Ciltler

1. Cilt

TÜRK MÛSİKÎSİNE GENEL BAKIŞ

Türk Müzik Kültürü
Ali Uçan

İSLAMİYETTEN ÖNCE TÜRKLERDE MÛSİKÎ

İslamiyet’ten Önce Türklerde Müzik
Feyzan Göher Vural

 

Eski Türklerde Mûsikî Kültürü
Osman Fikri Sertkaya

 

Hun Flütünden On Sekiz Şarkı
Tilla Deniz Baykuzu

 

Uygur Türklerinde Müzik Kültürü
Adem Öger

 

Doğu Türkistan Budist Mağara Resimlerinde Çalgılar
Sanat Kibirova

SELÇUKLU DÖNEMİ TÜRK MÛSİKÎSİ

Selçuklularda Müzik ve Nazariyat Literatürü
Recep Uslu

 

Büyük Selçuklularda Çalgılar

Feyzan Göher Vural

OSMANLI DÖNEMİ TÜRK MÛSİKÎSİ

Osmanlı’da Fasıl
Eugenia Popescu-Judetz

 

Osmanlı’da Anadolu Edvarları Ekolünün Kronolojisi
Recep Uslu

 

Osmanlı Edirnesi’nde Müzik

Onur Güneş Ayas

 

XVII. Yüzyılda Türk Mûsikîsi
Ruhi Ayangil

 

Osmanlı Mûsikîsi ve Kadın
Ş. Şehvar Beşiroğlu

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK MÛSİKÎSİ

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu
Mehmet Güntekin

 

Dârülelhân’a Sosyolojik Bir Bakış
Bilen Işıktaş

 

Meşk Geleneğinin Yeniden İnşası
N. Oya Levendoğlu

 

Cumhuriyet Dönemi Çok Sesli Türk Müziği
Ersin Antep

 

Serbest Çalışmalar, Arabesk ve Türk Müziği Üzerine
Orhan Gencebay

TÜRK MÛSİKÎSİ NAZARİYATI

Türklerde Makam Nazariyatı

Okan Murat Öztürk

 

IX – XIV. Yüzyıl Arası Edvar Geleneği
İrfan Karaduman

 

XV. Yüzyıl Türk Mûsikîsi Nazariyatına Genel Bir Bakış

Bayram Akdoğan

 

Sultan III. Selim’in Terkip Ettiği Makamlar Problemi
Recep Uslu

 

Teorisyen Kantemiroğlu
Eugenia Popescu-Judetz

 

Şeyh Abdülbâkî Nâsır Dede ve Tedkîk u Tahkîk
Fatma Âdile Başer

 

Modern Türk Müziği Kuramı

M. Ayhan Zeren

 

Türk Müziğinde icra ve Teori Farklılıklarının Bilgisayar Ortamında İncelenmesi
Eren Özek

 

Azerbaycan ve Türkiye Mûsikîsinde Tetrakordlar
Aynur Elhan Nayır

2. Cilt

TÜRK DÜNYASINDA MÛSİKÎ

Türk Dünyasının Müziği
Ruhi Ayangil
Türk Ses Dünyasında Halk Mûsikîlerinin Dağılımı ve Sınıflaması
Feza Tansuğ
Türk Kam (Şaman) Davulları
Yaşar Çoruhlu
Türk Dünyasında Çalgısal Mûsikî ve Küğler
Feza Tansuğ
Orta Asya Türk Müziğinde Hayvan Üslubu
Feyzan Göher Vural
Saha Türklerinin Müzik Kültürü
Feyzan Göher Vural – Timur Vural
Saha Türkleri Halk Çalgılarının Terminolojisi
L. S. Yefimova – S. İ. Novgorodova V. V. Lıtkina
Sibirya’da Türk Mûsikîsi Üzerine Yazınsal Bir inceleme
Feza Tansuğ
Tuva Kültürünün Müzikal Yansıması
Maxim Chapochnikov
Tuva Müziği ve Çalgıları
Valentina Yu. Süzükei
Tuva Höömey Geleneği -Gırtlak Şarkısı-
Timur Vural
Hakas Türklerinin Müzik Kültürü
Timur Vural – Feyzan Göher Vural
Geleneksel Uygur ve Anadolu Müzikleri Üzerine Bir Karşılaştırma
Erdem Özdemir
Kazak Halk Çalgıları
Tınısbek Konıratbay
Kırgız Halk Müziği Tarihi
Muratbek Kasey
Kırgızistan’da Çağdaş Sesler
Feza Tansuğ
Kırgız Halk Müziği
Janos Sipos
Özbek Müzik Kültürü
Ireda Ganieva
Türkmenistan’da Dutar İcra Şekilleri
O. J. Annanepesov
Azerbaycan Müziğinde Meyhana Türü
Aytaç Elhan Kızı Rahimova
Türkiye’de Kerkük Türküleri
Şemsettin Küzeci
Irak Türklerinin Müzik Kültürü ve Tahlili
Mahir Nakip
Kırım Tatar Müziği
Ilhan Ersoy
Balkanlarda Türk Mûsikîsi
Feza Tansuğ
Bulgaristan’da Türk Kimliğinin Temsili: Halk Türküleri
Sibel Paşaoğlu
Kosova Türk Halk Müziği Kültürü
Ümit Fışkın

