120-1194)

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Kayhan [s.786-794]

 


Moğol İstilasına Kadar Irak Türkleri

Prof. Dr. Fazıl Bayat [s.795-802]

 


C- Atabeylikler
Zengiler (1127-1233)

Doç. Dr. Gülay Öğün Bezer [s.803-813]

 


İmaduddin Zengî ve Musul Atabeyliği

Prof. Dr. Fazıl Bayat [s.814-824]

 


Musul ve Halep Atabeyi Nureddin Mahmud

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Eğilmez [s.825-835]

 


Musul ve Halep Atabeyi Mevdûd ve Zamanı

Prof. Dr. Bahattin Kök [s.836-839]

 


Erbil Atabeyliği

Prof. Dr. Fazıl Bayat [s.840-845]

 


Böriler (Dimaşk Atabeyliği) (1104-1154)

Doç. Dr. Gülay Öğün Bezer [s.846-855]

 


Muzafferüddin Gökböri’nin Siyasî ve Sosyal Faaliyetleri

Abdullah Ekinci [s.856-863]

 


Begteginliler: Erbil’de Bir Türk Beyliği (1132-1233)

Doç. Dr. Gülay Öğün Bezer [s.864-870]

 


Azerbaycan Atabeyleri (İldenizliler) (1146-1225)

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Kayhan [s.871-879]

 

 

Yirmibeşinci Bölüm


Harezmşahlar
Harezmşahlar Devleti

Prof. Dr. Abdülkerim Özaydın [s.883-896]

 


Moğol İstilası Dönemine Kadar Kıpçaklar ve Harezmşahlar Devleti

Aydın Usta [s.897-903]

 


Moğol İstilası ve Harezmşahlar İmparatorluğu’nun Yıkılışı

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Çakmak [s.904-916]

 


Harezmşahlar ve Doğu Anadolu

Yrd. Doç. Dr. Hasan Geyikoğlu [s.917-925]

 

 

6. Cilt: Orta Çağ

Otuzikinci Bölüm


İlk Müslüman Türk Devletlerinde Kültür ve Sanat
İlk Müslüman Türk Devletlerinde Kültür ve Sanat

Prof. Dr. Oktay Aslanapa [s.15-38]

 


İslam Öncesi Türk Sanatının İslami Döneme Etkisi

Prof. Dr. Haşim Karpuz [s.39-42]

 


İdil Bulgar Devleti’nde Sanat (X-XIII. Yüzyıllar)

Liliya Sattarova – İskender İzmaylov [s.43-54]

 


İdil Bulgarlarında Cam Sanatı

Svetlana Valiulina [s.55-62]

 


Türkmenistan’ın Xı-XIX. Yüzyıllar Mimari Anıtları

Yrd. Doç. Dr. Yüksel Sayan [s.63-75]

 


Türk Mimarisinde Kervansaraylar

Prof. Dr. Gönül Çantay [s.76-86]

 


Ortaçağ Türk Mimarisinde Mihrab

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Top [s.87-98]

 


Türk Ahşap İşçiliği

Ali Murat Aktemur [s.99-105]

 


Türk Mimarisinde Yazı

Yrd. Doç. Dr. Abdülhamit Tüfekçioğlu [s.106-119]

 


Mısır’da Memlûk Sanatı

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ali Bayhan [s.120-132]

 


Güneydoğu Anadolu’da Memlûk Sanatı

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ali Bayhan [s.133-143]

 


Ortaçağdan İki Musikî Öncümüz: İlk Bilinen Halk Ozanımız Dede Korkut ve En Eski Musikî Âlimimiz Türkistanlı Türk Fârâbi

Etem Ruhi Üngör [s.144-161]

 


Selçuklularda Müzik ve Literatürü

Yrd. Doç. Dr. Recep Uslu [s.162-173]

 

 

Otuzüçüncü Bölüm


Anadolu’nun Fethi ve Türkleşmesi
Anadolu’nun Fethi ve Türkleşmesi

Prof. Dr. Mustafa Kafalı [s.177-193]

 


A- Anadolu’nun Fethi
Anadolu’nun Fethi

Prof. Dr. Mükrimin Halil Yınanç [s.194-202]

 


İslam Kaynaklarına Göre Malazgirt Savaşı

Prof. Dr. Claude Cahen [s.203-213]

 


Malazgird’de Buluşanlar

Dr. Hamit Zübeyr Koşay [s.214-217]

 


Bizans İmparatorluğu’nda Türk Varlığı

Yonca Anzerlioğlu [s.218-232]

 


Türk Ortodokslarının Kimliği Üzerine Bir Değerlendirme

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ekincikli [s.233-240]

 


Yüzyıldan Sonra Anadolu’daki Bulgarlar ve Selçuklular

Prof. Dr. Vasilka Tıpkova – Zaimova [s.241-245]

 


B- Anadolu’nun İskânı ve Türkleşmesi
Anadolu’da Oğuzlar

Prof. Dr. İlhan Şahin [s.246-259]

 


İskânlarla Anadolu’nun Türk Vatanı Hâline Gelmesi

Prof. Dr. Osman Çetin [s.260-268]

 


Anadolu’nun Türk Vatanı Haline Gelmesi

Prof. Dr. Mehmet Şeker [s.269-282]

 


Ad Bilimi Perspektifinden Anadolu’nun Türkleşmesi Sürecine Farklı Bir Bakış

Ahmet Karadoğan [s.283-287]

 


Batı Anadolu’nun Türkleşmesi: İzmir Örneği

Prof. Dr. Necmi Ülker [s.288-293]

 


Türkiye Selçukluları Uç Beyi Denizlili Mehmet Bey

Prof. Dr. Mikail Bayram [s.294-298]

 


Anadolu’da Çepni İskânı

Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan [s.299-311]

 


Çepnilerin Anadolu’nun Türkleştirilmesindeki Yeri ve Önemi

Doç. Dr. Ali Çelik [s.312-323]

 


Türkiye Selçuklularında Yerleşim Yapısı

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Demir [s.324-334]

 


Anadolu’da Oğuz Boylarına Ait Yer Adları

Prof. Dr. Faruk Sümer [s.335-357]

 


XVI. Yüzyıl Anadolusu’nda Oğuz Boy Adlı Yerleşmeler

Yrd. Doç. Dr. Osman Gümüşçü [s.358-364]

 


Bayıyân-I Rum (Anadolu Bacıları) ve Fatma Bacı

Prof. Dr. Mikail Bayram [s.365-379]

 

 

Otuzdördüncü Bölüm


Doğu Anadolu Türk Devletleri
Doğu Anadolu Türk Devletleri

Doç. Dr. İlhan Erdem [s.383-424]

 


Doğu’daki İlk Türk Yerleşmelerinden Cunni Mağarası

Yrd. Doç. Dr. Alpaslan Ceylan [s.425-429]

 


Dânişmendliler

Dr. Sefer Solmaz [s.430-451]

 


Mengücekler

Doç. Dr. Ali Öngül [s.452-460]

 

Saltuklular

Doç. Dr. Ali Öngül [s.461-470]

 

Artuklular

Aydın Usta [s.471-483]

 

Ahlatşahlar

Yrd. Doç. Dr. Recep Yaşa [s.484-490]

 


XII. Yüzyılda Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Bir Türkmen Beyliği Yınaloğulları

Adnan Çevik [s.491-499]

 

 

Otuzbeşinci Bölüm


Türkiye Selçuklu Devleti
A- Kuruluşu ve Yükselme Devri
Türkiye Selçukluları

Prof. Dr. Erdoğan Merçil [s.503-528]

 


Gazi Süleyman Şah ve Türkiye Selçuklu Devleti’nin Kuruluşu

Prof. Dr. Mustafa Keskin [s.529-536]

 


Türkiye Selçukluları İle Dânişmendliler Arasındaki İlişkiler

Dr. Muharrem Kesik [s.537-546]

 


Sultan Melikşah (Şahinşah) ve Sultan I. Mesud Dönemleri

Dr. Muharrem Kesik [s.547-565]

 


Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan

Prof. Dr. Osman Turan [s.566-579]

 


Türkiye Selçuklu Sultanı I. İzzeddin Keykâvus’un Şahsiyeti ve Tarihî Rolü

Prof. Dr. Salim Koca [s.580-589]

 


Sultan I. Alâeddin Keykubat Devri Türkiye Selçuklu Tarihi (1220-1237)

Yrd. Doç. Dr. Emine Uyumaz [s.590-597]

 


Selçuklu – Bizans İlişkileri

Yusuf Ayönü [s.598-617]

 


Yükselme Devri Selçuklu-Bizans İlişkileri

Şahin Kılıç [s.618-629]

 


Myriokephalon (Karamıkbeli) Savaşının Anadolu Türk Tarihindeki Yeri

Dr. Ebru Altan [s.630-634]

 


Selçuklu – Ermeni İlişkileri

Doç. Dr. Mehmet Ersan [s.635-644]

 


Türkiye Selçukluları Devrinde Akdeniz Siyasetine Genel Bir Bakış

Prof. Dr. Hüseyin Algül [s.645-650]

 


B- Haçlı Seferleri
Haçlı Seferleri ve Türkler

Prof. Dr. Işın Demirkent [s.651-668]

 


İki Dünyanın Karşılaşması: Müslüman ve Latin Batı Dünyası Arasında Haçlı Seferleri Dönemindeki İlişkiler

Doç. Dr. Şaban Ali Düzgün [s.669-680]

 


İkinci Haçlı Seferi ve Selçuklular

Dr. Ebru Altan [s.681-686]

 


Haçlı Devletleri

Birsel Küçüksipahioğlu [s.687-694]

 


Kıbrıs Haçlı Krallığı (1191-1489)

Dr. Ebru Altan [s.695-700]

 

 

Otuzaltıncı Bölüm


Anadolu’da Türk Beylikleri
Anadolu Türk Beylikleri

Prof. Dr. Salim Koca [s.703-755]

 


Karamanoğulları Beyliği

Doç. Dr. Zerrin Günal Öden [s.756-762]

 


Ladik Beyliği (1261-1403)

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Kayhan [s.763-770]

 


Eşrefoğulları Beyliği

Doç. Dr. Ahmet Şimşirgil [s.771-773]

 


Germiyanoğulları Beyliği

Prof. Dr. Mustafa Çetin Varlık [s.774-780]

 


Karasioğulları Beyliği

Doç. Dr. Zerrin Günal Öden [s.781-786]

 


Saruhanoğulları Beyliği

Doç. Dr. Ahmet Şirşirgil [s.787-792]

 


Aydınoğulları Beyliği

Doç. Dr. Zerrin Günal Öden [s.793-796]

 


Eratnalı Devleti Tarihine Genel Bir Bakış (1327-1381)

Prof. Dr. Kemal Göde [s.797-808]

 


Dulkadiroğulları Beyliği

Prof. Dr. Refet Yinanç [s.809-815]

 


Ramazanoğulları Beyliği

Yrd. Doç. Dr. Yılmaz Kurt [s.816-823]

 


Hacıemiroğulları Beyliği

Doç. Dr. Necati Demir [s.824-829]

 


Ankara’da Ahi Hâkimiyeti (1330?-1361)

Dr. Mehmet Ali Hacıgökmen [s.830-836]

 

 

Otuzyedinci Bölüm


Selçuklu Sonrası Doğu Anadolu’da ve Kafkaslar’da Türk Varlığı
Selçuklu Sonrası Orta Doğu’da Türk Varlığı

Prof. Dr. İsmail Aka [s.839-860]

 


A- Karakoyunlular ve Akkoyunlular
Karakoyunlular: Tarih Sahnesine Çıkışları ve Kökenleri

Doç. Dr. İlhan Erdem – Mustafa Uyar [s.861-868]

 


Karakoyunlular ve Batı Azerbaycan

Prof. Dr. Süleyman Memmedov [s.869-872]

 


Akkoyunlular – Akkoyunluların Tarihi Sahnesine Çıkışı

Doç. Dr. İlhan Erdem – Mustafa Uyar [s.873-881]

 


B- Safevî Türk Devleti
Safevî Hanedanı

Yrd. Doç. Dr. H. Mustafa Eravcı [s.882-892]

 


Osmanlı – Safevî Savaşları, Mezhep Meselesi ve Azerbaycan

Nesib Nesibli [s.893-898]

 


Safevî İranı İle Venedik Cumhuriyeti Arasındaki Diplomatik İlişkilere Genel Bir Bakış

Giorgio Rota [s.899-906]

 


