Türk Mûsikîsi

Özel Sayısı

Mart – Nisan 2014

 • Sayı

  57
 • Cilt Adedi

  1
 • Sayfa

  1.544
 • Makale

  157

Konu Başlıkları

 • Türk Mûsıkîsi Âlimleri Selçuklu ve Osmanlı Türk Mûsıkîsi
 • Cumhuriyetin Müzik Devrimi
 • Türk Mûsıkîsi Nazariyatı
 • Türk Tasavvuf Mûsıkîsi
 • Türk Halk Mûsıkîsi
 • Türk Askerî Mûsıkîsi
 • Türk Mûsıkîsinde Fasıl ve İcra
 • Türk Mûsıkîsi Çalgıları
 • Mûsıkîşinas Türk Hükümdarları
 • Müzikologlar, Bestekârlar, İcrâcılar
 • İslâm ve Mûsıkî Türk Müzikterapi Geleneği
 • Türk Mûsıkîsi ve Edebiyat Türk Mûsıkîsi
 • Toplum ve Kültür Türk Mûsıkîsi Eğitimi
 • Türk Mûsıkîsi ve Medya
 • Türk Mûsıkîsinin Bazı Sorunları

Millî kültürümüzün en değerli parçası olan Türk Mûsıkîsi konusunda bugüne kadar hazırlanmış en muhtevalı eserlerden biri olan; 1.544 sayfalık bu eserle Türk Kültürü’ne hizmet etmekten şeref duymaktayız.