TÜRK MÛSİKÎ ÇALGILARI

Bağlama / Saz ve Ailesi
Attila Özdek
Anadolu’dan Balkanlara Kemençe
Gözde Çolakoğlu Sarı
Geleneksel Nefesli (Üflemeli) Anadolu Çalgıları

Can Doğan
Nây-i Şerîf ve Meşk
Süleyman Erguner
Türklerde Bakır Çalgı Olarak Borunun Tarihçesi
Bahadır Çokamay
Türk Mûsikîsinin Piyanosu: Kanun
Tahir Aydoğdu
Topluluktan Orkestraya Çalgılar
Ayhan Sarı
İstanbul Lavtası
Murat Aydemir
Azerbaycan’da Tarın Gelişimi
Ilgar Imamverdiyev
Azerbaycan’da Balaban, Def.
Ilgar Imamverdiyev
Türkmenistan Dutarı
Gülalek Annanepesova
Demir Kopuz
Bahar Güdek
Halk Çalgılarımıza Genel Bir Bakış
Babek Kurbanov
Türk Dünyasında Telli Çalgılar
Orhan Baldane

3. Cilt

TÜRKİYE’DE MÜZİKOLOJİ

Türklerde Müzikbilim
Ali Uçan
Türkiye’de Müzikoloji ve Öncü İsimler
Vural Yıldırım
Türkiye’de Müziğin Modernleşme Süreci: Kültürel ve Teknik Unsurlar
Ali Ergur
Türk Müziğinde Coğrafî Perspektif
Deniz Aydar
Dünya Mûsikîsinde Türk Etkisi
Feza Tansuğ
Türkiye’de Müzik Sosyolojisi
Onur Güneş Ayas
Kuramsal Temelleri Açısından Türkiye’de Organoloji
Seher Tetik Işık
İlk Müzikoloğumuz Rauf Yektâ Bey
Tolga Güler
Mahmut Ragıp Gazimihal
Gülşen Erdal
Gültekin Oransay
Feza Tansuğ
Türk Müzikolojisinin Hamisi: Eugene Borrel
Ilhami Gökçen
Türk Müziğinin Geleceği Hakkında Yeni Tartışma Alanları
Ahmet Turan Tiryaki