Osmanlı – Safevî Mücadelesinin Toplumsal Sonuçları

Doç. Dr. Saim Savaş [s.907-919]

 


Şah Tahmasb’ın Şahsiyetine Dair

Prof. Dr. Aktay Efendiyev [s.920-924]

 


Safevî Hanedanı’nın Son Yılları

Prof. Dr. Tofiq Teyyuboğlu Mustafazade [s.925-935]

 

 

8. Cilt: Orta Çağ

C- Anadolu Türk Beylikleri Sanatı
Anadolu Türk Beylikleri Sanatı

Prof. Dr. Gönül Cantay [s.15-29]

 


Anadolu Beylik Döneminde Mimari ve Himaye

Prof. Dr. Howard Crane [s.30-37]

 


Beylikler Dönemi Hanları

Doç. Dr. Ali Baş [s.38-45]

 


Beylikler Dönemi Mimarisinde Taş Süsleme Programı

Dr. Muhammet Görür [s.46-54]

 


Beylikler Dönemi Mimarisinde Figürlü Süsleme

Dr. Muhammet Görür [s.55-61]

 


Dânişmendlilerde Kültür ve Sanat

Dr. Sefer Solmaz [s.62-71]

 


Saltuklu Mimarisi

Yrd. Doç. Dr. Haldun Özkan [s.72-82]

 


Bitlis/Ahlat’taki Türk Devri Yapıları

Celil Arslan [s.83-99]

 


Hasankeyf’de Artuklu, Eyyûbî, Akkoyunlu ve Osmanlı Dönemi Mimarî Eserleri

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Yurttaş [s.100-113]

 


XII-XIV. Yüzyıl Artuklu Kabartma Desenli Sırsız Seramikleri

Yrd. Doç. Dr. Gül Tunçel [s.114-125]

 


Germiyanoğulları Beyliği’nde Mimari

Prof. Dr. A- Osman Uysal [s.126-132]

 


Menteşeoğulları Beyliği Mimarisi

Doç. Dr. Remzi Duran [s.133-142]

 


Ramazanoğulları Beyliği Mimarî Eserlerinde Süslemeler

Doç. Dr. Şerife Özüdoğru [s.143-155]

 


Akkoyunlu Devri Mimarisi

Prof. Dr. Hamza Gündoğdu [s.156-165]

 


Xı-XVII. Yüzyıllarda Azerbaycan’da Abidevî Yapıların Özellikleri

Dr. Rayihe B- Amenzade [s.166-173]

 


Nahçıvan’da Türk Mimarisi

Turgay Yazar [s.174-184]

 


Tarihî Türk Halıcılığı

Prof. Dr. Hamza Gündoğdu [s.185-195]

 


Klâsik Tebriz Minyatürleri (XIII-XIV. Yüzyıllar)

Dr. Dildar Atmaca Şirzad [s.196-200]

 


Selçuklu ve Beylikler Döneminde Aksaray Şehri

Dr. Muhammet Görür [s.201-207]

 


Doğu’daki Türk Mührü: Mezar Taşları
Ahlat Mezar Taşları

Prof. Dr. Beyhan Karamağralı [s.208-217]

 


Van Gölü Havzası’ndaki Tarihî Mezarlıklar ve Mezar Taşları

Prof. Dr. Abdüsselâm Uluçam [s.218-226]

 


Nahçıvan’da Taştan Yapılmış Koç ve Koyun Heykelleri

Doç. Dr. Seferli Hacı Fahrettin [s.227-232]

 

 

Kırküçüncü Bölüm


Cengiz Han, Moğollar ve Türk Halefleri
A- Moğollar
Çinggis Han ve Moğollar

Prof. Dr. İsenbike Togan [s.235-255]

 


Moğol (Veya Türk-Moğol) Hanlığı

Prof. Dr. Ahmet Temir [s.256-264]

 


Moğol Devleti

Yrd. Doç. Dr. Sebahattin Ağaldağ [s.265-277]

 


Türkler İle Moğolların Irkî Münasebetleri

Cihat Cihan [s.278-286]

 


Cengiz Han Sonrası Asyası’nda Politik Geleneğe Dair

Yrd. Doç. Dr. Hayrunnisa A- Akbıyık [s.287-297]

 


Moğol İstilasının Sebepleri

Yrd. Doç. Dr. H. Ahmet Özdemir [s.298-311]

 


Cengiz İstilası

Yrd. Doç. Dr. H. Ahmet Özdemir [s.312-323]

 


Ortaçağ’da Avrupalıların Göçebe Topluluklara Bakışı

Matthias Heiduk [s.324-333]

 


1200-1800 Yılları Arasında Batı’daki Orta Asya İmajı

Dr. Geoff Watson [s.334-344]

 


B- Çağatay Hanlığı
Çağatay Hanlığı

Prof. Dr. Mustafa Kafalı [s.345-354]

 


Çağatay Devleti

Prof. Dr. Sabri Hizmetli [s.355-358]

 


C- İlhanlı Devleti
İlhanlılar

Prof. Dr. Abdülkadir Yuvalı [s.359-363]

 


İlhanlı Devleti’nin Kuruluşu ve Memlûklerle İlk Teması

Ayşe D. Erdem Kuşçu [s.364-375]

 


İlhanlı Devleti’nin Yıkılış Sürecindeki Siyasi Gelişmeler

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Demir [s.376-385]

 


İlhanlı Devleti’nin Uluslararası Ticaret Politikası ve Halefi Olan Türk Devletleri

Manana Gabashvili [s.386-393]

 

 

Kırkdördüncü Bölüm


Altınordu Hanlığı ve Kıpçak Bozkırlarındaki Türk Hanlıkları
A- Altınordu Hanlığı
Altın-Orda Hanlığı

Prof. Dr. Mustafa Kafalı [s.397-411]

 


Altın Ordu

Prof. Dr. Uli Schamiloglu [s.412-428]

 


Coçi Ulusunun Etnik Tarihinin Erken Gelişmesindeki Özellikleri Hakkında

Prof. Dr. Mirkasım A- Usmanov [s.429-433]

 


Tatarların Kökeni Meselesi

Yrd. Doç. Dr. H. Ahmet Özdemir [s.434-440]

 


B- Kıpçak Bozkırlarında Kurulan Türk Hanlıkları
Kazan Hanlığı (1437-1556)

Prof. Dr. Akdes Nimet Kurat [s.441-452]

 


Kazan Hanlığı’nda İdarî Yapı

Dr. Donald Ostrowski [s.453-459]

 


Astrahan Hanlığı

Prof. Dr. İlya V. Zaitsev [s.460-465]

 


Kasım Hanlığı

Prof. Dr. İlya V. Zaitsev [s.466-471]

 


Sibir Hanlığı

Prof. Dr. İlya V. Zaitsev [s.472-479]

 


Kırım Hanlığı

Yrd. Doç. Dr. Yücel Öztürk [s.480-513]

 

 

Kırkbeşinci Bölüm


Timurlular
Timurlular

Prof. Dr. İsmail Aka [s.517-533]

 


Timur, Timurlular ve Bozkırın Türk Göçebeleri

Prof. Dr. Yuriy F. Buryakov [s.534-539]

 


Timur ve Seferleri

Yrd. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz [s.540-553]

 

 

Kırkaltıncı Bölüm


Türkistan Hanlıkları
Türkistan Hanlıkları

Prof. Dr. Mehmet Alpargu [s.557-605]

 


Şiban Han Sülalesi ve Özbek Ulusunun Teşekkülü

Doç. Dr. Abdullah Gündoğdu [s.606-616]

 


Semerkant Bölgesindeki Özbeklerin Etnik Tarihi

Dr. Azim Malikov [s.617-623]

 


XVI. Yüzyılda Orta Asya’da Politik Düzen: Maveraünnehir-Özbek Hanlığı (Şibanîler) Meşruiyet, Hakimiyet ve Hukuk

Yrd. Doç. Dr. Nurten Kılıç – Schubel [s.624-633]

 


Hive Hanlığı

Yrd. Doç. Dr. Feridun Tekin [s.634-640]

 


Kazak Hanlığı’nın Kuruluşu

N. Moldabaeva [s.641-648]

 


Kazak Hanlığı

Yrd. Doç. Dr. Ferhat Tamir [s.649-656]

 


Kırgızların XV-XVI. Yüzyıllarda Siyasi Yapısı

Temirkul Asanov [s.657-661]

 


Yarkent Hanlığı (1465-1759)

Dr. Amanbeck H. Djalilov [s.662-669]

 


Kazak-Kalmuk (Jungar) Savaşları

Dr. Orhan Doğan [s.670-686]

 

 

Kırkyedinci Bölüm


Hindistan’da Kurulan Türk Devletleri

Bâbür İmparatorluğu
A- Hindistan’da Kurulan Türk Devletleri
Hindistan’da Kurulan Türk Devletleri

Prof. Dr. Salim Cöhce [s.689-730]

 


Delhi Türk Sultanlığı’nda Teşkilât

Haluk Kortel [s.731-743]

 


B- Bâbür İmparatorluğu
Bâbürlüler: “Hindistan’daki Temürlüler”

Prof. Dr. Enver Konukçu [s.744-760]

 


Osmanlı ve Bâbürlü Devleti Arasındaki İlişkiler

Doç. Dr. Azmi Özcan [s.761-765]

 

 

Kırksekizinci Bölüm


Orta Zaman Türk Devletleri ve Hanlıklarında Dil, Edebiyat, Kültür ve Sanat
A- Dil ve Edebiyat
Çağatay Dili ve Edebiyatı

Prof. Dr. Mustafa Canpolat [s.769-776]

 


Altın-Orda (Altın-Ordu) Türk İlleri ve Çağatay Türkçesi, Gelişmesi, Kaynakları ve Karakteri

Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu [s.777-795]

 


Ali Şir Nevâî

Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan [s.796-803]

 


Nevâyî-Bâbür Çağının Tarihî ve Edebî Şahsiyetleri

Doç. Dr. Bilâl Yücel [s.804-811]

 


Bâbür İmparatorluğu’nda Türkçe

Yrd. Doç. Dr. Péri Benedek [s.812-818]

 


Altınordu Hanlığı’nın Resmî Yazışma Geleneği

Dr. Melek Özyetgin [s.819-830]

 


B- Kültür ve Sanat
Tarih Boyunca Anadolu ve Orta Asya Kültür Çevreleri Arasındaki İlişkiler

Prof. Dr. Cemâl Kurnaz [s.831-839]

 


Türklerdeki San’atkâr Hükümdarlara Dâir

Ömer Tuğrul İnançer [s.840-851]

 


Timuroğullarının Orta Asya Mimari Sanatına Katkıları

Prof. Dr. Klaus Pander [s.852-861]

 


Merv’in Ortaçağ Kültür Hayatı

Dr. Güçmurat Soltanmuradov [s.862-865]

 


Buhara Camileri

Rüçhan Bubur [s.866-871]

 


Emir Timur Dönemi Ahşap Kapıları

Başak Burcu Tekin [s.872-880]

 


Hindistan’da Türk-Müslüman Mimari ve Resmi Sanatı

Prof. Dr. İnci Macun [s.881-890]

 


Hindistan Timuroğulları Mimarisi ve Sanatı

Prof. Laura Parodi [s.891-899]

 


Türk Mûsikîsinin Âbide Şahsiyetlerinden Abdülkâdir-İ Merâgî

Yrd. Doç. Dr. Nuri Özcan [s.900-904]

 


Türk Müziğinde Kullanılan Notalama Sistemleri

Gülay Karamahmutoğlu [s.905-918]

 


İlhanlılarda Sikke Formları

Gündegül A- Parlar [s.919-927]

 

 

10. Cilt: Osmanlı

B- Hukuk Sistemi
Osmanlı Hukukunun Genel Yapısı ve İşleyişi

Prof. Dr. M. Akif Aydın [s.15-20]

 


Osmanlı Kanunnâmeleri (Doğuşu, Çeşitleri ve Tarihî Seyri)

Prof. Dr. Ahmed Akgündüz [s.21-42]

 


Anayasal Açıdan Fatih’in Teşkilât Kanunnâmesi

Yrd. Doç. Dr. Osman Kaşıkçı [s.43-53]

 


İslâm Hukukunun Osmanlı Devleti’nde Tatbiki: Şer’iye Mahkemeleri ve Şer’iye Sicilleri

Prof. Dr. Ahmed Akgündüz [s.54-68]

 


Örneklerle Osmanlı’da Ceza Yargılaması

Doç. Dr. Abdulaziz Bayındır [s.69-82]

