Azerbeycan

Özel Sayısı

Mayıs – Ağustos 2019

 • Sayı

  107-108
 • Cilt Adedi

  2
 • Sayfa

  840
 • Makale

  77

Azerbaycan’ın bağımsızlığının 100. yılı anısına Yeni Türkiye dergisinin 107 ve 108. sayıları “Azerbaycan Dosyası” olarak yayınlanmıştır. Bu sayılarımızda Azerbaycan-Türkiye ilişkileri başta olmak üzere dil, edebiyat, tarih, eğitim, musiki, folklor, siyaset ve Güney Azerbaycan vb. gibi alanlarda konunun uzmanları tarafından yazılan 77 makale yer almaktadır. Yazıların bir kısmı; 22-24 Kasım 2018 tarihlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Hacettepe Üniversitesi, Bakü Avrasya Üniversitesi ve Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi ortaklığıyla düzenlenen “Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Bağımsızlığının 100. Yılı Anısına Uluslararası Azerbaycan-Türkiye Dil ve Kültür İlişkileri Sempozyumu”nda sunulan bildirilerin gözden geçirilerek makaleye dönüştürülmüş biçimidir.

İçindekiler

1. Cilt

Türk Dillerinin Tarihi Sözdizimi / Ramil Zeynalov [s.7]

 

Azerbaycan Türkçesinin Yayılma Alanları / Nevzat Özkan [s.12]

 

Azerbaycan Türkçesinde Ünlü ve Ünsüz Uyumları / Süleyman Kaan Yalçın [s.28]

 

Orta Araz Havzası Ağızlarındaki Ortak Söz Yapımının Etnolingivistik Açıdan incelenmesi / Zülfiyye İsmayıl [s.38]

 

Azarbaycan Dilinin Şarq Qrupu Dialekt va Şivalarinin Fonetik Xüsusiyyatlari (Azerbaycan Türkçesinin Doğu Grubu Ağızlarının Fonetik Özellikleri) / Fidan Yusıfova [s.43]

 

Türkiye Türkçesi ile Azerbaycan Türkçesindeki Matematik Terimlerine, Terim Birliği Yönünden Toplu Bir Bakış / Önder Çağıran [s.49]

 

Geçmişten Günümüze Türkiye ve Azerbaycan Dil İlişkileri ve Gelişim Evreleri / Lale Bayramova [s.53]

 

Türk Dilinin Söz Varlığı -Türkiye ve Azerbaycan Türkçelerine Kısa Bir Bakış- / Mukadder Güneri [s.58]

 

Akraba Dillerden Çeviri Sorunu: Türkiye Türkçesinden Azerbaycan Türkçesine Çevirilerde Yaşanan Bazı Sorunlar Üzerine Değerlendirme / Elçin İbrahimov [s.70]

 

Azerbaycan Türkçesi ve Rusçadan Türkçeye Çeviride Askerî Terim Meselesi ve Yabancı İsimlerin Türkçe Yazılışı Sorunları / İrade Memmedova [s.76]

 

Political Context National Identity Based Language and Education Policies in Turkey and Azerbaijan (Türkiye ve Azerbaycan Siyasî Bağlamlarında Ulusal Kimlik Merkezli Dil-Eğitim Politikaları) / Ebru Eren [s.89]

 

Azerbaycan’da Milli Kimlik Sorunu: Tarihi ve İdeolojik Açıdan Karşılaştırmalı Tahlil / Haleddin İbrahimli [s.98]

 

Göy, Göyla Bağlı İfadalar (Türk Xalqlarının İnanclarında va Sirat-in Nabida) / Seyfeddin Altaylı [s.112]

 

Azarbaycan Miflarinda İlan Motivi (Azerbaycan Mitolojisinde Yılan Motifi) / Mustafa Mirzeler-Aqşin Cafarov [s.118]

 

Kardeş Ülke, Ortak Kültür (Toy-Düyün Merasimleri) / Muhammed Keskin-Reyhan Dadaş [s.141]

 

Tebriz Şehrinde Halk Oyun ve Temaşaları (Etnografik Araştırma) (Tebriz’de Seyirlik Halk Oyunları) / İlhame Memmedova [s.146]

 

Azarbaycan va Anadolu Folklorunda Takarlamalar / Mdleykd Mdmmddova [s.154]

 

Azarbaycan’da Mövlana irsinin Tadqiqi va Naşri Tarixindan (Azerbaycan’da Mevlana Araştırmalarının Tarihi) / Adbülfaz Aman Oğlu Quliyevæ [s.166]

 