İçindekiler

1. Cilt

Türk Mûsıkîsi ve Türk Kimliği
Türk Müziğinin Tarihî Gelişimi ve Müziksel Kimlik / Sabri Yener [s.11]
Müzik ve Kimlik: Türk Müziği Türk Kimliği / Yalçın Çetinkaya [s.21]
En Eski ve En Zengin Müzik: Türk Mûsıkîsi / Hasan Celâl Güzel [s.32]
Türk Mûsıkîsi Kimindir?
Türk Mûsıkîsi Kimindir? / H. Sâdeddin Arel [s.37]
Türklerin Müzik Kültüründeki Aksak Tartımları ve Kökenine Yönelik Yaklaşımlar / Hüseyin Yaltırık [s.58]
Türk Mûsıkîsi – Tarih – San’at ve İlim Bağlantısı / Rahmi Oruç Güvenç [s.71]
Türk Dünyası ve Mûsıkî
Eski Türklerde Mûsikî Kültürü / Osman Fikri Sertkaya [s.73]
Türk Dünyası Mûsikî Tarihi / Mahmut Ragıp Gazimihal [s.116]
Cihan Edebiyatında Türk Kobuz’u / Ahmet Caferoğlu [s.123]
Türk Dünyası’nda Müzik / İrfan Gürdal [s.132]
Türk Dünyasının Müziği / Ruhi Ayangil [s.137]
Türk Müzik Dünyası Etrafında / Yahya Akengin [s.147]
Doğu Türkistan Budist Mağara Resimlerinde Müzik Enstrümanlarının Olağandışı Tasvirleri / Sanat Kibirova [s.149]
Uygurların Müziği / Rachel Harris- Yasin Mukphul [s.155]
Kopuz ve Türk Dünyası Halk Çalgıları / İrfan Gürdal [s.165]
Halk Çalgı Aletlerimizin Tarihsel ve Kuramsal Sorunları / Babek Kurbanov [s.176]
Azerbaycan Müziğinde Tar ve Tar Sanatçısı İlgar İmamverdiyev / Süleyman Fidan [s.189]
Azerbaycan’da ‘Meyhana’ / Süleyman Şenel [s.194]
İran Azerbaycan – Türk Âşıklarının Repertuarında Destan İsimleri / İlgar Cemiloğlu İmamverdi [s.210]
Kazaklarda Müzik Sanatı / Zeyneş İsmail [s.220]
Kazak Kültüründe Beşik Jırları / F. Gülay Mirzaoğlu-Intımakgül Nurmagombetova [s.229]
Kırgız Halk Müziği-Epik Türküleri / János Sipos [s.235]
Çağdaş Özbek Halk Müziğinde Yeni Vizyon / Irada Ganieva [s.248]
Bir Türk Soyu Olan Kırımlı Tatarların Mûsıkîsi / Etem Ruhi Üngör [s.251]
20. Yüzyıl Başında Kırım Tatar Müziği / Abdullah Akat [s.273]
Irak Türklerinin Müzik Kültürü ve Tahlili / Mahir Nakip [s.280]
Bulgaristan-Deliorman ve Makedonya-Vranofça Göçmen Kadınlarından Tespit Edilen İlâhiler / F. Reyhan Altınay [s.292]
Türk Dünyası Geleneksel Müzik Kültüründe Ortak Özellikler / Şahim Gullıyev [s.307]
Türk Dünyasında Müzikle İlişkili Sorunlar ve Çözüm Yolları / Özkul Çobanoğlu [s.312]
Türk Dünyası Müziği Araştırmaları Üzerine / Metin Özarslan [s.319]
Batı Klasik Müziği Armoni Sisteminde Yeni Araçlar / Dimitri Gagauz [s.324]
Gırtlak Müziği Fenomeni ve Çağdaş Tiyatro Sanatı Üzerindeki Etkisi / Nogon Şumarov [s.329]
Türk Mûsıkîsi Âlimleri
İlk Bilinen Halk Ozanımız Dede Korkut ve En Eski Mûsikî Âlimimiz Türkistanlı Türk Fârâbî / Etem Ruhi Üngör [s.334]
Büyük Türk Düşünür Fârâbî (870-950) / İbrahim Hakkı Aydın [s.359]
İbn Sînâ ve Müzik / Ahmet Hakkı Turabi [s.370]
Türk Mûsıkîsinin Âbide Şahsiyetlerinden Abdülkâdir-i Merâgî / Nuri Özcan [s.389]
Müzik Teorisyeni Abdülkadir Meragi ve Meragizadeler Kronolojisi / Recep Uslu [s.395]
Türk Klasik Musikisi’nin En Büyük Bestekârı Buhurizade Itrî / Recep Uslu [s.419]
Hangi Itrî / Bülent Aksoy [s.429]
Türk Mûsıkîsinin Âbide Şahsiyetlerinden Hamâmîzâde İsmail Dede Efendi / Nuri Özcan [s.433]
Kantemiroğlu-Prens Müzisyen / Eugenia Popescu-Judetz [s.438]
Selçuklu ve Osmanlı Türk Mûsıkîsi
Müzik ve Literatürü / Recep Uslu Selçuklu [s.446]
