Yargı Reformu

Özel Sayısı

Temmuz – Ağustos 1996
 • Sayı

  10
 • Cilt Adedi

  1
 • Sayfa

  1208
 • Makale

  138

İçindekiler

1. Cilt

YazarMakaleSayfa
Mustafa KALEMLİ Türk Yargı Sisteminin Sorunları9
Şevket KAZAN Yargı Reformu26
Mehmet AĞAR Yargı Reformu27
Hüsametten CİNDORUK Hukuk Bunalımı31
Yasin HATİPOĞLU Adli Islahat (Yargı Reformu)35
Hasan KORKMAZCAN Anayasa Yargısı Üzerine39
Muhsin YAZICIOĞLU Yargı42
M. Seyfi OKTAY Yargı Reformu: Hemen!48
M. Oltan SUNGURLU Adalet Reformu65
Necmettin CEVHERİ Hukuk - Adalet ve Adliye Üzerine İleriye Dönük Düşünceler58
Ahmet TEKDAL Yargıda Reform Üzerine Düşünceler66
Ahmet İYİMAYA Avukatlık Kodifıkasyonuna Doğru69
Necati ÇETİNKAYA Adalet Reformu ve Yargının Hızlandırılması77
İ. Önder KIRLI Yargıda Sorunlar ve İnsan Unsuru81
Metin ÖNEY Yargıda Sorunlar86
Süleyman Arif EMRE Yargı Reformu Hakkında90
Atilla SAV Hukuk Reformu93
Biltekin ÖZDEMİR Malî Yargı Reformu95
Gökhan ÇAPOĞLU Adalet Reformu Üzerine100
Emin KARAA Yargılanma Hakkı102
Coşkun KIRCA Yargı Sistemimizin Bazı Anayasal Meseleleri105
Yekta Güngör ÖZDEN Yargıyı Yenilemek111
Müfit UTKU Yargı Reformu117
Uğur İBRAHİMHAKKIOĞLU Adalet Reformu120
Yıldızhan YAYLA Yargı Reformu126
Servet ARMAĞAN Memleketimizde Adalet Reformu (Farklı Bir Yaklaşım)130
Uygur AKTALAY Adalet Reformu Üzerine Bazı Düşünceler136
Yaşar KARAYALÇIN Hukuk Reformu üzerinde Düşünceler162
Nadir Latif İSLAM Adalet-Yargı Alanında Problemler, "Görüş ve Önerilerim"140
Erdoğan MOROĞLU Hukuk ve Yargı Reformu179
Köksal BAYRAKTAR Türkiye'de Hukuku Güncelleştirmede Başvurulacak İlk Yöntemler182
İl Han ÖZAY Allah Ne Hekime Ne Hakime Muhtaç Etmesin186
Tuncay ALEMDAROĞLU Yargı Reformunda Öncelikler191
Yıldırım AK Yargıya Bakış194
M. Ali BULUT - M. Ali HAYTA Adalet Reformu206
Ahmet Aydın BOLAK Yargıya Güven197
Ergun GÖZE Türkiye ve Hukuk Reformu209
Sami KARAHAN Reform, Ama Nerede?217
Hüseyin ERKENCİ Yargı Reformu Hakkında Düşünceler222
H. Fehim ÜÇIŞIK Mevzuatın Toparlanması Gereği227
Muammer OYTAN Hukuk Reformu Mevzuatın Resmen Ayıklanması ve Yürüklükte Olanların Tek Metin Halinde Derlenmesi Çalışmaları ve Sonuçları232
Faruk EREM Adalette Kusur248
Mustafa Tören YÜCEL Türk Ceza ve Hukuk Adaletinin Yapısal Analizi251
Ahmet KILIÇOĞLU Yargının Sorunları285
Şener AKYOL Yargının Saygınlığına Devlet Tarafından Düşürülen Gölgeler299
Firuz Demir YAŞAMIŞ Türkiye'de Yargının Tıkanma Nedenleri ve Yargı Reformu305
Ülkü Türk GÜVEN Türk Yargı Sisteminde İyileştirme ve Yeniden Yapılanma314
Ahmet Turan ALKAN Âsâyiş Berkemâl Değil; Önce "Kamu Düzeni" Reformu321
Kani EKŞİOĞLU Yargıda Yeniden Yapılanma Zorunluluğu324
M. Selâmi ÇEKMEGİL Yargı Reformu Üzerine334
Nuri POYRAZ Hukukun Üstünlüğü Kavramı ve Ülkemizdeki Uygulanma Sorunları339
Çetin AŞÇIOĞLU Yargıda Temel Sorun Doğru ve Güvenli Yargılanma Hakkı347
Yahya K. ZABUNOĞLU Adil Yargılanma Hakkı ve Adil Yargılama Yapma Görevi358
Aslan GÜNDÜZ Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Organlarının Türkiye'deki Etkisi ve Muhtemel Adlî Reform Çalışmaları367
