Yargı Reformu

Özel Sayısı

Mayıs – Haziran 2013

 • Sayı

  52
 • Cilt Adedi

  1
 • Sayfa

  712
 • Makale

  75

Konu Başlıkları

 • Genel Siyasî Yaklaşım
 • Yüksek Yargının Yargı Reformu Görüşleri
 • Yargı Reformu, Sorunlar ve Yargıda Yeni Arayışlar
 • Yargı Bağımsızlığı ve Anayasa Yargısı
 • Medenî Hukuk Reformu
 • Ceza Adaleti Reformu
 • Ticaret Hukuku ve İş Yargısında Reform
 • İdarî Yargı Reformu
 • Adlî Teşkilât, Mahkemeler Hukukçular, Avukatlar
 • Hukuk Eğitimi Felsefe Tarihçe ve Reformlar
 • Çeşitlemeler
 • Yargı Reformu Stratejisi

Yeni Anayasa’dan sonra en önemli reform konusu Yargı Reformudur. Biz de bu sayıda Yargı Reformu’nu incelemeyi uygun gördük. Aslında, bundan yıllar önce de Yeni Türkiye’nin ‘Yargı Reformu’ sayısını ilk olarak Ağustos 1996’da yayınlamıştık. Bu sayımızda 4 Meclis Başkanı ile 4 Adalet Bakanı’nın yazıları yer almaktadır. Ayrıca, bütün yüksek yargı kuruluşlarının başkanları da yargı reformu konusundaki görüşlerini yazıya döküp göndermişlerdir.