Kültür ve Medeniyet Açısından Osmanlılar Dönemindeki Türk Musıkîsi / Mustafa Cahit Atasoy [s.462]
XVII. Yüzyılda Türk Mûsıkîsi / Ruhi Ayangil [s.468]
Kültürler Arasında Müzik: XVI. Yüzyıldan XVIII. Yüzyılın Sonuna Kadar Olan Dönemde Müzikteki Asimilasyon ve Kabullenme Hakkında Düşünceler / Ralf Martin Jäger [s.481]
Osmanlı Dünyasında Dinî Musikî-Dindışı Musikî İlişkileri / Bülent Aksoy [s.498]
Aydınlı Şemseddin Rûmî ve Bilinmeyen Eserinden XV. Yüzyıl’da Osmanlılar’da ve Orta Asya’da Mûsıkîşinaslar / Recep Uslu [s.508]
Osmanlı Döneminde Halk Müziği Örneklerine Bir Bakış / Songül Karahasanoğlu [s.516]
Osmanlı Mûsıkîsi ve Kadın / Ş. Şehvar Beşiroğlu [s.521]
Osmanlı Musikî Geleneğinde Kadın / Bülent Aksoy [s.530]
Osmanlı Minyatürlerinde Müzik / Semih Altınölçek [s.544]
Tanzimat Dönemi’nde Müzik, Dönem Padişahları ve Müzik Anlayışları / Gülay Karamahmutoğlu [s.555]
Osmanlı İmparatorluğu’nda Çok Sesli Müziğin Gelişimi / A. Bülent Alaner [s.566]
Osmanlı İmparatorluğu’nda Klasik Batı Müziği / Vedat Kosal [s.575]
Cumhuriyetin Müzik Devrimi
Osmanlı Devleti Tanzimat Dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti Tek Parti Döneminde Türk Müziği Politikaları / Salih Akkaş [s.590]
Fasl-ı Hümâyun’dan Riyaset-i Cumhur İncesaz Heyeti’ne ve Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu’na; Yaralanan Bir Kadim Devlet Geleneğinin Tamir Girişimi Üzerine Bir Tarihçe Denemesi / Mehmet Güntekin [s.604]
Mûsıkî İdeolojinin Gıdasıdır! / D. Mehmet Doğan [s.617]
Cumhuriyet Dönemi Devlet, Aydın, Müzik İlişkilerine Genel Bir Bakış / Bayram Bilge Tokel [s.626]
Cumhuriyetin Müzik Devrimi / Ruhi Ayangil [s.637]
Cumhûriyet Döneminde Türk Mûsikîsi / M. Cahit Atasoy [s.649]
Cumhuriyetin Türk Müziği Politikası / Yılmaz Karakoyunlu [s.654]
Bir Kültür Savaşçısı: Dr. Osman Şevki Uludağ / İrem Ela Yıldızeli [s.662]
Cumhuriyet Döneminde Devlet Radyosunun Türk Mûsıkîsi Üzerindeki Etkileri / Bülent Aksoy [s.690]
Atatürk Döneminde Radyo / Yasemin Doğaner [s.704]
Dünya Klasik Müzik Literatüründe ve Atatürk’ün Müzik Devrimi’nde Türk Ezgilerinin Yeri / Dilek Yiğit Yüksel [s.711]
Cumhuriyet Döneminde Çok Sesli Müzik / A. Bülent Alaner [s.719]
Türk Mûsıkîsi Nazariyatı
Nazari Musiki / Yalçın Koç [s.727]
Dünden Bugüne Mûsıkîmiz / Kudsi Erguner [s.731]
Mûsıkîmize Dair / Neşet Ersoy [s.738]
Modern Türk Müziği Kuramı / M. Ayhan Zeren [s.744]
Türk Müziğinde Kullanılan Notalama Sistemleri / Gülay Karamahmutoğlu [s.755]
III. Selim Dönemi’nde Geliştirilen İki Farklı Müzik Nota(lama) Sistemi: Abdülkadir Nasır Dede’nin ‘Ebced’ ve Hamparsum Lemonciyan’ın ‘Khaz’ Notalama Sistemleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme / Gülay Karamahmutoğlu [s.774]
Nayi Osman Dede’nin Müzik Yazısına Dair Birkaç Belge / Nilgün Doğrusöz [s.784]
Osmanlı-Türk Müziği’nde Makam Kavramı ve Teorisi / Ahmed Tohumcu [s.792]
Geleneksel Türk Müziğinde Makam ve Unsurlar / Nilgün Doğrusöz [s.797]
Hammâmî-Zâde İsmail Dede Efendi’nin Rast Kâr-ı Nâtık Eserindeki Makam Geçkilerinin Tahlîli / Gülçin Yahya Kaçar [s.806]
Türk Makam Müziği’nde Motif İşleme Melodi Sanatı / Nail Yavuzoğlu [s.815]
On Beşinci Yüzyıldan On Dokuzuncu Yüzyıla Kadar Yazılı Kaynaklarda Saba Makamı / Şirin Karadeniz Güney [s.820]