Seyid Mir Hamza Nigari’nin Yaradıcılığında Vatanparvarlik Motivlari (Seyyit Mir Hamza Nigari’nin Eserlerinde Vatanseverlik Motifleri) / Bilal Hasanli [s.172]

 

Aşık Zileli Talibi ve Mikayıl Azaflı’nın Yaşnamelerinin Metinlerarası Okunması / Elmira Memmedova-Kekeç [s.178]

 

Azarbaycan Xalq Cümhuriyyati Dövründa 0dabi-Badii Fikrin Manzarasi (Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Döneminde Edebi Düşüncenin Görünümü) / Saba Namazova [s.183]

 

Cümhuriyyet Dövrü Poeziyasında Yeni Poetik Axtarışlar (Cumhuriyet Dönemi Şiirinde Yeni Arayışlar) / Maral Hüseynova [s.188]

 

Xalil Rza Ulutürk Poeziyasi Vatan va Azadliq Kontekstinda (Halil Rza Ulutürk Şiirinde Vatan ve Bağımsızlık Düşüncesi) / Günaş Xudayarova [s.193]

 

Türkiye ve Azerbaycan Çağdaş Çocuk Edebiyatlarının Teşekkülünde Müşterek Hususiyetler / Atıf Akgün [s.199]

 

Azerbaycan Milli Uyanışında Mehmet Emin Resulzade’nin Rolü / Ş. Cem Tüysüz-Nuray Porsuk [s.207]

 

Azerbaycan’ın Milli Muharriri, Düşünce ve Dava Adamı Mirza Bala Mehmetzade (Kutluk) / Sibel Demirci [s.260]

 

1.Yüzyılın Başlangıcında Bakü’de Bir İstanbullu Türk: Ahmed Kemal Akünal / Zemina Ziyayeva [s.269]

 

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 100. Yılında Mücadele Adamı Abdulvahap Yurtsever / Selçuk Önal [s.278]

 

Çağdaş Azarbaycan Musiqisi: Yeni Konseptlar Sorağinda (Çağdaş Azerbaycan Musikisi ve Yeni Anlayışlar Arayışı) / Zümrüd Axundova-Dadaşzada [s.289]

 

Hacıbeyov’un Arşın Mal Alan Müzikal Komedisinin İngilizce Çevirisiyle Temsilinin Değerlendirilmesi / Ceylan Yıldırım [s.297]

 

Ethos Teorisi Kapsamında Türk Müziği ve Azeri Müziğindeki Bazı Makamların Karşılaştırılması / Ayna İsababayeva Apaydın-Zafer Kurtaslan [s.311]

 

Türkiye ve Azerbaycan’daki Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumların Programlarının Karşılaştırılması / Hazan Kurtaslan-Zafer Kurtaslan-Ayna İsababayeva-Bahar Aydın [s.315]

 

Türkiye’deki Müzik Eğitimi ve Sanat Kurumlarının Günümüzdeki Durumuna Yönelik Azerbaycanlı Müzik Eğitimcilerinin ve Sanatçılarının Görüşleri / Ayhan Helvacı-Erol Demirbatur-Hazan Kurtaslan-Zafer Kurtaslan [s.321]

 

Atatürk Dönemi Türkiye-Azerbaycan İlişkileri (1919-1938) / Nurhan Aydın-Elif Ergün [s.328]

 

Azerbaycan-Türkiye İlişkilerinde Türk Birliği Fikrinin Önemi / Nisa Mammadova [s.337]

 

Azarbaycan-Türkiya Strateji Tarafdaşliğin Perspektivlari (Azerbaycan-Türkiye Stratejik Ortaklığının Görünümü) / Almaz dliyeva [s.348]

 

Azerbaycan’da Enerji Sektörünün Yapısal Sorunları: Ekonomi Politik Bir Analiz / Shamsi Rzali-Mehmet Dikkaya [s.353]

 

Millî Eğitim Bakanlığı Türkçe ve Türk Dili Edebiyatı Öğretim Programları ile Ders Kitaplarında “Azeri Edebiyatı” / Serdar Arhan [s.371]

 

Ortaokul Ders Kitaplarındaki Metinlerin Değer İletileri Bakımından İncelenmesi: Kazakistan Örneği / Abdullah Arslan [s.397]

 

Türkiye’nin Kore Savaşı’na Katılmasının Akşam Gazetesi’ndeki Yansımaları / Nurhan Aydın-Zafer Işık [s.411]

 

Azerbaycan’ın Büyük Matem Gününün Azerbaycan Yurt Bilgisi Mecmuası’na Yansımaları / Mithat Atabay [s.424]