 


Osmanlılarda Zina Suçu ve Cezası

Yrd. Doç. Dr. İsmail Acar [s.83-90]

 


Osmanlı Hukukunda Para Cezaları

Doç. Dr. Mustafa Avcı [s.91-106]

 


C- Askerî Teşkilât
Osmanlı Deveti’nin Askerî Yapısı

Prof. Dr. Abdülkadir Özcan [s.107-121]

 


Beylikten İmaratorluğa Osmanlı Denizciliği

Prof. Dr. İdris Bostan [s.122-128]

 


Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu ve Yeniçerilerin Kökeni

Dr. Irina Ye. Petrosyan [s.129-135]

 


Osmanlı Barut Üretim Merkezi: Baruthâne-İ Âmire

Dr. Zafer Gölen [s.136-144]

 


Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Baruthâneler ve Barut İmalatı

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Sezgin [s.145-150]

 


Osmanlı Ordularının İaşe ve İkmali: I. Ahmed Devri İran Seferleri Örneği

Yrd. Doç. Dr. Ömer İşbilir [s.151-158]

 


Osmanlı Askeriyesinde ve Askerî Tarihinde Mısır’ın Yeri

Doç. Dr. Muhammed Seyyid [s.159-171]

 


Osmanlı Mısırı’nda Yerli ve Askerî Unsurlar ve Yeniçeriler

Prof. Dr. Jane Hathaway [s.172-179]

 

 

Elliyedinci Bölüm


Klâsik Dönemde Osmanlı Toplumu
Klasik Dönem Osmanlı Toplumuna Genel Bir Bakış

Prof. Dr. Bahaeddin Yediyıldız [s.183-215]

 


A- Osmanlı Toplumunda Millet Sistemi ve Hoşgörü
Osmanlı İmparatorluğu’nda Millet Sistemi

Prof. Dr. İlber Ortaylı [s.216-220]

 


Osmanlılarda Hoşgörü

Prof. Dr. Ziya Kazıcı [s.221-232]

 


Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermeniler

Prof. Dr. Nejat Göyünç [s.233-250]

 


Osmanlı İmparatorluğu’nda Yahudiler

Prof. Dr. Sabri Sürgevil [s.251-260]

 


İslâmî Gelenek ve Osmanlı Milletler Hukuku

Prof. Dr. Viorel Panaite [s.261-267]

 


B- Osmanlı Toplum Yapısından Kesitler
Evliya Çelebi Seyahatnâmesi Işığında Osmanlı Toplum Hayatı

Prof. Dr. Robert Dankoff [s.268-291]

 


Osmanlı Toplumsal Yapısı ve Sivil Toplum

Doç. Dr. Ahmet Cihan – Doç. Dr. İlyas Doğan [s.292-314]

 


Bir Aile ve Hizmet Müessesesi Olarak Osmanlı’da Harem

Prof. Dr. Ahmed Akgündüz [s.315-347]

 


Tokat Örneğinde XVII. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Sosyal Yapısındaki Buhran

Dr. Ali Açıkel [s.348-358]

 


XVII. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Sosyal İlişkiler

Dr. Gülgûn Üçel Aybet [s.359-364]

 


Osmanlı Aile Hukukunda Kadın

Prof. Dr. Gül Akyılmaz [s.365-374]

 


Osmanlı’da Çok Evlilik

Doç. Dr. Said Öztürk [s.375-384]

 


Osmanlı Devleti’nde Nakîbü’l-Eşrâflık Kurumu

Doç. Dr. Murat Sarıcık [s.385-393]

 


Batılıların Gözüyle Türkler

Yrd. Doç. Dr. Hamiyet Sezer [s.394-398]

 


Osmanlı Bosnası

Doç. Dr. Nenad Moaanin [s.399-405]

 


Tarihî Dönemler İçerisinde Kürt Tarihinin Gelişimi Üzerine Bazı Tespitler

Doç. Dr. İbrahim Yılmazçelik [s.406-412]

 


XVI. Yüzyılda Suriye Türkmenleri

Yrd. Doç. Dr. Enver Çakar [s.413-421]

 


Osmanlı Toplum Yapısı İçinde Çingeneler

İsmail Altınöz [s.422-432]

 


C- Osmanlı Hâyrat ve Vakıf Sistemi
Osmanlı Döneminde Vakıflar

Doç. Dr. Nazif Öztürk [s.433-446]

 


Osmanlı Hukukunda Vakıflar, Hükümleri ve Çeşitleri

Prof. Dr. Ahmed Akgündüz [s.447-460]

 


Türk Toplumunda Vakıf Aile İlişkisi

Prof. Dr. Hasan Yüksel [s.461-469]

 


Osmanlı Devleti’nde Haremeyn Vakıfları

Dr. Mustafa Güler [s.470-482]

 


İmarethaneler

Doç. Dr. Amy Singer [s.483-490]

 


Klasik Dönem Osmanlı Külliyelerinde Personel Sistemi

Yrd. Doç. Dr. Salih Pay [s.491-509]

 


Edirne II. Bayezıd Dârüşşifası

Prof. Dr. Bedi N. Şehsuvaroğlu [s.510-513]

 


Osmanlı Devleti’nde Sosyal Güvenlik Sistemi

Yrd. Doç. Dr. Murat Şen [s.514-527]

 


Osmanlı’da Şehircilik ve Çevre Anlayışı
Şehir Mimarları

Prof. Dr. Cengiz Orhonlu [s.528-539]

 


Fetih’ten Günümüze İstanbul Kent Mekânının Oluşumu

Prof. Dr. Sadettin Ökten – Aynur Can [s.540-567]

 


Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Derviş Kardeşlik Cemiyetleri ve Tarikatları İle Tırnova

Dr. Krassimira Moutafova [s.568-578]

 


Osmanlı Devrinde Musul’un İdarî Yapısı

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Gündüz [s.579-588]

 


Osmanlı Türklerinde Çevre Bilinci

Yrd. Doç. Dr. Yunus Macit [s.589-597]

 


Osmanlı Toplumunda Çevre Anlayışı

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Özdemir [s.598-610]

 


Osmanlı’da Çevreyi Kirletme Suçu ve Salb Cezası

Doç. Dr. Fethi Gedikli [s.611-615]

 


Osmanlı Toplumunda Gündelik Hayattan Çizgiler
Osmanlı Döneminde Atlı Sporlar

Prof. Dr. Ferruh Dinçer – Doç. Dr. Aşkın Yaşar [s.616-624]

 


Türk Kültüründe Atlı Hedef Okçuluğu Olarak Kabak Oyunu ve Osmanlılardaki Görünümü

Prof. Dr. İbrahim Yıldıran [s.625-634]

 


Türk Kültür Tarihinde Kahve ve Kahvehane

Yrd. Doç. Dr. M. Cengiz Yıldız [s.635-639]

 


Osmanlı Kıbrısı’nda Kahve ve Kahvehaneler (1594-1640)

Prof. Dr. M. Akif Erdoğru [s.640-643]

 


Osmanlılarda Kürk Kullanımı

Yrd. Doç. Dr. Zeki Tekin [s.644-649]

 

 

Ellisekizinci Bölüm


Klâsik Dönemde Osmanlı Ekonomisi
Klasik Dönemde Osmanlı Ekonomisi

Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu [s.653-694]

 


A- Toprak ve Tarım
Osmanlı Dirlik Sistemi

Doç. Dr. Mustafa Oflaz [s.695-708]

 


Sancakbeyi Haslarının Ögeleri (1480-1540)

Prof. Dr. Metin Kunt [s.709-713]

 


Osmanlı İktisat Literatüründe Bulunan ve Günümüzde Hâlâ Yaşayan Bir Kavram: Rençber

Yrd. Doç. Dr. Cahit Telci [s.714-717]

 


Osmanlı Devleti’nde Meydana Gelen Kıtlıklar

Doç. Dr. Orhan Kılıç [s.718-730]

 


B- Ticaret ve Sanayi
Osmanlı Devleti’nde Ticaret ve Üretime Dair Değerlendirilebilir Bir Kaynak: “Tereke Defterleri” ve Edirne Tereke Defterleri Üzerine Bir Deneme

Yrd. Doç. Dr. Alpay Bizbirlik [s.731-735]

 


Osmanlılarda Ticaret Anlayışı ve Ticaret Teşkilatında Yeni Bir Yapılanma: Hayriye Tüccarı

Şennur Şenel [s.736-743]

 


Eflak ve Boğdan Voyvodalarının Ahidnâmeleri Üzerine Bir İnceleme: Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuzeybatı Hududundaki Hıristiyan Vassal Ülkeleri

Doç. Dr. Sándor Papp [s.744-753]

 


Osmanlı Devleti’nde Kürk Ticareti

Yrd. Doç. Dr. Zeki Tekin [s.754-763]

 


Fetihten Sonra İstanbul’da Ticaret Yapılarının Gelişimi

Gülberk Bilecik [s.764-770]

 


Klasik Dönem Anadolu Sanayii Üzerine Bir Değerlendirme (1500-1605)

Ümit Koç [s.771-780]

 


Osmanlı Devleti’nde Sabun Sanayii

Doç. Dr. Said Öztürk [s.781-790]

 


Klasik Dönemde Osmanlı’da Madencilik

Mustafa Altunbay [s.791-801]

 


C- Para ve Maliye Politikası
Genel Hatlarıyla Osmanlı Para Tarihi

Prof. Dr. Mustafa Öztürk [s.802-822]

 


Osmanlı Sikkeleri

Prof. Dr. Şevki Nezihi Aykut [s.823-842]

 


Osmanlı Dönemi Fiyat Politikası ve Fiyatların Tahlili

Prof. Dr. Mustafa Öztürk [s.843-849]

 


Osmanlı Devleti’nde Tüketicinin Korunması

Doç. Dr. Said Öztürk [s.850-860]

 


Osmanlılarda Narh Sistemi

Temel Öztürk [s.861-871]

 


Osmanlı Devleti’nde Eğitim Hizmetlerinin Finansmanı

Dr. Tahsin Özcan [s.872-877]

 


Osmanlı Vergi Sistemi ve Bir Vergi Tahsil Yöntemi Olarak İltizam

Yrd. Doç. Dr. A- Mesud Küçükkalay – Dr. Ali Çelikkaya [s.878-892]

 


Osmanlı Hazineleri

Yrd. Doç. Dr. Arzu Tozduman Terzi [s.893-903]

 


Ulaşım ve Haberleşme
Tanzimat Devrine Kadar Osmanlı Devleti’nin Ulaşım Teşkilâtı ve Yol Sistemine Genel Bir Bakış

Yrd. Doç. Dr. M. Hüdai Şentürk [s.904-912]

 


Osmanlı Devleti’nde Haberleşme Ağı: Menzilhâneler

Yrd. Doç. Dr. Sema Altunan [s.913-919]

 


Menzil Kavramı ve Osmanlı Devleti’nde Menzil Yerleşimleri

Yrd. Doç. Dr. M. Fatih Müderrisoğlu [s.920-926]

 


Bulgar Topraklarında Kurulan Menzil Sisteminin Organizasyonu (XVI-XVIII. Yüzyıllar)

Dr. Aleksandır Antonov [s.927-934]

 

 

12. Cilt: Osmanlı

B- Osmanlı Coğrafyasında Kültür
Osmanlı Kültürünün Eflak ve Boğdan’ın Yaşamına Etkisi

Prof. Dr. Zeynep Sözen [s.15-22]

 


Kosova’daki Türk Eserleri

Yrd. Doç. Dr. Mehmed İbrahimgil [s.23-33]

 


Osmanlı Medeniyetinde Muhteşem Bir Payitaht ve Bir Kültür Şehri Olarak Edirne

Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Canım [s.34-51]

 


Osmanlı Mimarisinde Yaratıcılık: Amasya Örnekleri

Yrd. Doç. Dr. Ali Uzay Peker [s.52-59]

 


Mısır’daki Siyasi Değişimler ve Osmanlıların Mimarî Üzerindeki Etkileri

Dr. Seif el – Rashidi [s.60-70]

 


Kuzey Afrika’da Osmanlı Sanatı ve Tunus

Yrd. Doç. Dr. Kadir Pektaş [s.71-78]

 


C- Osmanlı Mimarisi
C-1. Genel Değerlendirme, Dinî ve Askerî Mimari
Mimar Sinan

Prof. Dr. Semavi Eyice [s.79-85]

 


Erken Osmanlı Dönemi Mimarisi

Prof. Dr. Gönül Cantay [s.86-102]

 