Türk Müziği’nde Tenkitli Yazımın Gerekliliği / Nermin Kaygusuz [s.823]
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Müzik Teorisi Eserleri / Recep Uslu [s.829]
Cumhuriyet Dönemi’nde Klâsik Türk Musikisi / Osman Nuri Özpekel [s.837]
Klâsik Türk Müziği’nin Bugünü / Timuçin Çevikoğlu [s.848]
Türk Tasavvuf Mûsıkîsi
Anadolu Selçukluları’nda Tasavvuf Müziği ve Semâ / Semih Altınölçek [s.853]
Osmanlı Musikîsi Tarihinde Tasavvuf Musikîsine Bir Bakış / Ömer Tuğrul İnançer [s.861]
Türk Tasavvuf Musikîsi / Mim Kemal Öke [s.876]
Fennî Musıkî / Ahmet Özhan [s.878]
XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Dînî Mûsikî / Nuri Özcan [s.882]
XVIII. Yüzyılda Mûsikîmiz, Ney ve Neyzenler / Süleyman Erguner [s.895]
Osmanlı Mûsıkîsinde Mevlevî Âyîni Besteciliği / Cinuçen Tanrıkorur [s.913]
Mevlevîlikte Musıkî / Fuat Yöndemli [s.929]
Mevlevî Müziği ve Mevlevî Âyinleri / Refik Hakan Talu [s.941]
Tıbbî Bakış Açısıyla Semâ ve Başdönmesiyle İlgisi / Fuat Yöndemli [s.955]
Şafak Vaktinin Cihangiri ‘Itrî’ / Muzaffer Uslu [s.964]
Ken’ân Rifâi’nin Mûsıkîsi / Yüce Gümüş [s.971]
Türk Halk Mûsıkîsi
Halk Türkülerimiz ve Klâsik Türk Mûsıkîsi / Mahmut Ragıp Gazimihal [s.977]
Türk Halk Müziği ve Türküler / Mehmet Özbek [s.984]
Türk Halk Müziği’ni Tanıyalım / Orhan Hakalmaz [s.994]
Cumhuriyet Dönemi Türk Halk Müziği Çalışmalarının Ana Hatları (1922-1960 / 1960-1980) / Süleyman Şenel [s.1001]
Anadolu İnançları Bağlamında Türkülerimizde Gök Cisimleri / Mustafa Oner Uzun [s.1023]
Türk Halk Müziğinin Değişim Sürecine Bir Örnek: Muş / Songül Karahasanoğlu [s.1035]
Rusyalı Doğubilimci B.V. Miller ve ‘Türk Halk Türküleri’ Çalışması / Elnur Ağayev-İgbal Abilov [s.1052]
Türk Askerî Mûsıkîsi
Türklerde Askerî Müzik Geleneği / Timur Vural [s.1066]
Türklerde Erken Dönem Askerî Müzik / Timur Vural [s.1078]
Askerî Mûsikî Geleneği ve Mehterhanenin Bir Kurum Olarak Yerleşme Süreci / Haşmet Altınölçek [s.1114]
Osmanlı’da Mehter / T. Nejat Eralp [s.1120]
Türk Mûsıkîsinde Fasıl ve İcra
Türk Müziğinde Fasıl ve İcrâ Farklılıkları / Osman Nuri Özpekel [s.1131]
Osmanlı’da Fasıl / Eugenia Popescu-Judetz [s.1144]
Musikîmiz / Tevfik Soyata Fasıl [s.1151]
Türk Mûsıkîsinde Fasıl / Serhanende Nurettin Çelik [s.1153]
Türk Mûsıkîsi Çalgıları
Türk Mûsıkîsi ve Çalgılar / Etem Ruhi Üngör [s.1155]
Geleneksel Türk Müziğinde İki Telli Çalgıların İnançlarla İlişkisi Üzerine / İrfan Gürdal [s.1167]
Türk Müziği Çalgılarına Müzik Yazımı, Dört Telli Kemençe ve Yaylılar İçin Hat / Nermin Kaygusuz-Onur Türkmen [s.1171]
Mûsıkîşinas Türk Hükümdarları
Türklerdeki San’atkâr Hükümdarlara Dâir / Ömer Tuğrul İnançer [s.1182]
Şâir ve Bestekâr Osmanlı Padişahları / Osman Nuri Özpekel [s.1196]
Müzikologlar, Bestekârlar, İcrâcılar
Ömrüm Benim Bir Ateşti / Ahmed Hatiboğlu [s.1214]
Cumhuriyet’ten Günümüze Türk Mûsıkîsi / Alâeddin Yavaşça [s.1221]
Türk Mûsıkîsi ve Kültür / Nevzad Atlığ [s.1228]
Osmanlı’da Mûsıkî ve ‘Hikmete Dâir Fenn’in ‘Son Osmanlılar’ı / Mehmet Güntekin [s.1238]
Romantik Çağa Geçişin Öncüsü, Şarkı Formunun Büyük Bestekârı Hacı Ârif Bey / Nuri Özcan [s.1260]
/ Müzikolog Yılmaz Öztuna [s.1264]
Cüneyt Kosal / Kanunî [s.1266]
