Türkler Hakkında En Kapsamlı Çalışma

Türkler, bilimsel araştırma metodlarına uygun, Türk tarihinin bütününü tarih, kültür, sanat, dil ve edebiyat gibi farklı açılardan ve bir bütün halinde ele alan yegane eserdir.

21 Cilt

2310 Bilim Adamı

1623 Makale

21.000 Sayfa

21 Cilt 21.000 Sayfalık Bir Külliyat

Eserin hazırlanmasında ve editörlüğünde Türk tarihi bir bütün olarak kabul edilmiş ve sadece Türkiye Türklerinin değil bütün Türklerin, başlangıçtan günümüze kadar uzanan tarih ve medeniyetleri incelenmiştir. “Türkler” ile başlangıçtan günümüze kadar Türk Milleti’nin kurduğu devletlerin; inşa ettiği emsalsiz kültür ve medeniyetin; siyaset, teşkilât, toplum, ekonomi, düşünce, bilim, dil, edebiyat, kültür ve sanat açılarından bütün yönleri ile değerlendirilmesi yapılmıştır.

 


Projenin hazırlık safhasında Türkiye’nin ve dünyanın Türk tarihi ve Türkoloji ile ilgili bütün akademik çevreleri ile temas sağlanmış; 48 ülkeden 589 Türkiye’den de 1.721 bilim adamı ve araştırmacı çalışmaları ile iştirak etmiştir.

 


Türkoloji, Türk Tarihi, Kültür ve Medeniyeti konularında dünyanın değerli ve tanınmış bilim adamlarından meydana gelen “Yayın Kurulu” (Uluslararası Hakem Kurulu) son değerlendirmeleri yapmıştır. 375’i Türkiye dışından ve 1.248’i Türkiye’den olmak üzere toplam 1.623 bilimsel araştırma yazılarının yer aldığı eserde, 30.000 civarında renkli görsel malzeme (resim, fotoğraf, harita, tablo, minyatür vs.) kullanılmıştır.

 


Proje ’de yer alan araştırma yazıları, bütünüyle orijinal, birincil kaynaklara, arkeolojik bulgulara ve arşiv belgelerine dayalı, daha önce hiçbir dilde yayınlanmamış, bilimsel ve akademik niteliktedir.

 


Eserin hazırlık sürecinde, Yeni Türkiye Stratejik Araştırma ve Yayın Merkezi (YTSAM) bünyesinde 187 uzman eleman istihdam edilerek 18 ay boyunca 24 saat vardiyalı şekilde çalışılmış, toplam 21 cilt ve 21.000 sayfalık bir külliyat yayına hazırlanmıştır.

 


Türk Projesi, Türkiye’de yaşayan Türklerin olduğu kadar, bütün dünya Türklüğünün ve Türk Dünyası’nın da ortak tarihleri bakımından önemlidir.

 


Bu araştırma, ortak bir Türk tarihinin de ilk olarak yapılması anlamına gelmektedir. Bu suretle müşterek kimlik, tarih, coğrafya, kültür ve medeniyet özellikleri ortaya konulacak Türk Dünyası’ndaki bağların güçlendirilmesine ve uzun vadede dünya Türklüğünün işbirliğinin sağlam temellere oturtulmasına katkı sağlayacaktır.

Alanında Uzman Dev Kadro

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen Türkologlarının ve Türk tarihçilerinin görev aldığı çalışmamızda, önce Türk tarihi ve medeniyeti konusunda en önemli bilim adamlarından meydana gelen bir Yayın Kurulu ve Danışma Kurulu teşkil edildi. Uluslararası bir hakem kurulu hüviyetinde çalışan Yayın Kurulu’nun tespit ettiği konu başlıklarına göre araştırma yazılarının siparişleri verildi. Bunun için dünyanın hemen her ülkesindeki 3059 bilim adamı ve uzman ile temas kuruldu. Türkiye’den de tarih, dil, edebiyat, felsefe, sanat tarihi, bilim tarihi, hukuk tarihi, ekonomik ve sosyal tarih sahalarında çalışma yapan, araştırma görevlisinden profesöre kadar uzanan geniş bir akademik yelpazede 3120 bilim adamı ile görüşüldü. Bu temasların neticesinde, projeye 48 ülkeden 2320 bilim adamı ve uzman (589’u Türkiye dışından ve 1721’i Türkiye’den) çalışmaları ile iştirak etti. Bunların 721’i profesör, 377’si doçent, 538’i yardımcı doçent, 385’i doktor ve 289’u araştırmacı ve uzmandır. Bu araştırma yazılarından 375’i Türkiye dışından ve 1248’i Türkiye’den olmak üzere 1623 bilimsel çalışma eserimizde yer aldı. Yayınlanamayan yazıların büyük çoğunluğu da aslında bilimsel nitelikte idi; ancak tekrarlardan kaçınma, zamanında gönderememe ve şekil şartlarına uymama gibi gerekçeler, yazıların Yayın Kurulu’nca kabul edilmeyişinde etkili oldu.

18 Ay 24 Saat Süren Çalışma

Eserin hazırlanışı sırasında, çok sayıda değerli bilim adamı haricinde, Yeni Türkiye Araştırma ve Yayın Merkezi 187 uzman eleman istihdam etmiş ve 18 ay boyunca 24 saat vardiyalı çalışma yapılmıştır. Sadece bu proje için Türkiye’nin en büyük dizgi ve görüntüleme sistemleri kurulmuştur.

 

Eserin hazırlanmasında ve editörlüğünde Türk tarihi bir bütün olarak kabul edilmiş ve sadece Türkiye Türklerinin değil bütün Türklerin, başlangıçtan günümüze kadar uzanan tarih ve medeniyetleri incelenmiştir. Bu eser, Türkiye’de yaşayan Türklerin olduğu kadar bütün Türk Dünyası’nın da müşterek tarihleri bakımından önemlidir. Bilimsel tasnifte, şekilde ve muhtevada yeni bir yöntem ile hazırlanan eser, Türkiye tarihi bakımından Cumhuriyet’in başlangıcından günümüze kadar uzanan bir dönemde tarih yazma denemesi yapan ilk çalışmadır. Özellikle 1960 sonrası dönemin incelenmesinde tarafsızlığa itina edilmeye çalışılmıştır. Türk Dünyası’nın bugünkü durumunun da çok çeşitli bakımlardan aksettirilmesine çalışılan eserde, günümüzün tahlilleri yapılırken, bir tarih çalışmasının uzun vadeli perspektifi çerçevesinde kalınmaya gayret edilmiştir.

Türkiye'nin en büyük tercüme projesi

Türkiye’nin en büyük tercüme projesinin gerçekleştirilmesinde koordinasyon görevini başarıyla ifa eden Özlem Dilmen ve ekibine, redaktörler Doç. Dr. Ramazan Gözen, Doç. Dr. Hamit Ersoy, Doç. Dr. Naile Hacızade ve Elnur Ağayev’e ve çoğunluğu genç bilim adamlarından oluşan 122 kişilik tercüme grubuna; Türkçe redaksiyonu koordinatörü Doç. Dr. Nurettin Demir ile Doç. Dr. Emine Yılmaz, Dr. Murat Küçük, Gönül Gökdemir ve Faruk Gökçe’ye teşekkür borçluyuz.