XVII. Yüzyılda Hassa Mimarları Ocağı

Fatma Afyoncu [s.103-110]

 


Mimar Sinan’ın Eserlerinde Mahallî Unsurlar

Prof. Dr. Nusret Çam [s.111-120]

 


Mimar Sinan’ın Camilerinin Ana Kubbe Hatları

Dr. Z. Cihan Özsayıner [s.121-123]

 


Osmanlı Camiinde Kıble Yönünde Özgün Bir Hacim

Ahmet Sacit Açıkgözoğlu [s.124-132]

 


Türk İstanbul’un Simgesi: Fatih Camii

Şeyma Şahin [s.133-138]

 


İstanbul Mescitleri

Şükrü Sönmezer – Selçuk Seçkin [s.139-148]

 


Osmanlı Mimarisinde Tarikat Yapıları

Tekkeler

Prof. Dr. Baha Tanman [s.149-161]

 


XVII ve XVIII. Yüzyıl Osmanlı Medrese Mimarisi

Yrd. Doç. Dr. Zerrin Köşklü [s.162-168]

 


Osmanlı Türbelerinde Mîmârî Plâstik ve Tezyînât Programı

Aziz Doğanay [s.169-177]

 


Kışla Mimarisi

Zuhal Çetiner Doğdu [s.178-189]

 


Suriye’de Erken Osmanlı Dönemine Ait Yapılarda Süsleme ve Bezemeler

Lamia Al – Jasser [s.190-199]

 


C-2. Osmanlı Sivil Mimarisi
Türk Evi’nin Mimarisi

Doç. Dr. Turgut Cansever [s.200-203]

 


İlk Osmanlı Sarayları ve Topkapı Sarayı

Doç. Dr. Necla Arslan Sevin [s.204-210]

 


Osmanlı Politik Sisteminin Osmanlı Saray Mimari Mekan Örgütlenmesi Üzerindeki Etkileri

Zafer Sağdıç [s.211-217]

 


Türk Mimarisinde Darüşşifalar

Prof. Dr. Gönül Cantay [s.218-230]

 


Türkiye Köprüleri

Prof. Dr. Gülsün Tanyeli [s.231-241]

 


Başkent İstanbul’dan Örnekleriyle Osmanlı İmparatorluğu Dönemi Çeşmeleri

Prof. Dr. H. Örcün Barışta [s.242-246]

 


Osmanlı Çeşme Mimarisi

Doç. Dr. Nuran Kara Pilehvarian [s.247-251]

 


Osmanlı İmparatorluğu Döneminden Kuşevleri

Prof. Dr. H. Örcün Barışta [s.252-255]

 


Geleneksel Sanatlar
D.1. Hat
Türk Hat Sanatında “Celî” Kavramı

Prof. h.C- M. Uğur Derman [s.256-265]

 


Türk Dünyasında Hat Sanatı

Prof. Dr. Ali Alparslan [s.266-273]

 


Klâsik Dönem Osmanlı Mimârisinde Celî Yazılar

Yrd. Doç. Dr. Fevzi Günüç [s.274-282]

 


Türk Kitap Sanatlarında Mürekkep

Bahattin Yaman [s.283-288]

 


D.2. Tezhip, Minyatür, Katı’, Ebrû ve Cilt
Türk Tezhip Sanatının Asırlar İçinde Değişimi

Doç. Dr. F. Çiçek Derman [s.289-299]

 


Türk Tezhip Sanatı

Yrd. Doç. Dr. Yılmaz Özcan [s.300-307]

 


Türklerin Sanata Bakışı ve Tezyini Sanatlarda Desen Çizme Tekniği

Dr. İnci Ayan Birol [s.308-315]

 


Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Minyatür

Doç. Dr. Banu Mahir [s.316-322]

 


Türk Sanatında İnce Kağıt Oymacılığı (Katı’)

Gülbün Mesara [s.323-327]

 


Türk Ebrû San’atı

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Saim Arıtan [s.328-340]

 


Bilgi ve Sanatı Kaplayan Sanat: Ciltçilik

Zeynep Balkanal [s.341-349]

 


D.3. Çini
Osmanlı Çini Sanatı

Prof. Dr. Yıldız Demiriz [s.350-357]

 


Osmanlı Döneminde Şam Üretimi Çiniler

Doç. Dr. Sitare Turan Bakır [s.358-365]

 


Osmanlı Dönemi Türk Çini Sanatı

Dr. E. Emine Naza – Dönmez [s.366-374]

 


Osmanlı Devri Seramik Sanatı

Dr. Nurşen Özkul Fındık [s.375-384]

 


D.4. Dokumacılık ve El Sanatları
Osmanlı Dönemi Halı ve Düz Dokuma Yaygıları

Prof. Dr. Bekir Deniz [s.385-403]

 


Osmanlı Dokumacılığı

Doç. Dr. Hülya Tezcan [s.404-409]

 


Osmanlı Dönemi Türk Kumaş Sanatı

Fikri Salman [s.410-415]

 


Geçmişten Günümüze Türk El Sanatları

Prof. Dr. Taciser Onuk [s.416-419]

 


Anadolu ve Çevresi Türk İşlemeleri

Prof. Dr. H. Örcün Barışta [s.420-424]

 


Anadolu Mutfaklarında Kullanılan Bakır Kaplar ve Osmanlı Dönemi Örnekleri

Yrd. Doç. Dr. Emine Karpuz [s.425-432]

 


Klâsik Türk Mûsikîsi
XVII. Yüzyılda Türk Mûsikîsi

Yrd. Doç. Dr. Rûhî Ayangil [s.433-442]

 


Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Müzik Teorisi Eserleri

Yrd. Doç. Dr. Recep Uslu [s.443-448]

 


Türk Mûsikîsinin Âbide Şahsiyetlerinden Hamâmîzâde İsmail Dede Efendi

Yrd. Doç. Dr. Nuri Özcan [s.449-453]

 


Osmanlı Mûsikîsi ve Kadın

Doç. Dr. Ş. Şehvar Beşiroğlu [s.454-463]

 


Osmanlı Minyatürlerinde Müzik

Dr. Semih Altınölçek [s.464-475]

 

 

Altmışüçüncü Bölüm


XVIII. Yüzyıl: Islahat, Değişim ve Diplomasi Dönemi
XVIII. Yüzyıl: Islahat, Değişim ve Diplomasi Dönemi (1703-1789)

Doç. Dr. Mehmet Alaaddin Yalçınkaya [s.479-511]

 


XVIII. Asırda Osmanlı-İran Münasebetleri

Ord. Prof. Dr. İsmail Hakkı Uzunçarşılı [s.512-524]

 


Patrona Halil Ayaklanması’nı Hazırlayan Şartlar ve İsyanın Pây-I Tahttaki Etkileri

Yrd. Doç. Dr. Songül Çolak [s.525-530]

 


Kaynarca’dan (1774) Paris Barışı’na (1856) Kadar Şark Meselesi Perspektifinde Osmanlı-Rus Münasebetlerine Genel Bir Bakış

Yrd. Doç. Dr. Hasan Şahin [s.531-544]

 


1774-1789 Yıllarında Osmanlı Devleti’nin Dış Politikası

Yrd. Doç. Dr. Fikret Sarıcaoğlu [s.545-553]

 


XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Doğu Karadeniz Politikası

Yrd. Doç. Dr. Zübede Güneş Yağcı [s.554-563]

 


Adakale: Geçmişteki Bir Türk Adası

Dr. Eugenia Popescu – Judetz [s.564-575]

 


Beyaz Kule Şehrinde Bir Safevî Prensi: Selanik’teki Beyzâde (1731-1734)

Dr. Eyal Ginio [s.576-581]

 


Sefaretnameler

Doç. Dr. Belkıs Altuniş – Gürsoy [s.582-591]

 


Tarihte Osmanlı-Fas İlişkileri, Seyyid İsmail Efendi’nin Sefâret Takrîri

Güler Bayraktar [s.592-597]

 


İki Sulhiyye Işığında Osmanlı Toplumunda Barış Özlemi

Doç. Dr. Ali Fuat Bilkan [s.598-605]

 

 

Altmışdördüncü Bölüm


III. Selim ve II. Mahmud Dönemleri
Osmanlı İmparatorluğu’nda Geleneksel Reformdan Modern Reforma Geçiş: Sultan III. Selim ve Sultan II. Mahmud Dönemleri

Prof. Dr. Stanford J. Shaw [s.609-628]

 


III. Selim ve II. Mahmud Dönemleri Osmanlı Dış Politikası

Doç. Dr. M. Alaaddin Yalçınkaya [s.629-659]

 


A- III. Selim Dönemi
III. Selim’in Dış Politika Anlayışı ve Diplomasi Reformu Çerçevesinde Batılılaşma Siyaseti

Prof. Dr. Gül Akyılmaz [s.660-670]

 


Sultan III. Selim Devri Islahat Hareketleri (Nizâm-I Cedîd)

Doç. Dr. Besim Özcan [s.671-683]

 


III. Selim’in Şâir Kişiliğinin Yaşadığı Hayata, Devlet İşlerine ve Osmanlı’nın Batılılaşma Politikasına Etkileri

Yrd. Doç. Dr. Kâşif Yılmaz [s.684-696]

 


B- II. Mahmud Dönemi
Yeniçeri Ocağı’nın Kaldırılması ve Yerine Asâkir-İ Mansûre-İ Muhammediye’nin Kurulması

Ahmet Yaramış [s.697-702]

 


1828-1829 Türk-Rus Savaşı ve Edirne Antlaşması

Dr. Alexander Bitis [s.703-720]

 


Paskeviç ve Şark Seraskerliği İle İlişkileri

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Aykun [s.721-729]

 


Şam Vak’ası (1831) ve Sonuçları

Dr. Mustafa Bıyıklı [s.730-740]

 


XIX. Yüzyılda Eflak ve Boğdan’daki Rus İşgalleri

Yrd. Doç. Dr. Cezmi Karasu [s.741-749]

 

 

Altmışbeşinci Bölüm


Abdülmecid ve Abdülaziz: Tanzimat ve Islahat
Sultan Abdülmecid ve Sultan Abdülaziz

Yrd. Doç. Dr. Turgut Subaşı [s.753-781]

 


Tanzimat Devri Reformları

Doç. Dr. Abdullah Saydam [s.782-804]

 


Macar Mültecileri

Dr. György Csorba [s.805-812]

 


Macar ve Polonyalı İhtilalcilerin Osmanlı Devleti’ne İlticası ve Diplomatik Kriz

Dr. Bayram Nazır [s.813-825]

 


Osmanlı İmparatorluğu ve Kırım Savaşı’nın Çıkış Nedeni: Kaynaklar ve Stratejiler

Prof. Dr. David M. Goldfrank [s.826-839]

 


Kırım Savaşı, Islahat Fermanı ve Paris Barış Antlaşması

Doç. Dr. Özcan Yeniçeri [s.840-858]

 


Girit Adasını Osmanlı İdaresinden Ayırma Çabaları: Yunan İsyanını Takip Eden Dönemdeki Gelişmeler (1821-1869)

Dr. Zekeriya Türkmen [s.859-869]

 

 

Altmışaltıncı Bölüm


Abdülhamid Dönemi ve I. Meşrutiyet
I. Meşrutiyet Dönemi ve II. Abdülhamid’in Saltanatı (1876-1909)

Prof. Dr. Kemal Karpat – Dr. Robert W. Zens [s.873-888]

 


Son Universal İmparatorluk ve II. Abdülhamid

Prof. Dr. İlber Ortaylı [s.889-]

 


A- II. Abdülhamid ve I. Meşrutiyet
1876 Anayasası ve Türk Tarihindeki Yeri

Prof. Dr. Yuri A- Petrosyan [s.899-908]

 


Sultan II. Abdülhamid

Doç. Dr. Azmi Özcan [s.909-930]

 


Muhafazakârlık: II. Abdülhamid Dönemini Anlamada Bir Anahtar

Ramazan Kılınç [s.931-938]

 


Abdülhamid Döneminde Hafiyye Teşkilatı ve Jurnaller

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Beyhan [s.939-950]

 

 

14. Cilt: Osmanlı

B- Osmanlı Toplum Yapısından Kesitler
Kentsel Alana Kadının Katılımı: XVII. Yüzyıl İstanbulu’nda Kadın Vakıfları

Prof. Dr. Fariba Zarinebaf – Shahr [s.15-24]

 


Osmanlı İmparatorluğu’nda Kadınların Sosyo-Ekonomik Statüsü: XIX. Yüzyılın Başlarında Yafa Kadınlarının Durumu