Bakır ÇAĞLAR Hukukta ve Yargıda "Nasyonalizm" - "Universalizm" Dilemması ve Türkiye Gerçeği373
Ülker GÜRKAN Yargı ve Kadının İnsan Hakları381
Yılmaz ALİEFENDİOĞLU Anayasal Yargı388
Turgut ÖNEN Türk Anayasası ve Özellikle Adalet Reformu401
Kâzım YENİCE Anayasa ile İlgili Görüşler403
Mehmet TURHAN Demokratik Devlet İlkesi Açısından Siyasî Partilerin Kapatılmaları ile İlgili Hükümlerdeki Uyumsuzluklar414
Erkan YÜCEL Hukuk - Adalet - Yargı ; Yeniden Biçimleme mi, Çağa Uyarlama mı?427
Şeref ÜNAL Demokrasi, Hukuk Devleti ve Yargı Bağımsızlığı430
Gürsel ÖZKAN Yargı Bağımsızlığı ve Hakimlik Teminatı437
İsmet ONUR Yargının Hızlandırılması442
Ömer Faruk BATIREL Türkiye'de Yargı Reformu Üzerine Düşünceler447
Hayri DOMANİÇ Davaların Geç Karara Bağlanmasının Sebepleri ve Tedbirleri450
İlhan POSTACIOĞLU Türkiye'de Yargılamanın Uzayıp Gitmesinin Sebepleri ve Çözüm Yolları454
Cemal ŞANLI Uyuşmazlıklar ve Çözüm Yolları Üzerine Düşünceler461
Tahsin ERDİNÇ Ağırlaşan Yargılama Sorunları ve Bazı Pratik Çözüm Yolları466
Ejder YILMAZ Aksak Adaletten İşleyen Adalete470
Selçuk ÖZTEK İhtiyari Tahkim Yargısı503
Cevdet İlhan GÜNAY Hukuk Davalarında Adil ve Çabuk Yargılama, Aksaklıklar - Çözüm Önerileri494
Aydın ZEVKLİLER Adalet Reformu ve Medeni Kanun527
Haluk KONURALP 20. Yüzyıl Sonunda Medeni ve Usul Hukuku Sorunlarına Bir Bakış537
Abdülkadir ARPACI Birden Fazla Parsel Üzerine Yayılmış Yapılardan Oluşan Sitelerde Yönetim Sorunu549
Sulhi DÖNMEZER Ceza Adaleti Sistemimiz Üzerine Düşünceler553
Sami SELÇUK Hukuk ve Yargıda İyileştirme üzerine561
Feridun YENİSEY Ceza Adaleti Sisteminin Etkinliği, Normal Çalışma Süresi ve Gecikme574
Erdener YURTCAN Ceza Adaleti Reformu Çalışmaları581
Bahri ÖZTÜRK CMUK Reformu ve Uygulama586
Nevzat TOROSLU Ceza Yargılamalarının Çabuklaştırılması Sorunu613
Erol CİHAN Ceza Adalet Sisteminde Patolojik Gecikme Sorunu616
M. Emin ARTUK Türk Ceza Kanununda 1980'den Sonra Şahıslara Karşı Cürümler Konusunda Yapılan Değişiklikler620
Zeki HAFIZOĞULLARI Hukuka Aykırı Surette Elde Edilen Deliller Meselesi638
Cemal Sahir GÜRÇAY Cezaevlerimiz ve Sorunları644
Melda TÜRKER Türk İnfaz Sistemi646
Timur DEMİRBAŞ Geciken Ceza Adaleti ve Çözüm Yolları660
Füsun Sokullu AKINCI Cezalandırmada Amaç ve Ölüm Cezası672
Füsun Sokullu AKINCI Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar ve Alternatif Ceza Yaptırımları679
Cumhur ŞAHİN Organize Suçlulukla Mücadele ve Tanığın Korunması690
Metin FEYZİOĞLU Hürriyeti Bağlayıcı Cezalarda ve Tutuklama Koruma Tedbirinde Hürriyetin Sınırlanmasının Kapsamı, Sınırı ve Usulü Üzerine Bir Deneme696
Nuri ALAN İdari Yargının Dünü, Bugünü, Sorunlar ve Çözümü707
Turgut CANDAN 1982 Reformundan Bu Yana Temyiz Mercii ve İçtihat Mahkemesi Olarak Danıştay ve İş Yükü732
Pertev BİLGEN İdari Yargıda Reform744
Ülkü AZRAK Türkiye'de İdari Yargının Etkisizleştirilmesi747
Nur Doğan TOPALOĞLU Danıştay da Geciken Kararlar758
