Mîsâkı Millî

Özel Sayısı

Ocak – Şubat 2017

 • Sayı

  93
 • Cilt Adedi

  1
 • Sayfa

  1.450
 • Makale

  110

Konu Başlıkları

 • GENEL DEĞERLENDİRME – Mîsâk-ı Millî Tarihi, Mîsâk-ı Millî’nin Anlamı, Dayanağı ve Değeri, Mîsâk-ı Millî ve Millî Devlet
 • MÎSÂK-I MİLLÎ POLİTİKALARI – Temel Politika ve Meclis-i Mebûsan, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Mîsâk-ı Millî, Osmanlı’nın Parçalanmasını Hazırlayan Açık ve Gizli Anlaşmalar, Mîsâk-ı Millî Sonrası, Mîsâk-ı Millî, Lozan ve Sonrası, Atatürk ve Mîsâk-ı Millî, Mîsâk-ı Millî’nin Günümüze Yansımaları
 • MÎSÂK-I MİLLÎ SINIRLARI VE SORUNLAR – Mîsâk-ı Millî Coğrafyası Üzerine Genel Değerlendirme, Musul ve Kerkük, Suriye-Halep, Hatay, Batı Trakya, Kafkaslar ve Batum, Kıbrıs, Boğazlar

Yaklaşık bir asır sonra yeniden gündeme gelen ‘Mîsâk-ı Millî’ (Millî Yemin), kalplerimizde hiç kapanmamış bir yaradır. Yakın dönem Türk tarihinin ‘Kızıl Elması’ olan Mîsâk-ı Millî, bilimsel ve akademik makalelerle çeşitli açılardan tahlil edilmiştir. Özel Sayımız kendi alanında hazırlanmış önemli çalışmalardan bir tanesidir.