Prof. Dr. Aryeh Shmuelevitz [s.25-27]

 


XVIII. Yüzyılda Aile: Sinop Örneği

Doç. Dr. İbrahim Güler [s.28-40]

 


Son Dönem Osmanlı Toplumunda Çocuk (1850-1900)

Dr. Cüneyd Okay [s.41-56]

 


Eytam İdaresi ve Sandıklar (1851-1926)

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Çanlı [s.57-73]

 


XVIII. Yüzyılda Köylüler: Sinop Örneği

Doç. Dr. İbrahim Güler [s.74-81]

 


Cizye’den Vatandaşlığa: Osmanlı Gayrimüslimlerinin Askerlik Serüveni

Doç. Dr. Ufuk Gülsoy [s.82-93]

 


Yenileşme Döneminde Mevlevîler ve Siyâset (XIX. Yüzyıl)

Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük [s.94-110]

 


Osmanlı Devleti’nde Marjinal Bir Hareket: Bahaîlik

Süleyman Özkaya [s.111-122]

 


Yenileşme Çağında Boşnaklar

Dr. Zafer Gölen [s.123-132]

 


C- Yenileşme Döneminde Gündelik Hayattan Çizgiler
Milli Kıyafet: Müslüman Osmanlı Kadını ve Kıyafetinin Milliyeti

Doç. Dr. Nicole van Os [s.133-145]

 


Hattat Şeyh Hamdullah ve Sultan II. Mahmud’un Ok Menzilleri

Atıf Kahraman [s.146-152]

 


Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Sosyal Yaşam

İlbeyi Özer [s.153-161]

 


Mütareke Dönemi İstanbulu’nda Sosyal Yaşam ve Sorunlar

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Temel [s.162-168]

 


Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Fuhuş ve Frengi İle Mücadele

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Temel [s.169-172]

 


Osmanlı Toplumunda Yabancı Okullar ve Misyonerlik Faaliyetleri
Misyonerlik ve Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Kurulan Yabancı Sosyal ve Kültürel Müesseseler

Prof. Dr. Adnan Şişman [s.173-180]

 


Osmanlı İmparatorluğu’nda Yabancı Okullar

Yrd. Doç. Dr. İlknur Haydaroğlu [s.181-188]

 


Amerika Birleşik Devletleri’nin Misyonerleri ve Osmanlı Devleti

Doç. Dr. H. Tahsin Fendoğlu [s.189-196]

 


Başlangıçtan Günümüze Türk-Alman Eğitim İlişkileri

Doç. Dr. Kemal Turan [s.197-203]

 

 

Yetmişbirinci Bölüm


Yenileşme Döneminde Osmanlı Ekonomisi
Yenileşme Dönemi Osmanlı Ekonomisi

Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu [s.207-240]

 


Küreselleşme Çağında Osmanlı Ekonomisi (1820-1914)

Prof. Dr. Şevket Pamuk [s.241-252]

 


A- Ticaret ve Sanayi
Osmanlı Esnafı (1750-1850)

Doç. Dr. Ömer Demirel [s.253-263]

 


Osmanlı-Rus Ticareti (1853-1917)

Dr. Sergei M. Ivanov [s.264-269]

 


Osmanlı-Abd Arasındaki Ticarî İlişkiler

Doç. Dr. H. Tahsin Fendoğlu [s.270-282]

 


Osmanlı Liman Şehirlerinde Yabancı Tüccar ve Levantenler

Doç. Dr. Şerife Yorulmaz [s.283-292]

 


Türkçe Kıbrıs Basınında Milli İktisat-Milli Burjuvazi Yaratma Çabaları

Yrd. Doç. Dr. Sabri Yetkin [s.293-304]

 


Reji Uygulamalarına Bir Tepki: Tütün Kaçakçılığı

Mehmet Akpınar [s.305-312]

 


Beykoz Camları

Prof. Dr. Önder Küçükerman [s.313-327]

 


İzmir’de Şekerleme Sanayii (XIX-XX. Yüzyıllar)

Prof. Dr. Serap Yılmaz [s.328-335]

 


XIX. Yüzyıl Başlarında Batı Anadolu Halılarının Değişim Süreci

Yrd. Doç. Dr. Elvan Anmaç [s.336-339]

 


B- Maliye Politikası
Osmanlı Maliyesinde Bir İç Borçlanma Örneği Olarak Esham Uygulaması

Yrd. Doç. Dr. Veli Aydın [s.340-350]

 


İstanbul’da Emlak ve Akar Vergisi Uygulaması: “Dersaadet Vergisi”

Dr. Şevket Kâmil Akar [s.351-358]

 


1855 Bütçe Nizamnamesi ve Uygulanması

Yrd. Doç. Dr. Selda Kılıç [s.359-363]

 


Tuna Vilâyeti’ndeki (Köstendil Kazası) Ağalık Topraklarının Tabi Tutuldukları Vergiler

Prof. Dr. Slavka Draganova [s.364-370]

 


Duyun-I Umumiye İdaresi

Yrd. Doç. Dr. Erdoğan Keskinkılıç [s.371-380]

 


Dünya Savaşı ve Kapitülasyonların Kaldırılmasının Sonuçları

Dr. Mehmet Emin Elmacı [s.381-390]

 


C- Para-Banka Politikası
Osmanlı Dönemi Türk Finans Sisteminde Sorunlar ve Gelişmeler

Latif Daşdemir [s.391-406]

 


Mahmud Devri Para Politikaları

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Esat Sarıcaoğlu [s.407-415]

 


Bağımlılık ve Gelişme Arasında Bir Kurum: Osmanlı Bankası

Prof. Dr. Edhem Eldem [s.416-435]

 


Sigortanın Osmanlı Hukukuna Girişi

Doç. Dr. Mustafa Avcı [s.436-445]

 


Ulaşım ve Haberleşme
Osmanlılarda Haberleşme ve Menzil Teşkilâtı’na Genel Bir Bakış

Yrd. Doç. Dr. M. Hüdai Şentürk [s.446-461]

 


Osmanlı Devleti’nin Demiryolu Siyaseti

Doç. Dr. Vahdettin Engin [s.462-469]

 


Hicaz Demiryolu

Prof. Dr. Murat Özyüksel [s.470-480]

 


Trabzon-Erzurum-Tebriz Yolu (XIX. Yüzyılda Sosyal ve Ekonomik Bakımdan Bir İnceleme)

Yrd. Doç. Dr. Selahattin Tozlu [s.481-492]

 


Boğaziçi’nde Deniz Ulaşımı ve Şirket-İ Hayriye

Uğur Göktaş [s.493-500]

 


Mütareke Döneminde Osmanlı Haberleşme Kurumu

Dr. Tanju Demir [s.501-512]

 

 

Yetmişikinci Bölüm


Osmanlı Yenileşme Döneminde Düşünce
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk Düşünce Tarihi

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay [s.515-566]

 


A- Modernleşme ve Batılılaşma Düşüncesi
Yenileşmeden Cumhuriyet’e Osmanlı İktisat Düşüncesi

Prof. Dr. Ahmed Güner Sayar [s.567-571]

 


XIX. Yüzyıl Osmanlı Reformlarını Nasıl İncelemeliyiz?: Mevcut Literatür ve Bakış Açıları Üzerine Bazı Düşünceler

Yrd. Doç. Dr. Bülent Özdemir [s.572-580]

 


Türk Siyasî Hayatında Klasik

Geleneksel Sistemden Modern Sisteme Geçiş Çabaları

Doç. Dr. Davut Dursun [s.581-492]

 


Osmanlı Devleti’nde Batılılaşma Hareketleri

Dr. Metin Eriş [s.593-605]

 


Modernleşmeye Giden Yolda Bazı Fikirler

Yrd. Doç. Dr. Celâl Pekdoğan [s.606-613]

 


Osmanlı Sanayileşmesi Hakkında Düşünceler

Prof. Dr. Beşir Atalay [s.614-630]

 


Osmanlı Modernleşmesinde Sorunlar

Dr. Ebubekir Sofuoğlu [s.631-640]

 


Batılılaşma Sürecinde Fransa Etkisi

Dr. Halil Erdemir [s.641-646]

 


Mahmud Dönemi Yenileşme Çabaları

Yrd. Doç. Dr. Ejder Okumuş [s.647-655]

 


Namık Kemal’in İktisadî Görüşleri

Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman Siler [s.656-664]

 


Jön Türk Basını

Yrd. Doç. Dr. Muammer Göçmen [s.665-674]

 


Türk Basın Tarihinden Kesitler

Yrd. Doç. Dr. Necdet Ekinci [s.675-680]

 


B- Tanzimat Düşüncesi
Tanzimat Ne Zaman Başladı?

Doç. Dr. Mümtaz’er Türköne [s.681-687]

 


Gülhane Hatt-I Hümâyunu’nda Batının Etkisi

Ord. Prof. Dr. Enver Ziya Karal [s.688-697]

 


Bir Reform Hareketi Olarak Tanzimat: Hazırlanması, İlânı, Tepkiler ve Uygulanması

Dr. Coşkun Çakır [s.698-715]

 


Tanzimat Reformları ve Çelişkileri

Doç. Dr. Şükrü Karatepe [s.716-726]

 


Tanzimat Fermanı Sonrası Hukuki Düzenlemeler ve Hukuk Dualizmi

Doç. Dr. H. Tahsin Fendoğlu [s.727-738]

 


C- Meşrutî İdare ve Müdahaleler
1876 Anayasası Veya Monarşik Modernleşme Dönemi (1876-1908)

Doç. Dr. H. Tahsin Fendoğlu [s.739-750]

 


1908 Meclis-İ Mebusanı’nda Temel Haklar ve Hakimiyet-İ Milliye İle İlgili Bazı Tartışmalar

Prof. Dr. Ayfer Özçelik [s.751-764]

 


Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Ordu ve Siyaset İlişkileri

Doç. Dr. Ahmet Turan Alkan [s.765-781]

 


II. Meşrutiyet Dönemi’nde Düşünce Akımları
Üç Tarz-I Siyaset

Prof. Dr. Yusuf Akçura [s.782-789]

 


Osmanlı Islahatlarının Nihai İfadesi Olarak Üç Tarz-I Siyaset ve Türkiye Cumhuriyeti’ne Etkisi

Doç. Dr. Mevlüt Uyanık [s.790-800]

 


Türkiye’de “Narodnik” Milliyetçiliği ve Halkçılık (1908-1918)

Prof. Dr. Zafer Toprak [s.801-806]

 


Materyalizmin Girişi ve Tartışmaları (1839-1923)

Prof. Dr. Mehmet Akgün [s.807-818]

 


Türk Milliyetçiliği
İmparatorluktan Cumhuriyete Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu ve Gelişimi

Yrd. Doç. Dr. Yusuf Sarınay [s.819-834]

 


Türk Düşünce Tarihinde Ziya Gökalp’in Yeri

Prof. Dr. Yılmaz Özakpınar [s.835-850]

 


Toynbee ve Gökalp’te Medeniyet Değiştirme Sorunsalı ve Osmanlı Devleti’nin Çöküşüne Bakışlar

Dr. Mehmet Akif Kireççi [s.851-858]

 


Yüzyılın Eşiğinde Dört Türk Aydını: Gaspıralı İsmail, Hüseyinzade Ali, Akçuraoğlu Yusuf, Ağaoğlu Ahmet

Prof. Dr. Bilge Ercilasun [s.859-868]

 


Halim Sâbit (Şibay) ve Türk Milliyetçiliğindeki Yeri (1883-1946)

Necmi Uyanık [s.869-877]

 

 

Yetmişüçüncü Bölüm


Osmanlı Yenileşme Döneminde Bilim
Yenileşme Döneminde Osmanlı Bilim ve Eğitimi

Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu – Doç. Dr. Salim Aydüz [s.881-896]

 


A- Fen Bilimleri ve Yenilikler
Modern Fiziğin Türkiye’ye Girişinde Başhoca İshak Efendi’nin Mecmua-İ Ulûm-İ Riyâziye Adı Çalışmasının Önemi

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir [s.897-905]

 


Çağdaş Astronominin Türkiye’ye Girişi

Yrd. Doç. Dr. Yavuz Unat [s.906-914]

 


Osmanlı Denizlerinde Mesaha Çalışmaları

Şakir Batmaz [s.915-918]

 


İbrahim Müteferrika ve İlk Türk Matbaası

Prof. Dr. Mustafa Akbulut [s.919-926]