Şair, Yazar, Eğitimci, Besteci ve Politikacı Rüştü Şardağ / M. Hakan Cevher [s.1268]
İslâm ve Mûsıkî
İslâm ve Mûsıkî / Süleyman Uludağ [s.1275]
İslâm ve Mûsıkî Sanatı / Bayram Akdoğan [s.1288]
Türk Müzikterapi Geleneği
Türk Müzik ve Hareket Terapisi / Rahmi Oruç Güvenç [s.1316]
Türk Müzikterapi Geleneği / Rahmi Oruç Güvenç [s.1321]
Eski Türklerde Müzik ile Tedavi / Rahmi Oruç Güvenç [s.1327]
Türk Tıbbında Müzikle Tedavi / Haşmet Altınölçek [s.1338]
Müzik ve Beyin (Makam, Ritim Bileşkesi, Algı ve Duygu Etkileri) / Erol Belgin [s.1346]
Türk Musikîsi Tarihi ve Tedavi Değeri / Rahmi Oruç Güvenç [s.1349]
Duygu Bağını Oluşturan Mevlevîlikte Müzik ve Semâ’nın İnsan Sağlığına Olan Etkileri / Haşmet Altınölçek [s.1338]
Türk Müziği’nde Makamlar ve Tedavi / Savaş Ekici [s.1361]
Türk Mûsıkîsi ve Edebiyat
Yahya Kemal ve Ahmet Hamdi Tanpınar’a göre Buhûrîzade Mustafa Itrî / Beşir Ayvazoğlu [s.1371]
Yahyâ Kemal ve Dînî Mûsikîmiz / Süleyman Erguner [s.1376]
Musikimizde Güfte ve Beste Uyumu, Mânâ ve Âhenk Değeri Olarak Yahya Kemal Temaları / Yılmaz Karakoyunlu [s.1385]
Mûsikî ve Ahmet Hamdi Tanpınar Üzerine Bir Değerlendirme / Nesrin T. Karaca [s.1388]
Türk Mûsıkîsi, Toplum ve Kültür
Sosyo-Kültürel Sistem ve Müzik / Fatma Odabaşı [s.1424]
Türk Toplum Hayatında Müziğin Yeri / Fatma Odabaşı [s.1436]
Müziğin Değişimi, Değişimin Müziği / Yalçın Çetinkaya [s.1445]
Musıkîmizin Bir Merkezi: İstanbul / Bülent Aksoy [s.1451]
Türk Mûsıkîsi Eğitimi
19. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türk Müziğinin Kısa Bir Hikâyesi / Nermin Kaygusuz [s.1464]
Cumhuriyet ve Halk Müziği / Mehmet Özbek [s.1472]
Çaydere Müzik Eğitiminde Türler / Öznur Öztosun [s.1478]
Müzik Eğitiminde Klâsik Türk Müziği’nin Yeri ve Önemi / Sertaç Tezeren [s.1483]
Türk Mûsıkîsi ve Medya
Medyada Müzik mi? / Cinuçen Tanrıkorur [s.1486]
Medya ve Müzik / Ruhi Ayangil [s.1490]
Türk Mûsıkîsinin Bazı Sorunları
Müzik / Özdemir Erdoğan [s.1493]
Muhafazakârlık ve Geleneksel Müziklerimizin Sorunları / Bayram Bilge Tokel [s.1500]
Türk Müziğinde İcra Anlayışı / Vedat Kaptan Yurdakul [s.1505]
Türk Mûsıkîsi Sohbetleri
Biraz da Mûsikî Sohbeti / Ömer Tuğrul İnançer [s.1507]
Serbest Çalışmalar, Arabesk ve Türk Müziği Üzerine / Orhan Gencebay [s.1513]
Seslerin İzi… / Murat Sâlim Tokaç [s.1526]
Korodan Eser Dinlemek, Ahiret İçin Önden Göndermek / Şule Gürbüz [s.1529]
Bireyselliğin, Özgürlüğün Birlikteliğin Sesi: Klasik Türk Müziği / Oğuz Haksever [s.1534]
Sevda Denilen Şey Yaşayan Hatıralardır / Mehmet Barlas [s.1537]
Benim Möbleli Radyom / Ender Ergün [s.1539]
Ankara Radyosu ve Türk Müziği / Teoman Yazgan [s.1541]

Tüm Sayılar

2020

Özel Yetenekliler – Tarım Politikaları – TBMM 100. Yılı

 

2019

Kültür Politikaları – Azerbeycan – İlk Dönem Türkçe İslami Eserler

 

2018

Hasan Celâl Güzel – Türk Dili

 

2017

İslam Dünyası – Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi – Misâk-ı Milli

 

2016

Bilim ve Teknoloji – Ortadoğu

 

2015

Kafkaslar – Rumeli ve Balkanlar – Çanakkale

 

2014

Ermeni Meselesi – Türk Eğitimi – Türk Musikisi – Yeni Türkiye

 

2013

Türkçe – Türk Dünyası – Yargı Reformu – Başkanlık Sistemi – Yeni Anayasa