İçindekiler

1. Cilt

Kapanmamış Parantezin Kilidi: Misak-ı Milli / Recep Tayyip Erdoğan [s.9]
GENEL DEĞERLENDİRME
Mîsâk-ı Millî Tarihi
Türkiye Cumhuriyeti Tarihinde Mîsâk-ı Millî Devamlılığı / Refik Turan [s.13]
Osmanlı Mîrî Rejiminin Mîsâk-ı Millî ile Münasebetleri / Mustafa Öztürk [s.18]
Mîsâk-ı Millî’nin Tarihsel Anlamı (Düş mü, Gerçek mi?) / Kemal Arı [s.23]
Yakın Dönem Türk Tarihi’nin Kızılelması: Mîsâk-ı Millî / Enis Şahin [s.38]
Osmanlı’nın Toprak Bütünlüğü Meselesi ve Mîsâk-ı Millî / Emre Ozan [s.52]
Mîsâk-ı Millî’ye Giden Yol / Hamit Pehlivanlı [s.62]
Osmanlı İmparatorluğu’nun Yıkılışı Sürecinde Mîsâk-ı Millî’nin Erkenden Ortaya Çıkmaya Başlaması / Süleyman Kocabaş [s.72]
Mîsâk-ı Millî’nin Anlamı, Dayanağı ve Değeri
Milletin Ahdi: Mîsâk-ı Millî / Mustafa Budak [s.83]
Mîsâk-ı Millî Üzerine Düşünceler / Cezmi Eraslan [s.93]
Mîsâk-ı Millî’nin Anlamı ve Tarihî Değeri / Mustafa Turan [s.99]
Mîsâk-ı Millî Hakkında Küçük Notlar / Tuncer Baykara [s.112]
Hangi Mîsâk-ı Millî / Mustafa Budak [s.114]
Modern Türkiye’nin Kuruluş Belgesi ve Doğal Hinterlantı Mîsâk-ı Millî / Selçuk Duman [s.122]
Mîsâk-ı Millî’yi Anlamak / Caner Arabacı [s.136]
Bir Ütopyanın Gerçekleşmesi: Tam Bağımsız Türkiye ve Mîsâk-ı Millî / Saime Yüceer [s.141]
Türk Milleti’nin İstiklâl Andı: Mîsâk-ı Millî / İsmet Türkmen [s.149]
Mîsâk-ı Millî’nin Altyapısı: Millî Vatan Düşüncesi / Ali Güler [s.160]
Bağımsızlığın Fedakârlık, Miras ve Sorumluluk Ahidi: Mîsâk-ı Millî / Turan Akkoyun [s.163]
Bir Miras ve Emanet Olarak Mîsâk-ı Millî / Taner Zorbay [s.175]
Türkiye’nin Tam İstiklâli İçin Üç Belge: Mîsâk-ı Millî, Mîsâk-ı İktisadî ve Mîsâk-ı Maarif / Mithat Atabay [s.181]
Mîsâk-ı Millî ve Millî Devlet
Türk Devleti’nin Temel Dayanağı: Mîsâk-ı Millî / Tekin Önal [s.196]
Ulus Devletin İnşası Yolunda Bir Ulusal Egemenlik Bildirgesi: Mîsâk-ı Millî / Ayşegül Şentürk [s.206]
İmparatorluktan Ulus Devlete Geçişte Mîsâk-ı Millî / Osman Zahit Küçükler [s.213]
Mîsâk-ı Millî / Oğuz Aytepe [s.222]
MÎSÂK-I MİLLÎ POLİTİKALARI
Mîsâk-ı Millî’ye Giden Yol
Mîsâk-ı Millî’ye Giden Yolda Yaşanan Sürece Bir Bakış / Ercan Haytoğlu [s.229]
Mondros Mütarekesi’nden Mudanya Mütarekesi’ne Türk Dış Siyasetinde Mîsâk-ı Millî / Bülent Atalay [s.239]
Erzurum’dan İstanbul’a Mîsâk-ı Millî ve Üzerine Değerlendirmeler / Ercan Haytoğlu [s.253]
Temel Politika ve Meclis-i Mebûsan
Kuruluşundan Günümüze Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin İç ve Dış Politikasını Belirleyen Temel Program: Mîsâk-ı Millî / Bayram Bayrakdar [s.264]
Son Osmanlı Mebûsan Meclisi’nin Açılması ve Etkileri / Resul Yavuz [s.278]
Son Osmanlı Mebûsan Meclisi’nin Açılışından Mîsâk-ı Millî’nin İlânına Siyasî Ortamın Koşulları / Derya Genç Acar [s.287]
Meclis-i Mebûsan’dan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne / M. Salih Mercan [s.301]