Ali GÜVEN İdari Yargıya İlişkin Kuruluş Kanunları ile Usul Kanunundaki Değişiklikler ve Değişiklik Tasarıları Hakkında İnceleme766
Osman Metin ÖZTÜRK İdari Yargıya İlişkin bir İyileştirme Denemesi774
Vecdi GÖNÜL Sayıştay ve Yeniden Yapılanma Çalışmaları785
Adnan TEZEL Vergiye İlişkin Dava Türleri ve Yargı Mercileri801
O. Zeki MAHMUTYAZICIOĞLU Malî Denetim ve Türk Sayıştayı804
Güven DİNÇER Türkiye'de Yargının Yeniden Düzenlenmesi806
Engin DOĞU Üst Mahkemeler Sorunu813
Aziz Can TUNCAY İş Mahkemelerinde Reform İhtiyacı816
Firuz Demir YAŞAMIŞ Yargısal Kolluk Üzerine823
İlker Hasan DUMAN Hakem Mahkemeleri827
Yusuf Solmaz BALO Suç Mağduru ve Suç Faili Çocuklar Açısından Çocuk Mahkemeleri Sistemi832
Haluk YARDIMCI Savcılık Kurumu849
Turhan Tufan YÜCE Yargı Reformunun Çeşitli Sorunları İçinde "Hakim"885
Eralp ÖZGEN Yargı Reformu ve Barolar Üzerine...891
Ali SANLI Avukatlık Mesleğinin Şirketleşmesine İlişkin Düşünceler895
Aysel ÇELİKEL Hukuk Eğitimi ve Öğretimi Konusunda Düşünceler903
Duygun YARSUVAT Hukuk Reformu Çalışmaları Arasında Hukuk Eğitiminin Değerlendirilmesi908
İlber ORTAYLI Tarihî Temeliyle Hukuk Eğitimimiz ve Adliye Mesleği920
Sait GÜRAN Yargı Reformu923
Attila KOÇ Hâkimlik Zaten Zor İş925
Vecdi ARAL Doğru Hukuk928
Turhan ESENER Adalet Kavramı ve Adaletin Gerçekleşmesinde Hakkaniyetin Rolü938
Sabahattin ZAİM Adlî Reform Üzerine Düşünceler941
Hüseyin HATEMİ Yargı Üzerine Düşünceler946
İsmet BİNARK Başbakanlık Osmanlı Arşivindeki Belgeler Işığında Türklerde Adalet Anlayışı950
Ahmed AKGÜNDÜZOsmanlı Devleti'nde Adlî Teşkilât ve Yargılama Usulleri966
Ercüment KURAN Tanzimat Döneminde Osmanlı Devleti'nde Adlî Islahat992
Hayrettin KARAMAN Mecelle995
Ahmet AKMAN Osmanlı Devleti'nde Hukukî Yapı ve Adlî Teşkilâtta Tanzimat Sonrası Gelişmeler1002
Ali BARDAKOĞLU Türk Aile Hukukunun Tarihî Gelişimi1019
Kemal ÇİÇEK Osmanlı'dan Günümüze Değişmeyen Bir Buhranımız: Adalet Sistemi ve Islahı Meselesi1028
Atalay ŞAHİNOĞLU Çek Kanunun Nasıl Olmalıdır?1032
Ergun ÖZSUNAY Türkiye'de Dernek Kurma Hak ve Özgürlüğünün Anayasal Çerçevesi1039
Rahmi MAĞAT Yargı Reformunda İnsan Faktörü1043
Hasan Yaşar KAYSERİLİ Adalet Reformunun Gerekliliği1045
Turgut İNAL Yargı Reformu Üzerine Çeşitlemeler1048
Mehmet PALA Zimmet Suçu Bakımından KİT Personelinin Durumu1053
Feridun YENİSEY Ceza Adalet Sisteminin İşleyişindeki Etkinlik1065
O. Kadri KESKİN Adalette Sorunlar ve Çözümler1138
Sevgi TAŞPINAR Yepyeni, Güçlü ve Hızlandırılmış Bir Yargı İçin1169

Tüm Sayılar

2020

Özel Yetenekliler – Tarım Politikaları – TBMM 100. Yılı

 

2019

Kültür Politikaları – Azerbeycan – İlk Dönem Türkçe İslami Eserler

 

2018

Hasan Celâl Güzel – Türk Dili

 

2017

İslam Dünyası – Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi – Misâk-ı Milli

 

2016

Bilim ve Teknoloji – Ortadoğu

 

2015

Kafkaslar – Rumeli ve Balkanlar – Çanakkale

 

2014

Ermeni Meselesi – Türk Eğitimi – Türk Musikisi – Yeni Türkiye

 

2013

Türkçe – Türk Dünyası – Yargı Reformu – Başkanlık Sistemi – Yeni Anayasa