 


Osmanlı Matbaacılığı

Dr. Hidayet Nuhoğlu [s.927-932]

 


Osmanlı’da Fotoğrafçılık

Dr. Hidayet Nuhoğlu [s.933-943]

 

 

16. Cilt: Cumhuriyet

B- Tbmm’nin Açılışı, Misâk-I Millî ve İç Olaylar
Birinci Tbmm’nin Açılışı ve Anlamı

Dr. Mustafa Küçük [s.15-27]

 


Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi ve Tbmm’nin Açılışı

İksan Köse [s.28-36]

 


Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti (23 Nisan 1920-30 Ekim 1923)

Yrd. Doç. Dr. Yavuz Aslan [s.37-56]

 


Yeni Türk Devleti ve Misâk-I Millî

Doç. Dr. Mesut Aydın [s.57-70]

 


Misâk-I Millî’nin Sınırları

Yrd. Doç. Dr. Erol Kaya [s.71-77]

 


Millî Mücadelede İç Ayaklanmalar

Dr. Yunus Kobal [s.78-88]

 


Yeşil Ordu Cemiyeti

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Altıntaş [s.89-96]

 


Büyük Taarruz’dan Önce Ankara İle İstanbul Arasında Saltanatın Âkıbetini Tayin Eden Bir Görüşme

Yrd. Doç. Dr. Ömer Akdağ [s.97-105]

 


İstanbul’da Türkiye Büyük Millet Meclisi İdaresinin Kurulması

Yrd. Doç. Dr. Betül Aslan [s.106-115]

 


C- Millî Mücadele Dönemi’nde Sosyal ve Ekonomik Durum
Birinci Meclis’in Sosyal Politika Gündemi ve Milli Mücadele Döneminde Türk Halkının Sosyo-Ekonomik Durumu

Dr. Rıdvan Akın [s.116-127]

 


Millî Mücadele Döneminde Çalışma Hayatı ve Ekonomi

Yrd. Doç. Dr. Süleyman Ünüvar [s.128-136]

 


Millî Mücadele Bütçeleri, Vergi Politikası ve Dış Yardımlar (1919-1923)

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Tekin [s.137-150]

 


Millî Mücadele’de Cepheler ve Zaferler
Millî Mücadele’de Doğu Cephesi

Prof. Dr. Yaşar Akbıyık [s.151-156]

 


Millî Mücadele’de Elviye-İ Selâse

Üç Sancak Meselesi Kars, Ardahan, Batum)

Doç. Dr. S. Esin Derinsu Dayı [s.157-167]

 


Millî Mücadele’de Batı Cephesi, Savaşlar ve Zaferler

Prof. Dr. Nuri Köstüklü [s.168-182]

 


Millî Mücadele’nin Deniz Cephesi

Yrd. Doç. Dr. Rahmi Doğanay [s.183-201]

 


Kurtuluş Savaşı’nda Askerî Nakliye Hizmetleri

Doç. Dr. Mehmet Evsile [s.202-212]

 


Millî Mücadele Dönemi İstihbaratçılarından İngiliz Kemal (Ahmet Esat Tomruk) (1892?-1966)

Dr. Zekeriya Türkmen [s.213-218]

 


Mudanya Mütarekesi ve Trakya’nın Kurtuluşu

Yrd. Doç. Dr. Veysi Akın [s.219-229]

 


Kurtuluş Savaşı’nda Bir Diplomasi Zaferi: İstanbul’un Teslim Alınması

Dr. Mehmet Özdemir [s.230-243]

 


Millî Mücadele Diplomasisi ve Lozan
Kurtuluş Savaşı’nda Atatürk’ün Dış Siyasası

Ord. Prof. Hikmet Bayur [s.244-255]

 


Atatürk’ün Kafkasya Politikası

Doç. Dr. Aygün Attar [s.256-262]

 


İstiklâl Harbi Döneminde Türk-İngiliz İlişkileri

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çufalı [s.263-271]

 


Millî Mücadele’de Türk-Fransız İlişkileri (1918-1921)

Doç. Dr. Adil Dağıstan [s.272-277]

 


Millî Mücadele’de Türk-Bulgar İlişkileri

Prof. Dr. Ali Sarıkoyuncu [s.278-284]

 


Ankara İtilafnâmesi Sonrasında İngiliz Değerlendirmesi

Yrd. Doç. Dr. Neşe Özden [s.285-292]

 


Mîsâk-I Millî Hedeflerinin Lozan Antlaşması’na Yansıması

Prof. Dr. İlker Alp [s.293-305]

 


Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Yrd. Doç. Dr. Veysi Akın [s.306-318]

 


Lozan Beklentileri

Prof. Dr. Toktamış Ateş [s.319-323]

 

 

Yetmişsekizinci Bölüm


Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşu
Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşu

Prof. Dr. Ercüment Kuran [s.327-331]

 


İkinci Dönem Tbmm ve Cumhuriyet’in İlânı

Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut [s.332-337]

 


Farklı Bakış Açılarından Cumhuriyetin Kuruluşu

Dr. Faruk Alpkaya [s.338-346]

 


Saltanatın Kaldırılması ve Sonuçları

Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut [s.347-351]

 


Türk Meclislerinin Kabul Ettiği Bayramlar

Doç. Dr. N. Fahri Taş [s.352-362]

 

 

Yetmişdokuzuncu Bölüm


Atatürk Dönemi ve Atatürk İnkılâpları
Atatürk Dönemi ve Atatürk İnkılâpları

Prof. Dr. Yücel Özkaya [s.365-393]

 


Atatürk İlke ve İnkılâpları

Prof. Dr. Cemalettin Taşkıran [s.394-410]

 


A- Atatürk
Mustafa Kemal Atatürk: Hayatı ve Şahsiyeti

Prof. Dr. Norman Itzkowitz [s.411-422]

 


Atatürk’ün Hayatı

Prof. Dr. Yaşar Akbıyık [s.423-441]

 


Mustafa Kemal Atatürk’ün Askeri Hayatı

Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe [s.442-466]

 


Atatürk’ün Soyu: Kızıl Oğuzlar (Kocacıklar) ve Konyarlar

Yrd. Doç. Dr. Ali Güler [s.467-489]

 


Arşiv Belgelerinin Işığında Askerî Öğrenci Mustafa Kemal’in Notları

Yrd. Doç. Dr. Ali Güler [s.490-509]

 


Atatürk’ün Ölümü, Cenaze Namazı ve Defin İşlemi

Yrd. Doç. Dr. Ali Güler [s.510-515]

 


Altı İlke

Prof. Dr. Yücel Özkaya [s.516-523]

 


Atatürk ve Din

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Faruk Kılıç [s.524-533]

 


B- Atatürk Dönemi İç Siyasî Gelişmeleri
Cumhuriyet Dönemi Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde İlk Girişim: Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

Yrd. Doç. Dr. Saime Yüceer [s.534-545]

 


Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın Siyasi Kimliği

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yeşil [s.546-551]

 


Serbest Cumhuriyet Fırkası

Yrd. Doç. Dr. Serap Tabak [s.552-561]

 


Türkiye’de Çok Partili Düzene Geçiş Sürecinde İkinci Durak: Serbest Cumhuriyet Fırkası Olayı ve Dönem Basını

Yrd. Doç. Dr. Necdet Ekinci [s.562-568]

 


Atatürk Dönemi Muhalefet Hareketleri

Yrd. Doç. Dr. Turgay Uzun [s.569-578]

 


C- Atatürk Dönemi Dış Politikası
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1919-1938)

Doç. Dr. Mustafa Yılmaz [s.579-596]

 


Türk-Rum Nüfus Mübadelesi

Doç. Dr. Ramazan Tosun [s.597-608]

 


Musul Meselesi

Yrd. Doç. Dr. Zülal Keleş [s.609-624]

 


Atatürk Döneminde Balkan Politikası (1923-1938)

Yrd. Doç. Dr. Hikmet Öksüz [s.625-642]

 


Atatürk Dönemi Türkiye-Yunanistan İlişkileri

Prof. Dr. Sabahattin Özel [s.643-653]

 


Atatürk Döneminde Türkiye-Romanya İlişkileri

Prof. Dr. Nicolae Ciachir [s.654-660]

 


Atatürk Dönemi Dış Politikasında İtalya Faktörü (1923-1938)

Yrd. Doç. Dr. Mevlüt Çelebi [s.661-671]

 


İki Savaş Arasında Türk Boğazları

Dr. Sadık Erdaş [s.672-684]

 


Hatay’ın Türkiye’ye Katılması

Yrd. Doç. Dr. Süleyman Hatipoğlu [s.685-690]

 


Atatürk’ün Dışişleri Bakanı: Tevfik Rüştü Aras

Dr. Melih Tınal [s.691-700]

 

 

Sekseninci Bölüm


İnönü Dönemi ve II. Dünya Savaşı Yılları
İnönü Dönemi ve II. Dünya Savaşı Yılları

Yrd. Doç. Dr. Necdet Ekinci [s.703-745]

 


A- İnönü Dönemi İç Siyasî Gelişmeleri
İnönü Döneminde Ordu-Siyaset İlişkileri

Prof. Dr. Ümit Özdağ – Çetin Güney [s.746-753]

 


Çok Partili Hayata Geçiş Döneminde Hükûmet Muhalefet İlişkisi

Yrd. Doç. Dr. Bekir Koçlar [s.754-764]

 


Demokrasiye Geçiş, Demokrat Parti’nin Kuruluşu, 1946 Seçimleri

Yaşar Özüçetin [s.765-773]

 


Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçiş ve Demokrat Parti (1945-1950)

Filiz Çolak [s.774-782]

 


1945’te Çok Partili Siyasi Hayata Geçişte Bir İlk: Milli Kalkınma Partisi

Yrd. Doç. Dr. Ercan Haytoğlu [s.783-797]

 


B- İnönü Dönemi Dış Politikası
I. ve II. Dünya Savaşlarında Türkiye’nin Dış Politikası

Prof. Dr. Gothard Jaeschke [s.798-802]

 


Türkiye ve İkinci Dünya Savaşı: “Taraflı Fakat Savaşmayan Ülke”

Doç. Dr. Wayne Bowen [s.803-812]

 


Türk-Alman İlişkileri (1923-1945)

Yrd. Doç. Dr. Ramazan Çalık [s.813-822]

 


İngiliz Özel Harekât Birimi’nin (Soe) İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye’deki Faaliyetleri

Yrd. Doç. Dr. Süleyman Seydi [s.823-832]

 

 

Seksenbirinci Bölüm


Menderes Dönemi ve Demokrasiye Geçiş
Menderes Dönemi (1950-1960)

Serhan Yücel [s.835-854]

 


A- Menderes Dönemi İç Siyasî Gelişmeleri
D.P. Hükümetlerinin Politikaları (1950-1960)

Dr. Mustafa Albayrak [s.855-877]

 


Demokrasiye Geçiş ve Menderes Dönemi

Prof. Dr. Hikmet Özdemir [s.878-900]

 


Menderes Dönemi (1950-1960)

Yrd. Doç. Dr. Cihat Göktepe [s.901-910]

 


Türkiye’de Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş ve Demokrat Parti İktidarı (1945-1960)

Dr. Rıdvan Akın [s.911-922]

 


B- Menderes Dönemi Dış Politikası
Türkiye’nin Nato’ya Girişi

Yrd. Doç. Dr. Yusuf Sarınay [s.923-927]

 


Bağdat Paktı’ndan Cento’ya Geçiş

Yrd. Doç. Dr. Cihat Göktepe [s.928-942]

 


Londra ve Zürih Antlaşmalarının Hazırlık Süreci ve Türk-İngiliz İlişkileri (1955-1959)

Yrd. Doç. Dr. Cihat Göktepe [s.943-951]

 

 

18. Cilt: Cumhuriyet

Seksendokuzuncu Bölüm


Cumhuriyet Döneminde Dil ve Edebiyat


A- Cumhuriyet Döneminde Türk Dili


Cumhuriyet Döneminde Türkçe

Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın [s.15-53]

 


Atatürk ve Dil Devrimi

Prof. Dr. Zeynep Korkmaz [s.54-64]

 


Cumhuriyet Dönemi Dil Hareketleri ve Dil Tartışmaları

Dr. Asiye Mevhibe Coşar [s.65-73]

 


Türkçenin Söz Varlığında Yabancılaşma

Prof. Dr. Hamza Zülfikar [s.74-79]

 


Türkçede Batı Kaynaklı Kelimelerin Yoğunluğu ve Yabancılaşma Sebepleri

Prof. Dr. Fatin Sezgin [s.80-101]