 

Azerbaycan ve Diğer Türk Topluluklarının Yayın Organlarında Türkiye Cumhuriyeti’nin 10. Yılı Kutlamaları / Mithat Atabay [s.431]

2. Cilt

Tasavvuf (Sufizm), Şeyh Safiyeddin ve Azerbaycan’ın Devletçiliği / Dilaver Azimli [s.7]

 

Orta Osrlar Azarbaycan Tarixina Dair Xarici Tarixşünaslığa Tanqidi Bir Baxış (Ortaçağ Azerbaycan Tarihine Dair Yabancı Tarihçilerin Çalışmalarına Eleştirel Bir Bakış) / Bayram Quliyev [s.14]

 

İldenizliler Döneminde (1146-1175) Gence / Gürsoy Solmaz [s.30]

 

Azarbaycan Teymur’un Yürüşlari Orafasinda va Dövründa (Fasih Xavafi’nin “Mücmali Fasihi” Osari Üzra) (Fasih Havafi’nin Mücmeli Fesihi adlı Eserinde Timur’un Seferleri öncesi ve zamanında Azerbaycan) / Ülviyya İbrahimova [s.37]

 

Bangü Bada’dan Görün an Tarix / Mirza Talıbov [s.50]

 

“Silsiletün-Nesebi Safeviye” Eseri Azerbaycan Tarihinin Kaynağı Kibi (Azerbaycan Tarihinin Kaynağı Olarak ‘Silsiletün-Nesebi Safeviye’) / Zabil Bayramlı [s.97]

 

Azarbaycan Safavi Dövlatinin Böyük Moskva Knyazlığı ila Münasibatlari -XVI-XVII Yüzillar- (xVl-XVII Yüzyılda Azerbaycan Safevi Devletinin Büyük Moskova Kinezliği ile ilişkileri / Tofiq Nacafli [s.106]

 

Beynalxalq Tranzit Ticaratin Osas Yolları Uğrunda Osmanlı- Safavi Mübarizasi (Uluslararası Transit Ticaretin Esas Yolları Üzerine Osmanlı-Safevi Mücadelesi) / Şahla Mammadli [s.123]

 

Azarbaycan Safavi Dövlatinin Qarbi Avropa Dövlatlari ila Ticarat Olaqalari -XVI Osrin Sonu – XVII Osrin Ovvallari- (XVI Yüzyılın Sonu-XVII Yüzyılın Başlarında Azerbaycan Safevi Devletinin Batı Avrupa Devletleriyle Ticari İlişkileri) / Almas Cavadova [s.127]

 

Azerbaycan Hanlıkları ve Osmanlı Devleti Arasındaki İlişiklerde Gürcü Kralı II. İrakli’nin Rolü / Sinem Özyücel [s.133]

 

Safavi Dövlatinin Tarkibinda Darbandin Siyasi Hayatı -XXIII Osrin Ovvallarinda- (XVIII. Yüzyılın Başlarında Safevi Devletinin Oluşumunda Derbent’in Siyasi Yeri) / Metanet Behremova [s.140]

 

Safavilarin Son Dönamlari va Şah Sultan Hüseyn / Zahra İslamova [s.150]

 

Nadir Şah Afşar’ın Osmanlı Devleti ile İlişkilerde Tesis Ettiği Kardeşlik Hukuku / Hüseyn Ferah [s.157]

 

Azarbaycan Tarixi: Bölüşdürülmadan Müasir Dövradak -Bazi Metodoloji Problemlar va Onların Hallina Dair- (Bölünmeden Çağdaş Döneme Kadar Azerbaycan Tarihi: Bazı Metodolojik Sorunlar ve Onların Çözümüne Dair) / Karim Şükürov [s.163]

 

Canubi Qafqaza Yiyalanmak Uğrunda XIX 0srin İlk Sülsünda Getmiş Mübarizanin Tarixindan (Güney Kafkasya’ya Sahip Olma Uğruna 19. Yüzyılın İlk 30 yıllık Dönemindeki Mücadelenin Tarihinden) / Hacı Nuru Oğlu Hdsdnov-Cabir Hacı Oğlu Hdsdnov [s.167]

 

Şimali Azarbaycanin Qarabağ Bölgasinda Elmin İnkişafi -XIX- XX 0srin 0vvallari- (19. Yüzyıldan 20. Yüzyılın Başlarına Kadar Kuzey Azerbaycan’ın Karabağ Bölgesinde İlmin Yükselişi / Rdna Baxişova [s.174]