İçindekiler

1. Cilt

Genel Siyasî Yaklaşım
Türkiye’de Yargı Reformu / Cemil Çiçek [s.7]
Dünyada ve Türkiye’de Yargı Reformu / Bülent Arınç [s.13]
Türkiye’nin Yargı Reformu / Sadullah Ergin [s.18]
Türkiye’deki Değişimin Yargısal Boyutu Üzerine / Hayati Yazıcı [s.23]
Adalete Odaklı Yargı / Ahmet İyimaya [s.30]
Yargı Reformu Bağlamında 3. ve 4. Yargı Paketlerinin Demokrasi ve İnsan Hakları Boyutuna İlişkin Değerlendirmeler / Mehmet Ali Şahin [s.47]
Yeni Anayasa Sürecinde Nasıl Bir Yargı Bağımsızlığı? / Oktay Öztürk [s.50]
Yargının Temel Sorunları ve Çözüm Önerileri / Faruk Bal [s.57]
Yargı Reformu Üzerine / Emine Ülker Tarhan [s.76]
Demokratik Hukuk Devletinde Yargıya ‘Doktrine Hizmet’ Görevi Vermek İmkânsız Hâle Getirilmelidir / Mustafa Destici [s.80]
Güvensiz Hukuk / Köksal Toptan [s.83]
Yargıda Adaleti Aramak / Abdülkadir Aksu [s.85]
Yargı Reformu ya da Yargının Tarihsel Rolü / Murat Başesgioğlu [s.89]
Yargı Reformu, Tespit ve Öneriler / İdris Şahin [s.93]
Yargı Reformu Zihniyet Sorunu / Mustafa Hamarat [s.99]
Sakat Doğan Hukuk Sistemine Adaleti Eklemek ya da Yargı Reformu / Bülent Turan [s.105]
Cumhuriyetle Değişen ve Gelişen Hukukumuz / M. Oltan Sungurlu [s.110]
Yargı Reformunda Dikkatten Kaçanlar / Osman Can [s.114]
Yüksek Yargının Yargı Reformu Görüşleri
Yargı Reformu Sorunlar, Çözümler ve Beklentiler / Haşim Kılıç [s.120]
Hukuk Reformu / Ali Alkan [s.127]
Danıştay ve Yargı Reformu / Hüseyin Karakullukcu [s.136]
Malî Yargı / Recai Akyel [s.141]
Yargıda Reform / Hasan Erbil [s.146]
Anayasa Değişikliği Çalışmaları Çerçevesinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun Yapısı Üzerine Düşünceler / İbrahim Okur [s.152]
Yargı Reformu, Sorunlar ve Yargıda Yeni Arayışlar
Sami Selçuk ile Yargı Reformu Üzerine Ufuk Turu / Sami Selçuk [s.162]
Yargı Reformu: Sosyo-Jüridik, Eğitsel Yaklaşım / Mustafa Tören Yücel [s.184]
Türkiye’de ve Dünyada Alternatif İhtilâf Çözme Teknikleri / Cemal Şanlı [s.202]
Yargı Reformu Üzerine Düşünceler / Nur Centel [s.207]
Topyekûn Hukuk Reformu Yapılmadan Yargı Reformu Yapılamaz / Sami Karahan [s.219]
Yargıda Tekelleşme Sorunu Çözüldüğünde Ülkeye Adalet Gelecek / Mustafa Can [s.222]
Yargı Reformu, Sorunlar ve Çözüm Teklifleri / Hasan Celâl Güzel [s.248]
Reformu Kapsamında İfade ve Basın Özgürlüğü Alanında Son Yıllarda Yapılan Çalışmalar / Zeki Yıldırım Yargı [s.263]
Yargı Sistemindeki Eksiklikler ve Yargı Reformu / Ercan Poyraz [s.270]
Yargı Bağımsızlığı ve Anayasa Yargısı
Yargı Bağımsızlığı ve Anayasa Yargısı / Ergun Özbudun [s.275]
Yeni Anayasa Çalışmaları Bağlamında ‘Yüce Divan’ / Şeref İba [s.284]
Anayasa Mahkemesi’nin Yüce Divan Sıfatıyla Yargılama Yetkisinin Mahzurları / Ömer Keskinsoy [s.289]
Yargı Bağımsızlığının Yapısal Temellerini İncelemek / Yılmaz Dönmez [s.299]
Medenî Hukuk Reformu
Yargı Reformu ile Adil ve Çabuk Yargılama Arasındaki İlişki / Selçuk Öztek [s.304]
Hukuk Yargısı Bağlamında Etkin Hukukî Korumanın Sağlanması İçin Alınması Gereken Önlemler Üzerine Bazı Düşünceler / Süha Tanrıver [s.313]
Türk Borçlar Kanununun Yargı Reformundaki Yeri ve Önemi / Nevzat Koç [s.339]
Ceza Adaleti Reformu
Sorunlar ve Ceza Yargı Reformunda 2023 Hedefleri / Bahri Öztürk [s.351]
Ceza Adalet Sistemi Hakkında Düşünceler / Feridun Yenisey [s.362]
Türk Ceza Adalet Sisteminin Genel Görünümü / Köksal Bayraktar [s.374]
Yargılama Sürecinde Sanıkların Tutuklu Kalması / Taner Erginel [s.379]
Türkiye’de Cezaevleri ve Ceza Politikası / Hasan Tahsin Fendoğlu [s.402]
Ticaret Hukuku ve İş Yargısında Reform
Türk Ticaret Hukukunun Küresel Açılımları / Ünal Tekinalp [s.405]
Günay İş Yargısında Yenilikler / Cevdet İlhan [s.415]
İdarî Yargı Reformu
İdarenin Yargısal Denetiminde ‘Sistem’ Sorunu / Mehmet Özyiğit [s.434]
Fransız İdarî Yargı Sistemindeki Seri Muhakeme Usulleri ve Türkiye’de Uygulanabilirliği Sorunu / Ahmet Akbaba [s.450]
Adlî Teşkilât, Mahkemeler
Adalet Bakanlığı Personel Politikası / Birol Erdem [s.459]
Türkiye’de Reform Süreci Bağlamında İstinaf Kanun Yolu İhtiyacı, Sürecin Gelişimi ve Zorlukları / Fazlı Doğan [s.465]
Türk Yargı Sisteminde Meslek Dışı Hâkimlerin İstihdamı / Mustafa Taşkın [s.475]
Hukukçular, Avukatlar
Yargı, Yargılama ve Hukukçu: Durum, Sorun ve Çözüm / Muhammet Özekes [s.501]
Yargı Reformu Hakkında Düşünceler / Hakan Pekcanıtez [s.513]
Özgürlükler Hâkimliği ve Türkiye’de Uygulanabilirliği / Yusuf Solmaz Balo [s.517]
Nereye Gidiyoruz?: Avukatsız Bir Yargı Reformu / Mustafa Serhat Kaşıkara [s.527]
Yargı Reformunda Avukat / Savaş Baytok [s.539]
Hukuk Eğitimi
Hukuk Eğitimi İçin Öneriler / V. Ahsen Coşar [s.546]
Hukuk Öğretiminde Reform ve Bologna Süreci / Aydın Zevkliler [s.554]
Yargıdan Eğitime Hukukta Dönüşüm Sorunu / Gökçe Çataloluk [s.568]
Felsefe
‘Filodoks’lar ile ‘Kien’ler Kutuplaşmasında Bocalayan Hukukun Dramı / Sami Selçuk [s.574]
Eşitliğin Ahlâki Temeli / Vecdi Aral [s.609]
‘Yargı Reformu’na 21 Pare Katkı Yazısı / Hayrettin Ökçesiz [s.614]
Yargı Konusunda Bir Yargılama Denemesi / Nadir Latif İslam [s.639]
Tarihçe ve Reformlar
Cumhuriyet Döneminde Türk Hukukunun Gelişim Seyri ve Reformlar / Cevdet Yavuz-Murat Topuz [s.641]
Osmanlı’dan Günümüze Islahatlar-Reformlar / Mehmet Ali Bulut [s.672]
Çeşitlemeler
Anayasa Yapamazsak, ‘Sürekli Reform’ Müsteşarlığı Kuralım / Ahmet Turan Alkan [s.679]
Çocuk Koruma Kanunu / İsmet Onur [s.682]
Yargı Hak’tan, Halk’tan ve Adalet’ten Kopuk Olmamalıdır / Hasan Tahsin Fendoğlu [s.688]
Hukukun ‘Olağanüstü’ Siyasal Halleri / Münip Ermiş [s.692]
Yargıda Reformu 2010 Referandumuyla Halk Yaptı / Sinan Kılıçkaya [s.696]
Türkiye’de Hukuk Devleti Algısı ve Geleceği / Hüseyin Kaya [s.698]
Yargı Reformu Stratejisi
Adalet Bakanlığı Yargı Reformu Stratejisi Taslağı / [s.700]

Tüm Sayılar

2020

Özel Yetenekliler – Tarım Politikaları – TBMM 100. Yılı

 

2019

Kültür Politikaları – Azerbeycan – İlk Dönem Türkçe İslami Eserler

 

2018

Hasan Celâl Güzel – Türk Dili

 

2017

İslam Dünyası – Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi – Misâk-ı Milli

 

2016

Bilim ve Teknoloji – Ortadoğu

 

2015

Kafkaslar – Rumeli ve Balkanlar – Çanakkale

 

2014

Ermeni Meselesi – Türk Eğitimi – Türk Musikisi – Yeni Türkiye

 

2013

Türkçe – Türk Dünyası – Yargı Reformu – Başkanlık Sistemi – Yeni Anayasa