 


Anadille Eğitim ve Türkçe

Yrd. Doç. Dr. Ahat Üstüner [s.102-106]

 


B- Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

Prof. Dr. İnci Enginün [s.107-145]

 


Türk Edebiyatında Cereyanlar

Prof. Dr. Ahmed Hamdi Tanpınar [s.146-160]

 


Mehmet Akif ve İstiklâl Marşı

Yrd. Doç. Dr. Fazıl Gökçek [s.161-165]

 


Yahya Kemal ve Eski Şiirimiz

Doç. Dr. Nezahat Öztürk [s.166-169]

 


İkinci Yeni Türk Şiiri

Yrd. Doç. Dr. Turan Karataş [s.170-175]

 


Âşıklık Geleneği ve Âşık Edebiyatı

Doç. Dr. Erman Artun [s.176-204]

 


Modern Türk Hikâyesinin Kısa Tarihi

Yrd. Doç. Dr. Ayşenur Külahlıoğlu İslam [s.205-218]

 


Çağdaş Türk Romanı

Mustafa Miyasoğlu [s.219-229]

 

 

Doksanıncı Bölüm


Cumhuriyet Döneminde Kültür ve Sanat
Cumhuriyet Döneminde Sanat

Yrd. Doç. Dr. Seyfi Başkan [s.233-252]

 


A- Mimari
Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Mimari

Prof. Dr. İnci Aslanoğlu [s.253-258]

 


Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Toplumsal Değişim ve Konut

Doç. Dr. Leyla Baydar [s.259-264]

 


Batı Toroslar’da Bulunan Geleneksel Türk Evlerinde Ahşap Süsleme

Yrd. Doç. Dr. Osman Kunduracı [s.265-272]

 


B- Resim ve Heykel
Cumhuriyet’in Kuruluşundan Günümüze Türk Resim Sanatı

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kamil Gören [s.273-292]

 


Cumhuriyet’in Anıtları: Anıt Heykeller

Yrd. Doç. Dr. Kıvanç Osma [s.293-298]

 


Cumhuriyet Dönemi Türk Kaligrafisi

Yrd. Doç. Dr. Mehtap Uygungöz [s.299-304]

 


Sahne Sanatları
Atatürk ve Sonrası Dönemi Tiyatrosu Faaliyetleri

Doç. Dr. Enver Töre [s.305-312]

 


Törensel Nitelikli Köy Seyirlik Oyunlarının Kaynakları

Yrd. Doç. Dr. Dilaver Düzgün [s.313-322]

 


Müzik
Cumhuriyet Döneminde Çok Sesli Müzik

Yrd. Doç. Dr. A- Bülent Alaner [s.323-328]

 


Cumhuriyet Döneminde Devlet Radyosunun Türk Musikisi Üzerindeki Etkileri

Dr. Bülent Aksoy [s.329-338]

 


Türk Toplum Hayatında Müziğin Yeri

Dr. Fatma Odabaşı [s.339-345]

 


Cumhuriyet Döneminde Klâsik Türk Musikisi

Osman Nuri Özpekel [s.346-354]

 


Kültür ve Sanat Hayatından Kesitler
Cumhuriyet Devrinde Eski Eserlerimizin Değerlendirilmesi

Hicran Özalp – Doç. Dr. Müge Bozdayı [s.355-362]

 


Anadolu Kadın Başlıkları

Yüksel Şahin [s.363-376]

 


Cumhuriyet Döneminde Radyo

Yasemin Doğaner [s.377-382]

 

 

Doksanbirinci Bölüm


Rusya’nın İdil-Ural’da, Kırım’da ve Kafkasya’da Yayılma Siyaseti


A- Rusya’nın İdil-Ural ve Kırım’da Yayılma Siyaseti


Rus İmparatorluğu’nun Avrupa Yakasında Yaşayan Türklerin Demografik Dağılımı ve Çarlık Rusyası’nın Türklere Yönelik Politikaları

Dr. Seyit Sertçelik [s.385-399]

 


Kazan Hanlığı’nın Düşmesinden Sonra Kazan Tatarları

Ravil Bukharaev [s.400-407]

 


XVI-XVIII. Yüzyıllarda Çarlık Rusyası’nda İdil-Ural Tatarları

Prof. Dr. İskender Gilyazov [s.408-414]

 

XIX. ve XX. Yızyıllarda Kazan Tatarları

Doç. Dr. Ahmet Kanlıdere [s.415-426]

 


Başkurt İsyanları

Doç. Dr. Yakup Deliömeroğlu [s.427-434]

 


Rusya’da Kur’an’ın Tarihi: Ruslar, Osmanlılar ve Tatarlar Arasındaki İlişkiler

Efim A- Rezvan [s.435-440]

 


Orenburg Müslüman Ruhani Meclisi ve Çarlık Ordusunda Türkler

Dr. Danil D. Azamatov [s.441-450]

 


Nikolay İl’minskiy: Orta Volga Müslüman ve Türk Halkları Üzerindeki Siyaseti

Dr. Agnés Nilüfer Kefeli [s.451-459]

 


Teşkilât-I Mahsusa, Yusuf Akçura ve 1916 Lozan Milliyetler Konferansı

Dr. Vahdet Keleşyılmaz [s.460-463]

 


Kırım’ın Ruslar Tarafından İşgal ve İlhakı

Yrd. Doç. Dr. Osman Köse [s.464-470]

 


Çarlık Zamanında Kırım’da Türk Millî Hareketi

Prof. Dr. Valeri Vozgrin [s.471-484]

 


İsmail Bey Gaspıralı

Dr. Edige Kırımal [s.485-487]

 


B- Rusya’nın Kafkasya’da Yayılma Siyaseti
Rusya’nın Kafkasya’da Yayılma Siyaseti

Doç. Dr. Mustafa Budak [s.488-515]

 


Kafkasya’da Rus İstilası ve Direniş Hareketleri

Dr. Kezban Acar [s.515-521]

 


Kafkasya’nın Bağımsızlık Mücadelesinde Tasavvuf ve Tarikatların Rolü

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Necmeddin Bardakçı [s.522-530]

 


Azerbaycan Hanlıklarının Rusya Tarafından İşgal Edilmesinde İran’ın İkili İlişkiler Siyaseti

Gabil Camalov [s.531-540]

 


Çarlık Yönetiminde Azerbaycan

Okan Yeşilot [s.541-544]

 


Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Rusya’nın Azerbaycan’da Türkçülük ve İslâmcılıkla Mücadelesi

Prof. Dr. Musa Gasımov [s.545-558]

 

 

Doksanikinci Bölüm


Rusya’nın Türkistan’da Yayılma Siyaseti
Rusya’nın Türkistan’da Yayılması

Prof. Dr. Mehmet Saray [s.561-576]

 


Rusya’nın Türk Bölgelerinde Yayılması

Dr. Robert F. Baumann [s.577-586]

 


Orta Asya’da Rus-İngiliz Rekabeti

Doç. Dr. Steven Sabol [s.587-595]

 


Rusların Türkmen Topraklarını İstilaları

Yrd. Doç. Dr. Memet Yetişgin [s.596-606]

 


Çarlık Yönetimi Altında Kırgızlar

Dr. Rafis Abazov [s.607-615]

 


Sömürge Döneminde Kırgızlar

Prof. Dr. Toktorbek Ömurbekov [s.616-626]

 


Kırgızistan’da 1916 İsyanı

Prof. Dr. Djenish Djunushaliev [s.627-630]

 


İsmail Gaspıralı ve Türkistan’da Ceditçi Hareketi

Dr. Barçınay Curayeva [s.631-635]

 


Ceditçilik ve Orta Asya’daki Yeni Kimliklerin Ayrıntılarına Giriş

Doç. Dr. Adeeb Khalid [s.636-643]

 


Kazakistan’da Ceditçilik

Doç. Dr. Svetlana Kovalskaya [s.644-651]

 


Alaş

Dr. Gulnar Kendirbai [s.652-664]

 


Kazak Aydınlanma Hareketi İçerisinde Ahmet Baytursun ve Çalışmaları

Doç. Dr. Vahit Türk [s.665-673]

 


Rusya’nın Ulusal Politikası ve Güney Sibirya’nın Türk Halkları (XIX-XX. Yüzyıllar)

Prof. Dr. Aleksander N. Sadoyov [s.674-683]

 

 

Doksanüçüncü Bölüm


Çin’in Doğu Türkistan’ı İşgaline Direnişler
Ch’ing Çini’nin Zungarya ve Doğu Türkistan’ı İşgali

Prof. Dr. Ablat Khodjaev – Kamil Khodjaev [s.687-701]

 


Doğu Türkistan’da Çin İşgaline Karşı Mücadele

Prof. Dr. Ablat Khodjaev – Kamil Khodjaev [s.702-713]

 


Doğu Türkistan’da Üç Dönem (1911-1949)

Burhan Sayılır [s.714-722]

 


Mehmet Emin Buğra ve İsa Yusuf Alptekin

Dr. Erkin Emet [s.723-728]

 


Doğu Türkistan’da Etnik-Dinî Ayrıkçılık, Muhtariyetçilik

Prof. Dr. Kulbhushan Warikoo [s.729-737]

 

 

Doksandördüncü Bölüm


Sovyetler Birliği’nin Yayılma Siyaseti

Komünist İhtilâl ve Türk Halkları
Rus İhtilâlleri ve Türk Halkları

Sovyetler Birliği’nin Yayılma Siyaseti (1905-1991)

Doç. Dr. Timur Kocaoğlu [s.741-759]

 


A- Komünist İhtilâl ve Türk Halkları
Bolşevik İhtilâlinden Sonra Kırım

Prof. Dr. Valeri Vozgrin [s.760-774]

 


Buhara Halk Sovyet Cumhuriyetinde İttifakların Şekillenmesi

Dr. Suchandana Chatterjee [s.775-782]

 


Hokand Muhtariyeti

Abdülvahap Kara [s.783-795]

 


Fergana Basmacılarının Ortaya Çıkması

Dr. Reinhard Eisener [s.796-807]

 


Harezm (Hive) Halk Cumhuriyeti

Yrd. Doç. Dr. Füsun Kara [s.808-812]

 


Harezm Sovyet Halk Cumhuriyeti (1920-1924): Kazanılmış Kimlik, Sorunlu Meşruiyet

Dr. Dov. Yaroshevski [s.813-819]

 


Yüzyılın Başlarında Kazakistan Sosyo-Politik Düşüncesinde Millî Mesele

Dr. Rauşan S. Elmurzayeva [s.820-826]

 


B- Sovyetlerin Milliyetler Politikası ve Türk Halkları
Sovyetlerin Ulusları Kontrol Yöntemleri: Türk Kökenli Veya Müslüman Uluslara Özel Referanslar

Yrd. Doç. Dr. İdris Bal [s.827-836]

 


Mirsaid Sultan Galiyev ve Millî Komünizm

Doç. Dr. Ayşe Azade Rorlich [s.837-842]

 


Bolşevizm, “Millî” Komünizm ve M. Sultan Galiyev Fenomeni

Prof. Dr. Rafael Muhammitdinov [s.843-853]

 


Orta Asya’da 1924 Sınır Düzenlemeleri: Modern Sınır İlişkilerinin Tarihi Boyutları

Prof. Dr. Gregory Gleason [s.854-861]

 


Sovyet Orta Asyası’nın Bölgesel Paylaşımı

Dr. Reinhard Eisener [s.862-871]

 


Sovyetlerin Türk Halklarını Sürgün Etmesi

Doç. Dr. Walter Comins – Richmond [s.872-876]

 


Ahıska (Mesket) Türkleri: İki Kere Sürgün Edilen Halk

Dr. Arif Yunusoy [s.877-885]

 


XIX. Yüzyılın Sonundan II. Dünya Savaşı’nın Başlangıcına Kadar Berlin’deki Tatarlar ve Başkurtlar

Dr. Sebastian Cwiklinski [s.886-897]

 


Batı Gözüyle Sovyet Türkleri (1945-1990)

Dr. William D. Myer [s.898-905]

 

 

Doksanbeşinci Bölüm


Türk Dünyası’nın Genel Değerlendirmesi
A- Avrasya Stratejileri
Orta Asya’nın Jeopolitik Konumu ve Oluşturulmak İstenen Bölgesel Güvenlik Sistemi

Doç. Dr. Nazokat A- Kasymova [s.909-916]

 


Yeni Küresel Oyun ve Hazar’ın Statüsü

Sinan Oğan [s.917-934]