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Mîsâk-ı Millî
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Mîsâk-ı Millî Tartışmaları (23 Nisan 1920-Eylül 1922) / Sadık Sarısaman [s.339]
Gizli Celse Zabıtlarında Mîsâk-ı Millî Tartışmaları / Cemile Şahin-İsmail Şahin [s.362]
İlk Meclis’te Mîsâk-ı Millî Tartışmaları / Sadık Erdaş [s.376]
Türkiye Büyük Millet Meclisi İlk Tutanaklarında Vatan’ın Genel Durumu ve İç İsyanlarla İlgili Beyan Çalışmalar / M. Salih Mercan [s.398]
Osmanlı’nın Parçalanmasını Hazırlayan Açık ve Gizli Anlaşmalar
Osmanlı’nın Parçalanmasını Hazırlayan Açık ve Gizil Anlaşmalar ve İmzalanmayan Sevr / H. Ömer Budak [s.427]
Birinci Dünya Harbi’nde Gizli Anlaşmalar ve Osmanlı Devleti’nin Orta Doğu’dan Tasfiye Süreci / Sayim Türkman [s.439]
Mîsâk-ı Millî Sonrası
28 Ocak Mîsâk-ı Millî Kararlarının Türk Siyasî Tarihindeki Yeri ve Önemli Sonuçları / Ergün Öz Akçora-Mehmet Kaya [s.447]
Mîsâk-ı Millî’nin İlânından Sonra Yaşanan Gelişmeler ve İstanbul’un İşgali / Ali Dikici [s.474]
Yerli ve Yabancı Kaynakların Işığında Mîsâk-ı Millî Süreci Üzerine / Necmi Uyanık-Cengiz Kartın [s.492]
Mîsâk-ı Millî’nin İlanından Sonra İtilaf Devletleri ile Mücadelede İzlenen Politikalar / Sevil Şahin-Mustafa Ozan Şahin [s.505]
Mondros’tan Mudanya’ya Kadar Olan Dönemde Genel Hatlarıyla ABD’nin Türkiye Politikası ve Türk-Amerikan İlişkileri (1918-1922) / Yasin Coşkun [s.514]
Mîsâk-ı Millî, Lozan ve Sonrası
Mîsâk-ı Millî Hedeflerinin Lozan Antlaşması’na Yansıması / İlker Alp [s.525]
Mîsâk-ı Millî Kararlarından Lozan’a Uzanan Süreç / Fahri Maden [s.542]
Sevr’den Lozan’a Mîsâk-ı Millî / Yaşar Baytal [s.551]
Lozan Barış Antlaşması ve Türkiye-Yunanistan Arasındaki Tazminat Meselesi / Şerif Demir [s.562]
Türkiye’de Azınlık Meselesi: Mîsâk-ı Millî’den Lozan’a / Ayten Sezer Arığ [s.569]
Mîsâk-ı Millî’den Mîsâk-ı İktisadî’ye 1923-1929 Döneminde Millî Ekonominin İnşası Çabaları / Adem Üzümcü-Mehmet Dikkaya [s.579]
Atatürk ve Mîsâk-ı Millî
Atatürk Dönemi Türkiye’nin Ortadoğu Politikası ve Mîsâk-ı Millî / Behçet Kemal Yeşilbursa [s.598]
Atatürk ve Mîsâk-ı Millî’ye Ait Bir Belge / Cemalettin Taşkıran [s.618]
Atatürk’te Mîsâk-ı Millî ve Kuvâ-yı Milliye Düşüncesinin Oluşumu / Süleyman Hatipoğlu [s.622]
Atatürk’ün Mîsâk-ı Millî Stratejisi ve Bu Bağlamdaki Problematik Tartışmaların Analizi / Turhan Ada [s.630]
Millî Mücadele Döneminde Genelge, Kongre ve Atatürk’ün Söylevlerinde Mîsâk-ı Millî / Mustafa Ozan Şahin-Sevil Şahin [s.653]
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası: Türk Dış Politikasını Meşgul Eden Konular ve İkili İlişkiler / Şahin Keskin [s.664]
Mîsâk-ı Millî ve Musul Sorunu Bağlamında Atatürk’ün Bölgesel Politikası Üzerine Bir Değerlendirme / Z. Deniz Altınsoy [s.672]
Mîsâk-ı Millî’nin Günümüze Yansımaları