TÜRK MÛSİKÎSİ BESTEKÂRLARI, NAZARİYATÇILARI VE YORUMCULARI

Türk-İslam Filozofu Farabi
Kubilay Kolukırık
İbn Sînâ ve Müzik
Ahmet Hakkı Turabi
Abdülkâdir-i Merâgî
Nuri Özcan
Osmanlı Sultanlarındaki Irsî Yetenek: “Bestekârlık”
Gülçin Yahya Kaçar
Önemli Osmanlı Mûsikîşinasları -XYII.-XYIII. Yüzyıl-
Ahmet Şahin Ak
Ali Ufki’nin Hayatı ve Eserleri
Recep Uslu
Buhûrîzâde Mustafa Itrî
Ferdi Koç
Mevlevihane, Hamparsum, Kilise ve Neyzenlere Dair
Fatma Âdile Başer
Hamâmîzâde İsmail Dede Efendi
Nuri Özcan
Hacı Ârif Bey
Çağhan Adar
Hâfız Ahmed Efendi
Refik Hakan Talu
Lemi Atlı
Bilen Işıktaş
Tanburi Cemil Bey
Hüseyin Kıyak
Şerif Muhiddin Targan
Bilen Işıktaş
Refik Fersan
Timur Vural
Münir Nurettin Selçuk
Nuri Özcan
Mesut Cemil
Bahadır Balcı
Safiye Ayla
Bilen Işıktaş
Müzeyyen Senar
Radi Dikici
Ercümend Berker
Şeyma Ersoy Çak
Selâhattin İçli
Gözde Çolakoğlu Sarı
Alâeddin Yavaşca ve Meşk Ahlâkı
Onur Güneş Ayas
Ercüment Batanay
Recep Uslu
Zeki Müren
Bilen Işıktaş
Bir Medeniyetin Aktarımında İki Üstâd: Yahyâ Kemâl ve Cinuçen Tanrıkorur
Gülçin Yahya Kaçar
Cumhuriyet Döneminde Yaşayan Türk Mûsikîsi
Nevzad Atlığ

HALK MÜZİĞİ MÛSİKÎŞİNASLARI

Âşık Veysel
Gülşen Erdal
Muzaffer Sarısözen
Gülşen Erdal
Nida Tüfekçi
Makbule Oral
Neşet Ertaş
Makbule Oral
Özay Gönlüm
Ünal imik – Sinan Haşhaş

ÇOK SESLİ TÜRK MÛSİKÎSİ BESTEKÂRLARI

Çok Sesli Müzik Bestecileri
Ersin Antep
Cumhuriyet Döneminin Çağdaş Seslerinden İlhan Usmanbaş
Feza Tansuğ
Muammer Sun
Bahadır Çokamay

4. Cilt

TÜRK MÛSİKÎSİ ARAŞTIRMALARI

Türk Halk Müziği Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma
Janos Sipos
Zeybekler ve Müzikleri Okan
Murat Öztürk
“Gocaoğlan Zeybeği” Örneğinde Değişen İcra Biçimleri
Savaş Ekici
Doğu Karadeniz Müziği Üzerine Bir Değerlendirme
Kemal Üçüncü – İskender Keleş – Serap Cengiz
Demeli Çevirmeli Türküler ve Gaziantep Barak Bölgesi Leylim Havaları
Savaş Ekici
Şanlıurfa Halk Müziği
Abuzer Akbıyık
Teke Yöresi Halk Müziği Türleri
Sevilay Gök Akyıldız
Avşarlarda Halk Müziği
Halil Atılgan
Afyon Emirdağ Halk Müziği
Ömer Faruk Yaldızkaya
Konya Türkülerinde “Kimlik Tanımı”
Ali Osman Öztürk

Niğde Halk Müziği
Serenat İstanbullu
Muharrem Ertaş ve Neşet Ertaş
Ezgi Tekin Arıcı – Cenk Güray
Karacaoğlan’ın Bestelenmiş Şiirlerinde Prozodi Analizi
Ayten Kaplan
Türkülerde Varyantlaşma
Merdan Güven
Asker Türküleri
Süleyman Fidan
Ağıt Kültürü ve Ağıtçı Kimliği
Sevilay Çınar
Kadın Âşıklar
Songül Karahasanoğlu
Türk Müzik Eğitimi
Ali Uçan

TÜRK ASKERÎ MÛSİKÎSİ

Türk’ün Müziği Askeri Müzik
Timur Vural
Mehter Müziğinin Avrupa Sanat Müziğindeki izdüşümü: Alla Turca
Nesrin Kalyoncu
Cumhuriyet Dönemi Türk Askeri Müziği
Doğan Çakar

TÜRK DİNÎ MÛSİKÎSİ

Dinî Türk Mûsikîsi
Nuri Özcan
Alevilik ve Bektaşilikte Semah, Cem Müzik
Murat Karabulut – Fatih Kuş
Anadolu Aleviliğinde Cem Âşıklığı / Zakirliği Armağan
Coşkun Elçi

MÛSİKÎ İLE TEDAVİ

Türklerde Mûsikî ile Tedavi
Ahmet Şahin Ak