 


Küresel Bloklaşmalar ve Türk Bölgesi

Doç. Dr. Yusuf Erbay [s.935-945]

 


Şanghay İşbirliği Örgütü: Avrasya’da Güç Mücadelesinde Yeni Bir Dönüm Noktası

Mehmet Seyfettin Erol [s.946-950]

 

 

20. Cilt: Cumhuriyet

Yüzikinci Bölüm


Federe ve Muhtar Türk Cumhuriyetleri
Federe ve Muhtar Türk Cumhuriyetleri

Prof. Dr. Nadir Devlet [s.15-47]

 


A- Tataristan Cumhuriyeti
Tataristan Cumhuriyeti

Prof. Dr. Nadir Devlet [s.48-57]

 


Mişer Tatarları

Dr. Ercan Alkaya [s.58-63]

 


B- Başkurdistan Cumhuriyeti
Sovyetler Birliği’nden Sonra Başkurdistan ve Rusya

Prof. Dr. Ildus G. Ilishev [s.64-72]

 


Başkurdistan: Tarihi, Nüfusu, Etnopolitik Durumu ve Millî Gelişmeler

Dr. Bekir Demir [s.73-80]

 


Başkurt Türkleri

Yrd. Doç. Dr. Suzan Tokatlı [s.81-87]

 


Başkurdistan

Yrd. Doç. Dr. Ali Yiğit [s.88-93]

 


Başkurdistan’da Anadili Bilincinin Uyanması ve Ulusal Kimliğin Canlandırılması

Doç. Dr. Kutlay Yağmur [s.94-102]

 


Başkurt Türkçesi ve Yazı Dilinin Gelişimi

Yrd. Doç. Dr. Göksel Öztürk [s.103-109]

 


C- Çuvaşistan Cumhuriyeti
Çuvaşlar ve Çuvaşça

Doç. Dr. Emine Yılmaz [s.110-118]

 


Saha Cumhuriyeti
Saha Cumhuriyeti

Anar Somuncuoğlu [s.119-132]

 


Sahalar (Yakutlar) ve Saha Türkçesi

Doç. Dr. Fatih Kirişçioğlu [s.133-140]

 


Altay Cumhuriyeti
Altay Cumhuriyeti

Anar Somuncuoğlu [s.141-148]

 


Altay Türkleri Edebiyatı Tarihi

İbrahim Dilek [s.149-159]

 


Tuva Cumhuriyeti
Tuva (Tıva) Cumhuriyeti

Anar Somuncuoğlu [s.160-172]

 


Tuva’nın XX. Asır Siyasî Tarihi

Yrd. Doç. Dr. Ekrem Arıkoğlu [s.173-179]

 


Tuva Şamanizmi

Dr. Eva Jane Neumann Fridman [s.180-188]

 


Tuva (Tıva) Türkleri ve Türkçesi

Hayat Aras [s.189-194]

 


Hakas Cumhuriyeti
Hakasya Cumhuriyeti

Anar Somuncuoğlu [s.195-199]

 

Hakaslar

Dr. David G. Andersons [s.200-204]

 


Kırım
Kırım Türklerinin Sürgünü

Dr. Kemal Özcan [s.205-221]

 


Kırım Tatarları ve Anavatana Avdetleri

Suat Kınıklıoğlu [s.222-227]

 


Gagavuzeli
Gagauzların Tarihi

Prof. Dr. Mustafa Argunşah [s.228-244]

 


Gagauzlar

Prof. Dr. Dionis Tanasoğlu [s.245-249]

 


Gagavuz Türkçesi

Doç. Dr. Nevzat Özkan [s.250-261]

 


Gagauz Edebiyatı

Doç. Dr. Hülya Argunşah [s.262-275]

 


Doğu Türkistan
Doğu Türkistan Özerk Cumhuriyeti

Dr. Erkin Emet [s.276-281]

 


Yüzyıl Doğu Türkistanı’nda Sûfî Silsileleri ve Evliya Sevgisi

Prof. Dr. Thierry Zarcone [s.282-289]

 


Yeni Uygur Türkçesi ve Edebiyatı

Yrd. Doç. Dr. Levent Doğan – Oğuzhan Durmuş [s.290-302]

 


Uygur Türkleri Edebiyatı

Prof. Dr. S. Mahmut Kaşgarlı [s.303-315]

 


Uygurların Müziği

Dr. Rachel Harris – Yasin Mukphul [s.316-322]

 


Batı Yugur (Sarı Uygur) Türkleri ve Kültürleri

Prof. Dr. Yaxiong Du [s.323-328]

 

 

Yüzüçüncü Bölüm


Türk Toplulukları
XX. Yüzyılda Türk Toplulukları

Doç. Dr. Ömer Turan [s.331-360]

 


A- Balkanlar
A-1. Bulgaristan Türkleri
Bulgaristan Türklerinin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapısı

Prof. Dr. Hüseyin Memişoğlu [s.361-370]

 


Bulgaristan Türklerinin Göçmenlik Serüveni

Prof. Dr. Cengiz Hakov [s.371-376]

 


Bulgaristan’da Türkler (1945-1983)

Prof. Dr. Ali Eminov [s.377-384]

 


Bulgaristan Türklerinin Siyasî ve Kültürel Tarihine Dair Genel Bir Çerçeve

Vedat Sabri Ahmed [s.385-393]

 


Bulgaristan’daki Değişim Sürecinde Türk Azınlığın Ekonomik Durumu

Yrd. Doç. Dr. Didar Erdinç [s.394-400]

 


Bulgar Post-Totaliter Liberalizmin Türk Bayraktarları: Haklar ve Özgürlükler Hareketi

Dr. Vladimir Chukov [s.401-406]

 


Osmanlı Sonrası Bulgaristan Topluluğunun Dinî Hayatı

Yrd. Doç. Dr. H. Mehmet Günay [s.407-416]

 


Bulgaristan Türk Edebiyatına Bir Bakış

Doç. Dr. Hayriye S. Yenisoy [s.417-423]

 


Bulgaristan’da Türk Halk Kültürü

Prof. Dr. İbrahim Tatarlı [s.424-431]

 


Bulgaristan Türkleri ve Türk İnkılâbı

Yrd. Doç. Dr. Suat Akgül [s.432-443]

 


A-2. Makedonya ve Kosova Türkleri
Makedonya Türkleri

Necati Çayırlı [s.444-454]

 


Makedonya ve Civar Bölgelerde Balkan Türkçesi

Prof. Dr. Victor A- Friedman [s.455-463]

 


Makedonya ve Kosova Türkleri Edebiyatı

Prof. Dr. Mustafa İsen [s.464-469]

 


A-3. Batı Trakya Türkleri
Batı Trakya Türkleri

Yrd. Doç. Dr. Zerrin Balkaç [s.470-488]

 


B- Kafkaslar
Kafkasya ve Çevresindeki Türk Toplulukları

Dr. Ufuk Tavkul [s.489-519]

 


Ahıska ve Ahıska Türkleri

Yunus Zeyrek [s.520-531]

 


Ahıska Savunmasının Tarihteki Yeri ve Halk Destanlarına Yansıması

Prof. Dr. Ensar Aslan [s.532-538]

 


Kuzey Kafkasya Türkmenleri

Prof. Dr. Ali Duymaz [s.539-548]

 


Dağıstan’da Millî Hareketler ve Türkler

Kemal Özden [s.549-555]

 


Nogay Türkleri

Nesrin Güllüdağ [s.556-564]

 


Karaçay-Malkar Dili ve Edebiyatı

Dr. Ufuk Tavkul [s.565-577]

 


Karaçay-Malkar Nart Destanları

Dr. Ufuk Tavkul [s.578-587]

 

Kafkas Dillerinde Türkçe Kelimeler

Dr. Ufuk Tavkul [s.588-593]

 


C- Orta Doğu
C-1. Suriye Türkleri
Suriye Türkleri

Yrd. Doç. Dr. Ömer Osman Umar [s.594-602]

 


C-2. Irak Türkleri
Irak Türkleri

Yrd. Doç. Dr. Sinan Marufoğlu [s.603-610]

 


Irak Türklerinin Demografik Yapısı

Güçlü Demirci [s.611-616]

 


Irak Türklerinin Sosyal Hayatı

Dr. Rabia Kocaman Aydın [s.617-624]

 


Irak Türk Edebiyatı

Prof. Dr. Ziyat Akkoyunlu [s.625-632]

 


C-3. İran Türkleri
İran’da Azeri Türkleri

Dr. Brenda Shaffer [s.633-639]

 


Güney Azerbaycan Millî Hareketi

Prof. Dr. Cemil Hesenli [s.640-651]

 


İran Avşarları

Dr. Enver Uzun [s.652-657]

 


Kaşkay Türkleri

Yrd. Doç. Dr. Muhittin Çelik [s.658-674]

 


Sungur Türkleri

Prof. Dr. Cevat Heyet [s.675-678]

 


Bayadistan (İran)’daki Türk Kavimleri

Christiane Bulut [s.679-694]

 


Türkistan’daki Türk Toplulukları
Tacikistan ve Tacikistan Türklerine Genel Bir Bakış

Kâmil Yüceoral [s.695-701]

 


Afganistan’da Türklük ve Hazarlar

Yrd. Doç. Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ [s.702-711]

 


Afganistan Türklerinin Son Durumu

Kâmil Yüceoral [s.712-716]

 


Türkler ve Afgan Savaşı (1979-2001)

Conrad Schetter [s.717-722]

 


Batı Moğolistan’ın Göçebe Kazakları

Dr. Jeannine Davis Kimball [s.723-733]

 


Sibirya’daki Türk Toplulukları
Sibirya Türk Toplulukları Tarihi

Leysen Şahin [s.734-742]

 


Yüzyılın Sonlarında Batı Sibirya’da Şehirli Kazakların Kültürü

Şolpan K. Ahmetova [s.743-751]

 


Şorlar

Doç. Dr. Galina M. Patruşeva [s.752-759]

 


Şor Türkleri ve Sözlü Edebiyatı

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Aça [s.760-771]

 


Aşağı İdil ve Kırım Bölgesinde Türk Toplulukları
Aşağı İdil Bölgesi Türkleri

Doç. Dr. Segei V. Golunov [s.772-780]

 


Karaim Türkleri

Yrd. Doç. Dr. İsmail Doğan – İlgi Kıvrakdal [s.781-789]

 


Kırımçaklar

Yrd. Doç. Dr. İsmail Doğan [s.790-795]

 

 

Yüzdördüncü Bölüm


Türk Yerleşimleri
Dünyada Türk Yerleşimleri

Dr. Mehmet Tütüncü [s.799-809]

 


A- Avrupa’daki Türk Yerleşimleri
Batı Avrupa’daki Türk Göçmen Gruplarının Sosyo-Kültürel ve Dilbilimsel Özellikleri

Doç. Dr. Kutlay Yağmur [s.810-817]

 


Diyasporik Türk Gençliği, Kültürel Kimliğin Yeniden Üretimi ve Hibrid Kimlik İnşası

Dr. Talip Küçükcan [s.818-829]

 


Almanya’daki Türkler ve Eğitim Problemleri

Prof. Dr. Nevzat Y. Aşıkoğlu [s.830-838]

 


İsviçre’deki Türkler

Prof. Dr. Fahri Kayadibi [s.839-844]

 


Fransa’da Yaşayan Türkler

Doç. Dr. Ali Erbaş [s.845-855]

 


Belçika’da Türkler

Doç. Dr. Mehmet Zeki Aydın – Doç. Dr. Altay A- Manço [s.856-868]

 


Finlandiya’da Yaşayan Kazan Türkleri

Naile Binark [s.869-872]

 


Moskova’da Yaşayan Türklerin Sosyo-Demografik Yapısı

Dr. Seyit Sertçelik [s.873-880]

 


B- Amerika’daki Türk Yerleşimleri
Amerika’daki Türklerin Tarihi

Sevgi Ertan [s.881-889]

 


Osmanlı Türklerinin Amerika’ya Göçü

Yrd. Doç. Dr. Birol Akgün [s.890-896]

 


Amerika Yerlileri ve Türk Dünyasının Kültür Varlığı Arasındaki Paralellikler

Doç. Dr. Ahmet Ali Arslan [s.897-912]

 


C- Avustralya’daki Türk Yerleşimleri
Avustralya’daki Türk Göçmen Grubunun Sosyal ve Dilsel Özellikleri

Doç. Dr. Kutlay Yağmur [s.913-925]