Mîsâk-ı Millî: Bir Reel Politik Yansıması / Hikmet Öksüz [s.680]
2023’ün Eşiğinde Mîsâk-ı Millî Tartışmaları / Kemal Çiçek [s.693]
Sykes-Picot’nun Güncel Versiyonu BOP’a Karşı Mîsâk-ı Millî / Mehmet Seyfettin Erol [s.700]
Mîsâk-ı Millî ve Günümüze Yansımaları / Nurhan Aydın-Elif Ergün [s.711]
Post Modern Terörizm ve Musul-Kerkük-Halep / Ali Fuat Gökçe [s.740]
‘Mîsâk-ı Millî’ ve ‘Yenikapı Ruhu’ Anlayışının Temel Vasıfları Üzerine Düşünceler / Nurullah Kırkpınar [s.751]
MÎSÂK-I MİLLÎ SINIRLARI VE SORUNLAR
Mîsâk-ı Millî Coğrafyası Üzerine Genel Değerlendirme
Mîsâk-ı Millî Sınırları İçinde Kalan Büyük Türkiye’nin Coğrafî Şahsiyeti / Ramazan Özey [s.771]
TBMM’nin 1924 Yılbaşı Hâtırası (Mîsâk-ı Millî Haritası) / Mustafa Öztürk [s.789]
Mîsâk-ı Millî ve Sınırları / Erol Kaya [s.796]
Mîsâk-ı Millî’nin Amacı, Fikrî Temelleri ve Öngördüğü Sınırlar / Ali Ata Yiğit [s.805]
Mîsâk-ı Millîye Giden Yol ve Netice: Tuna-Fırat-Sakarya / İsmail Özçelik [s.812]
Bir Vatan ve Millet Tasavvuru Olarak Mîsâk-ı Millî / Murat Kılıç [s.832]
Mîsâk-ı Millî Coğrafyasında Enerji Stratejileri / Mehmet Ünlü [s.840]
Millî Sınırların Belirlenip Gerçekleşmesinde Türkologun Yeri ve Rolü / Yaşar Kalafat [s.865]
Musul ve Kerkük
Mîsâk-ı Millî ve Musul / İhsan Şerif Kaymaz [s.883]
Mîsâk-ı Millî Kararlarına Göre Musul’un Durumuna İlişkin Tespit ve Değerlendirmeler / Ercan Çelebi [s.896]
Musul Meselesi (1919-1926) / Serdar Sakin [s.902]
Mîsâk-ı Millî’deki Acı Kaybımız Musul Vilayeti’nde I. Dünya Savaşı’nda Çekilen Sıkıntılardan Kesitler (1916-1918) / Zeki Çevik [s.924]
Süleymaniye Kongresi ve Mîsâk-ı Millî’nin Musul Uygulaması / Murat Güztoklusu [s.931]
Musul Meselesi Güncellenirken Arşiv’e Bakmak: Milletler Cemiyeti’nin 20 Ağustos 1925 Tarihli Musul Raporu Üzerine / Mehmet Akif Okur [s.938]
Musul Meselesi / Zülal Keleş [s.945]
Musul’a Dair Almanya’nın Gizli Planları / Sezen Kılıç [s.965]
Musul’da Selçuk İdaresinin Tesisi / Hülya Yiğit [s.972]
Bitmeyen Nüfuz ve Enerji Mücadelesinin Adı: Musul (Mîsâk-ı Millî’den Günümüze) / Nurgün Koç [s.981]
Kerküklü Hukuk Âlimi Ahmet Ziya’nın Hayatı ve Eserleri / Ali Birinci [s.998]
Mîsâk-ı Millî’nin Sınır Taşı Kerkük ile Anadolu Arasında Yaşayan Köprü ‘Hoyratlar’ / Timur Vural [s.1007]
Mîsâk-ı Millî Sınırları İçinde Kalan Kültürel Değerlerimiz: Kerkük Türkülerinden Örnekler / Necat Çetin-Bingül Binici [s.1016]
Suriye-Halep
I. Dünya Savaşı’nın Ardından Suriye’deki Gelişmelerin Ankara Hükümeti ve Güney Cephesi Bakımından Önemi (1918-1922) / Sadiye Tutsak [s.1025]
Birinci Dünya Savaşı’ndan Mîsâk-ı Millî’ye Suriye / Nevzat Artuç [s.1061]
Emperyalist Devletlerin ve Mustafa Kemal Paşa’nın Stratejik Satranç Sahası ve Mîsâk-ı Millî’nin Menzilindeki Muğlak ve Muallak Hedef: Halep / Bülent Atalay [s.1073]
Mîsâk-ı Millî Sınırları İçinde Kalan Halep ve Musul’da Ulaşımın Önemi / Ali Osman Kocalar [s.1086]