 

Rusiya Imperiyası Müvaqqati Hökumatinin Azarbaycanda Qaçqınlara Dair Siyasati -1917, Mart-Oktyabr- (Rusya İmparatorluğu Geçici Hükümetinin Azerbaycan’da Göçmenlere Dair Siyaseti) / Narmin Khanmemedov [s.192]

 

Kafkas İslam Ordusu’na İki Türk Polisi / Ali Dikici [s.198]

 

Azarbaycan Xalq Cümhuriyyati Dövründa İqtisadi İnkişaf Resursları va Onlardan İstifada İmkanları (Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Devrinde İktisadi Gelişim Kaynakları ve Onlardan Faydalanma İmkanları) / Namazova Natdvan Veysdl Qızı [s.209]

 

1921-ci İlda Rusiya-Türkiya Münasibatlarinda 0razi Masalasi (1921 yılında Rusya Türkiye İlişkilerinde Toprak Sorunu) / Sitard Mustafayeva [s.214]

 

Azarbaycan Xalq Cümhuriyyatinin Tahsil Siyasati (Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin Eğitim Siyaseti) / Solmaz Allahverdiyeva [s.222]

 

Yukarı Karabağ Meselesi Tarihi / Hicabettin Sarı [s.227]

 

İşgal Altındaki Türk Yurdu; Karabağ / İbrahim Yılmazçelik-Ali Gökçen Özdem [s.236]

 

Karabağ’da “Kültürel Soykırıma” Yönelik Tarihi ve Sosyolojik Bir Değerlendirme / İsmail Oğuz Başağa [s.253]

 

Türk Şiirinde Hocalı Soykırımı ve Ermeni Vandalizminin Eksi (Yansıması) / Merziyye Necefova [s.259]

 

1.Gün’ün “Xocalı Simfoniyası” Poemasında Xocalı Faciasinin 0ksi (N. Gün’ün “Xocalı Simfoniyası” Şiirine Hocalı Katliamının Yansıması) / Merziyye Necefova [s.264]

Hocalı ve Çevresinin İşgalinin Türk Dünyası Ulaşım Güvenliğine Etkisi / Selçuk Duman [s.269]

 

Zaman ve Mekan Birlikteliğinde Azerbaycan, Karabağ ve Hocalı / Turan Akkoyun [s.277]

 

Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Diğer Uluslararası Belgeler Işığında Hocalı Soykırımı / Zeynep Deniz Altınsoy [s.286]

 

İran Türkolojisinde Halk Bilimi Çalışmaları ve Genel Türkoloji İçerisindeki Yeri / Yaşar Kalafat [s.294]

 

Azarbaycan Xalq Cümhuriyyati İran’ın Siyasi-îdeoloji Baxışlarında (İran’ın Siyasi ve İdeolojik Penceresinden Azerbaycan Halk Cumhuriyeti) / Ümid Niayeş [s.307]

 

“Sovyetler Birliği ve İran’ın Yumuşak Güç Geliştirme Gayretleri”   isimli makale 2547 sayılı Kanunun 53-b-5-(a) hükmünde tanımlanan “intihal” fiilinin işlendiğinin tespiti sebebiyle yayından geri çekilmiş ve kaldırılmıştır. [s.319-326]

 

İran’ın Yeniden Yapılandırılması Tartışılırken Güney Azerbaycan Türklerinin Federal Yönetim İstekleri / Selçuk Duman [s.327]

 

Jeopolitik Tartışmaların Odağındaki Güney Azerbaycan’ın Jeostratejik Olarak Değerlendirilmesi / Selçuk Duman [s.341]

 

Azerbaycan-Özbekistan Bilimsel İlişkileri Tarihinden (XX. Asrın 60’lı Yılları) / Ezizağa Elekberov [s.348]

Tüm Sayılar

2020

Özel Yetenekliler – Tarım Politikaları – TBMM 100. Yılı

 

2019

Kültür Politikaları – Azerbeycan – İlk Dönem Türkçe İslami Eserler

 

2018

Hasan Celâl Güzel – Türk Dili

 

2017

İslam Dünyası – Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi – Misâk-ı Milli

 

2016

Bilim ve Teknoloji – Ortadoğu

 

2015

Kafkaslar – Rumeli ve Balkanlar – Çanakkale

 

2014

Ermeni Meselesi – Türk Eğitimi – Türk Musikisi – Yeni Türkiye

 

2013

Türkçe – Türk Dünyası – Yargı Reformu – Başkanlık Sistemi – Yeni Anayasa