Hatay
Mîsâk-ı Millî İçinde Hatay’ın Yeri / H. Ömer Budak [s.1093]
Mîsâk-ı Millî’den Anavatan’a: Sancak Meselesi ve Çözümü / Ahmet Asker [s.1105]
Mîsâk-ı Millî’ye Giden Yolda Hatay’da Bir Kalem Evinden Kurtuluş Yılları ‘Hatay Gazetesi ve Faaliyetleri’ / Olcay Özkaya Duman [s.1117]
Batı Trakya
Mîsâk-ı Millî’de Batı Trakya Meselesi / Nurettin Gülmez-Melih Akdeniz [s.1132]
Mîsâk-ı Millî ve Batı Trakya / Veysi Akın [s.1142]
Mîsâk-ı Millî ve Batı Trakya Türkleri / Bestami S. Bilgiç [s.1159]
Mîsâk-ı Millî ve Batı Trakya / Burcu Çalıkuşu Aykanat [s.1163]
Mîsâk-ı Millî Sınırları İçindeki Batı Trakya’da Türk Müzik Kültürü ve Davul-Zurna Geleneği / Feyzan Göher Vural [s.1173]
Kafkaslar ve Batum
I. Dünya Savaşı’ndan Sonraki İlk Yıllarda İtilaf Devletlerinin Anadolu ve Güney Kafkasya Politikası ve Rusya-Türkiye Yakınlaşması (Rusya Kaynaklarına Göre) / Musa Qasımlı [s.1183]
Atatürk Dönemi Türk-Sovyet İlişkilerinde Kafkasya / Giray Saynur Derman [s.1193]
Bolşevik Rusya’nın, Mîsâk-ı Millî’nin Doğu Sınırlarının Gerçekleştirilmesindeki Tutumu / Engin Çağdaş Bulut [s.1220]
Mîsâk-ı Millî’den İlk Taviz: Batum / Mustafa Sarı [s.1230]
Ahıska Türkleri: Tarih, Kültür ve Dil / Erdinç Demiray [s.1245]
Kıbrıs
Kıbrıs Türklerinde ‘Anavatan’ Özlemi ya da ‘Mîsâk-ı Millî’ Ruhu / Orhan Turan [s.1281]
Boğazlar
Mîsâk-ı Millî’de Boğazlar Sorunu ve Çözümü / Mithat Atabay [s.1295]
ÇEŞİTLEMELER
Millî Mücadele’de Ankara Hükümeti’nin İtalya Politikasındaki Ana Unsur: Mîsâk-ı Millî / Mevlüt Çelebi [s.1311]
Hatıratların Dilinden Mîsâk-ı Millî’nin (Ulusal And) Kabulüne Giden Süreç ve İlânı / Dilşen İnce Erdoğan [s.1321]
Mîsâk-ı Millî Sürecinde Fransız Basını / Hicabettin Sarı [s.1334]
İzmir’in İşgali Üzerine Batı Anadolu’da Gerçekleştirilen Harekât Milliye Kongreleri (Balıkesir-Alaşehir Kongreleri) / M. Salih Mercan [s.1352]
Mîsâk-ı Millî Öncesi ve Sonrasında Çeşme’de Yaşananlar / Nahide Şimşir [s.1376]
Balıkesir’in Mîsâk-ı Millî Kahramanlarından İhmal Edilmiş Bir İsim: Belediye Reisi Keçeci Hâfız Mehmed Emin Efendi ve Hatıraları / Sebahattin Şimşir [s.1389]
Mîsâk-ı Millî Karşısında Bir Önemli Muhalif: Refik Halit Karay / Yenal Ünal [s.1406]
1922 Yılına Ait İki Afiş ve Düşündürdükleri (Yadigar-ı Mîsâk-ı Millî – Halaskâran-ı İslamiye) / Necat Çetin [s.1421]

Tüm Sayılar

2020

Özel Yetenekliler – Tarım Politikaları – TBMM 100. Yılı

 

2019

Kültür Politikaları – Azerbeycan – İlk Dönem Türkçe İslami Eserler

 

2018

Hasan Celâl Güzel – Türk Dili

 

2017

İslam Dünyası – Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi – Misâk-ı Milli

 

2016

Bilim ve Teknoloji – Ortadoğu

 

2015

Kafkaslar – Rumeli ve Balkanlar – Çanakkale

 

2014

Ermeni Meselesi – Türk Eğitimi – Türk Musikisi – Yeni Türkiye

 

2013

Türkçe – Türk Dünyası – Yargı Reformu – Başkanlık Sistemi – Yeni Anayasa